پایان نامه با واژگان کلیدی فاعل شناسا

دانلود پایان نامه ارشد

ندارند زيرا ما ضرورتا بايد در مطالع? اديان، با جايگزين هايي مواجه شويم. البته کار آکادميک ما، به گسترش دانش مي پردازد و وجود جايگزين ها في نفسه، ويژگي حقيقي جهان است. نکت? دوم که ارتباط مستقيم تري با نکت? طرح فان در ليو دارد اين است که يک پديدارشناسي آينه اي در برابر صورت هاي دين نيز مي گيرد؛ صورت هايي که انتظار مي رود منعکس کنند? ساختار انديش? ديني بشر باشند. پديدارشناسي، شيوه اي از نگرش به جهان را به ما عرضه مي کند که در يک معناي عام، ديني است. اگر قرار باشد ما دست از شعاير، عرفان، ايمان، خدايان بکشيم، اين امر چه پيامدهايي بر هستي ما خواهد داشت؟ عرض? خودآگاهي ديني به طور نسبتا مفصل و واضح، چالشي را بر سر راه “شيوه هاي” سکولار زيستن به تصوير مي کشند. شايد ما بتوانيم بسياري از الگوهاي مشابه در شيوه هاي سکولار را براي مثال در ناسيوناليسم مدرن بيابيم. اگر چنين باشد، اين امر به مشاهده و يافته اي مهم تبديل مي شود و دامن? دين را گسترش مي دهد. بنابراين، راهي وجود دارد که بر اساس آن، پديدارشناسي دين، ديني است. شايد عجيب و غريب باشد که بدون حداقل جدي گرفتن دين، بر روي چنين نظري? ساختاري اي کار کنيم.
موضوع مرتبطي که نياز به تامل بيشتر دارد نقش همدلي تخيلي در ورود به زندگي ديگران است. چه فاکتورهايي در سرشت انسان وجود دارد که ما را قادر مي سازد تعليق را به کار بنديم؟ دربار? شرايط فهم، ما مطالب بسياري را نمي فهميم.
از زمان شروع اين کتاب، بيش از نيم قرن و از زمان ظهور اثر کوچک تر فان در ليو به نام درآمدي بر پديدارشناسي دين261 بيش از 60 سال مي گذرد. گرچه، چنان که ملاحظه کرديم، جاهايي هست که در آن ها دوست داريم با فان در ليو وارد بحث شويم، اين کتاب نيروي چشمگير ماندگاري دارد. اين کتاب همچنان براي دانشجويان رشت? ما حرف هاي زيادي براي گفتن دارد و انتقاداتي که مي توان بر اين کتاب مطرح کرد عمدتا مربوط به دامنه و تاکيد است. حتي اگر کساني هستند که فکر مي کنند اين کتاب بيش از حد با دين شعايري سنت انتخاب شد? وي مي خواند، آن ها اين نکته را نيز مي توانند دريابند که بخش اعظم کتاب وي، کاملا مستقل از تمام اين هاست. افزون بر اين، حتي کساني که بيشتر به طرح ريزي جهان بيني هاي خاص خود را دارند تا فهم جهان بيني ديگران، بايد اهميت مقوله هايي را که وي به ما ارائه مي کند دريابند.
در يک کلام، اين کتاب، پنجره هاي مهمي را به روي ذات و تجلي دين مي گشايد و در مطالعات امروزي جهان بيني هاي ديني و غيرديني، يک اثر کلاسيک باقي خواهد ماند.
نينيان اسمارت
سانتا باربارا، کاليفرنيا
دسامبر 1985م

