پایان نامه با واژگان کلیدی مبارزه با مواد مخدر، ارباب رجوع، مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

طراحي شده است. اين سامانه موجب کارايي در کنترل مجرمان و نقل و انتقال آن در سراسر کشور شده است که قابليت هاي مختلفي دارد. اين سامانه در حال حاضر با تکميل نرم افزار و انتقال ان روي وب سايت ناجا در حال گسترش کشوري مي باشد (بياباني، 351:1389).
6)بانک ژنوميک اجساد مجهول الهويه ايران:
جساد مجهول الهويه به اجسادي گفته مي شود که مدتي از رگ آنها گذشته باشد. و به دليل فساد جسد امکان شناسايي آنها از طريق علائم ظاهري، انگشت نگاري و تن پيمايي امکانپذير نباشد. از آنجا که پايدارترين ماکرو مولکول طبيعي D.N.A ماست، بنابراين تنها راه شناسايي آنها انگشت نگاري D.N.A مي باشد، بدين منظور لازم استکه مولکول D.N.A از اين افراد استخراج و ذخيره شود. تا در صورت مراجعه احتمالي بستگان احتمالي آن، تعيين پروفايل شوند و با پروفايل ژنتيکي آنها مقايسه شود.
7)بانک اطّلاعاتي سيستم مقايسه اتوماتيک گلوله و پوکه(آرسنال)
سيستم موجود در بخش اسلحه شناسي چهارمين نوع از سيستم آرسنال است. هدف از طراحي چنين سيستمي، تشکيل يک بانک نسبتاُ کامل از پرونده هاي مزبوط به سلاح گرم به همراه تصاوير اسکن شده از گلوله ها و پوکه هاي مربوط به آن است. که امکان مقايسه گلوله يا پوکه جنايي هر پرونده جديد را با تمام سوابق موجود در آرشيو ايجاد مي کند. که نهايتاُ به اعلام نتيجه مقايسه منتهي مي شود (همان:326).
2-4-6-1-3) بانک اطّلاعاتي اطلاعات جنايي پليس کشف جرائم1(سامانه ويژه):
سامانه ويژه به عنوان يکي از ابزارهاي مديريتي و بانک هاي اطلاعاتي است که تمامي ادارات استان ها و شهرستان ها عضوي از آن شده و کاربراني دارند.ا ين سامانه با توجه به آشنا شدن اکثر کاربران و مديران و کاربردي شدن قابل توجه آن در پليس هاي کشف جرائم سراسر کشور، تا حدود زيادي مي تواند نيازهاي اطلاعاتي و استعلام سوابق اسمي در رابطه با مجرمان و متهمان را برآورده سازد. به منظور تکميل آن و تجميع بيشتر سوابق و با هدف داشتن يک بانک اطلاعاتي گسترده و جامع که بتواند حداقل نياز هاي اطلاعاتي واحد هاي پليس کشف جرائم را بر طرف سازد، طرح هاي مختلفي نيز اجرا شده است تا ضمن آمار گيري و تجزيه و تحليل درست از سوي مسئولين، امکان برطرف نمودن اشکالات نيز ميسر باشد. يکي از قابليت هاي، بسيار مفيد سامانه، بخش ارتباطات (ارتباط از طريق پيام) مي باشد که تقريبا چيزي شبيه به ايميل است و کاربران را قادر مي سازد در کمتر از يک ثانيه مطلب، مدرک ويا سندي رابه هر کاربر ديگري در هر يک از پليس هاي کشف جرائم سراسر کشور انتقال داده، يادآوري نموده يا درخواست نمايند ( بياباني،303:1389).
اولين بانک اطّلاعاتي مجرمان که در سال 1307 هجري شمسي تشکيل شد. شامل اطلاعات شناسنامه اي، آثار انگشتان و عکس از مجرمان بوده است که تحت عنوان کارت انگشت نگاري مجرم با کلاسمان و طبقه بندي هانري، به صورت فيزيکي نگهداري مي شده است (خدائيان و تراب زاده،319:1388).
