پایان نامه با واژگان کلیدی قلام تعهدی، اقلام تعهدی، مدیریت سود، کیفیت حسابرسی

دانلود پایان نامه ارشد

حسابرس و كيفيت حسابرسي وجود ندارد.
مايرز و همكاران (2003) در پژوهشي نشان داد كه بالا بودن دوره تصدي گري حسابرس موجب شناخت و تخصص حسابرس در صنعت صاحب كار مربوطه مي شود و هر چه دوره تصدي حسابرس بيش تر باشد كيفيت و پايداري سود هم بيشتر مي شود.
استيوارت جونز (2001) رابطه بين مديريت سود و جريان هاي نقدي آزاد را در كشور استراليا و در شركت هاي با اقتصاد قديمي و جديد را مورد بررسي قرار داد و به اين نتيجه رسيد كه در شركت هاي با اقتصاد قديمي ( كه معمولا از رشد كمتري نسبت به شركت هاي با اقتصاد جديد برخوردار هستند) رابطه معنادار مستقيمي بين اقلام تعهدي اختياري و جريان هاي نقد آزاد وجود دارد به اين دليل كه در اين نوع شركت ها مديران سعي مي كنند از طريق اقلام تعهدي اختياري عملكرد ضعيف واحد تجاري خود را بهبود بخشند. اما جونز در شركت هاي با اقتصاد جديد (داراي رشد بالا) به چنين رابطه معناداري دست پيدا نكرد.
جاگي و گول (2000) رابطه مستقيمي را بين مديريت سود و جريان هاي نقد آزاد زياد در شركت هاي با رشد كم پيدا كردند. آن ها معتقدند طبق نظريه جنسن (1986) در چنين شركت هايي به جاي اين كه مديران جريان هاي نقدي آزاد را بين سهامداران توزيع نمايند اقدام به سرمايه گذاري وجوه مذكور در پروژه هايي با ارزش خالص فعلي منفي مي كنند كه اين امر باعث پايين آمدن ارزش بازار شركت مي گردد. لذا مديران چنين شركت هايي سعي مي كنند وضعيت موجود را از طريق استفاده از اقلام تعهدي اختياري افزايش دهنده ي سود تعديل كرده و به برخي منافع شخصي خود نايل شوند. همچنين آن ها عنوان كردند كه عامل بدهي رابطه مذكور را تعديل مي كند.
تي سويي و گول (2000) پس از بررسي حق الزحمه ي حسابرسي در شركت هاي با جريان نقد آزاد بالا و رشد كم در كشور هنگ كنگ عنوان كردند كه در چنين شركت هايي معمولا به دليل مشكلات نمايندگي مرتبط با جريان هاي نقد آزاد زياد، مبلغ حق الزحمه حسابرسي بالاست. آن ها همچنين به اين نتيجه رسيدند كه طبق نظريه جنسن، عامل بدهي مي تواند در كاهش مشكلات مذكور نقش اساسي ايفا كند.
اسلون (1996) در پژوهش خود به این نتیجه دست یافت که شرکت های با حجم اقلام تعهدی بالا، دارای بازده پایینی می باشند، یعنی رابطه معکوس بین حجم اقلام تعهدی و بازده سهام وجود دارد. همچنین آن ها اثبات کردند که شرکت های با سود گزارش شده بالاتر از جریان وجوه نقد عملیاتی، به خاطر بالا بودن حجم اقلام تعهدی، در سال های آتی کاهش در سود عملیاتی را تجربه خواهند کرد.
دي انجلو، پالمروس، تندلو و وانستراي لن و چن و همكاران موسسات حسابرسي عضو 4 سازمان حسابرسي بزرگ (قبلا به 6 موسسه حسابرسي بزرگ و 8 موسسه بزرگ معروف بودند) را به عنوان موسسات حسابرسي بزرگ و داراي اعتبار و شهرت در نظر گرفته و حسابرسي هاي انجام گرفته شده به وسيله آن ها را به عنوان حسابرسي با كيفيت بالا مطرح نموده اند و آن را به عنوان معيار و شاخص كيفيت حسابرسي در پژوهش هاي خود ارائه كرده اند، چرا كه شركت هاي عضو 4 موسسه بزرگ حسابرسي علاوه بر شهرت و اعتبار شان در امر آموزش كاركنان و حفظ استقلال در برابر صاحب كاران و ديگر موارد مهم اثرگذار در افزايش كيفيت موفق عمل مي كنند.
جدول (2-2): خلاصه پژوهشهای خارجی انجام شده در زمینه موضوع پژوهش

