پایان نامه با واژگان کلیدی فناوری اطلاعات، پردازش اطلاعات، کسب و کار، عدم تمرکز

دانلود پایان نامه ارشد

ضروری به گزارش‌های بیمصرف می‌شود.
مناسبت
اطلاعاتی که به نوعی در حوزه فعالیت مدیر قرار داشته و به وظایف وی مرتبط باشند، مناسباند. خواه این اطلاعات برای برنامهریزی باشند یا تصمیم گیری، همچنین مناسبت در برگیرنده ملاحظه‌ای می‌شود که به موقعیت و سطح مدیر در سازمان بر می‌گردد.
دقت
اگر اطلاعات دقیق باشند، مدیران، با اعتماد آنها را برای مقاصد مورد نیازشان به کار میبرند. البته در دنیای اطلاعات چیزی به نام دقت محض معنی ندارد.
جزئیات
اطلاعات باید دارای حداقل موارد جزئی باشد. وجود هر حرف اضافه به معنای پردازش بیشتر، تحلیل اضافهتر، اشغال فضای بیشتر و احتمالا منجر به اخذ تصمیمی بیارزشتر خواهد شد.
تکرار
اطلاعات باید به دفعاتی که به نوع تصمیم یا فعالیت مربوط است، تولید شوند. اغلب گزارشها در حالت عادی، در فاصله‌های زمانی چرخشی (روزانه، هفتهای، ماهانه و…) تولید می‌شوند.
قابلیت فهم
اطلاعاتی که به شکل و سبک ویژه‌ای نمایش داده می‌شوند به آسانی برای مدیران قابل درکاند. تولیدکننده اطلاعات باید از دانش فنی، سطح معلومات و خصوصیات فردی دریافتکننده و همچنین مشخصات گروهی که وی با آنها کار می‌کند آگاهی کافی داشته باشد. این تنها راه ارزش دادن به اطلاعات است.

2-3- مفهوم فناوری اطلاعات
واژه فناوری اطلاعات اولین بار از سوی لویت و وایزلر9 در سال 1958 به منظور بیان نقش رایانه در پشتیبانی از تصمیمگیریها و پردازش اطلاعات در سازمان به کار گرفته شد. از فناوری اطلاعات برداشتهای مختلفی وجود دارد و همین برداشتها موجب گردیده تا تصاویر متفاوتی از آن در مجامع مختلف ارائه شود. فناوری اطلاعات را میتوان مانند دیگر فناوریها به روابط میان سخت افزار، نرم افزار، شبکه و تواناییها و اقداماتی که از این ابزارها ناشی میشود تعریف کرد. فناوری اطلاعات نه تنها به انجام پردازهای دقیق و صحیح به رشد اتوماسیون کمک میکند بلکه از طریق ارائه اطلاعات در زمینههای مختلف فعالیت سازمان، ثروت جدیدی را برای سازمان به همراه میآورد. و این امر وجه تمایز فناوری اطلاعات با سایر فناوریهای مورد بهرهبرداری در سازمان است. فناوری اطلاعات نه تنها به تواناییهای پردازش دادهها توسط رایانه بلکه به مهارتهای انسانی و مدیریتی در بهره برداری از آنها دلالت دارد. بنابراین فناوری اطلاعات نه تنها شامل رایانه و دیگر تجهیزات بلکه تواناییها و اقدامات در نحوه انجام کار میشود (صرافی زاده، 1383).
با توجه به تعاریف فناوری و اطلاعات، برای فناوری اطلاعات نیز تعاریف متعددی ارایه شده که در ادامه به بعضی از آنها اشاره میشود.
الف- فناوری اطلاعات تلفیقی از دستاوردهای مخابراتی، روشها و راهکارهای حل مساله و توانایی راهبری با استفاده از دانش کامپیوتری است.
ب- فناوری اطلاعات شامل موضوعات مربوط به مباحث پیشرفته علوم و فناوری کامپیوتری، طراحی کامپیوتری، پیادهسازی سیستمهای اطلاعاتی و کاربردهای آن است.