در حال حاضر پليس کشف جرائم درصدد بهره برداري از نظام نوين و پيشرفته ايي است كه در واقع يك منبع اطلاعاتي باشد و بتواند در تجميع اطلاعات و نيل به هدف نقش مؤثر و به سزايي ايفاء كند و اطلاعات پرونده از تشكيل تا بايگاني درسامانه اي ثبت و به صورت يكنواخت اجرايي گردد.
در اين راستا، سامانه ويژه پليس آگاهي به عنوان يكي از اصلي ترين وسيله تجميع و تبادل اطلاعات پليس آگاهي سراسر كشور، در سال 1384 تدوين، طراحي و تهيه شد. به طوري كه كليه كاربران پليس آگاهي سراسر كشور (تا پايين ترين رده) قادر به ورود، ثبت و بهره برداري اطلاعات در اين سامانه مي باشند. در ابتدا فقط با گروه افراد تحت تعقيب پليس آگاهي راه اندازي شد. ليكن با احصاء نياز پليس آگاهي، گروه هاي ديگري نيز به آن افزوده خواهد شد (پليس آگاهي ناجا، مرکز اطلاعات جنايي،اداره فني و بانک هاي اطلاعاتي, مهرماه، 1387).
از عمده بانک هاي اطلاعاتي طراحي شده در سامانه جامع ويژه آگاهي موارد زير مي باشند:
1-بانک اطلاعاتي گروه مراجعين (كد10) 2 -بانک اطلاعاتي گروه مظنونين و متهمين ( كد 12)
3- بانک اطلاعاتي گروه فقداني ها (كد14) 4- بانک اطلاعاتي گروه اجساد (كد16)
5- بانک اطلاعاتي گروه افراد تحت تعقيب (كد 18) 6-بانک اطلاعاتي گروه مجرمين حرفه اي و سابقه دار(كد20)
7- زير سيستم گروه پرونده هاي آدم ربايي (كد22) 8- بانک اطلاعاتي گروه پرونده هاي سرقت هاي بعنف
9 – بانک اطلاعاتي گروه پرونده هاي تجاوزات جنسي (كد24)
10 -بانک اطلاعاتي گروه اسناد (اسناد سرقتي و جعلي).(كد28)
11 -زير سامانه گروه سرقت هاي مسلحانه
12-زير سامانه گروه ثبت و ارجاع (كد30) (جهانشيري،97:1390).
ا- بانک اطلاعاتي مراجعان(شاکي،شاهد يا مطلع):
شامل اطلاعات تمامي افرادي است که به عنوان شاکي، شاهد يا مطلع به پليس آگاهي مراجعه مي نمايند.ثبت و ورود اطلاعات اين گروه توسط کاربران افسر ارجاع صورت مي گيرد.
2- بانک اطّلاعاتي متهمان يا مظنونان:
شامل کليه افرادي است که به عنوان مظنون و يا متهم به پليس آگاهي معرفي مي شوند اطلاعات و مشخصات کليه کساني که به علت مظنون بودن و يا تحت اتهام بودن به پليس هاي کشف جرائم سراسر کشور معرفي مي شوند، در اين گروه ثبت و بهره برداري مي شود (بياباني, 1389: 284-285).

3-بانک اطّلاعاتي فقداني ها:
شامل اطلاعات و مشخصات تمام افراد فقداني در سراسر کشور است. اين گروه شامل کليه افرادي مي شود که به نوعي از طريق والدين، بستگان يا دوستان و آشنايان، گم شدن يا فقدان ان ها اعلام شده است. نکته حائز اهميت دراين گروه، تکميل اطلاعات فردي اعلام کننده است؛ چه بسا فقدانياني که توسط اعلام کننده به قتل رسيده اند. يا اعلام کننده در قتل او شريک بوده است.
4- بانک اطّلاعاتي اجساد:
اين سامانه به منظور ثبت مشخصات افراد مفقود و اطلاع از سرانجام کارآن ها و همچنين ثبت مشخصات افراد و اجساد مجهول الهويه و تطبيق با مشخصات افراد مفقود طراحي شده استو شامل اطلاعات و مشخصات تمام اجساد در سراسر کشور است. مشخصات کليه افرادي که به نوعي به قتل رسيده يا اجساد آنها به صورت مجهول الهويه يافت شده يا مرگ مشکوک آن ها باعث تشکيل پرونده قضايي گرديده است، در اين گروه ثبت و درج مي شود ( بياباني،1389: 292-294).
