پایان نامه با واژگان کلیدی فناوری اطلاعات، مدل مفهومی، ضریب تعیین، معادلات ساختاری

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………………………………………………………….. 175
فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 176
پیوست
پرسشنامههای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 182
چکیده لاتین …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 188

فهرست جداول
جدول 2-1- ویژگیهای اطلاعات مناسب ……………………………………………………………………………………………………… 36
جدول 2-2- امور پردازشی و ابزارهای فناوری اطلاعات ………………………………………………………………………………… 54
جدول 2-3- دستهبندی مدلهای هزینه کیفیت …………………………………………………………………………………………… 82
جدول 3-1- تعداد شعب انتخاب شده در میان تمامی شعب بانک مسکن موجود در شهر تهران …………….. 130
جدول 3-2- جدول مورگان جهت تعیین اندازه نمونه ………………………………………………………………………………… 131
جدول 3-3- میزان آلفای کرونباخ پرسشنامهها و ابعاد آنها ………………………………………………………………………… 136
جدول 3-4- نتايج آزمون کرويت بارتلت و KMO جهت بررسي کفايت عوامل پرسشنامه ……………………….. 141
جدول 4-1- توزيع فراواني مربوط به جنسيت …………………………………………………………………………………………….. 146
جدول 4-2- توزيع فراواني مربوط به سن ……………………………………………………………………………………………………. 147
جدول 4-3- توزيع فراواني مربوط به تحصیلات پاسخدهندگان …………………………………………………………………. 148
جدول 4-4- توزيع فراواني مربوط به سابقه خدمت پاسخدهندگان ……………………………………………………………. 149
جدول 4-5- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای متغیرهای پژوهش ……………………………………………………….. 151
جدول 4-6- ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………. 152
جدول 4-13- شاخصهای برازش مدل مفهومی پژوهش …………………………………………………………………………… 159
جدول 4-14- ضریب مسیر، آمارهی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: هزینههای کیفیت) ………………………. 159
جدول 4-17- شاخصهای برازش مدل مفهومی پژوهش …………………………………………………………………………… 160
جدول 4-18- ضریب مسیر، آمارهی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: هزینههای پیشگیرانه) ………………….. 161
جدول 4-19- ضریب مسیر، آمارهی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: هزینههای ارزیابی) ………………………. 161
جدول 4-20- ضریب مسیر، آمارهی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: هزینههای شکست برون سازمانی)….. 163
جدول 4-21- ضریب مسیر، آمارهی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: هزینههای شکست درون سازمانی)… 162
جدول 4-22- نتایج آزمون تی تک نمونهای ……………………………………………………………………………………………….. 164

فهرست اشکال و نمودارها
شکل 1-1- مدل مفهومی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………. 26
شکل 2-1- مدل کوه یخی ……………………………………………………………………………………………………………………………… 77
شکل 4-7- مدل تحلیل عاملی تاییدی شاخصهای فناوری اطلاعات (تخمین استاندارد) ………………………… 153
شکل 4-8- مدل تحلیل عاملی تاییدی شاخصهای فناوری اطلاعات (معناداری ضرایب) ………………………… 154
شکل 4-9- مدل تحلیل عاملی تاییدی متغير هزینههای کیفیت (تخمین استاندارد) ……………………………….. 155
شکل 4-10- مدل تحلیل عاملی تاییدی متغير هزینههای کیفیت (معناداری ضرایب) …………………………….. 155
شکل 4-11- مدلسازی معادلات ساختاری مدل مفهومی پژوهش (تخمین استاندارد) ……………………………… 158
شکل 4-12- مدلسازی معادلات ساختاری مدل مفهومی پژوهش (معناداری ضرایب) ……………………………… 158
شکل 4-15- مدلسازی معادلات ساختاری مدل مفهومی پژوهش (تخمین استاندارد) ……………………………… 160
شکل 4-16- مدلسازی معادلات ساختاری مدل مفهومی پژوهش (معناداری ضرایب) ……………………………… 160
نمودارها
نمودار 2-2- مدل اقتصادي هزينههاي كيفيت در شركتهاي با فرآيند سنتي …………………………………………….. 86
نمودار 2-3- مدل اقتصادي هزينههاي كيفيت در شركتهاي با فرآيند در حال توسعه ………………………………. 87
نمودار 4-1- نمودار ميلهاي مربوط به فراواني جنسیت پاسخدهندگان ………………………………………………………. 146
نمودار 4-2- نمودار ميلهاي مربوط به فراواني سن پاسخدهندگان ……………………………………………………………… 147
نمودار 4-3- نمودار ميلهاي مربوط به فراواني تحصیلات پاسخدهندگان ……………………………………………………. 148
نمودار 4-4- نمودار ميلهاي مربوط به سابقه خدمت پاسخدهندگان …………………………………………………………… 149

