پایان نامه با واژگان کلیدی متغیر مستقل، تعهد سازمانی، ضریب تعیین

دانلود پایان نامه ارشد

p باید تابع خط 45 درجه باشند. نمودار p-p فرضیه نرمالیته را نقض نمی کند(همان منبع،326)2.

نمودار فوق، به بررسی نرمال بودن خطاها به عنوان یکی دیگر از مفروضات رگرسیون می پردازد طبق این فرض می باید، خطاها دارای توزیع نرمال با میانگین صفر باشند. به عبارت دیگر Mean=0و std.Dev=1 باشد. که طبق نمودار فوق مشاهده می شود مقدار میانگین نزدیک به صفر و انحراف معیار نیز نزدیک به یک (0.996) می باشد که در سمت راست نمودار نشان داده شده است. با توجه به این نمودار فرض نرمال بودن خطا برای متغیر تایید می گردد.
بعد از اینکه آزمودن فرضیات لازم برای کاربرد رگرسیون ادعای محقق را با آزمون رگرسیون خطی آزمون می کنیم.شیوه کار رگرسیون به اینصورت است که ابتدا معنی داری کل مدل رگرسیون مورد آزمون قرار می گیرد که این کار توسط جدولANOVA صورت می گیرد،سپس باید معنی داری ضریب متغیر مستقل بررسی شود که این کار با استفاده از جدول ضرایب صورت می گیرد.نتیجه آزمون شامل چهار خروجی می باشد که به ترتیب تشریح می شوند.

نگاره 2-4. آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی
روش
متغیر حذف شده
متغیر وارد شده
مدل
Enter

————
سن
2

نگاره 2-4. متغیر مستقل وارد شده ،حذف شده و روش مورد استفاده در رگرسیون را نشان می دهد.
نگاره 3-4به ترتیب ضریب همبستگی ،ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده و خطای معیار را تخمین می زند.با توجه به ضریب تعیین به دست آمده از خروجی آزمون 6/2 درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر های مستقل در مدل توجیه می شود.
نگاره 3-4. نتایج همبستگی آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی
دوربین_واتسون
خطای معیار
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
1.776
0.68380
0.026
0.033
0.182
2

نگاره 4-4 حاوی تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دومتغیر است.فرضیه های آماری آزمون معنی داری کل مدل رگرسیون به صورت زیر می باشد:
H0 :رابطه خطی بین متغیرها وجود ندارد
H1 : رابطه خطی بین متغیرها وجود دارد

نگاره 4-4 تحلیل واریانس آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی
مدل
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
آماره (F)
سطح معنی داری
میزان تغییرات متغیر وابسته از طریق متغیر مستقل
2.203
1
2.203
4.712
0.032

میزان تغییرات متغیر وابسته از طریق عوامل تصادفی
64.059
137
0.468

جمع
66.262
138

در نگاره 4-4 مقدار0.032 Sig= و کمتر از 5 درصد می باشد ( 05/0 P- value) ،پس فرض خطی بودن رابطه متغیر وابسته با متغیر مستقل تایید می شود.
در نگاره 5-4 در ستونB، بتا به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل ارائه شده است.جدول ضرایب شامل دو دسته ضرایب استاندارد شده بتا و استاندارد نشده بتا است.در ضرایب استاندارد نشده بتا مقیاس متغیر ها با یکدیگر یکسان نیست در صورتی که در ضرایب استاندارد شده بتا مقیاس متغیر ها یکسان شده و امکان مقایسه متغیر ها وجود دارد.بنابراین جهت مقایسه اثر متغیر مستقل برروی متغیر وابسته از ضرایب استاندارد شده استفاده می شود.
نگاره 5-4 ضرایب معادله رگرسیونی آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی
مدل
ضرایب استاندارد نشده
ضرایب استاندارد شده
آماره t))
سطح معنی داری

B
Std.Error

مقدار ثابت
3.528
0.195

18.051
0
سن
0.163
0.075
0.182
2.171
0.032

حال اگر αوβ به ترتیب مقدار ثابت و شیب خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این دو می توان بصورت زیر نوشت:
H0:β =0
H1:β ≠0
5-1-4-4 نتیجه فرضیه 1
بر اساس نتایج فوق مدل به صورت زیر نشان داده می شود :
= ŷ
با توجه به سطح معنی داری برای ضریب رگرسیونی متغیر سن (0.050.032 sig= )فرض صفر مبنی بر صفر بودن مقدار این ضریب رد خواهد شد در نتیجه می توان گفت به ازای یک واحد افزایش در سن ، تعهد سازمانی به اندازه 0.182 واحد افزایش پیدا خواهد کرد(به دلیل مثبت بودن ضریب رگرسیون) و با توجه به اینکه ضریب رگرسیونی معنی دار خواهد بود بنا براین با سطح اطمینان 95% می توان فرضیه محقق مبنی بر وجود ارتباط میان سن و تعهد سازمانی تائید می شود.

