پایان نامه با واژگان کلیدی مجلس شورای اسلامی، مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

گذاران کشورها در تحمیل مسئولیت کیفری به آن ها، دارای اهمیت اساسی است. زیرا برای احراز مجرمیت آن ها، به دلایلی نیاز است که دارای هویت آن ها باشند. (مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1384، 16)
2. مرحله ی افزودن شناسه و ویژگی به هویت
برای این که هویت افراد واحد و یکتا باشد یعنی منحصراً متعلق به خودشان باشد یکسری علامت ها و نشانه هایی برای آن ها در نظر گرفته می شود.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی استنادپذیری، شرکت مخابرات، قانون اساسی، حمل و نقل Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی توسعه شهر، توسعه پاید، توسعه پایدار، توسعه شهری