ج- فناوری اطلاعات تلفیقی از دانش سنتی کامپیوتر و فناوری ارتباطات به منظور ذخیره، پردازش و تبادل هر گونه داده (اعم بر متن، صوت، تصویر و غیره) است.
د- فناوری اطلاعات واژهای کلی است که برای وسعت بخشیدن به محصولات و خدمات الکترونیکی حاصل از نوآوریهای مخابراتی و کامپیوتری استفاده میشود.
ه- فناوری اطلاعات مجموعهای از سخت افزار، نرم افزار و فکر افزار است که گردش و بهرهبرداری از اطلاعات را امکانپذیر میسازد.
و- فناوری اطلاعات عبارت است از همه شکلهای فناوری که برای ایجاد، ذخیرهسازی و استفاده از شکلهای مختلف اطلاعات، شامل: اطلاعات تجاری، مکالمات صوتی، تصاویر متحرک، دادههای چند رسانهای و غیره به کار میرود.
2-4- تعریف جامع
فناوری اطلاعات شاخهای از فناوری است که با استفاده از سخت افزار، نرم افزار و شبکه افزار، مطالعه و کاربرد داده و پردازش آن را در زمینههای ذخیرهسازی، دستکاری، انتقال، مدیریت، کنترل و دادهآمایی امکانپذیر میسازد (فتحیان و مهدوی نور،1387).
فناوری اطلاعات، همچنانکه به وسیله انجمن فناوری اطلاعات آمریکا (ITAA) تعریف شده است به مطالعه، طراحی، توسعه، پیادهسازی، پشتیبانی یا مدیریت سیستمهای اطلاعاتی مبتنی بر رایانه، خصوصا برنامههای نرم افزاری و سخت افزار رایانه میپردازد. به طور کوتاه فناوری اطلاعات با مسائلی مانند استفاده از رایانههای الکترونیکی و نرم افزار سر و کار دارد تا تبدیل، ذخیره، حفاظت، پردازش، انتقال و بازیابی اطلاعات به شکلی مطمئن و امن انجام پذیرد (منوچهری، 1391).
اسکات موتون (1991) فناوری اطلاعات را شامل انواع رایانهها، سخت افزار، نرم افزار، شبکههای ارتباطی که دو رایانه را به یکدیگر متصل میکنند، شبکههای عمومی و خصوصی و ترکیب رایانهها و فناوری ارتباطات و سیستمهایی که رایانههای شخصی را به ابررایانهها متصل میکند و شبکه گسترده جهانی که از یک سلسله رایانههای قدرتمند تشکیل شده است میداند.
شیل10 (1997) در مطالعهای که از انقلاب رایانه انجام داده است نگرش محدودتری را در تعریف دارد. وی تاکید بر تجهیزات رایانهای دارد که در استقرار ادارات و بخشهای مختلف کسب و کار، شامل رایانههای شخصی، ایستگاههای کاری، سرورها، ابر رایانهها و تجهیرات مرتبط به کار گرفته میشود. فناوری اطلاعات به اشکال مختلف فناوری اطلاق میشود که به پردازش، نگهداری و ارسال اطلاعات به شکل الکترونیکی میپردازد. تجهیزات فیزیکی برای این امر شامل رایانه، تجهیزات ارتباطی شبکهای، تجهیزات انتقال داده مانند فکس و یا حتی موبایل است. فناوری اطلاعات ابزارهای رایانه محوری است که افراد به منظور کار با اطلاعات و پشتیبانی اطلاعات و پردازش اطلاعات مورد نیاز از آن استفاده میکنند. این ابزار شامل صفحه کلید، صفحه نمایش، پرینتر و نرم افزار است. فناوری اطلاعات به مفهوم مطالعه نظام یافته صنایع مرتبط با ارتباطات دانش است. کاربرد رایانهها و ارتباطات راه دور در جمعآوری، پردازش، نگهداری و توزیع اطلاعات به صورت صدا، نمودار، متن و اعداد است. به عبارتی فناوری اطلاعات را میتوان مجموعه فنون و ابزارهایی دانست که در جهت بهینهسازی و پشتیبانی فعالیتهای سازمان بر محور اطلاعات و دانش به کار گرفته میشوند. این امر شامل مطالعه، طراحی، توسعه، اجرا و نگهداری و مدیریت نظامهای اطلاعاتی رایانهای است که سازمان در جمعآوری، ثبت، پردازش، ذخیره، بازیابی، انتقال و توزیع اطلاعات یاری میکند. فناوری اطلاعات رشتهای است که از صنایع الکترونیکی برای دستیابی به اطلاعات استفاده میکند و اثر سیستم رایانهای را بر افراد، سازمانها و جامعه بررسی میکند. فناوری اطلاعات به شما میآموزد که چگونه به تغییر سازمان پرداخته، کسب و کار جدیدی را آغاز کنید و یا اصولا چگونه در ارتباط با محیط و سایر سازمانها کسب و کار موثرتری را برقرار کنید (صرافی زاده، 1383).
