پایان نامه با واژگان کلیدی قصه یوسف، شخصیت پردازی، ژپ لینت ولت

دانلود پایان نامه ارشد

اسلامی و قرآن در فیلمنامه و مدل کنشگران است که به روش کتابخانه ای جمع آوری شده است و از اواسط فصل سوم تا انتهای آن فصل شامل ترسیم پیرنگ روایی و مدل کنشگران بر اساس مبانی نظری مطرح شده است . به این طریق که از طریق مشاهده و پس از معرفی شناسنامه سریال معصومیت از دست رفته ، سه وضعیت آغاز ، میانه و پایان و نیز شخصیت های آن مورد بررسی و واکاوی قرار می گیرد . فصل چهارم دربرگیرنده نتایج پژوهش می باشد .
از لحاظ جمع آوری اطلاعات ، روش کتابخانه ای است که با مراجعه به کتب دینی و ادبی وسپس تهیه‌ی فیش از مباحث گوناگون تهیه شده است . روش کتابخانه ای در تمامی تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می گیرد ، ولی در بعضی از آن ها در بخشی از فرآیند تحقیق از این روش استفاده می شود و در بعضی از آن ها موضوع تحقیق از حیث روش ، ماهیتا کتابخانه ای است و از آغاز تا انتها متکی بر یافته های تحقیق کتابخانه ای است . در تحقیقاتی که ماهیت کتابخانه ای دارند تقریبا تمام تلاش محقق در کتابخانه ها صورت می پذیرد . ( حافظ نیا ، 1385 ، 196 ) در مواردی هم به سایت‌های اینترنتی رجوع شده است .
مشاهده یکی از روش های موثر و کارآمد در تحقیقات موردی است . روش مشاهده به محقق اجازه می دهد که مستقیما پدیده مورد مطالعه را ببیند و واقعیت را به صورت مستقیم و بی واسطه درک کند . روش مشاهده نه تنها خود به طور مستقل می تواند یک منبع قوی و شیوه ای مناسب برای گردآوری اطلاعات بویژه در تحقیقات آزمایشگاهی باشند ، بلکه به عنوان یک روش تکمیلی در کنار سایر روش‌های گردآوری اطلاعات نیز استفاده می شود . از روش مشاهده در اکثر رشته های علوم انسانی و دیگر تحقیقات مشاهده پذیر استفاده می شود . ( حافظ نیا ، 1385 ، 240 )

فصل دوم

مبانی نظری تحقیق

” هر اثر هنری ، نمایش بیرونی ماهیت درونی یا تظاهر بیرونی واقعیت ذهنی است . “
سوزان لانگر

