پایان نامه با واژگان کلیدی عنصر معنوی، مواد مخدر، عنصر مادی، اسناد بین المللی

دانلود پایان نامه ارشد

میر محمد صا د قی از تطهیر پو ل را دقت نما ئیم “منظور از تطهیر پو ل ، مخفی کر دن منبع اصلی امو ال نا شی از جر م و تبد یل آنها به امو ال پاک است .بطوری که یافتن منبع اصلی مال غیر ممکن یا بسیاردشوار گردد”
8 ـ1=قانون مبارزه باپول شویی در ایران 277
بامطالعه قوانین ومنابع حقوقی مهمترین منبع ومرجع قانونی جرم پول شویی تنها قانون مبارزه باپول شویی است که ماده دواین دربیان مصادیق جرم وبه عبارتی رفتارمجرمانه جرم پول شویی ازبندهای الف،ب وج استخراج می شــــود “ملاحظه می شودکه درماده 2قانون مبارزه باپول شویی کلیه طریق بدست آوردن ونقل وانتقال عوایدنا مشروع حاصل ازجرم وبا شرکت ومعاونت در ارتکاب این اعمال باعلم واطلاع به ماهیت موضوع وبه قصد کمک به مرتکب جرم جهت برآوردن ساختن خواسته های نامشروع وی درقالب جرم پول شویی گنجانده شده است.”278 پس همانطور در صفحه قبل گفته شد درحقوق ایران وقا نون مبارزه با پول شو یی درزمینه تطهیرپول جرم انگاری انجام نیافته است فلذا مبانی جرم انگا ری براساس اسناد بین المللی بررسی می گردد.
9 ـ1=اقدامات فراملی برای مبانی قانونی جرم پول شویی
دراین قسمت بحث به مهمترین اقداما ت اشاره می شود
1 ـ9 ـ1=اقدام آمریکا
2 ـ9 ـ1= اقدام سازمان ملل متحد
1ـ 9ـ 1= اقدام دولت آمریکا279
اولین کشوری که دراین رابطه دست به اقدام زده وعمل پول شویی راجرم شناخته است دولت آمریکا است درسال 1986دولت آمریکا با تصویب قانون کنترل پول شویی،عمل افرادی که عالماً معامله ای انجام می دهند که آن معامله مشتمل برعواید حاصل از برخی ازاعمال غیرقانونی خاص می باشد.به قصد اینکه ماهیت یا منبع اصلی یا مالکیت آن اموال راپنهان کرده ویا موجب اشاعه آن اعمال غیرقانونی شوند راپول شویی وقابل مجازات دانسته است البّته مختص مواد مخدر نمی باشد بلکه همه جرایم مهّم منجر به اخذ مال را در بر می گیرد.

