پایان نامه با واژگان کلیدی قانون مدنی، حقوق زنان، دوران باستان، زنان و دختران

دانلود پایان نامه ارشد

مسموم پارهای از مجلات که بنام زن امروز منتشر میگردد موجی از خشم و تنفر در غالب طبقات بوجود آورده، و این تنفر عمومی بسیاری از مطبوعات مرکز را به انتقاد صریح و کوبنده از روش نامطلوب مجله مزبور دعوت نموده است.»(مکارم، 1349: 9)
متن مجله مزبور را به شدت مورد انتقاد قرار داده و اداعای خشم عمومی علیه این مجله در بین اکثر طبقات و مردم را نسبت به این نشریه دارد. نویسندگان این نشریه انتشار اینگونه مجلات را ترویج فساد در جامعه میدانند و اظهار تاسف میکنند که این مجلات و گردانندگان آن دارند از فردی سوء استفاده میکنند که موجود احساساتی و عاطفی است و رکن مهمی در جامعه محسوب میشود. سویه اصلی نگاه این متن به سوی موجودی است که قابلیت سوء استفاده از او به دلیل زودباور بودن و غلبه احساس بر عقل زیاد است. موجودی که به دلیل قابلیتهای منحصر به فرد بودن مثل باروری و جنسش و شرافتی که دارد بیش از هر کسی نیازمند رهبری و هدایت است تا از مسیر مورد نظر منحرف نشده و همه این فایدها تبدیل به ضرر برای جامعه نشود. نویسنده اینگونه به عنوان این مطلب میپردازد که؛
«امروز در کشور ما مجلاتی منتشر میشود که نمونه کاملی از انحطاط ادبی، ارتجاع، و گرایش بسوی فساد است، بدبختی در آن است که آن را به نام یک موجود شریف، یک رکن مهم اجتماع، یک جنس عاطفی و احساساتی که زود تحت تاثیر قرار میگیرد و بیش از همه نیازمند یک رهبری صحیح و عالی است، منتشر میکنند.».(بی نام،1344: 2)
دسته دوم نشریاتی هستند که به ترویج مفاهیم و تبلیغ وسایلی بین زنان میپردازند که زنان را از توجه به مفاهیم و اتفاقات مهم و اساسی زندگی و جامعه دور کرده است. «چیزی که در آنها یافت نمیشود بحثهائی است که ارزش واقعی زن را بالا ببرد، سطح فکر بانوان را ترقی دهد؛ او را از تجمل و اسراف و مدپرستی باز دارد، شخصیت او را از محور لباس و آرایش و مد، به علم و فضیلت و اخلاق و تربیت و فرزند و عواطف پاک انسانی متوجه ساز»د.(4)
این مجلات به تبلیغ و انتشار مسائل و وسایل مورد توجه زنان از جمله؛ وسایل آرایش، لباسهای مد روز یا لباسهای شبانه و شنا که مورد استفاده زنان مدرنتر جامعه است و خبرهای وزرشی زنان و حاشیههای سینمایی و غیره میپردازند. نویسنده به ذکر محتوای مسموم و مخرب مجلات پرداخته و عنوان میکند:
«قسمت عمده مطالب این مطبوعات مسموم، مربوط به اخبار سینمایی، انواع آرایش گیسو، راهنمائی برای زیبای، مدهای مختلف زیرپوش، انواع و اقسام مایو و لباس شنا، معرفی کرمها و پودرها و رژلب، داستانها و رمانهای عشقی و مطالب دیگری از همین قماش است».(بی نام، 1344: 3)
به نوعی این مسائل تبلیغ ابزار فساد و بیبندوباری در جامعه است. مسائلی که نویسندگان این نشریه مکرراً زنان و دختران و جوانان را میخواهند از آن دور کنند و معتقدند وسایلی مثل سینما، آرایش، لباسهای راحتی و مد روز و داستانهای عاشقانه و تهییج کننده و وسایل آرایش و.. هر کدام ابزاری برای انحراف نیز محسوب میشود.