2-1 . پیشینه تحقیق

” بررسی شخصیت در فیلم های تاریخی – مذهبی ” 1392 ، فرجامی ، اعظم ، قم ، مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما
این کتاب پژوهشی است در خصوص هفت فیلم و سریال ساخته شده درباره تاریخ زندگی ائمه اطهار ( علیه السلام ) و معاصران ایشان که به بررسی تخصصی شخصیت های تاریخی و ملزومات آن می پردازد .
زبان گفت و گو در فیلم های تاریخی که با توجه به بازسازی فضای تاریخی داستان دارای اهمیت بوده و نیز نشانه ها و شیوه های خاص بیانی و اجرای شخصیت های مثبت و منفی در فیلم ها از مواردی است که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است . این کتاب شامل چهار فصل است .
در فصل نخست ،پس از تعریف اصطلاح های لازم ، به معرفی کوتاه فیلم ها پرداخته می شود . انواع شخصیت هایی که نویسنده در این گونه فیلم ها بر اساس میزان پای بندی به واقعیت خلق می کند ، به شخصیت های واقعی ، کشف شده و تخیلی ، قابل تقسیم است که بحث فصل دوم را تشکیل می دهد . در کنار بحث آفرینش و خلق شخصیت ، به مسئله زبان و گفت و گو در فیلم تاریخی – مذهبی اشاره می شود ؛ زیرا زبان در بازسازی فضای تاریخی داستان نقش مهمی دارد . تفکیک شخصیت مثبت و منفی در فیلم های تاریخی – مذهبی ، بنا به اقتضای ماهیت این داستان ها ، دسته بندی رایجی است . هر یک از دسته ها نیز با نشانه ها و شیوه های خاص بیانی و اجرایی ، معرفی می شوند ؛ گرچه در این معرفی ها رعایت بایسته هایی الزامی است .مباحثی از این دست موضوع فصل سوم است . ویژگی جنبی طرح شخصیت ، مانند لباس ، صحنه پردازی و بازیگری در فصل چهارم ، تحلیل و بررسی می شود . برآیند و برآمده های پژوهش نیز در مبحث پایانی به اجمال می آید .
” بررسی قصه یوسف در قرآن و ادبیات فارسی با تاکید بر شخصیت پردازی ” 1377 ، ماسوری ، شکوفه ، رشته کارگردانی ، کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده هنر ، استاد راهنما ، احمد محمدی
این پایان نامه چهار فصل داشت با عناوین : 1 . بررسی تطبیقی قصه یوسف با استفاده از منابع مختلف تا در چارچوب اصلی قصه به دست آید 2 . نشانه شناسی قصه یوسف 3 . بررسی داستانی قصه یوسف 4 . بررسی دراماتیک قصه یوسف .
در فصل اول ، قصه یوسف را از قران و ادبیات جمع آوری کرده و یک قصه واحد به دست آوردند . در فصل دوم و بقیه فصل ها به این پرداخته اند که قصه یوسف بر دو محور حادثه و شخصیت استوار است و مهم ترین عنصر حاضر در آن شخصیت است که اصلی ترین ویژگی شخصیت های قصه یوسف وجود تضاد درآن هاست و این که شخصیت ها تخت نیستند ، بلکه چند بعدی اند و این وجه تمایز قصه یوسف با سایر قصه هاست ، زیرا در قصه ها قهرمان وجود دارد ولی در قصه یوسف شخصیت وجود دارد و این باعث می شود که قصه یوسف به داستان امروزی نزدیک شود . در این پایان نامه تقریبا به این مسایل پرداخته و قابل ارزش است ، اما بیشتر به صورت تطبیقی کار کرده بود و مختص قرآن نبود و در جایی از فصل اول نیز این گونه بیان می کرد که در قرآن کریم قصه یوسف صرفاً برای سرگرمی آمده و برای همین احسن القصص نامیده شده ، در حالی که این گونه نیست و جتی اگر شان نزول آیه مربوط به آن شود باز هم نمی توان گفت هدف قرآن از قصه ، صرفاً سرگرمی است ، بلکه این وسیله ای برای رسیدن به هدف متعالی خداوند و هدایت انسان هاست .
” شخصیت های منفی در شاهنامه ” 1385 ، کریمی نژاد سرابی ، هادی ، رشته زبان و ادبیات فارسی ، کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد مشهد ، استاد راهنما ، محمد حسین خسروان
این پایان نامه شامل دو بخش است ، در بخش اول به شخصیت های منفی شاهنامه در سه دوره اساطیری ، پهلوانی و تاریخی می پردازد و در بخش دوم به شخصیت های منفی آن از جنبه دیگری نگاه می کند که شامل توطئه گران ، جنایتکاران ، خیانتکاران و آزمندان می شود .
تقسیم بندی شخصیت های منفی در هر دو بخش و ارائه ان ها به طور تحلیلی و به خوبی صورت گرفت . هدف و دیدگاه عالی فردوسی و مبارزه با اهریمن در پایان نامه به خوبی مشاهده می شود . در بعضی موارد به شباهت داستان های شاهنامه با داستان های قرآن اشاره می شد که قابل توجه بود ، از جمله : شباهت داستان ضحاک ستمگر و فریدون با فرعون ستمگر و حضرت موسی ( علیه السلام ) ، شباهت داستان فریدون با یعقوب پیامبر که هر دو محبت بیشتری به یکی از فرزندان که از مادر دیگری است دارند و باعث حسادت برادران خود می شوند .
اما با این همه بیشتر روی تحلیل داستان ها و آوردن نام اشخاص و تقسیم بندی آنها در دوره خاص کار می شد و کمتر به شخصیت پردازی آنها پرداخته می شد .
” بررسی شخصیت های ضد قهرمان در تراژدی های شکسپیر بر مبنا آراء فروید و آدلر ” 1383 ، مدنی ، علی ، رشته ادبیات نمایشی ، کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد تهران مرکز ، دانشکده هنر و معماری ، استاد راهنما ، فرشید ابراهیمیان
این پایان نامه پنج فصل دارد . فصل اول ، زندگی و آراء فروید و آدلر ؛ فصل دوم ، نقد روانشناختی ؛ فصل سوم ، تراژدی و شخصیت همراه با تحلیل روانشناختی ؛ فصل چهارم ، شکسپیر ؛ فصل پنجم ، تحلیل تراژدی های شکسپیر .
این پژوهش به بررسی قوت شخصیت های ضد قهرمان تراژدی های شکسپیر در پیچیدگی های شخصیتی و روانشناسی آن ها ، مبنی بر آراء فروید و آدلر پرداخت ، که از این منظر خوب بررسی کرد . در ضمن باید گفت که نمی توان همه زوایای شخصیت پردازی ضد قهرمان ها را بر روی مسایل روانشناسی کشاند .
” شخصیت پردازی طاغوت در فیلمنامه نویسی ، با رویکرد قرآنی ( با تکیه بر فرعون و نمرود ) ” 1393 ، صالحی زاده سوق ، فهیمه سادات ، رشته ادبیات نمایشی ، کارشناسی ارشد ، دانشکده صدا و سیما قم ، استاد راهنما ، عبدالله متقی زاده
این پایان نامه شامل سه بخش است . بخش اول ، کلیات تحقیق ؛ بخش دوم ، یافته های تحقیق ؛ بخش سوم ، جمع بندی و نتیجه گیری .
در این پایان نامه ، شخصیت پردازی طاغوت در فیلمنامه نویسی با رویکرد قرآنی بررسی می شود . هدف از این بررسی ، رسیدن به سبکی در شخصیت پردازی است که با رویکرد قرآنی نسبت به طاغوت سازگارتر باشد . و از آنجا که به نظر می رسید سبک و روش برتولت برشت در شخصیت پردازی ، با رویکرد قرآنی نسبت به طاغوت سازگارتر است ، پس روی سبک ، نظریات و شیوه او در شخصیت پردازی به طور خاص پرداخته شد .