فهرست منابع
الف. منابع انگليسي

1. A. Scott Moreau, Evangelical Dictionary of Theology, revised edition, Baker Academic 2001, entry of The Phenomenolgy of Religion.
2. Arivind Sharma, To The things themselves, NewYork, 2001.
3. Bradley L. Herling, A Beginner,s Guide to the Study of Religion, London & New York , 2007.
4. Clive Erricker, “Phenomenological Approaches”, Approaches to the study of Religion Peter Connolly (ed), London , NewYork, 2001.
5. Douglas Allen, “Phenomenology of Religion”, The Encyclopedia of Religion , Mircea Eliade (ed).
6. Eric J. sharpe , ” The study of Religion in Historical perspective” The Routledg componion to the study of Religion, John R. Hinnells, London and New York, 2005.
7. Eric J. sharpe, ” comparative Religion, “The Encyclopedia of Religion, Mircea Eliade,(ed).
8. G. Waardenburg (1973), Classical Approaches to the Study of Religion, The Hague, Mouton and Co.
9. George Ritzer and Douglas J. Goodman, Sociological Theory (McGraw Hill international edition, 2003), Sixth ed.
10. Ivan Strenski, Thinking about religion, An Historical Introduction to Theories of Religion, Blackwell Publishing Ltd, 2006.
11. James Leland Cox, A Guide to the Phenomenology of Religion, London, 2006.
12. L. H. Jourdan, Comparative Religion: its Genesis and Growth, London & New York, 2003.
13. Merold westphal, “Phenomenology of Religion” , Routledge Encyclopedia.
14. Mircea Eliade, The quest, History and meaning in Religion, Chicago and London.
15. Ninian smart, “Religion , study of “, the New Encyclopedia Britanica.
16. Seymour cain, “study of Religion, History of study” , The Encyclopedia of Religion, Mircea Eliade, (ed)
17. Thomas Ryba, “phenomennnnology of Religion”. Study of Religion”, Blackwell, (ed).
18. W. Brede. Kristensen, The Meaning of Religion: Lectures in the Phenomenology of Religion, Martinus Nijhoff, 1960.
19. William E. Paden, “Comparative Religion” , The Routledg companion to the study of religion , John R. Hinnells (ed), London and New York, 2005.

ب. منابع فارسي
1. جوادي، محمد اسلم، ميرچا الياده و پديدارشناسي، ماهنام? معرفت ش 131.
2. خاتمي، محمود، پديدارشناسي دين، پژوهشگاه فرهنگ و انديش? اسلامي، تهران 1382.
3. خاتمي، محمود، پديدارشناسي دين: زمينه ها، مجله قبسات شماره 27.
4. دارتيگ، آندره، پديدارشناسي چيست؟، مترجم محمود نوالي، انتشارات سمت ، 1384.
5. دانيل پالس، هفت نظريه در باب دين، ترجم? محمد عزيز بختياري، قم 1381.
6. ريخته گران، محمد رضا، پديدارشناسي چيست؟، فصلنامه فلسفي، شمار? 2و3، پاييز و زمستان 1380.
7. زرواني، مجتبي، تاريخ و پديدارشناسي دين?، فصلنامه علمي ـ? پژوهشي ا?من معارف اس?مي? ايران، سال دوم، شماره دوم بهار 85..
8. فرامرز قراملكي، احد، روش شناسي مطالعات ديني، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، 1387.

آثار عمومي مورد استناد نويسنده:
کتاب شناسي
C. CLEMEN, Religionsgeschichtliche Bibliographie, 1914-1923.
K. D. SCHMIDT, Bibliographisches Beiblatt der Theologischen Literaturzeitung, from 1922.
O. WEINREICH, Berichte über Allg. Religionswiss. in AR., from 1926.

دايره المعارف ها و فرهنگ ها
ERE. ( Encyclopaedia of Religion and Ethics), 1908 ff.
H. TH. OBBINK, Godsdienstwetenschap, 1920.
RGG. ( Die Religion in Geschichte und Gegenwart2), 1927-32.

منابع
A. BERTHOLET, Religionsgeschichtliches Lesebuch2, 1926 ff.
C. CLEMEN, Fontes historiae religionum, from 1920.
H. HAAS, Bilderatlas zur Religionsgeschichte, from 1924.
E. LEHMANN and H. HAAS, Textbuch zur Religionsgeschichte2, 1922.
W. OTTO, Religi?se Stimmen der V?lker.
R. PETTAZONI, Mite e Leggende, from 1948.
Quellen der Religionsgeschichte, published by Gesellschaft der Wiss., G?ttingen.

تاريخ عمومي دين
A. BERTHOLET and E. LEHMANN, Lehrbuch der Religionsgeschichte, 1925 ( 4th Edition, P. D. Chantepie de la Saussaye, Lehrbuch der Religionsgeschichte, cf. infra.).
A. C. BOUQUET, Comparative A Short Outline Religion (Pelican Books), 1950.
C. CLEMEN, etc. Religions of the World, 1931.
J.G. FRAZER, The Golden Bough3, 1911-15 (Abridged Edition, 1923; revised ed. by Th. Gaster, 1959).
M. GORCE and R. MORTIER, Histoire Générale des Religions, 1944 ff.
R. E. HUME, The World’s Living Religions, An Historical Sketch, 1944. Illustreret Religionshistorie, edited by J. Pedersen, 1948.
A. JEREMIAS, Allgemeine Religionsgeschichte3, 1923.
G. Van Der Leeuw, etc., De Godsdiensten der Wereld, 1948.
MANA, Introduction à L’histoire des Religions, since 1944.
G. MENSCHING, Allgemeine Religionsgeschichte, 1949.
F. G. Mooug, History of Religions I2, 1920, II, 1919.
S. REINACH, Orpheus, 1909. Eng. Trans. 1931.
TIELE-S?DERBLOM, Kompendium der Religionsgeschichte6, 1931.