2-4-4 نتایج آزمون رگرسیون فرضیه 2
خط رگرسیون مربوط به این فرضیه به صورت زیر می باشد:

تعهد سازمانی
تحصیلات
ابتدا به بررسی مفروضات رگرسیون می پردازیم.
1-2-4-4 آزمون دوربین_واتسون برای متغیر مستقل تحصیلات
با توجه به توضیحات ارائه شده در 3-4-4 در خصوص این آزمون ، مقدار آماره این آزمون در دامنه 0 و 4 قرار دارد و چنانچه این آماره در بازه 1.5 تا 2.5 قرار گیرد آزمون عدم همبستگی بین خطاها پذیرفته می شود و در غیر اینصورت همبستگی بین خطاها وجود دارد.از آنجا که مقدار این آماره در این تحقیق 1.796 می باشد در نتیجه فرض همبستگی داده ها رد می شود.

2-2-4-4 بررسی خطی بودن ارتباط متغیر وابسته با متغیر مستقل تحصیلات
به دلیل اینکه برای آزمون فرض های خود از رگرسیون خطی استفاده می کنیم بنا براین رابطه باید از نوع خطی باشد،برای آزمودن خطی بودن رابطه ماتریسی از نمودار پراکنش متغیرهای مستقل و وابسته در مقابل یکدیگر استفاده می کنیم.همانطور که ملا حظه می شود ارتباط متغیر وابسته با متغیر های مستقل از نوع خطی می باشد.

3-2-4-4 بررسی نرمال بودن خطا ها برای متغیر مستقل تحصیلات
یکی دیگر از مفروضات در نظر گرفته شده در رگرسیون که خطا ها دارای توزیع نرمال با میانگین صفر باشند.بدیهی است در صورت عدم برقراری این پیش گزیده،نمی توان از رگرسیون استفاده کرد. باقی مانده اختلاف بین مشاهده و مقادیر مدل پیشگوی متغیر وابسته است.
بنابراین، با برقرار بودن این پیش گزیده ،می توان از رگرسیون در خصوص رابطه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته استفاده کرد. هیستوگرام یا نمودار p-p باقی مانده برای بررسی فرض نرمال بودن عبارت خطا مورد استفاده قرار می گیرد. شکل هیستوگرام تقریبا باید از شکل منحنی نرمال تبعیت کند (افشانی و دیگران،1388، 325)1.
نمودار زیر معروف به کاغذ نرمال نیز نوعی آزمون نرمال بودن است که اگر داده ها متعلق به نمونه ای از یک جامعه نرمال باشند،انتظار می رود که نقاط نزدیک یک خط مستقیم پراکنده شده باشند و چنانچه نمودار نشان می دهد داده ها از خط مستقیم دارای انحراف نیستند در نتیجه داده ها نرمال هستند.

باقی مانده ها در نمودار p-p باید تابع خط 45 درجه باشند. نمودار p-p فرضیه نرمالیته را نقض نمی کند(افشانی و دیگران،1388، 326)1.

نمودار فوق، به بررسی نرمال بودن خطاها به عنوان یکی دیگر از مفروضات رگرسیون می پردازد طبق این فرض می باید، خطاها دارای توزیع نرمال با میانگین صفر باشند. به عبارت دیگر Mean=0و std.Dev=1 باشد. که طبق نمودار فوق مشاهده می شود مقدار میانگین نزدیک به صفر و انحراف معیار نیز نزدیک به یک (0.996) می باشد که در سمت راست نمودار نشان داده شده است. با توجه به این نمودار فرض نرمال بودن خطا برای متغیر تایید می گردد.
بعد از اینکه آزمودن فرضیات لازم برای کاربرد رگرسیون ادعای محقق را با آزمون رگرسیون خطی آزمون می کنیم.شیوه کار رگرسیون به اینصورت است که ابتدا معنی داری کل مدل رگرسیون مورد آزمون قرار می گیرد که این کار توسط جدولANOVA صورت می گیرد،سپس باید معنی داری ضریب
متغیر مستقل بررسی شود که این کار با استفاده از جدول ضرایب صورت می گیرد.نتیجه آزمون شامل چهار خروجی می باشد که به ترتیب تشریح می شوند.

نگاره 6-4. آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی
روش
متغیر حذف شده
متغیر وارد شده
مدل
Enter
————
تحصیلات
4

نگاره 6-4. متغیر های مستقل وارد شده ،حذف شده و روش مورد استفاده در رگرسیون را نشان می دهد.
نگاره 7-4به ترتیب ضریب همبستگی ،ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده و خطای معیار را تخمین می زند.با توجه به ضریب تعیین به دست آمده از خروجی آزمون 0.07 درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل در مدل توجیه می شود.