سال انتشار
پژوهشگر (پژوهشگران)
متغير مورد بررسي
مدل
مدل رياضي
نتایج
2014
راسمین و همکاران
مازاد جریان وجوه نقد آزاد و کیفیت حسابرسی
رگرسيون چندگانه
RCFjt = NIBDjt- TAXjt- INTjt -PSDIVjt CSDIVjt/TAjt1
چهار موسسه بزرگ حسابرسی به طور قابل ملاحظه ای رابطه بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را تعدیل می کنند.
2014
داماری و اسماعیل
مازاد جریان وجوه نقد آزاد
رگرسيون چندگانه
DACjt =a0 + a1SFCFjt + a2Auditqualityjt + a5SFCF Auditqualityjt + a4FSizejt + a5AbsTACjt + a6Leveragejt + a7RelCFOjt + ei
نقش مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی در کاهش تضاد نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد و و بهبود قابلیت پیش بینی سود در شرکت های بزرگ بیشتر است.
2013
نوریامان
کیفیت حسابرسی
رگرسيون چندگانه همبستگي
D = a0 + a1x1 +a2x2 + a3x3 + a4x4 + a5x5 + E
مدیریت سود تأثیر منفی بر بازده سهام دارد و کیفیت حسابرسی رابطه منفی مدیریت سود با بازده سهام را تقویت می کند.
2012
حبیب
جریان نقد آزاد
رگرسيون
DACC = TACC/TA – a1(1/TA)+a2(REV-REC)TA+a3PPEit/TA)
در صورتي كه درآمدها موقتی باشند، جريان نقدي آزاد رابطه مثبتي با بازده سهام دارد.
2011
فاتما و همکاران
جریان نقدی آزاد
همبستگي و رگرسيون
MAO = a0 + a1AUD+a2SIZE+a3LEV+a4REC+a6BMit+a7ST/PT
مالکیت مدیریتی، سطح هزینه های نمایندگی جریان نقدی آزاد را کاهش می دهد.
2009
بوکیت و اسکندر
مازاد جریان وجوه نقد
رگرسيون
AUD = b0 + b1SOE+B2SIZE+B3LEV+B4ROA+B5ISSUE+B6LLOSS+B7GEO
کمیته حسابرسی مستقل به شرکت های دارای مازاد جریان وجوه نقد آزاد بالا کمک می کند تا فعالیت های مدیریت سود که باعث افزایش سود می شود، را کاهش دهند.
2009
آيني و ديگران
جريان هاي نقد آزاد مازاد
رگرسيون و همبستگي
D = a0 + a1x1 +a2x2 + a3x3 + a4x4 + a5x5 + E
كميته حسابرسي مستقل به شركت هايي كه داراي جريان نقدي آزاد هستند كمك مي كند در آمد عمليات مديريت سود رو به افزايش را كاهش بدهند.
2008
تندلو و وانستراي لن
مديريت سود و كيفيت حسابرسي
تحليل همبستگي و رگرسيون
MAO = a0 + a1AUD+a2SIZE+a3LEV+a4ROA+a6INDit+a7ST/PT
كه بين مديريت سود و كيفيت حسابرسي ارتباط معناداري وجود داشته و كيفيت بالاي حسابرسي باعث كاهش در مديريت سود مي شود.
2007
چانتائو و همكاران
كيفيت حسابرسي
تحليل همبستگي و واريانس
AUD = b0 + b1SOE+B2SIZE+B3LEV+B4ROA+B5ISSUE+B6LLOSS+B7GEO
اندازه هاي مختلف موسسات حسابرسي روي كيفيت حسابرسي تاثير گذار است.
2006
فاروزانا و راشیده
اندازهی موسسهی حسابرسی
تحليل همبستگي
RCFjt = NIBDjt- TAXjt- INTjt -PSDIVjt CSDIVjt/TAjt1
اندازهی موسسهی حسابرسی، میزان اقلام تعهدی اختیاری را کاهش نمیدهد.
2005
چن و همكاران
كيفيت حسابرسي و مديريت سود
رگرسيون و همبستگي
TAEMit = TAC/TA – a0j(1/TA)-a1j(REVit-Recit)/TA-a2j(PPEit/TA)
بين مديريت سود و كيفيت حسابرسي ارتباط معني داري وجود دارد
2005
چانگ و ديگران
جريان هاي نقد آزاد
رگرسيون
DAit = b0 + b1FCFit+B2InACit + B3FCF*InACit+B4Sizeit+B5TAit+Eit
رابطه بين مديريت سود و جريان هاي نقد آزاد شده معنادار است.
2004
باود و ويلكينز
كيفيت حسابرسي
تحليل همبستگي
AUD = b0 + b1SOE+B2SIZE+B3LEV+B4ROA+B5ISSUE+B6LLOSS+B7GEO
رابطه معناداري بين اندازه حسابرس و كيفيت حسابرسي وجود ندارد.
2001
استيوارت جونز
جريان هاي نقدي آزاد
رگرسيون خطي مركب
AUDit = a0+ a0jx1-a1j(REVit-Recit)-a2j(PPEit)
رابطه معنادار مستقيمي بين اقلام تعهدي اختياري و جريان هاي نقد آزاد وجود دارد.
1996
اسلون
بازده سهام
رگرسيون خطي مركب
DAit = b0 + b1FCFit+B2InACit + B3FCF*InACit+B4Sizeit+B5TAit+Eit
DAit = c0 + c1 AudCorp+ε
رابطه معکوس بین حجم اقلام تعهدی و بازده سهام وجود دارد.

