پایان نامه با واژگان کلیدی قیمت گذاری، مواد مخدر، سپرده گذاران، جزای نقدی

دانلود پایان نامه ارشد

مردم مو سسات مو هوم و شر کت ها ی به ظا هر قا نونی تا سیس می کنند.منشی، محل
کارو دفترتعر یف می نما یند.
“اجاره کردن محلی برای تظا هر به داشتن شرکت و تجا رتخا نه و استخدام منشی و ما شین نو یسی وچاپ اوراقبرای شرکت غیرواقعی و موهوم و تحصیل ما ل ازاین طریق ،همچنین ادعا ی تا سیس بانک موهوم و ظاهرا”بر ای انجام خد مات تحت عنا وینی چو ن مو سسه ی کا ریابی و کا رگشایی واعزام محصل به خا رج و نظا ئرآن وتحصیل ما ل از این طریق ازمصادیق مغرورکرد ن مردم به وجو د شرکتها یا تجا رتخا نه ها یا موسسات موهوم هستند.”2
4-1-د =اطلا ق کلا هبر دار
تدوین قانون تشدید مجا زات مرتکبین ارتشاء،اختلا س و کلا هبرداری نشا ت گرفته از وجود چنین شرکت های تجا ری مشروع بوده که در لبا س مشروعیت تحصیل ما ل نا مشروع را عو اید حا صل تلا ش خو د می کنند. مقنن برای پیشگیری و یا مجا زات این گو نه تلا ش ها در ما ده 1 قانون تشدید مجا زات مر تکبین ار تشاء و اختلاس و کلا هبر داری بیا ن می نماید: .
“هرکس از راه حیله و تقلب مردم رابه وجو د شر کت ها یا تجا رتخا نه ها یا کا رخا نه ها یا مو سسا ت موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد ….وجوه و یا اموال یا اسناد یا حو اله جات یا قبوض یا مفاص حساب و امثا ل آنها تحصیل کرده واز این راه ما ل دیگری را ببرد کلا هبردار محسوب وعلاوه بررداصل ما ل به صاحبش وبه حبس از یکسال تا 7 سا ل و پرداخت جزای نقدی معا دل ما لی که اخذ کرده است محکوم می شو د .” 96
5-1-د =سر ما یه گذار ی مو قت در بنگا هها و با زا رطلا و الماس مجرمان برای تطهیر پول ها ی تحصیل شده در بنگا ه ها ی تجا ری قا نونی سرما یه گذاری موقت می نما یندو دربا زارطلا والماس وامثا لهم سرما یه گذاری می کنند.”ازشیوه ها ی دیگرتطهیر پول می توان به سرما یه گذاری مو قت در بنگا ه ها ی تجا ری قا نونی ،سر ما یه گذار ی در با زار سهــــا م و اوراق قر ضه ،ایجاد سازمان قــلا بی ،سر ما یه گذار ی دربا زار طلا والماس ،شرکت درمزایده ها ی اجناس کا لا ها ی قدیمی وانتقال پول به کشو رها ی دیگر شنا سایی آن نا ممکن می گردد.97
6-1- د= تا سیس اما کن تجا ری با رویکرد در یا فت وجه نقد
تبهکاران برای رسیدن به منا فع و تحصیل در آمد و پنها ن کردن منبع در آمد حا صل شده از پو شش ها ی
تجاری قا نونی بهره گیری می کنند بطوری که در آمد را بصورت پول نقد در یا فت می نما یند.”ازدیگرتر فندها یی که مجر مان جهت تطهیر و پا کسازی پول ها ی نا شی ازفعا لیتهای مجرمانه به کارمی برند استفا ده از پوشش ها ی قانونی بر ای پنها ن کر دن منبع در آمد است منظورازپوشش ها ی قا نونی این است که تبهکاران اقدام به تــا سیس اما کن تجا ری که درآمدآن به صور ت پول نقد با شد،می نما یند وبدین طریق پول های کثیف را به عنوان درآمد اینگونه مراکز قلمداد می کنند . 98

و- خرید اوراق سها م
خرید اورا ق سها م از شیوه ها ی بسیار سهل و آسان می باشد که هنگا م خرید به منشا ء در آمد ی آن توجهی نمی شود مجرما ن دراین شیوه ازترفندها و روش ها ی بهره گیری می کنند که امکان شنا سایی را مشکل می سازد در ادامه به بعضی از آنها اشاره می شود .
1-و =خر ید سهام بوسیله نما ینده و وکیل… .
