پایان نامه با واژگان کلیدی قابلیت اطمینان، اندازه گیری عملکرد، انحراف معیار، اندازه شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

(β2 × β3)
β2 × β3
β1
X Y
β3

β3
Z Y

اگر اثر كل كمتر از 3/0 محاسبه شود همبستگي مشاهده شده معنادار نيست.
اگر اثر كل بين 3/0 تا 6/0 باشد همبستگي مطلوب است.
اگر اثر كل بالاي 6/0 باشد همبستگی بسیار مطلوب است (عباسي نژاد،1384،ص37).
4-3-2-1)آزمون فرضیه اول – بین ویژگی های اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت با توجه به قابلیت اطمینان رابطه ی مثبت وجود دارد.

جدول 4-17) رگرسيون چندگانه ویژگی های اندازه گیری عملکرد و قابلیت اطمینان با کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک
مدل

ضریب استاندارد نشده
ضریب استاندارد شده
آماره t
سطح معنا داری
همبستگی

Zero-order
Partial
Part
مقدار ثابت
B
انحراف معیار
Beta

890/15
289/4

705/0
000/0

ويژگي هاي نظام اندازه گيري عملكرد
286/0
109/0
309/0
617/2
011/0
374/0
282/0
275/0
قابلیت اطمینان
173/0
247/0
083/0
701/0
485/0
224/0
079/0
074/0
همچنین بايد يك بار ديگر آزمون رگرسيون انجام گيرد و اين بار ضريب بتاي استاندارد بين دو متغیر کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک و قابلیت اطمینان محاسبه شود که با توجه به جدول (4-18) اين ضريب 22/0 به دست آمده است.
جدول 4-18) رگرسيون قابلیت اطمینان با کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک
مدل

ضریب استاندارد نشده
ضریب استاندارد شده
آماره t
سطح معنا داری

B
انحراف معیار
Beta

مقدار ثابت
075/22
708/3

953/3
000/0

قابلیت اطمینان
467/0
228/0
224/0
052/2
043/0

اكنون مي توان اثركل رابطه متغيرها را محاسبه نمود:
جدول 4-19) اثر کل رابطه متغیرهای فرضیه اول
اثر كل
اثر غير مستقيم
اثر مستقيم
مسير
(08/0×22/0) + 30/0 = 31/0
08/0 × 22/0
30/0
ارتباط میان ویژگی های اندازه گيري عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک
08/0

08/0
ارتباط میان ویژگی های اندازه گيري عملکرد و قابلیت اطمینان
22/0

22/0
کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک و قابلیت اطمینان

از آن جایی که اثر کلی بالاتر از 3 /0 می باشد، می توان این گونه نتیجه گیری کرد که بین ویژگی های اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت با توجه به قابلیت اطمینان رابطه ی مثبت وجود دارد.
4-3-2-2)آزمون فرضیه دوم – بین ویژگی های اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت با توجه به کاربرد خاص رابطه ی مثبت وجود دارد.

جدول 4-20) رگرسيون چندگانه ویژگی های اندازه گیری عملکرد و کاربرد خاص با کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک
مدل

ضریب استاندارد نشده
ضریب استاندارد شده
آماره t
سطح معنا داری
همبستگی

Zero-order
Partial
Part
مقدار ثابت
B
انحراف معیار
Beta

149/15
940/3

844/3
000/0

ويژگي هاي نظام اندازه گيري عملكرد
303/0
097/0
328/0
140/2
002/0
347/0
333/0
326/0
كاربرد خاص
218/0
134/0
169/0
621/1
109/0
206/0
179/0
168/0
همچنین بايد يك بار ديگر آزمون رگرسيون انجام گيرد و اين بار ضريب بتاي استاندارد بين دو متغیر کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک و کاربرد خاص محاسبه شود كه با توجه به جدول (4-21) اين ضريب 20/0 به دست آمده است.
جدول 4-21) رگرسيون كاربرد خاص با کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک
مدل

ضریب استاندارد نشده
ضریب استاندارد شده
آماره t
سطح معنا داری

B
انحراف معیار
Beta

مقدار ثابت
127/26
916/1

637/13
000/0

كاربرد خاص
265/0
141/0
206/0
882/1
063/0

اكنون مي توان اثركل رابطه متغيرها را محاسبه نمود:
جدول 4-22) اثر کل رابطه متغیرهای فرضیه دوم
اثر كل
اثر غير مستقيم
اثر مستقيم
مسير
(20/0×16/0) + 32/0 = 35/0
20/0×16/0
32/0
ارتباط میان ویژگی های اندازه گيري عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک
16/0

16/0
ارتباط میان ویژگی های اندازه گيري عملکرد و کاربرد خاص
20/0

20/0
کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک و کاربرد خاص

از آن جایی که اثر کلی بالاتر از 3 /0 می باشد، می توان این گونه نتیجه گیری کرد که بین ویژگی های اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت با توجه به کاربرد خاص رابطه ی مثبت وجود دارد.
4-3-2-3)آزمون فرضیه سوم – بین ویژگی های اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت با توجه به اندازه شرکت رابطه ی مثبت وجود دارد.

جدول 4-23) رگرسيون چندگانه ویژگی های اندازه گیری عملکرد و اندازه شرکت با کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک
مدل

ضریب استاندارد نشده
ضریب استاندارد شده
آماره t
سطح معنا داری
همبستگی

Zero-order
Partial
Part
مقدار ثابت
B
انحراف معیار
Beta

187/17
804/3

519/4
000/0

ويژگي هاي نظام اندازه گيري عملكرد
319/0
098/0
345/0
269/3
002/0
347/0
345/0
345/0
اندازه شركت
135/0
479/0
030/0
283/0
778/0
049/0
032/0
030/0
همچنین بايد يك بار ديگر آزمون رگرسيون انجام گيرد و اين بار ضريب بتاي استاندارد بين دو متغیر کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک و اندازه شرکت محاسبه شود که با توجه به جدول (4-24) اين ضريب 04/0 به دست آمده است.
جدول 4-24) رگرسيون اندازه شركت با کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک
مدل

ضریب استاندارد نشده
ضریب استاندارد شده
آماره t
سطح معنا داری

B
انحراف معیار
Beta

مقدار ثابت
256/29
969/0

199/30
000/0

اندازه شركت
221/0
506/0
049/0
435/0
664/0

اكنون مي توان اثركل رابطه متغيرها را محاسبه نمود:
جدول 4-25) اثر کل رابطه متغیرهای فرضیه سوم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی رگرسیون، قابلیت اطمینان، بورس اوراق بهادار، متغیرهای جمعیت شناختی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع تحلیل داده