پایان نامه با واژگان کلیدی عملکرد سازمان، اقتصاد دانش، استان کرمان

دانلود پایان نامه ارشد

تخصصي در ناجا واحدهاي عملياتي و اجرايي نيز فعال مي باشند، براي درک بهتر تحقيق، از لحاظ مكاني، تحقيق در محدوده پليس کشف جرايم، معاونت فاوا و ساير پليس هاي تخصصي فرماندهي انتظامي استان کرمان و فاواي سازمان ها و نهادهاي خارج از آن انجام گرفته است.
1-9) تعاريف و مفاهيم نظري:
1-9-1) مديريت:
مديريت، فرايند بكارگيري مؤثر و كارآمد منابع مادي و انساني در برنامه ريزي، سازماندهي، بسيج منابع و امكانات، هدايت و كنترل است كه براي دستيابي به اهداف سازماني و بر اساس نظام ارزشي مورد قبول، صورت مي گيرد. اصول مديريت شامل برنامه ريزي، سازماندهي، بسيج منابع و امكانات، هدايت و سرپرستي و كنترل مي باشند (رضائيان, 7:1387).
1-9-2)اطلاعات:
واژه اطلاعات به معني اطلاع از فعل لاتين به معني شکل دادن به چيزي است. واژه اطلاعات از نظر علم بيان،ساخت بخشيدن به توده يا ماده نامنظم را تداعي مي کند.ساخت بخشيدني که به ماده بدون ثبات و نامرتب معني وحيات بدهد. مناسب ترين واژه براي تمام داده هايي که براي کاربراز طريق نوعي نظم بخشيدن به آنها فراهم مي شود، واژه اطلاعات است (رضائيان،44:1380).
1-9-3)مديريت تبادل اطلاعات:
مديريت تبادل يا توزيع اطلاعات عبارت است از: شناسايي محل استقرار سامانه ها، اطلاعات و محل استفاده از آنها ونيز مکان توسعه آنها که در عملکرد کلي موثر است . براي مثال يک سازمان بين المللي ممکن است به منظور پيروي از مقررات ملي ايمني و پشتيباني يک بانک اطلاعاتي متمرکز در اداره اصلي مستقر کند در مقابل يک سازمان محلي ممکن است در هر اداره يک بانک اطلاعاتي قرار دهد بطوريکه کاربران بتوانند سريع به اطلاعات دسترسي يابند وآن را به هنگام سازند (حسن زاده،81:1385).
1-9-4)جرم8:
جرم عبارت است از عمل يا ترک عملي که قانون آنرا پيش بيني نموده و براي ترک يا ارتکاب آن مجازات تعيين
نموده باشد. به عبارت ديگر جرم عمل يا خودداري از عملي است که مخالف نظر، صلح و آرامش اجتماع بوده و از همين حيث مجازاتي براي آن تعيين نموده باشند.ويا به عبارتي هر فعل يا ترک فعلي که در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشدجرم محسوب مي شود (شامبياتي،205:1371).
1-9-5)فرايند کشف جرم9:
فرايندي است که پس از طي مراحل 8 گانه ذيل منجر به تشخيص جرم و هويت مجرم مي گردد.
مراحل کشف جرم:
1-تحقيقات : که عبارت است ازمشاهده يا تفحص صبورانه گام به گام، بررسي دقيق و ثبت شواهد و مدارک يا ثبت تحقيق و تفحص هاي قانوني
2-عکس برداري، ترسيم کروکي و بازسازي صحنه جرم
عکس برداري نقش مهمي در مستند کردن شواهد و مدارک و طرح دعاوي در دادگاه ايفا مي کند. اگر چه مسئوليت اوليه مأموران به محض ورود به صحنه جرم رسيدگي به موارد اضطراري و سپس حفاظت از صحنه مي باشد.
3-يادداشت ها و گزارش ها :
يادداشت ها نه تنها به ياد آوري هاي آتي کمک مي کند بلکه براي تهيه کروکي ها و گزارش ها هم استفاده مي شوند.