2-2 . چارچوب نظری

ارسطو نخستین کسی بود که به شخصیت پردازی توجه کرد و شخصیت را در نمایش بررسی کرد . در فن شعر ؛ شخصیت ، ماهیت و سرشت قهرمانان تراژدی را باز می نماید . در قرون وسطی نیز شخصیت پردازی مورد توجه نویسندگان بود . در سده هفدهم میلادی توجه بیشتری به آن شد و نوع ادبی جدیدی به نام چهره نگاری ایجاد شد . در چهره نگاری ، نویسنده به خصوصیات جسمانی و روحانی افراد پرآوازه توجه می کند و به تفصیل و تشریح آن ها می پردازد . از اواسط سده هجده میلادی رفته رفته انسان محوری جایگاه ویژه ای در ادبیات داستانی پیدا کرد و بعضی نویسندگان به چهره نویسی رو آوردند که این شیوه پردازی های هنری جیمز ، نویسنده آمریکایی که کنش و شخصیت را متأثر از یکدیگر می دانست به اوج خود رسید . با گسترده شدن ادبیات و سر برآوردن مکتب های گوناگون ادبی ، نقش و تأثیر شخصیت در داستان نیز صورت های گوناگونی یافت . نظریات متفاوتی بر این مبنا حاصل شد که 1 . شخصیت فقط یکی از اشخاص داستان یا نمایش است : به خواست نویسنده وارد داستان می شود و به خواست او عمل می کند و بیرون می رود . 2 . شخصیت پدیده ای پدیدار شناختی است : منفعل نیست ، بلکه پویاست و هستی او از لابلای کنش داستان یا نمایش آشکار می گردد و گاهی مبنکرانه عمل می کند و مسیر حرکتش را خودش انتخاب می کند و هر شخصیت زبان ویژه خود را دارد . ( انوشه ، 1376 ، 860 – 863 )
مباحثی که در ادامه می آید ، با بررسی شخصیت و شخصیت پردازی در داستان ، نمایشنامه و فیلمنامه به دست آمده که ارتباط نزدیکی به یکدیگر دارند و البته بیشتر ، موارد مرتبط با فیلمنامه نویسی لحاظ شده است .

