پایان نامه با واژگان کلیدی فرايند، دسترسي، پليس

دانلود پایان نامه ارشد

: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………74
شکل شماره 2-8): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………76
شکل شماره 2-9): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………78

فهرست جداول
جدول شماره 2-1): تحقيقات درون سازماني……………………………………………………………………28
جدول شماره 2-2):تحقيقات برون سازماني………………………………………………………………………………………………………..32
جدول شماره 2-3):تحقيقات خارج از کشور………………………………………………………………………………………………………..33
جدول شماره 2-4): امنيت لايه بندي شده ………………………………………………………………………………………………………..82
جدول شماره 3-1): جامعه آماري………………………………………………………………………………………………………………………134
جدول شماره 3-2): ارتباط سوال ها و شاخص ها و فرضيه ها…………………………………………………………………………137
جدول شماره 3-3): امتياز بندي گزينه ها…………………………………………………………………………………………………………139
جدول شماره 3-4):ضريب پايايي متغيرهاي تحقيق…………………………………………………………………………………………140
جدول شماره 4-1): تعداد پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………………143
جدول شماره 4-2): قابليت اطمينان پرسشنامه………………………………………………………………………………………………..143
جدول شماره 4-3): فراواني درجه يا رتبه همطراز…………………………………………………………………………………………….144
عنوان صفحه

جدول شماره 4-4): فراواني سطح تحصيلات…………………………………………………………………………………………………….145
جدول شماره 4-5): فراواني مدت زمان خدمت در معاونت فاوا، پليس کشف جرايم و ساير پليس هاي تخصصي …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….146
جدول شماره 4-6): فراواني رده شغلي ( مديريتي) در سازمان…………………………………………………………………………147
جدول شماره 4-7): تاثير تبادل و دسترسي مناسب به اطلاعات مردمي بر فرايند کشف جرم……………………….148
جدول شماره 4-8): تاثير تبادل و دسترسي مناسب به اطلاعات ادارات داخلي بر فرايند کشف جرم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..150
جدول شماره 4-9): تاثير تبادل و دسترسي مناسب به منابع اطلاعاتي پليس هاي تخصصي همرده پليس کشف جرايم بر فرايند کشف جرم…………………………………………………………………………………………………………………………………152
جدول شماره 4-10): تاثير تبادل و دسترسي مناسب به منابع اطلاعاتي برون سازماني بر فرايند کشف جرم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..154
جدول شماره 4-11): تاثير تبادل و دسترسي مناسب به منابع اطلاعاتي فضاي مجازي بر فرايند کشف جرم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..156
جدول شماره 4-12): تاثير گويه هاي کشف جرم بر فرايند کشف جرم…………………………………………………………..158
جدول شماره 4-13): آزمون کلموگرف اسميرنف …………………………………………………………………………………………….161
جدول شماره 4-14): آماره هاي آزمون همبستگي کندال و اسپيرمن رابطه بين مديريت تبادل اطلاعات و فرايند کشف جرم در ناجا………………………………………………………………………………………………………………………………………………162
جدول شماره 4-15): آماره هاي آزمون همبستگي کندال و اسپيرمن رابطه بين تبادل و دسترسي مناسب به اطلاعات مردمي بر فرايند کشف جرم در ناجا……………………………………………………………………………………………………164
جدول شماره 4-16): آماره هاي آزمون همبستگي کندال و اسپيرمن رابطه بين تبادل و دسترسي
مناسب به اطلاعات ادارات پليس کشف جرايم در ناجا……………………………………………………………………………………..166
عنوان صفحه

جدول شماره 4-17): آماره هاي آزمون همبستگي کندال و اسپيرمن رابطه بين تبادل و دسترسي مناسب به منابع اطلاعاتي پليس هاي تخصصي همرده پليس کشفجرايم در ناجا……………………………………………………………..168
جدول شماره 4-18): آماره هاي آزمون همبستگي کندال و اسپيرمن رابطه بين تبادل و دسترسي مناسب به منابع اطلاعاتي برو ن سازماني بر فرايند کشف جرم………………………………………………………………………………………….170
جدول شماره 4-19): آماره هاي آزمون همبستگي کندال و اسپيرمن رابطه بين تبادل و دسترسي مناسب به منابع اطلاعاتي فضاي مجازي بر فرايند کشف جرم…………………………………………………………………………………………..172
جدول شماره 4-20): تحليل واريانس مدل رگرسيون………………………………………………………………………………………174
جدول شماره 4-21): ظريب مدل رگرسيون……………………………………………………………………………………………………..176
جدول شماره 4-20): آماره هاي آزمون فريدمن……………………………………………………………………………………………….179

فهرست نمودار ها
نمودار شماره 4-1): فراواني درجه……………………………………………………………………………………………………………………..144
نمودار شماره 4-2): فراواني سطح تحصيلات…………………………………………………………………………………………………….145
نموار شماره 4-3): فراواني مدت زمان خدمت ………………………………………………………………………………………………….146
نمودار شماره 4-4): فراواني رده شغلي در سازمان…………………………………………………………………………………………….147
نمودار شماره 4-5): ميانگين تاثير بين تبادل و دسترسي مناسب به اطلاعات مردمي بر فرايند کشف جرم در ناجا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………149
نمودار شماره 4-6): ميانگين تاثير بين تبادل و دسترسي مناسب به اطلاعات ادارات داخلي پليس کشف جرايم بر فرايند کشف جرم در ناجا……………………………………………………………………………………………………………………………….151

عنوان صفحه

نمودار شماره 4-7): ميانگين تاثير بين تبادل و دسترسي مناسب منابع اطلاعاتي ساير پليس هاي تخصصي بر فرايند کشف جرم در ناجا……………………………………………………………………………………………………………………………………153
نمودار شماره 4-8): ميانگين تاثير بين تبادل و دسترسي مناسب منابع اطلاعاتي برون سازماني بر فرايند کشف جرم در ناجا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………155
نمودار شماره 4-9): ميانگين تاثير بين تبادل و دسترسي مناسب منابع اطلاعاتي فضاي مجازي بر فرايند کشف جرم در ناجا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………157
نمودار شماره 4-10): ميانگين تاثير گويه اي کشف جرم بر فرايند کشف جرم……………………………………………….160
نمودار شماره 4-11): پراکنش بين مديريت تبادل اطلاعات و فرايند کشف جرم در ناجا……………………………….163
نمودار شماره 4-12): پراکنش بين تبادل و دسترسي مناسب به اطلاعات مردمي و فرايند کشف جرم در ناجا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………165
نمودار شماره 4-13): پراکنش بين تبادل و دسترسي مناسب به اطلاعات ادارات پليس کشف جرايم و فرايند کشف جرم در ناجا………………………………………………………………………………………………………………………………………………167
نمودار شماره4-14): پراکنش بين تبادل و دسترسي مناسب به منابع اطلاعاتي پليس هاي تخصصي همرده پليس کشف جرايم و فرايند کشف جرم در ناجا………………………………………………………………………………………………..169
نمودار شماره 4-15): پراکنش بين تبادل و دسترسي مناسب به منابع اطلاعاتي برون سازماني و فرايند کشف جرم در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی پليس، اطّلاعات:، فرايند Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مواد مخدر، مبارزه با مواد مخدر، عصر اطلاعات