4-جستجو و بازرسي:
بازرسي يعني باز بيني و بررسي به منظور يافتن چيزي است. جستجو و بازرسي امر تصادفي و اتفاقي نيست بلکه کاملاً هدايت شده و سازمان يافته است.

5-مدارک عيني:
هر چيز واقعي است که در تشخيص حقايق يک پرونده کمک مي کند.
6-کسب اطلاعات :
علاوه بر مطالب و اطلاعات به دست آمده از طريق بازجويي و تحقيق و مدارک عيني منابع اطلاعاتي مانند گزارشات ،يادداشت ها، موارد ياد شده در اينترنت، اطلاعات بانک هاي اطلاعاتي داخل و خارج سازمان، افرادي که مجرم نبوده اما مطالبي در مورد جرم و افراد دخيل در آن مي دانند، مظنونين ارتکاب جرم و…نيز وجود دارد. که بايستي به موقع ودر مکان مناسب به اشتراک گذاشته شده ودر دسترس قرار گيرند.
7-شناسايي و بازداشت مظنونين :
عواملي که در حل تحقيقات جنايي بسيار مهم هستند عوامل کارگشا خوانده مي شوند. اين ها عواملي هستند که بايستي در تصميم گيري در خصوص انجام تحقيق درباره جرم مورد نظر قرار گيرند.از مهمترين آن ها وجود شاهد وشناسايي مظنون، حداقل توصيف و پيدا کردن وي.
8-آمادگي و ارائه پرونده ها در دادگاه
به دليل بسياري اکثر پرونده هاي جنايي بدون محاکمه حل و فصل مي شوند. يک تحقيق عالي متّهم را به قبول اتّهام خود واداشته، متّهم هم مايل است تا بدون محاکمه اتهام وارده را بپذيرد. يا اينکه فرايند اقرار مصلحتي به جرم پيش از محاکمه نتيجه رضايت بخشي را حاصل مي کند. (ام.هس و بنت10،1385: 25).

2-1) مقدمه :
در عصر اقتصاد دانش مدار، اطلاعات به عنوان يک منبع حياتي براي کسب برتري رقابتي شناخته شده و براي اينکه سازمان ها بتوانند به رقابت بپردازند، مديريت دارايي هاي اطلاعاتي ضرورت يافته است. با وجود اين، اطلاعات هنگامي مي تواند به بهبود و ارتقاي عملکرد سازمان ها منجر شود که در سطح سازمان به تبادل گذاشته شود (شاهبند زاده، قربان پور و موسوي, 1:1391).
جرياني که اجزاي سيستم، واحد ها و سطوح مختلف سازمان را به هم ارتباط داده و متصل مي کند اطلاعات است. در واقع اگر افراد قلب سازمان باشند، اطلاعات مغز سازمان را تشکيل ميدهد. به علت پيشرفت فن آوري و انتشار گسترده اطلاعات، بسياري از سازمان ها با مسئله اطلاعات بيش از حد، پراکنده و سازمان نيافته مواجه هستند و ضرورت مقابله با اين آشوب اطلاعات در دنياي ديجيتال را براي دسترسي مناسب به اطلاعات درک نموده اند (حسن زاده، 1384:پيشگفتار).
بکار گيري سخت افزار هاي نوين در حفظ نظم و امنيت جامعه توسط سازمان پليس امروزه بسيار گسترده و وسيع مي باشد به گونه اي که تمامي کشور ها در حال پيشي گرفتن از يکديگر و ايجاد سخت افزار هاي نوين جهت بالا بردن کارايي پليس بوده، در بحث بکارگيري فن آوري هاي نوين بکار گيري فن آوري اطلاعات و ايجاد يک سامانه اطلاعاتي و ارتباطي که بتوان اطلاعات لازم را در دسترس تمامي افراد سازمان قرار داد ودر هر زمان افراد سازمان به آن دسترسي داشته باشند بسيار حائز اهميت مي باشد (عادل پور و هاشمي, 11:1391).