6-2-2-2- تغییر قانون مدنی
نویسندگان مکتب اسلام به شدت به مجله زن امروز به دلیل پیشنهاد تغییر و بررسی قانون مدنی ایران تاختند و پیشنهاد چهل مادهای که خواستار تساوی حقوق زن و مرد از جمله منع تعدد زوجات برای مردان، دادن حق طلاق مساوی برای زوجین و غیره بود را، با عبارت فرزند نامشروع سمیناری که برای بررسی حقوق زنان تشکیل شده بود، افتضاح آمیز خطاب کردند.
«این نغمه همان تشکیل یک سمینار خصوصی به عنوان بررسی حقوق زن ایرانی و به دنبال آن تنظیم یک پیشنهاد چهل مادهای برای تغییر قانون مدنی بود آن سمینار و این طرح چهل مادهای که فرزند نامشروع آن است به قدری زننده و افتضاح آمیز بود که سازمان زنان ایران از آن ابراز تنفر نموده و تصریح کردند که این موضوع هیچ گونه ارتباطی به آنها ندارد.( مکارم،1349: 9)
آوردن عبارت فرزند نامشروع در متن میتواند پیام آور آن باشد که طرح چهل مادهای از نظر اسلام مشروع نیست و نمیتوان با هیچکدام از بندها و پیشنهادهای این طرح که به دنبال تساوی حقوق زن ومرد است موافقت کرد.
نویسندگان این نشریه با اذعان به مشکلات زنان در خانواده و اجتماع؛ این مشکلات را برخواسته از سوء استفاده مردان از اختیارات قانونی و شرعی خود میدانند. در واقع با عبارت حقوق شرعی و قانونی مردان این نویسندگان به درستی اصل قانون و اختیارات مرد باید صحه میگذارند. اما مشکلات به وجود آمده برای زنان و فرزندان را ناشی از سوء استفاده از این اختیارات توسط مردها میدانند که باید به نحوی به جز تغییر قوانین حل شود. آنان ادعا میکنند تغییر قوانین فقط باعث وخامت اوضاع شده و وضع را بدتر میکند.
«در شرایط کنونی وضع خانوادها رضایت بخش نمیباشد و روابط داخلی آنها گرفتار هرج و مرجهائی است، چه بسیارند مردانی که از اختیارات قانونی و شرعی خود سوء استفاده و نسبت به همسران و فرزندان خود تعدی و ستم میکنند و بدون شک باید جلو این سوء استفادها را با شدت هر چه تمامتر گرفت، ولی این امر نباید سبب شود که ما دچار احساسات بیموردی شده و طرحهای غلطی بریزیم که بکلی اساس خانوادهها را از هم متلاشی سازد».(مکارم، 1349: 10)
6-2-2-3- صف آرایی زنان در مقابل مردان
نویسندگان مکتب اسلام بر این باورند زنان برای مقابله با مردان و نشان دادن اینکه چیزی از مردها کم ندارند به وسیله اعمال فاسد و راه خطا به صف آرایی در مقابل مردان پرداختهاند.