چکیده
در سالهای اخیر به مفاهیم و معانی کیفیت توجه زیادی شده است. کانون اصلی تفکرات سازمانها و شرکتها، بهبود کیفیت به منظور بقا در دنیای رقابتی بوده است. اما موضوعی که در ارتباط با کیفیت و میزان آن در سازمانها به خصوص در سازمانهای خدماتی به طور مشخص مورد اندازهگیری و سنجش قرار نگرفته است مفهوم هزینههای کیفیت میباشد که در اذهان عموم به طور شفاف تعریف نشده است. هزینههای کیفیت بسیار وسیع هستند. بر اساس کشفیات و یافتههای شورای ملی توسعه اقتصادی در طی مطالعات انجام شده در خصوص کیفیت و استانداردها نزدیک به 10 درصد تا 20 درصد کل ارزش فروش یک سازمان صرف هزینههای کیفیت میشود. از طرفی اهمیت فناوری اطلاعات و اثرات آن برای شرکتها به طرز چشمگیری افزایش یافته و رشد و توسعه آن احساس میشود. غالبا بیان میشود که فناوری اطلاعات مهمترین عامل افزایش بهرهوری و کاهش هزینههاست اما مطالعات دیگر عکس این مطلب را نیز نشان دادهاند. بنابر مطالب بیان شده این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر هزینههای کیفیت در شعب بانک مسکن میباشد. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است و همچنین از نظر هدف کاربردی میباشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه روسا و معاونان شعب بانک مسکن موجود در شهر تهران میباشد. در این پژوهش 95 شعبه از میان شعب بانک مسکن موجود در شهر تهران به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب گردیده است. جهت گردآوری دادهها و اطلاعات مورد نیاز به منظور بررسی فرضیات پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است. به منظور تحلیل دادهها ابتدا از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده و سپس با استفاده از مدل معادلات ساختاری، به تحلیل مدل پژوهش و بررسی فرضیههای پژوهش پرداخته شده است. در نهایت تمام فرضیههای پژوهش مورد تایید قرار گرفت و مشخص گردید که بکارگیری فناوری اطلاعات باعث کاهش هزینههای کیفیت در شعب بانک مسکن میگردد.
کلمات کلیدی: فناوری اطلاعات، هزینههای کیفیت، بانک مسکن

1-1- مقدمه
در عصر حاضر با توجه به تحولات جهانی صورت گرفته در عرصه فناوری، تغییر و تحولات پر شتاب بازارها و رقابتیتر شدن عرصه فعالیت برای بنگاههای اقتصادی، مفاهیم مرتبط با کیفیت از اهمیت و گستردگی زیادی برخوردار شدهاند. بسیاری از سازمانها کیفیت را به عنوان یک رکن اساسی جهت دستیابی به رضایت مشتریان و دستاویزی جهت بقا و توسعه در شرایط رقابتی ارزیابی میکنند. امروزه کیفیت مفهومی فراتر از قابل اطمینان بودن محصول پیدا کرده و منظور از آن رسیدن به کیفیت جامع است که در آن عملکرد و افراد سازمان نیز موثرند (فارسیجانی، 1386).
تولید یک کالا یا ارائه یک خدمت که تامین کننده درجه بالایی از رضایت مشتری باشد بدون بررسی هزینه های دستیابی به آن کافی نیست. در حقیقت اصلی ترین مسئولیت مدیریت نیز برقراری تعادل میان کیفیت و هزینههای دستیابی به آن است. این هدف میتواند به بهترین شکل از طریق تحلیل عناصر هزینههای کیفیت برآورده شود. معمولا سازمانها هزینههای کیفیت را به طور مشخص محاسبه نمیکنند زیرا چنین هزینههایی برای تهیه تراز نامه سود و زیان شرکت لازم نیست، اگرچه آنها میتوانند تاثیر مهمی بر سودآوری شرکت داشته باشند. در غیاب نظام ارزیابی هزینههای کیفیت چنین سازمانهایی نمیتوانند منشا این هزینهها را دریابند و نحوه کنترل آنها را مشخص کنند و نیز چون هیچ گونه الزام قانونی برای جمعآوری و گزارشدهی هزینههای کیفیت وجود ندارد، آنچه در این هزینهها میگنجد، متغیر و متفاوت است (رئیسی اردلی و رئیسی، 1383).
مبحث هزینههای کیفیت به خودی خود جالب و کنجکاو برانگیز است. به طور رایج همه از اینکه محصول یا خدمت باکیفیت باشد تمجید میکنند اما کیفیت بالاتر نیازمند اقدامات و تمهیداتی است که انجام آنها مستلزم هزینه و آن هم هزینهای قابل توجه است. به هر حال بحث هزینههایی که دقیقا به کیفیت مربوط میشود و تاثیری که هر دسته هزینه بر دسته دیگر دارد میتواند در موجه بودن و یا نبودن تولید محصول و خدمت روشنگر باشد. در اغلب موارد مقایسه هزینهها میتواند مدیران را قانع سازد که انجام برخی هزینهها که نهایتا کیفیت را تضمین میکنند، از زیانهای احتمالی میکاهد و بر فروش بیشتر و اقبال و همراهی مشتری اثرگذار است (دیل و پلانک، 1381).
هزینهیابی کیفیت به دنبال تعیین سطح بهینه کیفیت برای محصول و خدمات تولید شده در سازمان است که در این سطح هزینههای کیفیت بهینه خواهد بود. به عبارت دیگر، این سطح بهینه نمایانگر درجهای از کیفیت محصول یا خدمت است که در آن بیشترین منفعت برای تولیدکننده وجود دارد. از آنجا که افزایش کیفیت معمولا با افزایش هزینهها همراه است، بنابراین میتوان انتظار داشت که در سطحی از کیفیت، هزینهها حداقل و منافع حداکثر باشند. در سطوح پایینتر به دلیل کاهش کیفیت، منافع کاهش مییابد و در سطوح بالاتر نیز به دلیل افزایش هزینههای ناشی از کیفیت مطلوبتر، باز هم منافع کاهش خواهد یافت (رادن و دیل1، 2000).
هزینهیابی کیفیت یکی از ابزارهای مدیریت کیفیت است که میتواند در جهت بهبود پیادهسازی مدیریت کیفیت جامع به کار گرفته شود و بنابراین به عنوان یک بازوی کیفیتی در راستای مدیریت ارتقای سازمانی عمل نماید (سوپریله و گوپتا2، 2001).
از مهمترین

پایان نامه
Previous Entries Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی فناوری اطلاعات، بهبود کیفیت، مزیت رقابتی، مدل مفهومی