اين فصل از تحقيق اطلاعات جمع آوري شده ناشي از مطالعات كتابخانه اي محقّق را شامل شده و مباحث نظري تحقيق كه بيان گرديده، از منابع مختلف مانند: كتاب ها، پايان نامه ها، مقاله ها و نتيجه تحقيقات برخي از محقّقان و صاحب نظران و همچنين مصاحبه با بعضي از دست اندكاران مرتبط با موضوع تحقيق گردآوري شده است. لذا ابتدا به پيشينه تحقيق در موضوعات فناوري و مرتبط از گذشته تاكنون در داخل كشور اعم از درون و برون سازمان و تحقيقات خارجي پرداخته شده و ويژگي مديريت تبادل اطلاعات در اين ارتباط و نيز كارهايي كه در اين زمينه در كشور و ناجا انجام گرفته همچنين مراحل کشف جرم مورد توجه قرار گرفته است. تجربيات ملّي و جهاني نشان مي دهد كه دسترسي به اطلاعات محدود در سازمان ها به تنهايي نمي تواند پاسخگوي نيازهاي امنيتي و عملياتي باشد، و اين موضوع در كنار دسترسي به منابع اطلاعاتي داخل و خارج سازمان درسطوح مختلف بايد مورد توجه باشد. در اين فصـل تلاش مي شود تا اين راهبرد در كنار توجه به سياست هاي ملّي و سازماني با شناخت قابليت ها و ويژگي هاي تبادل اطلاعات در پليس ها و واحدهاي اجرايي ضمن در نظر گرفتن شرايط حاكم بر سازمان و زير ساخت هاي سخت افزاري و نرم افزاري، وتاثيرگذاري اين شاخص ها بر فرايند کشف جرم مورد بحث و بررسي قرار گرفته و مدلي مفهومي براي بخش هاي بعدي اين پژوهش تبيين و تدوين شود.
2-2) پيشينه تحقيق:
با توجه به اهميّت موضوع تحقيق و به منظور آشنا شدن با ايده و نظرات ديگر صاحب نظران و آشنا شدن با روند و مشخص شدن سمت و سوي حركت تحقيق، لازم ديده شد تا محقق با مراجعه و بررسي در بخش منابع موجود درحوزه معاونت پژوهش برخي از مؤسسات، دانشگاه ها، مراكز آموزش عالي و علمي ناجا و ديگر سازمان ها و دفاتر تحقيقات كاربردي در خصوص مديريت سامانه هاي اطلاعاتي ناجا به بررسي پرداخته، و امّا با سند تحقيقاتي قابل توجهي برخورد نداشته، لذا مي توان ادعا كرد كه تحت اين عنوان فعاليت پژوهشي به صورت منسجم انجام نگرفته است. با اين وصف در بررسي انجام شده در تحقيقات داخلي و خارجي مواردي نزديك به موضوع تحقيق، كه به برخي از ابعاد فناوري اطلاعات و تأثيرات آن در بخش هايي از سازمان يا در ارتباط با نقش و تأثير مديريت تبادل اطلاعات و نرم افزارهاي موجود در اجراي مأموريت ها و وظايف خاص پليسي ارتباط داشته به اختصار اشاره شده است.