نگاره 7-4. نتایج همبستگی آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی
دوربین_واتسون
خطای معیار
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
1.776
0.69043
0.07
0.14
0120
4

نگاره 8-4 حاوی تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دومتغیر است.فرضیه های آماری آزمون معنی داری کل مدل رگرسیون به صورت زیر می باشد:

H0 :رابطه خطی بین متغیرها وجود ندارد
H1 : رابطه خطی بین متغیرها وجود دارد

نگاره 8-4 تحلیل واریانس آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی
مدل
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
آماره (F)
سطح معنی داری
میزان تغییرات متغیر وابسته از طریق متغیر مستقل
0.955
1
0.955
2.003
0.159
میزان تغییرات متغیر وابسته از طریق عوامل تصادفی
65.307
137
0.477

جمع
66.262
138

در نگاره 8-4 مقدار Sig=0.159 و بیشتر از 5 درصد می باشد ( 05/0 P- value) ،پس فرض خطی بودن رابطه متغیر وابسته با متغیر مستقل تایید نمی شود و فرضیه محقق مورد تائید قرار نمی گیرد.

4-2-4-4 نتیجه فرضیه 2
بر اساس نتایج فوق با توجه به سطح معنی داری برای آماره F متغیر تحصیلات sig=0.1590.05)) فرض صفر مبنی بر عدم ارتباط خطی میان متغیر مستقل و وابسته پذیرفته خواهد شد .

3-4-4 نتایج آزمون رگرسیون فرضیه 3
خط رگرسیون مربوط به این فرضیه به صورت زیر می باشد:

تعهد سازمانی
تجربه
ابتدا به بررسی مفروضات رگرسیون می پردازیم.
1-3-4-4 آزمون دوربین_واتسون برای متغیر مستقل تجربه
با توجه به توضیحات ارائه شده در 3-4-4 در خصوص این آزمون ، مقدار آماره این آزمون در دامنه 0 و 4 قرار دارد و چنانچه این آماره در بازه 1.5 تا 2.5 قرار گیرد آزمون عدم همبستگی بین خطاها پذیرفته می شود و در غیر اینصورت همبستگی بین خطاها وجود دارد.از آنجا که مقدار این آماره در این تحقیق 1.805 می باشد در نتیجه فرض همبستگی داده ها رد می شود.

2-3-4-4 بررسی خطی بودن ارتباط متغیر وابسته با متغیر مستقل تجربه
به دلیل اینکه برای آزمون فرض های خود از رگرسیون خطی استفاده می کنیم بنا براین رابطه باید از نوع خطی باشد،برای آزمودن خطی بودن رابطه ماتریسی از نمودار پراکنش متغیرهای مستقل و وابسته در مقابل یکدیگر استفاده می کنیم.همانطور که ملا حظه می شود ارتباط متغیر وابسته با متغیر های مستقل از نوع خطی می باشد.

3-3-4-4 بررسی نرمال بودن خطا ها برای متغیر مستقل تجربه
یکی دیگر از مفروضات در نظر گرفته شده در رگرسیون که خطا ها دارای توزیع نرمال با میانگین صفر باشند.بدیهی است در صورت عدم برقراری این پیش گزیده،نمی توان از رگرسیون استفاده کرد. باقی مانده اختلاف بین مشاهده و مقادیر مدل پیشگوی متغیر وابسته است.
بنابراین، با برقرار بودن این پیش گزیده ،می توان از رگرسیون در خصوص رابطه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته استفاده کرد. هیستوگرام یا نمودار p-p باقی مانده برای بررسی فرض نرمال بودن عبارت خطا مورد استفاده قرار می گیرد. شکل هیستوگرام تقریبا باید از شکل منحنی نرمال تبعیت کند(افشانی و دیگران،1388، 325)1.
نمودار زیر معروف به کاغذ نرمال نیز نوعی آزمون نرمال بودن است که اگر داده ها متعلق به نمونه ای از یک جامعه نرمال باشند،انتظار می رود که نقاط نزدیک یک خط مستقیم پراکنده شده باشند و چنانچه نمودار نشان می دهد داده ها از خط مستقیم دارای انحراف نیستند در نتیجه داده ها نرمال هستند.

باقی مانده ها در نمودار p-p باید تابع خط 45 درجه باشند. نمودار p-p فرضیه نرمالیته را نقض نمی کند(همان منبع،326)2.

نمودار فوق، به بررسی نرمال بودن خطاها به عنوان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی تعهد سازمانی، متغیر مستقل، رگرسیون خطی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ضریب تعیین، متغیر مستقل، تعهد سازمانی