پایان نامه با واژگان کلیدی عملکردي، بلي، خير

دانلود پایان نامه ارشد

طي شيفت پذيرش بيمار، انتقال بيمار و يا بيمار ايزوله نداشتند.

جدول 10: توزيع موانع عملکردي تجربه شده به تفکيک سوالات مطروحه درحيطه
محيطي از ديدگاه نمونه هاي مورد پژوهش

فراواني پاسخ ها

موانع محيطي

بلي

خير

بدون پاسخ

جمع کل
س 13 :
مشکل در يافتن محلي جهت نشستن و انجام کارهاي نوشتاري در بخش
تعداد
16
111
3
130

درصد
3/12
4/85
2/3
100
س14 :
عدم نزديكي اطاق/ تختهاي بيماران واگذار شده به پرستار
تعداد
14
115
1
130

درصد
8/10
5/88
8/0
100
س 30 :
اختلال در عملكرد به علت مراجعه بيش از حد خانواده بيمار
تعداد
33
86
11
130

درصد
4/25
2/66
5/8
100

نتايج مندرج در جدول فوق نشان مي دهد از ديدگاه ساير نمونه ها عمده ترين مانع عملکردي
تجربه شده در حيطه محيطي، مراجعه بيش از حد خانواده بيمار (4/25%) مي باشد.

جدول 11: توزيع موانع عملکردي تجربه شده به تفکيک سوالات مطروحه درحيطه سازماندهي
از ديدگاه نمونه هاي مورد پژوهش
فراواني پاسخ ها

موانع مرتبط با
سازماندهي

بلي

خير

بدون پاسخ

جمع کل
س 19 :
كمبود داروهاي مورد نياز بيماردر بخش
تعداد
25
103
2
130

درصد
2/19
2/79
5/1
100
س 22 :
عدم ارائه اطلاعات کافي در مورد بيمار ( بيماران) از پزشک
تعداد
54
74
2
130

درصد
5/41
9/56
5/1
100
س 23 :
تاخير دررويت دستورات جديد پزشك
تعداد
10
117
3
130

درصد
7/7
90
3/2
100
س 24 :
صرف زمان زياد براي دسترسي به پرونده و يا چارت هاي بيمار(بيماران)
تعداد
9
118
3
130

درصد
9/6
8/90
3/2
100
س 28 :
عدم دريافت اطلاعات کافي از پرستار نوبت کاري قبل
تعداد
3
123
4
130

درصد
3/2
6/94
1/3
100
س 29 :
طولاني شدن تحويل نوبت
کاري به علت ارائه اطلاعات
با جزييات غير ضروري
تعداد
27
98
5
130

درصد
8/20
4/75
8/3
100

اطلاعات جدول بالا بيانگر آن است عمده ترين موانع عملکردي مرتبط با سازماندهي که توسط نمونه هايمورد پژوهش تجربه گرديده است ، به ترتيب: عدم ارائه اطلاعات کافي در مورد بيمارم ( بيمارانم) از پزشک (5/41%) ، عدم دريافت اطلاعات کافي از پرستارنوبت کاري قبل(8/28%) و كمبود داروهاي مورد نياز بيماردر بخش (2/19%) مي باشد.

جدول12 : توزيع موانع عملکردي تجربه شده به تفکيک سوالات مطروحه درحيطه تکنولوژي و تجهيزات
ازديدگاه نمونه هاي مورد پژوهش
فراواني پاسخ ها
موانع عملکردي
مرتبط با تکنولوژي و تجهيزات

تعداد

درصد
س 15 :
اجبار در استفاده از وسايل و تجهيزات فرسوده در مراقبت از بيماران
بلي
61
9/46

خير
66
8/50

بدون پاسخ
3
3/2

جمع کل
130
100
س 16 :
بي نظمي در محل قرار
گرفتن وسايل در بخش
بلي
32
6/24

خير
98
4/75

جمع کل
130
100
س 17 :
كمبود وسايل و تجهيزات در بخش
بلي
65
50

خير
65
50

جمع کل
130
100
س 18 :
صرف زمان زيادي جهت يافتن
سايل در انبار بخش يا تريتمنت
بلي
13
10

خير
116
2/89

بدون پاسخ
1
8/0

جمع کل
130
100
س 20 :
تجهيزنا مناسب تخت ها يااطاقهاي ايزوله ي واگذار شده به پرستار
بلي
11
5/8

خير
24
5/18

بدون پاسخ
95
1/73

جمع کل
130
100
س 21 :
تجهيزنامناسب تخت ها يااطاقهاي غير ايزوله ي واگذارشده به پرستار
بلي
44
8/33

