پایان نامه با واژگان کلیدی فراوانی تجمعی، تحلیل عاملی تأییدی، تحلیل عامل، تحلیل عاملی

دانلود پایان نامه ارشد

چگونه برازندگی و صرفهجویی یا ایجاز را با هم ترکیب میکند.
جذر برآورد واریانس خطای تقریب(RMSEA): مقدار RMSEA که به‌واقع همان آزمون انحراف درجه آزادی است، برای مدل‌هایی که برازندگی خوبی داشته باشند، کمتر از 05/0 است. مقادیر بالاتر از آن تا 08/0 نشان دهنده خطای معقولی برای تقریب جامعه است. مدلهایی که RMSEA آنها از 10/0 یا بیشتر باشد، برازش ضعیفی دارد. هیو و بنتلر به عنوان نقطه برش برازندگی خوب مدل، مقدار کوچکتر یا مساوی 06/0 را پیشنهاد داده‌اند(هومن، 1384). فرمول این اندازه به صورت زیر می‌باشد:

(3-5)
RMSEA =√((x^(2⁄(df-1)))(N-1))
3-9-همبستگی و رگرسیون
يكي از انواع روش‌هاي تحلیل توصيفي (غير آزمايشي) تحلیل همبستگي است. در اين نوع تحلیل رابطه ميان متغيرها بر اساس هدف تحقيق تحليل مي‌گردد(دلاور، 1385).
تحلیل همبستگي را مي‌توان بر حسب هدف به سه دسته تقسيم كرد:
الف) تحلیل همبستگي دو متغيري، ب) تحليل رگرسيون، ج) تحليل ماتريس همبستگي يا كواريانس.
الف) تحلیل همبستگي دو متغيري: در اين‌گونه تحقيقات هدف تعيين ميزان هماهنگي تغييرات دو متغير است. تحلیل همبستگی ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است. ضریب همبستگی یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر می‌باشد. ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه(مستقیم یا معکوس) را نشان می‌دهد. این ضریب بین 1 تا 1- است و در صورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر برابر صفر می‌باشد(مؤمنی و فعال قیومی، 1391).
براي اين منظور بر حسب مقياس‌هاي اندازه‌گيري متغيرها شاخص‌هاي مناسبي اختيار مي‌شود. از آن‌جا كه در اكثر تحقيقات همبستگي دو متغيري از مقياس فاصله‌اي با پيش‌فرض توزيع نرمال دو متغيري براي اندازه‌گيري متغيرها استفاده مي‌شود، لذا ضريب همبستگي محاسبه شده در اين‌گونه تحقيقات ضريب همبستگي گشتاوري پيرسون يا به طور خلاصه ضريب همبستگي پيرسون187 است(مؤمنی و فعال قیومی، 1391).
این ضریب همبستگی، روشی پارامتری است و برای داده‌هایی با توزیع نرمال یا تعداد داده‌های زیاد استفاده می‌شود. در صورتی که تعداد داده‌ها کم و فرض نرمال بودن آن‌ها معقول نباشد از ضریب همبستگی دیگری استفاده می‌شود که مبتنی بر مقادیر اصلی نبوده و بر اساس رتبه داده‌ها محاسبه می‌شود(مؤمنی و فعال قیومی، 1391).
مفهوم معنی‌داری در همبستگی این است که آیا همبستگی به دست آمده بین دو متغیر را می‌توان شانسی یا تصادفی دانست یا واقعاً نشان می‌دهد بین دو متغیر همبستگی وجود دارد. این موضوع که عدد به دست آمده معنی‌دار است یا نه از خود عدد به دست آمده با اهمیت‌تر است. در صورتی که همبستگی به دست آمده معنی‌دار نباشد می‌توان حجم نمونه را افزایش داد. معناداری آزمون همبستگی به شدت تحت تأثیر اندازه نمونه است(مؤمنی و فعال قیومی، 1391).
ب) تحليل رگرسيون: در تحقيقاتي كه از تحليل رگرسيون استفاده مي‌شود، هدف معمولاً پيش‌بيني يك يا چند متغير ملاك(وابسته) از يك يا چند متغير پيش‌بين(مستقل) است. چنان‌چه هدف پيش‌بيني يك متغير ملاك از چند متغير پيش‌بين باشد از مدل رگرسيون چندگانه استفاده مي‌شود. درصورتي‌كه هدف، پيش‌بيني همزمان چند متغير ملاك از متغيرهاي پيش‌بين يا زير مجموعه‌اي از آن‌ها باشد از مدل رگرسيون چند متغيري استفاده مي‌شود. در تحقيقات رگرسيون چندگانه هدف پيدا كردن متغيرهاي پيش‌بيني است كه تغييرات متغير ملاك را چه به تنهايي و چه مشتركاً پيش‌بيني كند. ورود متغيرهاي پيش‌بين در تحليل رگرسيون به شيوه‌هاي گوناگون صورت مي‌گيرد. در اين جا سه روش اساسي مورد بحث قرار مي‌گيرد:
روش همزمان: در روش همزمان تمام متغيرهاي پيش‌بين با هم وارد تحليل مي‌شود.
روش گام‌به‌گام: در روش گام‌به‌گام اولين متغير پيش‌بين بر اساس بالاترين ضريب همبستگي صفرمرتبه با متغير ملاك وارد تحليل مي‌شود. از آن پس ساير متغيرهای پيش‌بين بر حسب ضريب همبستگي تفكيكي(جزئي) و نيمه تفكيكي(نيمه جزئي) در تحليل وارد مي‌شود. در اين روش پس از ورود هر متغير جديد ضريب همبستگي نيمه تفكيكي يا تفكيكي ، تمام متغيرهايي كه قبلاً در معادله وارد شده‌اند به‌عنوان آخرين متغير ورودي مورد بازبيني قرار مي‌گيرد و چنان‌چه با ورود متغير جديد معني‌داري خود را از دست داده باشد، از معادله خارج مي‌شود. به‌طوركلي در روش گام‌به‌گام ترتيب ورود متغيرها در دست محقق نيست.
روش سلسله‌مراتبي: در روش سلسله مراتبي ترتيب ورود متغيرها به تحليل بر اساس يك چارچوب نظري يا تجربي موردنظر محقق صورت مي‌گيرد. به عبارت ديگر پژوهشگر شخصاً درباره ترتيب ورود متغيرها به تحليل تصميم‌گيري مي‌كند.
ج) تحليل ماتريس همبستگي يا كواريانس: در مواقعي كه محقق از همبستگي مجموعه‌اي از متغيرها بخواهد تغييرات متغيرها را در عامل‌هاي محدودتر خلاصه كند يا خصيصه‌هاي زيربنايي يك مجموعه از داده‌ها را تعيين نمايد از روش تحليل عاملي استفاده مي‌كند. در صورتي كه محقق بخواهد مدل خاصي را از لحاظ روابط متغيرهاي تحت بررسي بيازمايد، از روش مدل معادلات ساختاري استفاده مي‌كند. براي هر دو منظور فوق لازم است كه ماتريس كواريانس متغيرهاي اندازه‌گيري شده تحليل شود.

