پایان نامه با واژگان کلیدی فن آوری اطلاعات، آموزش و پرورش، مدارس هوشمند، رشد حرفه ای

دانلود پایان نامه ارشد

منظور کسب اطمینان از موفقیت در اجرای مدارس هوشمند ، قوانین و سیاستهای قبلی تغییر کرده و در عوض سیاستها و قوانین نوینی طراحی می شود (محمودی، نالچيگر، ابراهيمی، صادقی مقدم،1387).

2-1-10. نقش فناوری های نوین در هوشمند سازی مدارس
فناوری در مدارس هوشمند ، به عنوان شتاب دهنده و توانمند ساز عمل می نماید و نه تنها برآورد کننده ی اهداف کنونی نظام آموزش و پرورش می باشد، بلکه نیروی کاری را می پروراند که توانایی رویارویی با چالش های قرن بیست و یکم را نیز داشته باشد. تغییر فرآیند آموزشی و پرورشی مستلزم تغییر تدریجی در فرهنگ و نحوه ی عملکرد مدارس در کلیه سطوح می باشد، کنارگذاشتنروش های معلم محوری و یادگیری مبتنی بر حافظه و اتخاذ روشی که فعالیت، تفکر و خلاقیت و مسئولیت را در همه ی دانش آموزان یجاد نماید، از جمله ی این تغییرات بوده که برای دستیابی به آن لازم است دانش آموزان مسئولیت بیشتری را برای آموزش و یادگیری خود پذیرفته و والدین و نیز افراد جامعه ، مشارکتی فعالانه تر در امر آموزش و پرورش داشته باشند. در این میان، باید نقش فن آوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی را به عنوان یک تسهیل گر در این تحول در نظر گرفت (شیوه نامه هوشمند سازی مدارس، 1390)

2-1-11. دامنه اجرایی طرح هوشمند سازی مدارس در کشور
در این مدل جایگاه، ارکان و مولفه های اصلی مدل توسعه مدارس هوشمند و همچنین برنامه ها و طرح های اجرایی به منظور شفافیت بهتر کل طرح ارائه شده است.

شکل2-7. ابعاد طرح هوشمند سازی مدارس در آموزش و پرورش (شیوه نامه هوشمند سازی مدارس، 1390)

فنآوری اطلاعات و ارتباطات در سالهای اخیر نقش و اهمیت ویژه ای در آموزش و پرورش یافته است. از آنجایی که فنآوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش زمینه ساز ایجاد انگیزه، یادگیری، تجربه و نوآوری است. بنابراین کاربرد آن در آموزش و پرورش یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. (ضامنی، کاردان ،1389).
با ورود فن آوري هاي نوین آموزشی و به خصوص دسترسی به اینترنت در بین جامعه فراگیر در مدارس و تأثیرپذیري آنها از فرهنگ هاي جهانی غیربومی موقعیتی به وجود آمده است که آموزش و پرورش ناگزیر است تا کارکردهاي نوینی را متناسب با نیازهاي زمان براي خود برگزیند. گزينش و دستيابي به كاركردهاي نو مستلزم نگاهي نو به نظام آموزش و پرورش است. فن آوری اطلاعات و ارتباطات در کلیه فعالیتهای اجتماعی بویژه آموزش و پرورش گام نهاده و نظام های آموزشی و محیط های تحصیلی را تحت تاثیر قرار داده است. آموزش و پرورش مهم ترین نقش و وظیفه را در این مسیر برعهده دارد. یعنی اگر بستر مناسب در مدارس و محیط های آموزشی برای پرورش روحیه پژوهشگری فراهم و زمینه تبادل اندیشه ها ، آرا و افکار مهیا شود فضای آموزشی به جای انتقال یکطرفه اطلاعات، به روش های دو سویه کسب اطلاعات و دانش هدایت گردد نقش معلمان بر تسهیل فرآیند یاددهی – یادگیری متمرکز شود، زمینه مساعدی برای رشد و تعالی کشور فراهم خواهد شد (حیدري ، وزیري ، عدلی،1392).