4- بانک اطّلاعاتي افراد تحت تعقيب:
در بر گيرنده اطلاعات و اسامي تمام اشخاصي است که به نوعي تحت تعقيب مرجع قضايي يا انتظامي قرار دارند. در ابتدا اداره يا مرجع در خواست کننده ، فرم چاپي افراد تحت تعقيب را تکميل مي نمايد. کاربر اطلاعات جنايي، موظف به جستجوي مشخصات فرد در سامانه و ثبت و ورود اطلاعات سند در سامانه ويژه(گروه افراد تحت تعقيب)است،ضمن اينکه عکس فرد تحت تعقيب نيز حتما بايستي به عنوان ضميمه در فايل پيوست گردد.
6- بانک اطّلاعاتي مجرمان تحت تعقيب و سابقه دار:
شامل اطلاعات و مشخصات مجرمان حرفه اي و سابقه دار سراسر کشور است. کنترل اين مجرمان نيز از طريق همين گروه صورت مي گيرد. در اين قسمت مشخصات تمام مجرماني که در ارتکاب جرايم حرفه اي و داراي سابقه قبلي هستند، ثبت مي گردد ( همان: 296-298).
7- بانک اطّلاعاتي پرونده هاي آدم ربايي:
شامل اطلاعات و مشخصات تمام پرونده هاي ادم ربايي که در پليس اگاهي سراسر کشور تشکيل مي شود و از طريق اين سامانه تاحصول نتيجه پيگيري مي شود.

8- بانک اطّلاعاتي پرونده هاي سرقت به عنف:
شامل اطلاعات و مشخصات تمام پرونده هاي سرقت هاي به عنف است که در پليس کشف جرائم سراسر کشور تشکيل مي شود و از طريق اين سامانه تا حصول نتيجه پيگيري مي شود.
9- بانک اطّلاعاتي پرونده هاي تجاوز هاي جنسي:
شامل اطلاعات و مشخصات تمام پرونده هاي تجاوز به عنف است که در پليس کشف جرائم سراسر کشور تشکيل مي شود و از طريق اين سامانه تا حصول نتيجه پيگيري مي شود.
10- بانک اطّلاعاتي اسناد(اسناد سرقتي و جعلي):
شامل اطلاعات و مشخصات کليه اسناد سرقتي و کشفي (کشف جعل)به همراه مشخصات جاعلان، سارقان و استفاده کنندگان از اسناد مجهول است ( همان:299-302).
11-بانک اطّلاعاتي ثبت و ارجاع:
شامل مشخصات کليه پرونده هايي است که در اداره هاي پليس کشف جرائم سراسر کشور تشکيل مي شود. در اين سامانه کليه پرونده هاي تشکيل شده در ادارات کشف جرائم، نوع جرايم، نتيجه نهايي پرونده ها و ميزان فعّاليّت افسران متصدي پرونده قابل پيگيري و بهره برداري است ( همان:299-302).
2-4-6-2)بانک هاو منابع اطّلاعاتي درون سازماني( ساير پليس هاي تخصصي در ناجا):
همان گونه كه در بخش فناوري اطلاعات در نيروي انتظامي در ابتداي فصل مطـرح گرديـد، بـا توجه به فرامين مقام معظم رهبري (مد ظله العالي)، برنامه10 ساله اي جهت حوزة فنـاوري اطلاعـات در نيروي انتظامي تدوين و موضوع سيستم هاي جامع اطلاعاتي در ناجا تحت عنوان طرح امام علي(ع) از ابتداي برنامه سو?م توسعه شروع گرديد، در طر ح امام علي(ع) از ابتدا سيستم هاي جامع مهـم مـورد توجه قرار گرفت كه در دو حوزة مأموريتي و پشتيباني ناجا سازماندهي شدند.