3-10-جمع‌بندی
روش انجام پژوهش از قسمتهای مهم یک کار تحقیقاتی میباشد. در فصل سوم به تفصیل روش تحقیق و نحوه جمعآوری اطلاعات بیان گردید. دادههای مورد نیاز پژوهش از طریق پرسشنامه‌ جمعآوری شده است و ساختار پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. همان‌گونه که قید شد جامعه آماری این تحقیق را مدیران و کارشناسان شعب بانک ملی شهر شیراز تشکیل می‌دهند. در پایان نیز به شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها و تکنیک‌های مورد استفاده اشاره گردید. در فصل آتی به تجزیه و تحلیل نتایج پرسشنامهها خواهیم پرداخت.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1- مقدمه
تجزیه و تحلیل دادهها فرآیندي چند مرحلهای است که طی آن دادههایی که از طریق بکارگیري ابزارهاي جمع‌آوري در نمونه(جامعه) آماري فراهم آمدهاند، خلاصه، کدبندي و دسته بندي و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراري انواع تحلیلها و ارتباطها بین این دادهها به منظور آزمون فرضیهها و پاسخ به سؤالات تحقیق فراهم آید. در فصل حاضر درصدد هستیم به تجزیه و تحلیل داده‌ها بپردازیم.

4-2- توصیف متغیرهای جمعیت‌شناحتی
در مجموع 261 پرسشنامه از بین پاسخ‌دهندگان گردآوری شد. در این بخش به توصیف فراوانی متغیرهای جمعیت‌شناختی پاسخ‌دهندگان در قالب جدول و نمودار می‌پردازیم. این نتایج در جداول و نمودارهای زیر نشان داده شده است.
جدول 4-1. توصیف فراوانی جنسیت پاسخ‌دهندگان
شرح
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی
مرد
208
79.7
79.7
زن
53
20.3
100
جمع کل
261
100

نمودار4-1. توصیف درصد فراوانی جنسیت پاسخ‌دهندگان

نتایج جدول فوق حاکی از این است که بیشتر پاسخ‌دهندگان یعنی حدود 80% افراد مرد می‌باشند.

جدول 4-2. توصیف فراوانی وضعیت تأهل پاسخ‌دهندگان
شرح
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی
معتبر
مجرد
46
17.6
18.2
متأهل
207
79.3
100
بدون پاسخ
8
3.1

جمع کل
261
100

نمودار4-2. توصیف درصد فراوانی وضعیت تأهل پاسخ‌دهندگان

نتایج بررسی وضعیت تأهل پاسخ‌دهندگان نشان می‌دهد که حدود 80 درصد پاسخ‌دهندگان متأهل هستند.