مطالعات انجام شده در ارتباط با برنامه های توسعه ی اغلب کشورها، نشان دهنده ی محوری بودن نقش فنآوری اطلاعات و ارتباطات در اینگونه برنامه هاست. شواهد نشان می دهد که سیاستهای سرمایه گذاری در سراسر جهان سبب افزایش چشمگیر رایانه در مدارس شده و امکان دسترسی معلمان و دانش آموزان را به شبکه جهانی افزایش داده است. فن آوری اطلاعات و ارتباطات را می توان به عنوان ابزاری نیرومند و قوی برای ارتقای کیفیت و کارآیی آموزش مورد استفاده قرار داد ، به گونه ای که شیوه های سنتی آموزش را دستخوش تغییر قرار دهد. (کیا، 1388)
تحقیقات علمی بر افزایش سطح بهره وری آموزش از طریق غنی سازی محیط های آموزشی با استفاده از فن آوری های جدید تاکید می نماید. لازم به ذکر است که فن آوری آموزشی که بتواند تاثیر زیادی در مدارس و دانش آموزان و معلمان داشته باشد ، صرفا سخت افزار نیست بلکه شامل فرآیند طراحی آموزش موثر است که در آن فنآوری رایانه و رسانه های دیگر نیز به درستی به کار برده می شوند. فن آوری شامل ابزارهایی است که از آنها برای ارائه محتوا و اجرای فعالیتهای آموزشی و یادگیری به روش های بهتر استفاده می گردد (حیدري، وزیري، عدلی،1392).
فنآوری اطلاعات و ارتباطات با حمایتی که از فعالیتهای دانشآموزان و معلمان بعمل میآورد و با مرتبط ساختن آنان به یکدیگر و به هزاران انسان و منابع اطلاعاتی گوناگون موجود در جهان ، این نوآوری ها را ممکن می سازد.
جامعه اطلاعاتی آینده نیازمند افرادي است که بتوانند فن آوري اطلاعات را خلاقانه در جهت رشد و توسعه به کار برند (افضل خانی، قدس،1390). بنابراین دانش آموزان در اینگونه مدارس بايد ياد بگيرند كه چگونه از فناوري اطلاعات استفاده كنند، لذا تمركز اصلی بر ساختار كلاس درس می باشد، اين ساختار بايد به نحوي طراحي شود كه دانشآموزان مهارتهايي نظير چگونگي جستجو در مراكز اطلاعاتي، چگونگي دسترسي به منابع و نحوه ارزيابي آنها براي حل مسائل خود پيدا كنند. بنابراين بايد تمركز بر اين موضوع باشد كه چگونه فنآوري را با برنامه درسي تلفيق كنيم؟ بر اين اساس برنامه درسي هدف است نه فناوري، در اين مفهوم فنآوري ابزاري مؤثر براي دستيابي به نتايج بهتر در فرايند ياددهي- يادگيري است (صیف، بیرانوند، زودآیند)
از دلایل کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش کمک به پیشبرد کیفیت آموزش می باشد که این کار از طریق افزایش انگیزه فراگیران جهت یادگیری با استفاده از نرم افزارهای جند رسانه ای که متن ، صدا و تصاویر متحرک را ادعام می کنند صورت می پذیرد. این نرم افزارها می توانند مضمونی معتبر ایجاد کنند و با دخالت دادن دانش آموز در فرآیند آموزش، موجبات تسهیل یادگیری را فراهم نمایند.