2ـ 9ـ 1=اقدام سازمان ملل متحد
یکی ازبارزترین تلاش ها درجهت مبارزه با قاچاق مواد مخدردر نتیجه طبیعی آن یعنی جرم تطهیر پول ناشی از
فروش مواد مخدر درکنوانسیون سازمان ملّل متحد علیه قاچاق موادمخدروموادروان گردان است که به کنوانسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد معروف بوده ودر سال 1988در وین منعقد شده است دراین کنوانسیون دولتها ی عضو ملزم شده اند درقوانین داخلی خود تطهیرپول ناشی ازمواد مخدرراجرم بشناسندوسازمان درتلاش هست که کلیه اموال ناشی ازجرم را تسّری بدهد.
2=رکن مادی
رکن مادی عنصر دوم متشکله جرم می باشد .فعل یا ترک فعل سبب شودقانونی نقض گردد.ویا مخالف قانون عمل شود. به تعبیری عمل مجرمانه صورت گرفته است مع الوصف.در این بحث تلا ش داریم .تعریف عنصرمادی،اجزای آن، اعمال ومباحثی درمضامین موضوع ارائه نمائیم.
1-2= تعر یف عنصر ما دی در جر م جزایی
عنصرمادی درجرم جزایی در قیاس باجرم مدنی می شود گفت:”ازلحاظ عنصر مادی،جرم جزایی مستقلا”و بدون ورود خسارت قابل تحقق است درحالی که جرم مدنی همیشه برمبنای خسارتی است که برشخصی وارد شده است.”280
2-2= اجز ا رکن ماد ی281
تجزیه و تحلیل دقیق عنصرما دی جر م نشان می دهد که عنصرما دی تنها از عملی فیزیکی که تو سط مرتکب انجا م می شو د نیست بلکه علا و ه بر آن اجزاء دیگری را نیز دربرمی گیرد که در صورت فقدان هر یک از عنصر ما دی جر م (علیرغم انجا م عمل ما دی و فیز یکی تو سط مر تکب) محقق نخواهد شد.اجزامختلف عنصررکن مادی می تواند به شرح زیر خلا صه گردد.
1ـ2-2 = عمل مادی فیزیکی که می توان فعل یا ترک فعل باشد
2ـ2-2 = شرایط واوضاع و احو الی که قانون گذار وجود یا فقدان آنها راشرط لازم برای تحقق جرم دانسته است.
3ـ2-2 = نتیجه حاصله از عمل که باید باجزءاوّل فو ق الذکررابطه سبب داشته باشد.
3ـ 2=پنچ عمل رکن مادی282
مقصود ازرکن مادی تطهیر این است که قصد مجرمانه ای که تبهکار درذهن خود پرورانده است تظاهرخارجی پیدا کند وبه مرحله اجرا برسد.
1ـ 3ـ 2=کمک به دیگری برای حفظ منافع شخصی با کمک دیگری منافع حاصل کند
2ـ 3ـ 2=تحصیل ،تصرف،واستفاده ازمنافع مجرمانه.
3ـ 3ـ 2=اختقا یا انتقال منافع برای اجتناب از تعقیب با حکم صادره.
4ـ 3ـ2=عدم افشای ارتکاب جرم تطهیر پول درصورت علم به آن یا ظنین شد ن به آن .
5ـ3ـ 2=اطلاع رسانی پنهانی.

4ـ 2=جسم جرم
جسم جر م یعنی چه؟”جرم یک عنصر مادی به نام جسم جرم دارد که نتیجه ظهور خارجی اراده است283
5ـ 2=عمل مجرما نه
عمل مجر مانه چیست؟”نیروی که می خواهد صورت خارجی چیزی را تغییر دهد عمل مجرمانه نامیده می شود “284
6ـ2=مراحل ارتکاب جرم 285
هرجرمی الزاماًدارای یک عنصر مادی است .ازاین الزام می توان نتیجه گرفت که تحقق جرم موکول به بروز
عوارض بیرونی اراده ارتکا ب جرم است تامظهر خارجی اراده به صورتی ازجمله فعل یا ترک فعل تحقق نیافته جرم واقع نمی شود برای ارتکا ب جرم بزهکار مراحل زیر را طی می کند.
1ـ 6ـ2=مرحله قصد ارتکاب جرم
بزهکار پس ازسنجش نفع وضرروتعقیب ومحاکمه مجازات تصمیم به ارتکاب می گیرد درمقرّرات جزایی اندیشه جرم با عمل توام نباشد قابل مجازات نیست مثلاً طرف برای تهیه ثروت قصد می کند سرقت کند همه جوانب راهم سنجیده است.اینجا جر م نسیت.و مجا زات هم ندارد.