جدول 4-3. توصیف فراوانی سابقه خدمت پاسخ‌دهندگان
شرح
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی
معتبر
کمتر از 5 سال
3
1.1
1.2
بین 5 تا 10 سال
56
21.5
23.4
بین 10 تا 15 سال
80
30.7
55.2
بین 15 تا 20 سال
75
28.7
84.9
بیشتر از 20 سال
38
14.6
100
بدون پاسخ
9
3.4

مجموع
261
100

بیشتر افراد پاسخ‌دهنده دارای سابقه کاری بین 10 تا 15 سال و افراد با سابقه کمتر از 5 سال با 2/1 درصد فراوانی، کمترین پاسخ‌دهنده از نظر سابقه خدمت می‌باشند.

نمودار4-3. توصیف درصد فراوانی سابقه خدمت پاسخ‌دهندگان

جدول 4-4. توصیف فراوانی سن پاسخ‌دهندگان
شرح
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی
زیر 30 سال
24
9.2
9.8
30 الی 40 سال
159
60.9
75
40 تا 50 سال
57
21.8
98.4
50 سال به بالا
4
1.5
100
بدون پاسخ
17
6.5

مجموع
261
100

نتایج توصیف سن پاسخ‌دهندگان بیانگر این است که بیشتر افراد یعنی حدود 61% دارای سنی بین 30 تا 40 سال می‌باشند. همچنین بیشتر افراد یعنی حدود یک سوم پاسخ‌دهندگان دارای مدرک لیسانس می‌باشند.

نمودار4-4. توصیف درصد فراوانی سن پاسخ‌دهندگان

جدول 4-5. توصیف فراوانی میزان تحصیلات پاسخ‌دهندگان
شرح
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی
دیپلم
60
23
24.4
فوق دیپلم
78
29.9
56.1
لیسانس
87
33.3
91.5
کارشناسی ارشد
21
8
100
بدون پاسخ
15
5.7

مجموع
261
100

نمودار4-5. توصیف درصد فراوانی تحصیلات پاسخ‌دهندگان

4-3-پایایی پرسشنامه تحقیق
برای تعیین میزان پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. اگر ضریب آلفا بیشتر از 70/0 باشد پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار است. در جدول 4-6 نتایج حاصل از محاسبه آلفای کرونباخ برای پرسشنامه تحقیق و هر یک از ابعاد آن نشان داده شده است.

جدول 4-6. محاسبه پایایی سؤالات مربوط به پرسشنامه
آلفای کرونباخ
تعداد سوالات
بعد
کل پرسشنامه
57
0971
تکنولوژی
12
0.922
منابع انسانی
8
0.819
کسب‌وکار
6
0.897
مشتری‌مداری
6
0.837
متمایز‌سازی مشتریان
3
0.822
درک متقابل
6
0.855
مدیریت دانش و یادگیری
3
0.760
فرهنگ
3
0.822
کیفیت اطلاعات مشتری
2
0.747
عملکرد ارتباط با مشتری
3
0.759
عملکرد کلی بانک
5
0.888

از آن جایی که مقدار آلفای کرونباخ کل پرسشنامه(71/0) و هرکدام از متغیرها بزرگتر از 7/0 است، لذا آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردار می‌باشد.

4-4- روایی پرسشنامه
در این پژوهش برای سنجش روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید. در ادامه به نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی مدل‌ اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق می‌پردازیم.

4-4-1- قابلیت‌های زیرساختی
در مدل مفهومی پژوهش سازه قابلیت‌های زیرساختی توسط پنج متغیر تکنولوژی، منابع انسانی، کسب‌وکار، فرهنگ، مدیریت دانش و یادگیری اندازه‌گیری می‌شود. بنابراین در ادامه ابتدا به تحلیل عاملی تأییدی هریک از این متغیرها و سپس به تأیید مدل اندازه‌گیری قابلیت‌های زیرساختی می‌پردازیم.

4-4-1-1- متغیر تکنولوژی
متغیر تکنولوژی توسط 12 سؤال سنجیده می‌شود. نتایج حاصل از آزمون بارتلت و مقدار KMO این متغیر در جدول(4-7) نشان داده شده است.

جدول 4-7. آزمون KMO و بارتلت متغیر تکنولوژی
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
.939
Bartlett’s Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
1.647E3

df
66

Sig.
.000

نتایج جدول(4-7) حاکی از کفایت حجم نمونه مورد مطالعه می‌باشد. با توجه به کفایت حجم نمونه در ادامه به نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازه‌گیری متغیر تکنولوژی می‌پردازیم. نتایج حاصل از برازش مدل اندازه‌گیری متغیر تکنولوژی در شکل(4-1) نشان داده شده است.

شکل4-1. مدل اندازه‌گیری سازه تکنولوژی

معنی‌داری بارهای عاملی فوق در جدول(4-8) نشان داده شده است.

جدول4-8. معنی‌داری بارهای عاملی مدل اندازه‌گیری سازه تکنولوژی

Estimate
Standardized
Regression

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تأییدی، رگرسیون Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی منابع انسانی، مدیریت دانش، تحلیل عاملی تأییدی، تحلیل عاملی