2-2-1) تحقيقات درون سازماني:
2- 2- 1-1) شريفي(1381) درپايان نامه كارشناسي ارشد به بررسي كارايي سيستم هاي نرم افزاري كشف جرم در معاونت آگاهي تهران بزرگ پرداخته است. هدف اين پژوهش تشريح سيستم هاي نرم افزاري، پيدايش چگونگي كشف جرم و بررسي كارايي سيستم هاي نرم افزاري مي باشد.همچنين در اين تحقيق محقق به پيدايش جرايم جديد و كثرت روز افزون جرايم كلاسيك و نيز پيچيده تر شدن شيوه هاي ارتكاب جرم و وجود قابليت هاي بالقوه در ناجا به منظور اصلاح و بهبود سيستم نرم افزاري اشاره مي نمايد. فرماندهي انتظامي تهران بزرگ به عنوان نمونه اي از ناجا برگزيده شده و جمع آوري به صورت سرشماري از جامعه آماري، شامل كاربران مديران و مسئولين مرتبط با نرم افزارهاي كشف جرم درتهران بزرگ و ناجا و كلانتري هاي تابعه داراي سيستم مذكور به تعداد 112 نفر بوده است. در رابطه ميان افزايش كشف جرم با بكارگيري كارايي و تخصصي بودن نرم افزارها، همچنين رابطه ميان افزايش كارايي نرم افزارها با ميزان مهارت كاربران و سرعت تبادل اطلاعات بين واحدهاي كشف جرم را به عنوان فرضيات تحقيق مورد بررسي قرار داده كه در اين ميان نتايج تحقيق از تأييد تمامي موارد فوق بجز رابطه ميان افزايش كارايي نرم افزارها با ميزان مهارت كاربران حكايت دارند. در پايان با بهره از نتايج بدست آمده، راهكارها و پيشنهادهايي براي استفاده از نرم افزار ها در جهت كشف جرم و نيز در خصوص تحقيقات آينده ارائه نموده است.
2- 2- 1-2) صادق (1383) درپايان نامه كارشناسي ارشد به ارزيابي استفاده از فناوري اطلاعات در اجراي مطلوب مأموريت هاي اداره كل گذرنامه ناجا پرداخته است. هدف اين پژوهش بررسي ضرورت استفاده از فناوري اطلاعات در ادارات از جمله اداره گذرنامه پليس اطلاعات ناجا بوده لذا مباحث مربوط به فناوري اطلاعات از جمله تاريخچه، تعاريف، محاسن، اهداف و مؤلفه هاي آن و همچنين فناوري كليدي مؤثر بر آن تا حد امكان تشريح گرديده است. آنگاه مباحثي در ارتباط با گذرنامه و مأموريت هاي اداره كل گذرنامه آورده شده است. در فصل سوم به روش اجرايي تحقيق پرداخته شده است كه روش توصيفي و پيمايشي است.
جامعه آماري آن متخصصان اداره كل گذرنامه، ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه و از آزمون فرض ميانگين براي تست فرضيه ها استفاده گرديده است. در فصل چهارم تحليل فرضيه ها بر اساس يافته هاي تحقيق انجام شده كه در هر چهار فرضيه اول ارتباط معنا داري بين استفاده از نرم افزارهاي دستةدوم (سيستم هاي اطلاعاتي) و افزايش سرعت و دقّت در انجام وظايف مشاهده گرديده و در سه فرضيه ديگر اين رابطه مشاهده نگرديد. در فصل پاياني نيز پيشنهادها و راه كارهايي به منظور بهبود انجام مأموريت، متكي بر فناوري اطلاعات و پيشنهاد انجام چند تحقيق ديگر نيز آورده شده است.
2- 2- 1-3) سيف (1384) درپايان نامه كارشناسي ارشد به بررسي اثر بخشي سيستم رايانه اي وظيفه عمومي مي پردازد هدف اين پژوهش بررسي ضرورت و اهميت ارزيابي و اثر بخشي سيستم هاي رايانه اي بوده که با بررسي بعمل آمده نشان مي دهد. در جهان هزينه هاي زيادي صرف اين امر گرديده و با رويكرد سيستم هاي پليسي به فناوري اطلاعات به عنوان يك ابزار كارآمد و مطمئن مي نگرد. محقق با الهام از چنين رهنمودي فعّاليّت تحقيقاتي خود را آغاز نموده و با حضور فعال در مجموعه معاونت وظيفه عمومي به كار تحقيقاتي خود كه از لحاظ نوع كاربردي، از نظر روش توصيفي- تحليلي است، به صورت ميداني پرداخته است. جامعه آماري كاربران و مسئولين مرتبط با سيستم رايانه اي وظيفه عمومي و دو طيف از شهروندان بوده، طيف اول شهرونداني كه اولين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی دسترسي، پليس، فرايند Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی شهر اصفهان، عصر اطلاعات