درآمدهايي بر تاريخ و پديدارشناسي دين
TH. ACHELIS, Abriss der vergleichenden Religionswissenschaft, 1904.
TOR ANDRAE, Die Letzten Dinge, 1940.
K. L. BELLON, Inleiding Tot De Natuurlijke Godsdienstwetenschap, 1948.
K. BETH, Einführung in die vergleichende Religionsgeschichte, 1920.
C. J. BLEEKER, Inleiding Tot Een Phaenomenologie Van Den Godsdienst, 1934; also, Grondlijnen Eener Phaenomenologie Van Den Godsdienst, 1943.
P. D. CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, Lehrbuch der Religionsgeschichte1 I, 1887.
R. DUSSAUD, Introduction à l’Histoire des Religions, 1914.

MIRCEA ELIADE, Traité d’Histoire des Religions, 1949, Engl. tr., Patterns In Comparative Religions, 1958.
H. FRICK, Vergleichende Religionswissenschaft, 1928.
J. W. HAUER, Die Religionen, I, 1923.
E. O. JAMES, Comparative Religion, An Introductory and Historical Study, 1938.
F. B. JEVONS, An Introduction to the History of Religions, 1896.
G. Van Der Leeuw, Einführung in die Ph?nomenologie der Religion, 1925.
E. LEHMANN, in: CHANT. I, 1925.
G. MENSCHING, Vergleichende Religionswissenschaft, 1949.
H. TH. OBBINK, De Godsdienst in zyn verschyningsvormen, 1933.
A. SETH PRINGLE-PATTISON, Studies in the Philosophy of Religion, 1930.
N. SOEDERBLOM, The Living God, Basal Forms of Personal Religion, 1933.
C. P. TIELE, Elements of the Science of Religion, 1897.
G. WIDENGREN, Religionens V?rld, Religionsfenomenologiska Studier och Oversikter, 1945.
W. WUNDT, V?lkerpsychologie IV–VI2-3, 1914-20.

مجلات
L’Année Sociologique, from 1898.
Anthropos, Edited by W. Schmidt, from 1906.
AR. (Archiv far Religionswissenschaft), from 1898.
RHR. (Revue de l’Histoire des Religions), from 1880.
SM. (Studi e Materiali di Storia delle Religioni), from 1925.
Zalmoxis, Revue des Etudes Religieuses, edited by M. Eliade, since 1938.
Zeitschrift für Religionspsychologie, Edited by K. Beth, from 1926.

کتاب نامه هاي خاص ترو مقالات ويژه (به خصوص در دايره المعارف RGG) به فصل هاي مرتبط ضميمه شده اند.

ترجم? کتاب ذات و تجلّي دين
بخش اول: موضوع دين

فصل اول: قدرت
فصل دوم: نظريه پردازي دربار? قدرت
فصل سوم: اشيا و قدرت
فصل چهارم: نيرو، هيبت، تابو
فصل پنجم: محيط مقدس: سنگ ها و درختان مقدس
فصل ششم: محيط مقدس: آب و آتش مقدس
فصل هفتم: جهان مقدسِ بالا
فصل هشتم: “جهان به هم پيوست?” مقدس. حيوانات
فصل نهم: اراده و صورت
فصل دهم: صورت مادر
فصل يازدهم: قدرت، اراده، نجات
فصل دوازدهم: منجي

بخش اول: موضوع دين
فصل اول: قدرت
1.آنچه را که علوم مرتبط با دين، موضوع دين در نظر مي گيرد در اين وضعيت، از نگاه خود دين، عامل فعّال و اصلي يا، در اين معناي از کلمه، فاعل شناسايي دين به شمار مي آيد. به بيان ديگر، انسان دين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی فاعل شناسا، مطالعات زنان، کانون توجه Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی دوران باستان، انسان کامل