فناوري اطلاعات تركيبي از كامپيوتر نرم افزارها، سخت افزار، ارتباطات از راه دور، اينترنت و تكنولوژيهاي ارتباطي ديگر میباشد. در تعريفي ديگر فناوري اطلاعات شامل نرم افزارها و سخت افزارهايي است كه بوسيله يك سازمان جهت پشتيباني از جريان يا پردازش اطلاعات به منظور پشتيباني از فعاليتهاي سازمان صرفه نظر از اينكه فناوري فقط شامل كامپيوترها، وسايل ارتباطي يا تكنولوژيهاي ديگر باشد، بكار برده ميشود (پیرلسون، 2006).
کوراک11(1994) فناوري اطلاعات را بدين گونه تعريف كرد: فناوري اطلاعات شامل سيستمهاي كامپيوتري از قبيل اجزاي سخت افزاري و نرم افزاري، تجهيزات ارتباطي و سيستمهاي مديريت پايگاه داده و… ميباشد. اين بدان معني است كه اين سيستمها داراي چندين وظيفه میباشند كه عبارتند از: وظيفه تبديلي (تبديل پردازشهاي بدون ساختار به پردازشهاي روتين شده)، جغرافيايي (ايجاد ارتباطات سريع در فاصلههاي دور)، اتوماسيون (كاهش نيروي كار)، تحليلي (بكارگيري روشهاي تحليلي پیچیده)، اطلاعاتي (پردازش مقدار زيادي از اطلاعات)، ترتيبي (براي مثال امكان كار همزمان بر روي چندين وظيفه)، مديريت دانش (كسب، توزيع دانش و تخصصيها جهت بهبود فرآيندها)، رديابي (امكان دنبال كردن دادهها و ستادهها) و واسطهزدايي (بطور مستقيم دو گروه را به هم ربط میدهد كه بدون فناوري اطلاعات، ارتباط از طريق واسطه برقرار میشد). (پینتلون، 2007).
فناوری اطلاعات متشکل از چهار عنصر اساسی (انسان، ساز و کار، ابزار، ساختار) است به طوری که در این فناوری، اطلاعات از طریق زنجیره ارزشی که از به هم پیوستن این عناصر ایجاد میشود جریان یافته و پیوسته تعالی و تکامل سازمان را فرا راه خود قرار میدهد:
انسان: منابع انسانی، مفاهیم و اندیشه، نوآوری
ساز و کار: قوانین، مقررات و روشها، ساز و کارهای بهبود و رشد، ساز و کارهای ارزشگذاری و مالی
ابزار: نرم افزار، سخت افزار، شبکه و ارتباطات
ساختار: سازمانی، فرا سازمانی مرتبط، جهانی (دویت12 و همکاران، 2008).

2-5- اثرات سیستمها و فناوریهای اطلاعاتی بر سازمان
ورود سیستمها و فناوریهای اطلاعاتی به سازمان، اثرات مختلفی بر سازمان به جا میگذارد. این اثرات به 4 دسته ساختاری، رفتاری، اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی تقسیم میشوند.
