پایان نامه با واژگان کلیدی متغير، فاصلهšاي، کمي/، ميانگين

دانلود پایان نامه ارشد

احتمالي
2460
N
جامعه آماري
345
n
حجم نمونه

3 – 5 – شيوه نمونه‌گيري
نمونه‌گيري يکي از مراحل تحقيق علمي است که به محقق اين امکان را مي‌دهد که با صرف امکانات کمتر به نتايج مطلوب دست يابد و در زمان، هزينه و نيروي کار صرفه جويي نمايد و آن عبارت از انتخاب تعداد نمونه از ميان اعضا يک جامعه تعريف شده آماري است که براساس اصول و قواعد خاص انجام شده است. شيوه نمونهگيري در اين تحقيق، تصادفی بوده است که طبقات بر حسب رشته تحصيلي و مقطع تحصيلي انتخاب شده‌اند.
جدول (3-2) تناسب حجم نمونه با حجم جامعه آماري
رشته تحصيلي
تعداد
حجم نمونه
علوم انساني
886
124
علوم پايه
369
52
فني و مهندسي
1032
146
منابع طبيعي
148
19
هنر و معماري
25
4
جمع
2460
345

مقطع تحصيلي
تعداد
حجم نمونه
کارشناسي
2061
289
کارشناسي ارشد
335
47
دکترا
64
9
جمع
2460
345

3 – 6 – ابزار گردآوري دادهšها
ابزار مورد استفاده در اين تحقيق، پرسشنامه محقق‌ساخته بوده است. پرسشنامه پس از احراز اعتبار و پايايي براي جمعآوري دادهšهاي مورد نياز مورد استفاده قرار گرفت. سؤالات و گويهšها به گونهšهاي متفاوتي از جمله سؤالات دو گزينهšاي اسمي، باز و همچنين در سه سطح (فاصلهšاي، اسمي، رتبهšاي) طراحي شدهšاند.

جدول (3-3) سطح سنجش متغيرهاي تحقيق
نام متغير
نوع متغير
سطح‌سنجش
سؤال پرسشنامه
سن
کيفي/ مستقل
اسمي
سؤال 1
تأهل
کيفي/ مستقل
اسمي
سؤال 2
رشته تحصيلي
کيفي/ مستقل
اسمي
سؤال 3
مقطع تحصيلي
کيفي/ مستقل
اسمي
سؤال 4
ترم
کمي/ مستقل
فاصلهšاي
سؤال 5
تعداد افراد خانواده
کمي/ مستقل
فاصلهšاي
سؤال 6
تعداد ترم حضوردرخوابگاه
کمي/ مستقل
فاصلهšاي
سؤال 7
پايگاه اقتصادي-اجتماعي
کمي/ مستقل
فاصلهšاي
سؤالات 8 تا 12
کنترل اجتماعي
کمي/ مستقل
فاصلهšاي
سؤالات 19_15 تا 28_15
سرمايه اجتماعي
کمي/ مستقل
فاصلهšاي
سؤالات 13 و 1_16 تا 10_16
دينداري
کمي/ مستقل
فاصلهšاي
سؤالات 14 و
سؤالات 11_15 تا 18_15 و
سؤالات 11_16 تا 12_16
مشکلات فرهنگي
کمي/ وابسته
فاصلهšاي
سؤالات 1_17 تا 41_17