خير
79
8/60

بدون پاسخ
7
4/5

جمع کل
130
100

س 27 :
تجهيز نا مناسب انباروسايل بخش
بلي
11
5/8

خير
81
3/62

بدون پاسخ
38
2/29

جمع کل
130
100

عمده ترين موانع عملکردي مرتبط با تکنولوژي و تجهيزات که توسط ساير نمونه هاي مورد پژوهش تجربه شده، به ترتيب : کمبود وسايل و تجهيزات در بخش/(50%) ، اجبار در استفاده از وسايل وتجهيزات فرسوده در مراقبت از بيماران (9/46%) وتجهيزنامناسب تخت ها يا اطاقهاي غير ايزوله ي واگذار شده به آنان (8/33%) مي باشد.

جدول 13 : توزيع موانع عملکردي تجربه شده به تفکيک سوالات مطروحه درحيطه وظايف
از ديدگاه نمونه هاي مورد پژوهش

فراواني پاسخ ها

موانع عملکردي
مرتبط با وظايف

بلي

خير

بدون پاسخ/ موردي نداشتم

جمع کل
س 25 :
اختلال در عملكرد به علت مسئوليت توجيه پرستار جديد بخش
تعداد
8
27
95
130

درصد
2.6
8/20
1/73
100
س 26 :
اختلال در مراقبت از بيماران به خاطر خروجم از بخش جهت همراهي بيمار ديگر در بيمارستان
تعداد
22
30
78
130

درصد
9/16
1/23
60
100
س 31 :
ياسخگوي تلفن هاي بيش از حد خانواده بيمار
تعداد
49
72
9
130

درصد
7/37
4/55
9/6
100
س 32 :
صرف زمان قابل توجهي جهت آموزش به بيماران و خانواده شان
تعداد
26
93
11
130

درصد
20
5/71
5/8
100
س 33 :
صرف زمان بيش از حد براي هماهنگي بين بخشي در بيمارستان

تعداد
42
80
8
130

درصد
3/32
5/61
2/6
100

جدول فوق نشان مي دهد که شايع ترين مانع عملکردي تجربه شده توسط نمونه هاي مورد پژوهش در حيطه وظايف به ترتيب شامل: پاسخگويي به تلفن هاي بيش از حد خانواده بيمار(7/37%)، صرف زمان بيش از حد براي هماهنگي بين بخشي در بيمارستان (3/32%) و صرف زمان قابل توجهي جهتآموزش به بيماران وخانواده شان (20%) مي باشند.

جدول 14: توزيع موانع عملکردي همراه تجربه شده مربوط به همکاري کمک بهيار
(در صورت داشتن کمک بهيار) به تفکيک سوالات مطروحه از ديد گاه نمونه هاي مورد پژوهش
سوالات مرتبط با کمک وهمکاري کمک بهيار بخش
پاسخ ها
فراواني پاسخ ها

س 34 :
کمکي که پرستار از كمك بهيار در يافت کرد …….بود.

سريع

تعداد
13

درصد
2/81

سرعت در حد متوسط
تعداد
3

درصد
8/18

دير
تعداد
0

درصد
0

مجموع
تعداد
16

درصد
100

س 35 :
کمکي که پرستار از كمك بهيار در يافت کرد ……بود.

کافي
تعداد
14

درصد
5/87

کفايت در حد متوسط
تعداد
2

درصد
5/12

ناکافي
تعداد
0

درصد
0

مجموع
تعداد
16

درصد
100

س 36 :
کمکي که پرستار از كمك بهيار در يافت کرد …….بود.

مفيد
تعداد
14

درصد
5/87

فايده در حد متوسط
تعداد
2

درصد
5/12

بي فايده
تعداد
0

درصد
0

مجموع
تعداد
16

درصد
100

جدول فوق نشان ميدهد که ازکليه نمونه هاي مورد پژوهش، 16 نفر(3/12%) ازکمک و همکاري کمک بهيار در طول شيفت برخوردار بودند. که اکثرآنان ( بيش از 80 درصد ) اين کمک را ازنظر سرعت ، کفايت و فايده در حد متوسط به بالا گزارش کرده اند.