2-6-2 = مر حله تهیه مقد مات
یعنی ازمرحله قصد وتصیم خارج شده برای نزدیک شدن به جرم مقدمات کار رافراهم می کند .برای ارتکاب
سرقت ،دنبال نردبان ،کلید و…می افتد وتهیه می نماید.
3ـ 6ـ 2=مرحله شروع به اجرا
دراین مرحله قصد کرد مقدمات کارراهم فراهم نمود مرحله تصمیم به اجرا است این تصمیم همان مرحله شروع به اجرااست درمثال سرقت،فردتصمیم را گرفت .کلید راتهیه کردحالاحرکت نمود تادروقت معین سرقت انجام دهد.
4ـ 6ـ 2=مرحله اجرای جرم
دراین مرحله بزهکار وارد جریان اجرای جرم شده ومرتکب نفس عمل مجرمانه می گردد. ناگفته نماند ارتکاب جرم وقتی تمام است که بزهکار تمامی شرایطی راکه قانون برای تحقق جرم وارتکاب آن لازم دانسته انجام داده باشد.دراین مرحله فردبا انداختن کلید در موقعیت مناسب سرقت را انجام می دهد.سرقت انجام شده نیاز به پنهان کردن در آمد حاصله دارد وارد چرخه تطهیر پول می شود.
3ـ رکن معنوی
رکن معنوی تصمیم سوم یاضلع سوم مثلث عناصرمتشکله یک جرم می باشد .لازمه شناخت این موضوع دانستن
، منفعت عقلا نی ، سوءنیت عام وخاص ، تأثیر نیت ، تعریف عنصر معنوی وشرایط عنصر معنوی دررویکرد اسناد بین المللی در این خصوص می باشد .
1ـ 3=عنصر روانی 286
از منظر حقوق جزا صرف انجام اعمال ورفتاری به تنهایی موجب مسوولیت کیفری اشخاص نمی شود وتقریباً
در اکثریت قریب به اتفاق جرایم وجود عنصر روانی ضروری است عنصر روانی نیز دارای دو جزء سؤنیت عام وسؤنیت خاص می باشد.
2ـ 3=قاعده العقود تابعة للقصود287
معنی تاثیرنیت آن نیست که با نیت بدون عمل جرم وگناه صدق می کند زیرا عمل جرم اگرتحقق نیابد با تجری
ونیت جرم عنوان فعل جرم محقق نخواهد شدهرچند که ممکن است ازنظرواحیاناً در قوانین موضوعه برای تجری درجرایم مجازاتی در نظرگرفته شود تأثیر نیت وقصد در صورتی است که همراه با عمل جرم وگناه باشد درحقیقت جمله انما الاعمال بالنینات درباره نیت خا لی از عمل نیست بلکه مربوط به عمل خا لی ازنیت ویا همراه با نیت است.
3ـ 3=قصد خودرن مال غیرو سؤنیت رکن مهم بزه پول شویی است288
منظور از سؤنیت خاص، قصد بردن مال دیگری است یعنی هدف استفاده از وسایل متفلبانه باید بردن مال دیگری باشد بعبارت دیگر فرد دراستفاده ازوسایل متقلبانه می تواند اهدافی مختلفی را دنبال نماید پس دربین این اهداف وجود قصد خاص بردن مال دیگری برای تحقق کلاهبرداری ضروری است .
4-3=منفعت عقلا یی و مشروع سبب تاثیر اراده انشاء
اراده در چه معا ملا تی نا فذ است. باید گفت:”قانون مانع تأثیر اراده در انشای معاملا تی است که موضوع آن
اشیای فاقد مالیت یا فاقد منفعت عقلا نی ،یا مشروع مانند مواد مخدر می باشد”289
5ـ 3=ضرورت وجود عنصرمعنوی برای تحقق جرم ونقش اراده
دراهمیت و تاثیر عنصر معنو ی بیان می شود:”عنصر معنوی جرم برای تحقق جرم لازم است .مبانی عملی که
قانونا” قابل مجازات است وشخص عامل رابطه روانی موجود می باشد وآن رابطه اراده است”290
6ـ3= مفهوم سؤنیت عام وخاص
در عنصر روانی دو واژه مهم داریم
1-6ـ3 =سؤنیت عام
2ـ6ـ3=سؤنیت خاص
1-6-3=سؤنیت عام :اراده خود آگاه فرد وارتکاب فعل مجرمانه
2-6-3=سؤنیت خاص فرد در استفاده از وسایل متقلبانه می تواند اهداف مختلفی را دنبال کند291
نکته خیلی مهم :
“سؤنیت برای آنکه جرم عمدی تحقق یابد همیشه لازم است ولی کافی نیست “
با این اوصاف واژه ها ی که توصیف وبیان گردید لازم هست یک تعریف وتوصیف جامعی از عنصر معنوی جرم ارائه نمائیم .

