پایان نامه با واژگان کلیدی قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

مثلاً کرایه دادن اشیاء مذکور در بند قبل با همان نیت خاص تجارت یا توزیع ممنوعیت و پیگرد قانونی دارد.
قانونگذار در بند سوم ماده مذکور انتشار و درمعرض انظار عمومی قرار دادن اشیاء مذکور را حتی با سوء نیت عام(علم و عمد) جرم دانستهاست و نهایتاً در بند چهارم اقسامی از معاونت چون تشویق به معامله اشیاء مذکور، ترویج اشیاء و یا معرفی مکان عرضه و یا شخص عرضهکننده اشیا مذکور را که نوعی معاونت و تسهیل وقوع جرم است را جرم دانستهاست.
لازم به یادآوری است که؛ به نظر برخی، ماده مذکور، ماده سوم قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز میکنند را نسخ کردهاست؛ ولی به نظر میرسد که ماده سوم خاص است و عموم ماده640 ق.م.ا را تخصیص میزند39.(بای و پورقهرمانی، 1388، 374)
به نظرمیرسد که از اطلاق و عموم ماده639 قانون مجازات اسلامی نیز میتوان مواردی از ممنوعیت پورنوگرافی را استفادهکرد، ماده مذکور مرقوم میدارد:

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی فضای سایبر، قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های اولویت بندی، ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن، جامعه آماری