مجرمان با استفاده از نما ینده و وکیل و خر ید سها م بی نا م ،ما لکیت را پنها ن نمو ده و دستر سی به مجر مان اصلی را سخت می سازند واگرروزی هم قصد باشدخود را پنهان کنند خیلی راحت سلب مسولیت می نمایند”مجر مان برای تطهیر از طریق سهام از نما ینده و وکیل استفا ده می کنند نا م نما ینده در دفا تر اسناد شر کت به عنوان دارند سها م ثبت می شود .نما ینده فقط عا مل یا امین ما لک است ما لک واقعی سهام ممکن است حتی برای نما یند ه هم نامعلو م باشد آنا ن با خر ید سها م بی نا م ما لکیت را پنها ن می کنند . “99
2-و =خر ید سها م شر کت ها
با سر ما یه گذار ی مشروع و خر ید سها م شر کت ها و ارائه فا کتورها در زمینه صادرات و واردات ،پو ل
وارد اقتصاد قا نونی شده و به جر یان می افتد. “100استفاده از این وجو ه برای وام داد ن به شر کت های بزرگ
،سپرده گذاری درموسسا ت ما لی خا رجی به عنوان تضمین برای وام ها ی داخلی ،خرید وفروش اموال منقول وغیرمنقول ،خرید سها م شرکت ها ،ارائه فاکتورها به ویژه درزمینه صادرات و واردات واستفاده از پو شش ها ی تجاری مشروع ،پول وارد اقتصاد شده و به جر یا ن می افتد.”101
3-و =سر ما یه گذار ی در با زار سها م
با سرمایه گذاری دربا زارسها م پول کثیف درگر دش و دست بدست با پول های تمییز مخلوط شده شناسایی آن ممکن نمی گر دد .” از شیوه های دیگر تطهیر پو ل می توان به سرما یه گذاری موقت دربنگاه های تجاری قانونی ،سرما یه گذار ی در با زار سها م و اوراق قر ضه ……..نا م برد که درطو ل گر دش و دست بدست شدن با پو ل های تمییزمخلو ط و بطور ی که دیگر شنا سایی آن نا ممکن می گردد. ” 102
ی- انتقال وجو ه به خا رج از کشور
انتقال وجوه به خارج از کشور از شیوه ها ی است که مجرمان را به دلا یل زیر ترعیب و تشویق می کند تا با
آرامش بیشتر به جرم خود ادامه دهند.
– با انتقال وجو ه امکان تعقیب کمتر می شود.
– کشور ها ی مقصد دارای قو انینی هستند که امکان تعقیب را کا هش می دهد.
– بعضا”کشور های وجو د دارند که مجرمان را به سر ما یه گذاری تر غیب می نما یند.
– معاضدت های حقوقی ،پلیسی بعضا”امکان تعقیب را محدود می سازد.
1-ی =قبح انجا م این فعل دراسلا م
فقها ی اسلا می دراین خصوص بیان می دارند:”شریک شدن با کا فرذ می وسرما یه دادن به وی وامانت گذاردن نزد وی مکروه است. “3
2-ی =عدم اخذ اوراق شنا سایی
بعضی از بانک ها برای جذب سر ما یه ها ی کلا ن و سپرده گذاران نا سالم اقدام به افتتا ح حساب می کنند و از آنها اوراق هویت شنا سایی نمی کنند به لحا ظ عدم در خو است اوراق هو یت مجر مان تر غیب می شو ند وجو ه را از کشو ر خا رج کنند. “قاچاقچیان بین المللی مو اد مخد رمی توانند با همکا ری بر خی از با نک ها حسابها ی جعلی افتتا ح و با واریز پو ل نقد به آنها نسبت به انتقا ل وجه به خا رج از کشور اقدام نما یند این گونه بانکها برای جلب سرما یه ها ی کلا ن سپرده گذاران نا سالم ازاخذ اوراق شنا سایی کا مل یا گزارش کردن موارد مشکوک به مقامات دولتی خو د داری می کنند .” 103
3-ی = تصفیه پول104
تبدیل کردن و تصفیه نمودن اسکنا س های کو چک به بز رگ برای پو ل شویان بسیار مفید است چرا که این فعل آنها را در انتقا ل و خا رج کردن پو ل به خا رج از کشور یاری می کند ضمن اینکه برای آنها مزایایی دارد از جمله :
1-3-ی =آلوده بودن اسکنا س ها به مواد مخدر دیگر رد یابی نمی شود.
2-3-ی =تسهیل در نقل و انتقال
3-3-ی =امکان رد یابی را کمتر می کند و ظن را کاهش می دهد .