«(زنان) استعداد خدادادی خود را در این راه ناصواب به کار برده(در باده نوشی و شب زنده داری با مردان به مسابقه برخواستند) و در مقابل مردان به خیال خود صف آرائی کردند. (یزدانی، 1344: 61)
خواهید گفت چرا در راه اعمال نیکو این رقابتها به وجود نیامد جواب شما اینست که طرف مقابل این دسته از بانوان مردانی خود پرست و خودفروش بودند نه انسانهایی شریف و پاکدامن و غم هم از همین است.(61)گناه این انحراف به گردن کیست؟ گناه لغزش این زنان را چه کسی به گردن میگیرد؟».(یزدانی، 1344: 61)
نکته قابل توجه متن این است که نویسنده(نویسنده این متن یک زن است) با آنکه در ظاهر متن، انگشت اتهام را رو به سوی مردانی گرفته است که به زنان ظلم میکنند یا حقوق زنان را نادیده گرفتهاند اما در لایههای پنهان متن ما زنی را میبینیم که زنان تربیت شده و مومن را پروده دست مردانی شریف و مومن میداند و در مقابل زنان باده نوش و مدپرست و بیبندوبار را تربیت شده مردان خودفروش دانسته است. زن نویسنده این مقاله تربیت زنان جامعه را بدست مردان میداند و به همین دلیل پیکان اتهام را روبه سوی مردان به اصطلاح خودفروش برده و آنان را مسبب اتفاقات پیشرو (یعنی مدپرستیها و تجددطلبیها و بیبندوباریها زنان )میداند. البته این درحالیست که نویسنده زن این مقاله نامه را خطاب به مرد مذهبی نوشته است که از داشتن دختر ناراحت است و به تحقیر و توهین دختر خود میپردازد. این زن میگوید:
«آقای محترم حیف نیست مردی چون شما که خود را وارد و آشنا به احکام اسلامی میداند بجای اینکه نمونه و سرمشقی در خانه و خانواده خود برای حفظ احترام و حقوق زن باشد، همان حقوقی که آئین مقدس اسلام برای زن قائل شده و با دست کریم و قدرتمند پیغمبر اکرم کسب گردیده، علم مخالفت برافراشته و با تحقیر دختر و اظهار نارضائی از وجود و تولد او خود را بدرجهی یک عرب صحرانشین قبل از اسلام تنزل دهد و افکار خود را هم سطح مردمان جاهل چندین قرن گذشته بنماید؟! ( یزدانی، 1344: 58)

(نکات داخل پرانتز از مقالهای که متون بالا از آن استخراج شده آمده است؛ دختر داشتن عیب نسیت.جدول شماره4)
6-2-2-4- مساله حجاب
از دغدغههای اصلی نویسندگان این نشریه مساله حجاب است. آنان بوسیله «حجاب» به زنان مشروعیت حضور در اجتماع را دادند. آنان حتی خواستار حضور زن در اجتماع هستند منتها شرط اصلی برای لطمه نخوردن به جامعه و خود زن داشتن حجاب است. آنان حجاب را به معنای محبوس بودن زن در خانه تعبیر غلطی میدانند که مخالفان اسلام به اسلام منتسب کردهاند و همچنین چادر را سمبل زن محجبه قرار دادهاند. این مسائل و اتفاقاتی که حول حجاب رخ داده به صورت فهرست در زیر شرح داده شده است.
1-4-2-2-6 مخالفان اسلام حجاب را دوری از اسلام معرفی کردند
نویسندگان این نشریه ظهور اسلام را همراه با صاحب حق شدن زن معرفی میکنند آنان یکی از حقوقی که اسلام به زن اعطاء کرده را حضور در اجتماع میدانند و اسلام را از تهمت محبوس شدن زن در خانه مبرا میکنند و برآنند که؛« در قوانین اسلام برای نمونه قانونی دیده نمیشود که زن را محبوس و زندانی در خانه بدانند و از خروج زن از خانه صریحاً منع کند و لزوم پوشش برای زنان( حجاب) در مقابل مردان و عدم اختلاط با آنان هرگز چنین مفهومی ندارد چنانکه بعضی از مخالفین چنین تعبیری از حجاب اسلامی نمودهاند و بر اسلام به سختی تاختهاند.»( حقانی زنجانی، 1351 :74)
نویسندگان مکتب اسلام ذهنیت برابر دانستن مفهوم حجاب با محبوس شدن زن در خانه را منصوب به ادیانی به جز اسلام و یادگار دوران باستان ایران و هند و روم میدانند. آنان محبوس شدن زن در خانه را برگرفته از تفکری افراطی و به نوعی متحجرانه قلمداد میکنند.