2 -2 -1 . تعریف روایت

هدف از این قسمت تعریف روایت از منظر روایت شناسان است . تعریف از منظر روایت شناسان گروهی از نطریه پردازان تعریف خود را بر پایه تقابل کنشگران از یک سو و راوی و مخاطب از سوی دیگر پایه ریزی کرده اند . اشمیت ، پرنس ، بوث ، ژرار ژنت ، ژپ لینت ولت و دیگران متعلق به این گروه اند . ( عباسی ، 1393 ، 37 – 38 )

2 – 2 – 1 – 1 . تعریف روایت از منظر روایت شناسان ( ژرار ژنت و ژپ لینت ولت )

روایت شناسی یا علم عمل روایت شاخه ای علمی است که فنون و ساختارهای روایی را که در متون ادبی متجلی شده مطالعه می کند ؛ این علم ، فنون درونی یک روایت را که خودش از داستانی نقل شده تشکیل شده است بررسی می کند . در واقع ، مطالعه گفتمان روایت سعی دارد اصول مشترک تشکیل دهنده متون را نشان دهد ، اصولی که سعی دارند جهان گستر و فراگیر باشند . بدین ترتیب ، تلاش بر این است تا روابط ممکن بین عناصر سه تایی ، یعنی داستان ، روایت و عمل روایت دیده شود : این روابط در دل چهار مقوله اساسی یعنی وجه ، موقعیت روایی ، سطح و زمان دیده می شود و هدف روایت شناسی مطالعه این مقوله ها و روابط بین آن هاست . ( عباسی ، 1393 ، 38 )
با در نظر گرفتن تمام وجوهی که یک اثر ادبی را به وجود می آورند ، اکنون می توان آن ها را در الگوی ذیل معرفی نمود . این الگو که لینت ولت دائماً از آن سود می جوید ، از طرح ارتباط اشمیت الهام گرفته شده‌است.

وجوه متن روایی ادبی

الگوی 2 – 1

اکنون بر اساس الگوی بالا و تقابل حاصل شده بین راوی و کنشگران از یک سو و نویسنده انتزاعی و راوی از سوی دیگر و همچنین تقابل های دیگری که در این الگو وجود دارد می توان تعریف روایت را بر اساس نظریه لینت ولت ارائه داد :
« منظور از روایت ، یک متن روایی است که نه تنها شامل گفتمان روایی بیان شده توسط راوی است ، بلکه شامل گفتمان بیان شده کنشگران و نقل قول هایی است که راوی از گفته های کنشگران ارائه کرده است . بنابراین ، روایت در زنجیره و در تناوب گفتمان های راوی و گفتمان کنشگران شکل می گیرد . » ( عباسی ، حجازی ، 1390 ، 25

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی شخصیت پردازی، فرهنگ دینی، خلیفه الله Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی معناشناسی، قصه های عامیانه، ریخت شناسی