در حوزة مأموريتي، سامانه هاي:” پليس راهور، پليس اطلاعات و امنيت، پليس آگاهي، پليس پيشگيري، پليس مبارزه با مواد مخدر، معاونت عمليات، وظيفه عمومي و پليس بين الملل(اينترپل)” و در حوزه هاي پشتيباني سامانه هاي مربوط به ” نيروي انساني، آموزش، بازرسي، آماد و پشتيباني، مهندسي و طرح و برنامه و بودجه” مي توان اشاره كرد. در نهايت 37 سامانه جامع پيش بيني شد، كه حدود بيش از 250 زير سامانه را شامل مي شوند (فصل نامه تخصصي فاوا, بهار 5:1387).
محورهاي اصلي ايجاد بانک هاي اطلاعاتي در ناجا، ايجاد شبكه هاي زير ساخت و توسعه سخت افزاري و نرم افزاري، توسعه منابع انساني و ايجاد يكپارچگي و تعامل سيستم ها است.
از مهمترين اهداف ايجاد سامانه ها در ناجا مي توان به موارد زير اشاره نمود:
الف – راه اندازي بانك اطلاعات جامع جهت نيازهاي پليسي و عملكرد پليس بطور يكپارچه.
‌ب- افزايش توانمندي پليس و اقدامات پيگيرانه در اجتماع.
‌ج- ايجاد تسلط بر جرائم جغرافيايي جرم و پراكندگي آن براي تغيير تاكتيك و كنترل مجرمين.
‌د- تصيح و سيستماتيك نمودن چرخه دريافت ماموريت توزيع ماموريت كنترل و پيگيري ماموريت.
‌ه- بالابردن توان اطلاعاتي و تصميم گيري فرماندهي بر اساس تحليل مدل هاي اطلاعات بدست آمده و كاهش چشمگير مراجعات مردم به مراكز پليس جهت دريافت خدمات(رعايت تكريم ارباب رجوع).
ز- گسترش خدمات رساني به مردم از طريق واگذاري مأموريت هاي خدماتي به دفاتر بخش خصوصي
ح- جايگزيني كنترل هاي سيستمي به جاي كنترل هاي دستي(چابك سازي پليس).
ط- ارائه سريع خدمات پليس به مردم و تحقق پليس پاسخگو (جهانشيري،47:1390).
2-4-6-2-1)سيستم جامع عملياتي(مأموريتي):
سيستم جامع عملياتي ناجا در خدمات رساني پليس به مردم و اجراي مأموريت هاي پليسي بر اساس وظايف و مأموريت هاي ذاتي هر پليس تدوين و طراحي شده است كه در ادامه به تفكيك، سيستم جامع عملياتي و بانک هاي اطلاعاتي تخصصي آن معرفي و تشريح مي گردد.
2-4-6-2-2) سيستم جامع اطّلاعاتي معاونت عمليات:
سيستم جامع معاونت عمليات اولين سيستم جامع در ناجا بوده و از دو بانک اطلاعاتي تشكيل مي گردد:
1-بانک اطلاعاتي فوريت هاي پليسي110 2-بانک اطلاعاتي سيستم جامع110 DWH

1- بانک اطّلاعاتي فوريت هاي پليسي110:
اولين سامانه، سامانه 110 ميباشد كه در آن فوريتهاي پليسي مدنظر قرار گرفته است و نقش آن بصورت خلاصه ميتوان به نظارت و كنترل در كليه امور انتظامي، انگاشت جرم، شناسايي مناطق جرم خيز، مشاهده موقعيّت مكاني وقوع جرم، توزيع گشتيها بر اساس فراواني جرم و پاسخ دهي به شهروندان در كوتاه ترين زمان ممكن اشاره كرد. (فصلنامه تخصصي فاوا، بهار 1387: 6)
2) سيستم جامع معاونت عمليات – زير سامانه110 DWH :
به كمك اين سامانه اقدامات شامل: امكان تهيه گزارشات تحليلي اخبار 110 در حوزه كلانتري و راهنمايي و رانندگي به صورت ديناميك147،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مشارکت مردم، مکان کنترل، ارتکاب جرم Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مواد مخدر، مبارزه با مواد مخدر، استان کرمان