2-4.مدل مفهومی پژوهش
در این تحقیق به اتکای تحقیق راسمین و دیگران(2014) چارچوب مفهومی تحقیق به صورت ذیل بیان شده است:
متغیر تابعی:
در این تحقیق بر مبنای مجموع اقلام تعهدی اختیاری وفق مدل تعدیل شده جونز(1991) استفاده شده است که در آن ابتدا کل اقلام تعهدی به شرح زیر محاسبه میگردد:

: کل اقلام تعهدی شرکت i در سال t
: تغییر در داراییهای جاری شرکت i بین سال t و t-1
: تغییر در بدهیهای جاری شرکت i بین سال t و t-1
: تغییر در وجه نقد شرکت i بین سال t و t-1
: تغییر در حصه جاری بدهیهای بلندمدت شرکت i بین سال t و t-1
: تغییر مالیات بر درآمد قابل پرداخت شرکت i بین سال t و t-1
: استهلاک و هزینه استهلاک شرکت i در سال t
سپس تغییر در اقلام تعهدی از رابطه زیر برآورد می گردد:
〖TAC〗_(i,t)/〖TA〗_(i,t-1) =α_0+α_1 (1/〖TA〗_(i,t-1) )+α_2 ((〖∆REV〗_(i,t)-〖∆REC〗_(i,t))/〖TA〗_(i,t-1) )+α_3 (〖PPE〗_(i,t)/〖TA〗_(i,t-1) )+ε_(i,t)