الف) اثرات ساختاری سیستمها و فناوریهای اطلاعاتی بر سازمان عبارتد از:
1. کوتاهتر شدن و تختتر شدن هرم سازمانی به دلیل حذف مدیریتهای میانی.
2. سیستمها و فناوریهای اطلاعاتی به دلیل تسهیل دسترسی مدیریت عالی سازمان به اطلاعات کلیدی راهبردی میتواند تمرکز در تصمیمات راهبردی را افزایش دهد. به دلیل بالا بردن توان نظارتی مدیران عالی، میتواند باعث تفویض اختیارات بیشتری از طرف آنان به مدیران میانی و عملیاتی گردد که در نتیجه آن عدم تمرکز در تصمیمات راهکاری و عملیاتی را افزایش میدهد.
3. استفاده از سیستم فناوریهای اطلاعات میتواند باعث کاهش رسمیت و تسهیل و تسریع ارتباطات عمودی و افقی شود.
4. در خصوص رابطه پیچیدگی، سیستمهای اطلاعات میتواند باعث کاهش پیچیدگی عمودی (تعداد سلسله مراتب) و افزایش پیچیدگی افقی (تعداد واحدهای سازمانی و پراکندگی جغرافیایی واحدها) شود.
ب) اثرات رفتاری سیستمها و فناوریهای اطلاعاتی
1. سیستمها و فناوریهای اطلاعاتی بر عواطف، اخلاق و امور شخصی، انگیزش و جبران خدمات کارکنان در سطح فردی تاثیرگذار میباشند.
2. سیستمها و فناوریهای اطلاعاتی بر تصمیمگیری، ارتباطات سازمانی، رهبری، اعتمادسازی و سیاستهای سازمانی در سطح گروهی تاثیرگذار میباشد.
ج) اثرات اقتصادی سیستمها و فناوریهای اطلاعاتی بر سازمان
1. نظریه اقتصاد خرد: بر مبنای این نظریه سیستمها و فناوریهای اطلاعاتی یکی از عوامل تولید به شمار می آیند که به آسانی میتوانند جانشین سرمایه و نیروی کار شوند. با بکارگیری سیستمها و فناوریهای اطلاعاتی و خودکار کردن بخشی از عملیات که بیشتر به صورت دستی انجام میشود، به تدریج از هزینه و حجم نیروی انسانی کاسته میشود. بر مبنای این نظریه، شمار مدیران و کارکنان دفتری در نتیجه کاربرد (آی.اس) و (آی.تی) کاهش مییابد.
2. نظریه داد و ستد: بر اساس این دیدگاه، شرکتها میکوشند از هزینههای داد و ستد و هزینههای تامین منابع خود از بازار بکاهند. سیستمها و فناوریهای اطلاعاتی میتوانند با فراهم آوردن راه آسان بهرهگیری از تامین کنندگان برون سازمانی به جای بکار بردن منابع درونی از هزینههای تماس با بازار و داد و ستد بکاهند.
3. نظریه نمایندگی: بر اساس این نظریه، کارفرما، عامل یا کارمند استخدام میکند تا از جانب وی کارها را انجام دهند و اختیارات محدودی نیز به آنها تفویض میکند. این عمل موجب پیدایش هزینه اجرای نمایندگی و هزینه نظارت بر آنها میشود. (آی.اس) و (آی.تی) هزینههای نمایندگی سرپرستی، مدیریت و نظارت بر عاملان و نمایندگان را کاهش میدهند.
د) اثرات اجتماعی- فرهنگی سیستمها و فناوریهای اطلاعاتی بر سازمان
از دید جامعه شناسان، سیستمها و فناوریهای اطلاعاتی به مدیران سازمان این امکان را میدهد تا تمرکز و یا عدم تمرکز در قدرت و تصمیمات را به صلاحدید خود و به عنوان شیوههای پایدار به بهترین نحو ممکن عملی سازند. بعضی از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی فناوری اطلاعات، کسب و کار، جهانی شدن، تحلیل داده Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی فناوری اطلاعات، مدیریت اسناد، سیستم اطلاعاتی، کاربران نهایی