بر اساس این مز ایا گفته شده.” آسان ترین و معمو ل ترین شیوه پو ل شویی تصفیه پو ل است منظور از تصفیه
پو ل تبدیل اسکنا س های کوچک به اسکنا س های بزرگ می باشد. معتا دانی که درسطح خیابان ها به خرید وفروش مواد مخدربرای مصرف خود دست می زنند معمولا”بها ی مواد را با اسکنا س ها ی ریزمی پردازند.این اسکنا س ها چه بسا خو د آلوده به مواد مخدرمی باشند .هم بای پاک کردن این آلود گی ظاهری و هم درجهت تسهیل نقل و انتقال پو ل باید این اسکنا س ها تصفیه و تبدیل به اسکنا س ها ی درشت شوند . “105 وقتی اسکنا س ها درشت شد وقت آن می رسد که از کشور برای خروج اقدام گردد.” پس از تبدیل اسکنا س های
ریز به اسکنا س ها ی در شت یا چک ها ی بانکی و مسافرتی و نظا ئر آن ،مرحله بعد خا رج کردن این اسکناس ها با چک ها از کشور است . “4
این بخش ازمبحث را با اشا ره کو تاهی از سرنوشت آل کا پو ن1 پا یان می بریم.”وی که درفا صله ی سالهای 1925تا 1931به فعا لیت های مجرمانه و تجا رت های غیر قانونی در شیکا گودست زد هیچ گاه برای نگهداری پول -های خو د از نظا م بانکی استفا ده نکرد و هیچ حسابی بانکی برای خو د نداشت . هیچ ملکی نیز به نا م خو د نخرید .وی قیمت همه چیز را بطور نقدی از صند وقی که در زیر تختخو اب خو د داشت پرداخت می کرد.جـــا لب این که او نها یتا”به دلیل فرار از ما لیات به دام افتاد و نه بخا طر فعا لیت های تبهکارانه ای که در طول سا ل ها ی مر تکب شده بود.یک گروه ازاداره ی مالیات آمریکا پس از در نظر گرفتن فهرست مخا رج و تلفنها ، میهمانی ها و هتل های که وی از آنها استفاده می کرداو را تحت 22 اتها م دایر بر فراراز پرداخت ما لیات به میزان یک میلیون دلا ر تحت تعقیب قرار دادند.آل کاپون در دادگاه به پرداخت 50 هزار دلار جریمه و تحمل یازده سال حبس محکو م شد و درحین تحمل حبس در زندان جا ن سپرد تا مر گ او نقطه پا یانی بر تبهکاری هایش باشد “106
ه-خرید و فروش آثار هنری
آثار هنری به لحا ظ تنوع ،زیبایی ها ،جاذبه های که دارد مو رد توجه جامعه قرار می گیرد . جا معه غرق و
محو تما شای آثار هنری می شود.چندان به چگو نگی تهیه و منا بع ما لی آن کا رو توجهی ندارد از طر فی ارزش هنری یک اثر آنقدر بالاست که قیمت گذاری روی آن سرسام آورمی گردد. به همین جهت مجرما ن پول شویی برای تطهیر پو ل های کثیف از طریق خرید و فروش آثارهنری اقدام می کنند و با درآمد های که کسب کردند .تلاش دارند
آنها را با خرید به آثارهنری تبدیل نمایند.وقتی این مهم محقق شدهم به لحاظ قیمت های بالای که دارد وهم زیبایی های که مو جود است تر فند خوبی برای تطهیر پو ل های کثیف و نا مشروع می باشد. در ادامه بیشتر به زوایای این شیوه آشنا می شویم.
1-ه =غیر قابل تقویم بودن آثار هنری
آثار هنر ی غیر قا بل تقویم است”تقویم یعنی قیمت کردن و بهای جنسی را معین کردن”107 می باشد.به لحا ظ
غیر قابل قیمت گذاری ، ارزش تجا ری دارد و وسیله مهمی برای سر ما یه گذاری است.”اثر هنری نما یانگر ارزش فرهنگی و هنری غیر قا بل تقو یم است اما این اثر ارزش تجا ری نیز دارد که گاه قابل توجه است اثر هنری وسیله مهمی برای سر ما یه گذاری باشد.”108
2-ه =اختفاء ما ل مسروقه بوسیله افراد حر فه ای
با اختفاء ما ل مسروقه و گذشت سال ها ی سا ل،پی بردن به سوابق آن مشکل و دشواراست.فلذا دراین خصوص گفته شده است:
“مخفی کننده ها ی امو ال مسروقه معمو لا”افرادحر فه ای ،سمسار ها ،عتیقه فروش ها ،دلا ل ها وغیر ه هستند . در این خصوص باید یاد آور شد .که تشخیص اخفای ما ل مسروقه به علت وجو د فن تطهیر که به طور رایج بــکار برده می شود گاه دشوار است مانند اینکه شی مسروقه سا ل ها در اختفاءگذاشته می شود . “109
3-ه =صدور گو اهی نا مه های صوری
اختفاء طولا نی ،دست به دست شدن ما ل مسروقه و گو اهی های صوری ،مشکوکیّت را از بین می برد تا
نهایتا”با حسن نیت خر یداری می شود .
“شی مسروقه سال ها در اختفاءگذاشته می شود یا در صورت لزوم با گو اهی نا مه های صوری چندین بار دست به دست می گردد . بنا بر این در اثر تغییرات به مرور ایام خصیصه مشکو ک بودن خود را از دست می دهد.پس شی مسروقه را تطهیر شده می نا مند و بدین سان می تواند به دست تاجریا خریدار با حسن نیت بیفتد 110
4-ه = ارزش هنری و تنو ع بازار خرید
همانطور در اول این بحث بیان گردید ارزش هنری یک آثار، هم دارای تنوع است و هم غیرقا بل قیمت گذاری است .بطوری که تبدیل پول های کثیف به آثار هنری هم حجم پول زیاد را مشروع کرده وهم نقل و انتقال آن آثارراحت تر خو

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مواد مخدر، تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک، قانون تجارت الکترونیکی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی دیوان بین المللی، ماهیت حقوقی، حمل و نقل