در روش تدریس مبتنی بر فنآوری اطلاعات، تدریس همراه با تصاویر زیبا صورت می گیرد و چون دانش آموز در یادگیری نقش دارد باعث علاقه و تعمیق یادگیری وی می گردد. و از آنجا که بخش اعظم یادگیری و به خاطر سپاری از طریق بینایی صورت می گیرد. فن آوری اطلاعات و ارتباطات ابزاری جهت درگیر ساختن حس بینایی و شنوایی فراگیر است موجب تعمیق یادگیری در دانش آموزان می گردد. فن آوری اطلاعات و ارتباطات ابزاری جهت تفکر و عمل بوده و بر قدرت استدلال و خلاقیت دانش آموزان می افزاید و موجب توسعه دسترسی به آموزش کیفی می گردد (ضامنی ، کاردان ،1389).
استفاده از فنآوري اطلاعات و ارتباطات، بخشی از حرکت به سوي استفاده بهتر از تکنولوژي آموزشی در مدارس مبتنی بر فنآوري اطلاعات و ارتباطات است. براي استفاده از فنآوري اطلاعات وارتباطات در دروس ، می توان از اینترنت یا سیدي ها به عنوان منابع اطلاعاتی براي جمع آوري اطلاعات علمی استفاده کرد. از دوربین هاي دیجیتال عکاسی و فیلم برداري به منظور ثبت وقایع بهره گرفت. براي تجزیه و تحلیل داده ها می توان از صفحه هاي گسترده و ابزارهاي گرافیکی استفاده کرد.
با توجه به نقش و اهمیت انیمیشن در یادگیري می توان در برنامه ي پاورپوینت، براي فهم بهتر مطالب درسی از انیمیشن استفاده کرد .انیمیشن ها و محیط هاي مجازي، ابزارهاي خوبی براي شبیه سازي و مدل سازي هستند. ایمیل، وسایل قابل حمل مثل لپ تاپ ، فنآوري هاي ارائه ي مطالب مثل دیتا پروژکتورها، تابلوهاي هوشمند، ابزارهاي مفیدي براي تدریس و یادگیري محسوب می شوند.
فنآوري اطلاعات و ارتباطات می تواند یادگیری علوم را جالب تر، صحیح تر و مناسب تر سازد، امکان بیشتري براي مشاهده، بحث و تجزیه و تحلیل فراهم آورد، فرصتهاي بیشتري را براي برقراري ارتباط و همکاري مهیا سازد، به عنوان ابزار، استقلال بیشتري در تحقیقات علمی به دانشآموزان بدهد و تأثیر مثبتی روي تدریس و یادگیري دروس بگذارد.
آموزش مبتنی بر فن آوری اطلاعات به خاطر داشتن تعامل پویا، مقدار زیادي از اطلاعات را از طریق تعاملات گوناگونی که باعث ایجاد یک محیط اکتشافی براي فراگیران می شود، ارائه میدهد، همچنین فرصتهاي زیادي را براي فراگیران فراهم میکند تا به کشف و یافتن حقایق بپردازند و چیزهایی را بر اساس نیازهاي خود یاد بگیرند. همچنین فراگیران میتوانند براي رسیدن به اهداف مورد نظرشان، مسیرهاي یادگیري انفرادي ایجاد کنند، مطابق با سرعت خود پیش بروند. در واقع آموزش سنتی، تبدیل به کشف اطلاعات شده است.