〖TAC〗_(i,t) : کل اقلام تعهدي شرکت i در سال t
〖TA〗_(i,t) : جمع داراییهای شرکت i در سال t-1.
〖∆REV〗_it : تغییر در فروش خالص شرکت i بین سال t و t-1
〖∆REC〗_it : تغییر در حسابهاي دريافتني شرکت i بین سال t و t-1
〖PPE〗_it : ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات شرکت i در سال t
ε_(i,t) نشان دهنده خطا یا پسماند مدل است.
و در مرحله آخر، اقلام تعهدي اختياري (DAC) به شرح زير محاسبه ميشوند:
〖 DAC〗_it= 〖TAC〗_(i,t)-〖NAC〗_it
متغیرهای اصلی مستقل:
در این تحقیق متغیرهای اصلی مستقل عوامل متاثر از مدیریت سود بوده که بر مبنای 3 سنجه مازاد جریان نقد آزاد، کیفیت حسابرسی و جریان نقد نسبی تعریف گردیده اند. مازاد جریان نقد نسبی بر مبنای سود عملیاتی قبل از استهلاک منهای هزینه های تامین مالی از طریق بدهی و سهام بخش بر مجموع دارایی ها و به طور یک کمیت نسبی به دست آمده، برای تعیین کیفیت حسابرسی ابتدا 50 شرکت برتر بورسی طبق رده بندی سازمان بورس مبتنی بر عملکرد 92 مشخص شده و موسسات حسابرسی طرف قرارداد آن ها مشخص گردید، سپس شرکت هایی از نمونه آماری که از موسسات طرف قرارداد شرکت های بورسی استفاده کرده بودند در دسته شرکت های واجد کیفیت حسابرسی و سایر شرکت ها فاقد کیفیت حسابرسی تلقی شده و از این متغیر به عنوان یک متغیر کیفی در تحلیل واریانس استفاده شد. جریان نقدی نسبی نیز از تفاضا جریان نقدی عملیاتی ابتدا و انتهای دوره بخش بر جریان نقد عملیاتی ابتدای دوره به دست آمده است.
سایر متغیرهای مستقل:
در تحقیق صدر الذکر علاوه بر سنجه های عوامل متاثر از مدیریت سود از سنجه های دیگری مشتمل بر اهرم مالی بر مبنای نرخ بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام و اندازه شرکت بر مبنای لگاریتم طبیعی مجموع دارایی ها، به عنوان سایر متغیرهای مستقل و سنجه های ویژگی شرکت در نظر گرفته شده اند. در تحقیق راسمین و دیگران(2014) این سنجه ها به عنوان متغیرهای کنترلی تعریف شده اند بدون اینکه هیچ گونه کنترلی بر آن ها توسط محققین اعمال شود. لذا در تحقیق حاضر آن ها به عنوان سایر متغیرهای مستقل تعریف شده اند.
تعیین ارتباط بین متغیرها:
طی تحقیق راسمین و دیگران(2014) از روش رگرسیون خطی مرکب مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی جهت تعیین ارتباط بین متغیرها استفاده شده است. البته در تحقیق یاد شده، محققین استفاده از این روش را بدون ارزیابی برقراری پیش فرض های استفاده از روش نظیر نرمال بودن توزیع متغیرها و باقی مانده ها و … انجام داده اند ولی در تحقیق حاضر پس از ارزیابی کلیه پیش فرض ها و به کارگیری تبدیلات جبری لازم از روش رگرسیون خطی مرکب مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی استفاده شده است.

یافته ها:
طی تحقیق راسمین و دیگران(2014) بر مبنای تحلیل های آماری انجام شده محققین نشان دادند که:
الف) بین مازاد جریان نقدی آزاد و مدیریت سود رابطه مستقیم وجود دارد.
ب) بین جریان نقدی نسبی و مدیریت سود رابطه مستقیم وجود دارد.
ج) بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود رابطه معکوس وجود دارد.
بر مبنای ضریب تعیین به دست آمده، رابطه برآوردی بیش از 70 درصد تغییرات متقابل بین متغیرها را تبیین کرده و بیان گر رابطه نسبتا قوی خطی بین متغیر ها بوده است. علاوه بر این نتایج به دست آمده در سطح 95 درصد معنی دار و به جامعه آماری قابلیت تعمیم داشت.

فصل سوم
روششناسی پژوهش

3-1.مقدمه
هدف از انجام هر نوع پژوهش و پژوهش علمی کشف یک واقعیت است و واقعیت بر مبنای کاوش و کشف روابط منطقی مربوط به ویژگیهای اجزای موضوع قرار دارد. منظور از یک پژوهش علمی، متابعت از رویههای منظم و منطقی است که

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مدیریت سود، وجوه نقد، وجوه نقد آزاد، بازده سهام Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی وجوه نقد، مدیریت سود، رگرسیون، اقلام تعهدی