جدول15 : توزيع موانع عملکردي همراه تجربه شده مربوط به کمک و همکاري ساير پرستاران
(درصورت نياز) به تفکيک سوالات مطروحه از ديد گاه نمونه هاي مورد پژوهش
سوالات مرتبط با کمک وهمکاري ساير پرستاران
پاسخ ها
فراواني پاسخ ها

س 37:
کمکي که پرستار ازطرف ساير پرستاران دريافت
کرد ………بود.
سريع
تعداد
77

درصد
8/74

سرعت در حد متوسط
تعداد
24

درصد
3/23

دير
تعداد
2

درصد
9/1

مجموع
تعداد
103

درصد
100

س 38 :
کمکي که پرستار ازطرف ساير پرستاران دريافت
کرد …….بود.
کافي
تعداد
79

درصد
7/76

کفايت در حد متوسط
تعداد
22

درصد
4/21

ناکافي
تعداد
2

درصد
9/1

مجموع
تعداد
103

درصد
100

س 39 :
کمکي که پرستار ازطرف ساير پرستاران دريافت
کرد …….بود.
مفيد
تعداد
90

درصد
4/87

فايده در حد متوسط
تعداد
13

درصد
6/12

بي فايده
تعداد
0

درصد
0

مجموع
تعداد
103

درصد
100

جدول فوق نشان مي دهد که ازکليه نمونه هاي مورد پژوهش، 103 نفر(2/79%) به کمک و همکاري ساير پرستاران در طول شيفت نياز داشتند. که اکثرآنان ( بيش از 74 درصد ) اين کمک را ازنظر سرعت ، کفايت و(بيش از 87 درصد) آن را از نظر فايده در حد متوسط به بالا گزارش کرده اند.

جدول 16 : توزيع موانع عملکردي همراه تجربه شده مربوط به کمک و همکاريمنشي بخش
( در صورت داشتن منشي) به تفکيک سوالات مطروحه از ديد گاه نمونه هاي مورد پژوهش
سوالات مرتبط با کمک وهمکاري منشي بخش
پاسخ ها
فراواني پاسخ ها

س 40 :
کمکي که پرستار از منشي در يافت کرد ………..بود.

سريع
تعداد
18

درصد
60

سرعت درحد متوسط
تعداد
7

درصد
3/23

دير
تعداد
5

درصد
7/16

مجموع
تعداد
30

درصد
100

س 41 :
کمکي که پرستار از منشي در يافت کرد …………بود.

کافي
تعداد
19

درصد
3/63

کفايت در حد متوسط
تعداد
6

درصد
20

ناکافي
تعداد
5

درصد
7/16

مجموع
تعداد
30

درصد
100

س 42:
کمکي که پرستار از منشي در يافت کرد …….بود.

مفيد
تعداد
20

درصد
7/66

فايده در حد متوسط
تعداد
7

درصد
3/23

بي فايده
تعداد
3

درصد
10

مجموع
تعداد
30

درصد
100

جدول فوق نشان مي دهد که ازکليه نمونه هاي مورد پژوهش، 30 نفر(23%) ازکمک و همکاري منشي بخش در طول شيفت برخوردار بودند.که اکثرآنان ( بيش 60 درصد ) اين کمک را ازنظر سرعت ، کفايت و فايده در حد متوسط به بالا و در حدود 20 درصد آنان اين کمک را متوسط گزارش کرده اند.

جدول 17 : توزيع موانع عملکردي همراه تجربه شده مربوط به فضاي بخش و تخت/اتاق بيمار به تفکيک پاسخ به سوالات مطروحه از ديد گاه نمونه هاي مورد پژوهش
سوالات مربوط به وضعيت بخش و تخت/اتاق بيمار
پاسخ ها
فراواني پاسخ ها

س 43 : در طي نوبت کاري امروز محيط کاري پرستار ……….. بود.

پر سر و صدا
تعداد
23

درصد
7/17

سر وصدا در حد متوسط
تعداد
53

درصد
8/40

ساکت
تعداد
54

درصد
5/41

مجموع
تعداد
130

درصد
100

س 44 : در طي نوبت کاري امروز محيط کاري پرستار ……….. بود.

شلوغ
تعداد
20

درصد
4/15

شلوغي در حد متوسط
تعداد
52

درصد
40

خلوت
تعداد
58

درصد
6/44

مجموع
تعداد
130

درصد
100

س 45 : در طي نوبت کاري امروز محيط کاري پرستار ……….. بود.

نا منظم
تعداد
3

درصد
3/2

نظم در حد متوسط
تعداد
31

درصد
8/23

منظم

تعداد
96

درصد
8/73

مجموع
تعداد
130

درصد
100

س 46 : در طي نوبت کاري امروز تخت بيمار واگذار شده به پرستار ……….. بود.

نا منظم
تعداد
1

درصد
8/0

نظم در حد متوسط
تعداد
18

درصد
8/13

منظم

تعداد
111

درصد
4/85

مجموع
تعداد
130

درصد
100

جدول فوق نشان مي دهد که

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی عملکردي، توزيع، واحدهاي Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی عملکردي، 00/0، حيطه