آموزش مبتنی بر فنآوري اطلاعات و ارتباطات به خاطر داشتن برنامه زمانی انعطافپذیر، این امکان را به فراگیران می دهد که محتواي دوره را از طریق شبکه ي رایانه اي در هر زمان و مکانی مطالعه کنند (زاررعی زوارکی، مقامی، سلیمانی ازندربانی،1388)
آموزش مبتنی بر فنآوري اطلاعات و ارتباطات یا به عبارتی فضای مجازی، محيطي مبتني بر كنترل خود فرد ايجاد مي كند، مفاهيم قطعيت خود را از دست مي دهند و شاگردان به نحو فعال در توليد دانش مشاركت مي ورزند ؛ بدين ترتيب ، فضايي ايجاد مي شود كه فراگيران صرفاً معاني را شرح نمي دهند ، بلكه فعالانه در خلق معاني مشاركت مي ورزند و بر ساخت معني تأكيد مي شود و به جاي دانش رسمي بر كسب مهارت هاي اساسي تأكيد مي شود. به نظر مي آيد كه در اين نكته اجماع نسبي وجود دارد كه ورود فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات و لوازم آن در تعليم و تربيت مهار تهاي يادگيري بلندمدت و مستقل را تشويق مي كند (ثمری، رسول زاده، 1388)
فن آوری اطلاعات و ارتباطات در ایجاد انگیزه ، عمق و وسعت دادن به یادگیری و پایدار ساختن آن و رفع خستگی و کسالت دانش آموزان و ایجاد مهارت ذهنی جهت پاسخگویی به پرسشها نقش موثری دارد. فنآوری اطلاعات و ارتباطات مجموعه ای از روش ها و قواعد و ابزار و تجهیزات جهت شناسایی، جمع آوری ، ذخیره، تولید و توزیع ، سازماندهی، باز تولید و نگهداری اطلاعات است . فن آوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشی از یک سو برای باز اندیشی و باز سازی برنامه درسی و سواد رایانه ای و از سوی دیگر برای تجدید حیات و غنی سازی محیط یادگیری و برقراری تعامل برای یادگیرنده و منابع یادگیری لازم می باشد (ضامنی، کاردان، 1389).
در حقيقت در همه فعاليت ها و زمينههاي آموزشي، تأثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بسيار مهم، مثبت و كارآمد است جمع بنديها نشان ميدهد كه با كاربرد فن آوری اطلاعات به درستي ميتوان بازدهي دانشآموزان را افزايش داد ( صیف، بیرانوند، زودآیند).
با این حال نباید از موانعی که در استفاده فن آوری اطلاعات و ارتباطات موثرند غافل شد. وجود نگرانی هایی از قبیل احتمال عدم موفقیت دانش آموزان این مدارس در کنکور، امکان بروز مشکلات عاطفی و دلزدگی دانش آموزان نسبت به این سیستم و این شیوه از آموزشها و…. از یکطرف و ناکافی بودن نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده و کمبود منابع مالی و فیزیکی برای تجهیز مدارس هوشمند به سیستم های رایانه ای و تجهیزات و ملزومات مورد نیاز این مدارس، از دیگر مشکلات موجود در زمینه توسعه مدارس هوشمند می باشد. (موید نیا، 1384)
بر اساس تحقیقات انجام شده بیشتر معلمان، دسترسی به فناوری و عدم حمایت فنی را موانع اصلی استفاده از فناوری می دانند. برای تداوم استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات به رشد حرفه ای معلمان هم باید توجه داشت، لازم است معلمان این شیوه های آموزشی از طرق گوناگون استفاده از فنآوری، رفع نقصهای فنی آنها، روشهای متفاوت یادگیری و موضوعات درسی مربوط به آنها آگاهی داشته باشند. بنابراین رشد حرفه ای معلمان یکی از عوامل بسیار مهم در تداوم پذیری این نوآوری است (حج فروش، اورنگی، 1383). مسلما مشارکت دادن معلمان در طراحی برنامهها و استفاده از نظرات آنها در برنامه ریزیها، فرهنگ پذیرش و استقبال از کاربرد شیوه های جدید آموزشی را در آنان ایجاد خواهد کرد در غیر اینصورت طبیعی است که معلمان احساس کنند این گونه نوآوریها امنیت شعلی آنان را به مخاطره می اندازد و آنها را به مثابه ابزار تجاوز به حیطه صلاحیت و تخصص خود قلمداد کنند (موید نیا، 1384) بنابراین از دیگر موارد ضروری در اجرای فنآوری اطلاعات و ارتباطات برخورداری از زیر ساختها و آموزش نیروی انسانی،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مدارس هوشمند، آموزش و پرورش، عصر اطلاعات، تعلیم و تربیت Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی خودکارآمدی، باورهای خودکارآمدی، توانایی ها، آموزش و پرورش