«در ایران باستان و هند و روم و نزد بعضی از مذاهب مثل یهود و مجوس حجاب چنین مفهومی داشته است به طوری که گاهی دربارهی حقوق وی دچار افراطیترین افکار بودهاند. چنانکه ویل دورانت در جلد اول تاریخ تمدن مینویسد: پس از داریوش مقام زن مخصوصاً نژاد طبقه ثروتمندان تنزل پیدا کرد، زنان فقیر که برای کار کردن ناچار از آمد و شد میان مردم بودند آزادی خود را حفظ کردند ولی در مورد زنان دیگر، گوشه نشینی زنان در عادت ماهانه که برایشان واجب بود رفته رفته امتداد پیدا کرد و سراسر زندگی اجتماعیشان را فراگرفت. زنان طبقه بالای اجتماع، جرأت آن را نداشتند که جز در تخت روان روپوش دار، از خانه بیرون بیایند و هرگز به آنان اجازه داده نمیشد که آشکارا با مردان آمیزش کنند، زنان شوهردار حق نداشتند هیچ مردی را اگر چه پدر یا برادرشان باشد ببینند!»(75)
نویسندگان این نشریه پس از مبرا دانستن اسلام از محدود کردن زنان در خانه و محبوس شدن آنان توضیح میدهند، عدهای از مخالفین اسلام از روی قرضورزی چنین تهمتی به اسلام زدهاند. آنان به مفهوم حجاب همچنان پایبند هستند و داشتن حجاب را برای امکان حضور زن در اجتماع توجیه میکنند. تا با حجابِ زن از اجتماع سکس زدایی شود و فساد رخ ندهد و از شهوت عینی زن کاسته شود درنتیجه نیروی دو جنس زن و مرد فقط صرف کار در اجتماع شود و با حذف جنس زن نگاه جنسیتی برداشته شود و اینگونه زن به راحتی در اجتماع حضور داشته باشد.
«در حالیکه چنان که خواهیم گفت حجاب اسلامی نه تنها با عزت و احترام و شخصیت و حقوق مشروع زن به هیچ وجه منافاتی ندارد بلکه اصولاً برای این جعل شده است که احترام و منزلت زن را در جامعه بالا برد و از اختلاط زنان و مردان و آلودگی جامعه به فساد و هرج و مرج جنسی جلوگیری به عمل آورد».( حقانی زنجانی، 1351 :74)
2-4-2-2-6 عمل نکردن به دستور اسلامی حجاب
نویسندگان مکتب اسلام همچنان که حجاب را محبوس شدن زن در خانه تعبیر نمیکنند اما آن را اصلی مهم و اولیه در اسلام میدانند. تا جای که متن زیر به مسلمانانی که پوشش حجاب را انتخاب نکردهاند نهیب میزند، دست از دین اسلام بشویند و دینی را اختیار کنند که روابط نامشروع را تحریم نکرده باشد. زیرا پوشش حجاب باعث عدم تحریک مردان شده و از فساد جلوگیری میکند.

«جای بسی تاسف است. بعضی از مسلمانان کنونی از فلسفه حجاب بیخبر و به آن عمل نمیکنند، چه اشتباه بزرگی، پس اینان بایستی نام اسلام را از روی خود بردارند و آن مسلکهای خرافی و پوشالی را اختیار کنند که روابط نامشروع را تحریم نکرده باشد.».( کرمانی، 1345: 66)
3-4-2-2-6توطئه بر علیه دختران چادری
نویسندگان مکتب اسلام به روایت اتفاقی میپردازند که پرده از ماجرای توطئه و تخریب چهره دختران چادری برداشته است. دخترانی که با حضور در جلسه کنکور و رفتن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی امام صادق، جامعه اسلامی، زنان و دختران، مدرنیزاسیون Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی زنان و دختران، اشتغال زنان، بازار کار، آموزش و پرورش