7-3= تعریف عنصر معنوی جرم (روانی یا اخلاقی)
علاوه بر عنصر قانونی مبتنی بر پیش بینی رفتار مجر مانه در قانون جزا وعنصر مادی جرم، شامل وقوع عمل
در خارج باید عمل مزبوراز اراده مرتکب نا شی شده باشد در واقع باید میان عمل وشخص عامل رابطه روانی(رابطه ارادی )موجود باشد آن را عنصر اخلا قی (یا روانی یا معنوی )می نامند.ارتکا ب عمل هم به خودی خود د لیل وجود عنصر معنوی یا روانی نیست بلکه در تحقق عنصر معنوی یا روانی وجود دوعمل ضرورت دارد ارتکاب فعل وقصد مجرمانه292 .
1-7 -3= اراده ارتکاب فعل 293
در کلیه جرائم اعم ازعمدی یا غیر عمده ی اراده ارتکاب فعل وجود دارد .وقانون گذار فقط انجام عمل ارادی را مجازات می کند.در صورت فقدان اراده ارتکاب فعل تحقق جرم منتفی است.
2-7-3=قصدمجرمانه 294
سؤنیت ،سؤقصد عمد وعلم در مواد مختلف قانون جزا به یک معنی که شامل قصد مجرمانه بوده به کار رفته است
عمدعبارت است ازهدایت اراده انسان به سوی منظوری که انجام یاعدم انجام آن را قانون گذار منع یا امرنموده است .
8-3= رویکرد اسناد بین المللی در ارتباط با رکن معنوی 295
اسناد بین المللی در ارتباط بارکن معنوی 3رویکرد را در تبیین وتوصیف رکن معنوی بیان کرده اند
1-8- 3= علم به مجرمانه بود ن عواید
یعنی معرفت وآگاهی شخص نسبت به غیر قانونی ونامشروع بودن که تمام کنوانسیون ها علم به مجر مانه بودن
عو اید راپذیرفته اند.
2- 8- 3= قصد مجرما نه
قصد یا نیت حالتی است که صورت خارجی پیدا کند واز قوه به فعل در آید .
3- 8- 3= انگیزه
مجرم هدف وانگیزه ای ازاین فعل وازاین علم وقصد دارد وآن تحصیل ثروت نامشروع است.بعدازبیان این 3رکن مهم لازم هست این ارکان را باموضوع پایان نامه تطبیق دهیم .چگونه می شود این3 رکن رادرتطهیرپول پیاده نمود.
1ـ عنصرقانونی این جرم
تحصیل مال ازطریق نامشروع است ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءواختلاس کلاهبرداری مصوب جمع 1367مجمع تشخیص مصلحت نظام مشروعاً بحث کرده که تطبیق این ماده با جرم پول شویی دقیقاً مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع است.
2ـ عنصر مادی
جرم تحصیل مال از طریق نامشروع تنها به فعل مثبت مادی محقق می شود (رفتار فعل مجرمانه )وغیر قانونی
ونا مشروع بود ن وسیله ونحوه عمل مرتکب جهت دریافت وتحصیل وجه یا مال است (شرایط واوضاع واحوا ل)وازجمله جرایم مقید محسوب می گردد ودارا شدن اموال نتیجه این فعل می باشد.
3ـ عنصر روانی
” درجرم تحصیل مال از طریق نامشروع سؤنیت عام وقصد ارادی مرتکب در سؤاستفاده توسل به راههای که
قانوناً منع شده است می باشد وسؤنیت خاص نیز

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق ایران، جرم انگاری، حقوق بشر، مجازات اسلامی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی اشخاص حقوقی، حق و تکلیف، جرم کلاهبرداری، مسئولیت کیفری