3 – 7 – پايايي و اعتبار
قابليت اعتماد يا پايايي به طور خلاصه، عبارت است از اين که آيا هر روش خاصي، هرگاه چندين بار در مورد موضوع واحدي به کار برده شود، هر بار نتيجهšي يکساني به دست ميšدهد (ببي، 1384).
پايايي يکي از ويژگيšهاي ابزار اندازهšگيري است. براي آزمون پايايي پرسشنامه در اين تحقيق، از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شده است. بدين صورت که با استفاده از دادهšهاي پيش šآزمون و با استفاده از نرم‌افزار SPSS، ميزان آلفاي کرونباخ براي متغيرšهايي که به صورت سازه تهيه شده بودند محاسبه گرديد. ميزان آلفا براي متغير سرمايه اجتماعي (83/0)، براي متغير ميزان دينداري برابر (76/0)، براي متغير مشکلات فرهنگي (88/0)، و براي کنترل اجتماعي برابر (80/0) شده است که چون همگي از 7/0 شده است بيانگر مطلوبيت مطلوبيت ابزار است.
در کاربرد متعارف، واژهšي «اعتبار» اشاره به اين نکته دارد که يک سنجهšي تجربي تا چه حد معناي واقعي مفهوم مورد بررسي را به قدر کافي منعکس ميšکند (ببي، 1384).
در اين تحقيق از اعتبار محتوايي استفاده شده است. به اين منظور، گويه‏هايي که متغير‏هاي تحقيق را مي‏سنجند را از گويه‏هاي تحقيقات پيشين که زير نظر اساتيد مجرب، استفاده و اجرا شده‏‏اند، استفاده و براي انتخاب بهترين گويه‏ها براي متغير‏هاي جديد از نظرات محققين و اساتيد ديگر استفاده کرديم. در نهايت، پرسشنامه تدوين شده را به اساتيد و متخصصان نشان داده و از نظرات آن‏ها براي تصحيح پرسشنامه کمک گرفتيم. بنابراين پرسشنامه از اعتبار محتوايي برخوردار است.

3 – 8 – تکنيکšهاي تجزيه و تحليل دادهšها
براي تجزيه و تحليل دادهšها از نرمšافزار کامپيوتري SPSS، و براي ترسيم نمودارšها از نرمšافزار Microsoft Excel استفاده شده است. در سطح توصيفي از جداول يک بعدي، فراواني، درصد ستوني و ترسيم نمودار و در سطح استنباطي براي آزمون فرضيات از آزمون št، ضريب همبستگي پيرسون و تحليل واريانس استفاده شده است.

آزمون t تک نمونه‌اي:
از اين آزمون براي مقايسه ميانگين نمونه با ميانگين جامعه يا يک عدد فرضي استفاده مي‌شود. در اين پژوهش براي آزمون مقايسه ميانگين مشکلات فرهنگي با ميانگين نظري از آزمون t تک‌نمونه‌اي استفاده شده است.

آزمون t مستقل:
از اين آزمون براي مقايسه ميانگين يک متغير فاصله‌اي بين دو گروه مستقل استفاده مي‌شود. در اين پژوهش براي آزمون مقايسه ميانگين مشکلات فرهنگي بر حسب جنس، وضعيت تأهل و مقطع تحصيلي، از آزمون t استفاده شده است.

آزمون F يا تحليل واريانس:
از اين آزمون براي مقايسه ميانگين يک متغير فاصله‌اي بين بيش از دو گروه مستقل استفاده مي‌شود. در اين پژوهش براي آزمون مقايسه ميانگين مشکلات فرهنگي بر حسب رشته تحصيلي از آزمون F استفاده شده است.

ضريب همبستگي پيرسون:
از اين آزمون براي بررسي رابطه دو متغير فاصله‌اي استفاده مي‌شود. در اين پژوهش براي آزمون رابطه متغير مشکلات فرهنگي با متغيرهاي تعداد ترم‌هاي حضور در خوابگاه، پايگاه اقتصادي اجتماعي خانواده، ميزان دينداري، ميزان کنترل اجتماعي و ميزان سرمايه اجتماعي از آزمون پيرسون استفاده شده است.

ضريب همبستگي اسپيرمن:
از اين آزمون زماني استفاده مي‌شود که هردو متغير مورد مطالعه رتبه‌اي بوده يا يک متغير فاصله‌اي و ديگري رتبه‌اي باشد. در اين پژوهش براي آزمون رابطه متغير مشکلات فرهنگي با متغيرهاي ميزان تحصيلات پدر و ميزان تحصيلات مادر از آزمون اسپيرمن استفاده شده است.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی اوقات فراغت، کارکنان دانشگاه، احساس عدالت، فرهنگ دانش Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه جنس مخالف، روانگردان، فرق و مذاهب