پایان نامه با واژگان کلیدی علوم انسانی، رتبه بندی، تحلیل استنادی، علوم پزشکی

دانلود پایان نامه ارشد

این حوزه دارای ضریب تأثیر بالاتر یک هستند و مابقی مقالات دارای ضریب تأثیر پایینتر از یک هستند.
صمدی (1390) در مقاله‌ی خود با عنوان” تأملی در کاربرد ضریب تأثیر برای ارزیابی کیفیت نشریات” منتشر کرد، وی ضریب تأثیر را یکی از مهمترین و در عین حال پرکاربردترین شاخص ارزیابی نشریات در موسسه اطلاعات علمی معرفی کرد. در این مقاله از طریق مطالعه متون و منابع سعی شده است عواملی را که مؤثر بر افزایش ضریب تأثیرنشریات، همچنین عوامل باعث کاهش ضعفهای ضریب تأثیرمیشود را معرفی کند.تأثیرعواملی مانند بازه زمانی، انگیزههای ملی و شخصی بر افزایش ضریب تأثیر مورد بررسی قرار داد.
مقصودیدریه(1390) طی مقالهای با عنوان ” تحلیل استنادی نشریات علوم انسانی در پایگاه PJCRدر سالهای 1382- 1386″ با استفاده از روش پیمایشی با رویکرد تحلیل استنادی به بررسی مجلههای سالهای مذکور حوزه علوم انسانی موجود در پایگاه گزارشهای استنادی نشریات فارسی(PJCR) پرداخته است. در این تحقیق، وضعیت ضریب تأثیر و شاخص نزدیکی مجلات علوم انسانی بررسی شدهاند و برترین ناشران مجلات حوزه علوم انسانی با توجه بهضریب تأثیرمعرفی شدند. این بررسی نشان داد که بیش از 75 درصد مجلات این حوزه دارایضریب تأثیربودهاند که از این میان فقط 30 درصد مجلات دارای شاخص نزدیکی بودهاند. در طی این پژوهش مشاهده شد که میانگین ضریب تأثیرنشریات حوزه علوم انسانی در مقایسه با سایر حوزهها بالاتر است.
2-2-2. نفوذ
بینش ودیدهگاه (1390) در مقاله‌ی خود با عنوان”عامل ویژه: سنجهای نوین جهت ارزیابی انتشارات” بیان کردند که سنجههای متعدد برای تعیین میزانتأثیر نشریات علمی معرفی ومورد استفاده قرار میگیرند. تعداد استنادات وضریبتأثیر از جمله شاخصهایی هستند که در این زمینه کاربرد بسیاری یافتهاند واز شهرت بسیاری در حیطه علم سنجی برخوردارند. علاوه براین سنجهها، سنجههای مناسبی جهت تعیین میزانتأثیر انتشارات علمی معرفی شدهاند که از جدیدترین آنها میتوان “عامل ویژه” و “نفوذ مقاله” را اشاره نمود.آنها بیان کردند که عامل ویژه،سنجهای از اهمیت واعتبار کلی یک نشریه در جامعه علمی ومیزان تأثیرمقاله، سنجه ای از میانگین تأثیر هر مقاله در میان سایر مقالات یک نشریه است.بحث اصلی این مقاله بحث در مورد عامل ویژه است وبیان تفاوتهایآن باضریب تأثیرو نحوهی محاسبه آن نیز به تفصیل شرح داده شده است.
2-2-3. ارزیابی ظاهری مقالات علمی
گوهری و دیگران (1391) مقاله را تحت عنوان ” تحلیل ساختار کیفیت مقالات علوم پزشکی طی سالهای 1387-1381″ منتشر کردهاند.آنها با استفاده از پژوهش مقطعی به بررسی 162 مقاله پرداختهاند. حاصل پژوهش نشان دهندۀ، این امر است که بخش مواد و روش مقالات بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده است در صورتی که بخش بحث و نتیجه گیری کمترین امتیاز را به خود اختصاص داده است. آنها در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که کیفیت کلی بخش مقالات مطلوب نیست و نیاز به کمک متخصصین روش تحقیق و آمار در مطالعات پزشکی احساس میشود که استفاده از روشهای تحقیق را عامل ارتقاء کیفیت مقالات این شاخه از علم میدانند.
طباطبایی و فاضل زاده (1388) در مقالۀ با عنوان ” رعایت اصول صحیح مقاله نویسی در مقالات چاپ شده توسط اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز طی سالهای 1381 تا1386″ منتشرکردهاند. مطالعه آنها به بررسی چگونگی رعایت نگارش علمی در بخش مواد و روشها و نتایج در آن گروه ازمقالات رشته پزشکی که در مجلات معتبر منتشر شده است، میپردازد. با استفاده از روش تحقیق توصیفی و با استفاده از پرسشنامه به بررسی 200 مقاله دانشگاه علوم پزشکی شیراز پرداختهاند. نتایج تحقیق این دو نشان دهندۀ این امر است که کیفیت مقالات نشریات داخلی به کیفیت مقالات نمایه شده در نشریات خارجی نزدیک است.
حیدری، ولایی و عزیزی (1390) در مقالهای با عنوان” بررسی کیفیت متدولوژی تحقیق و نگارش مقالات منتشره در مجلات پرستاری- مامایی” به بررسی مقطعی کلیه مقالات اصیل مجلات دارای رتبه علمی – پژوهشی دانشکدههای پرستاری مامایی تهران شامل مجلات دانشکدههای پرستاری مامایی تهران، ایران و شهید بهشتی پرداختند. آنها مقالات را از نظر اصول متدولوژی نگارش مقالات در قسمتهای خلاصه، مقدمه، مواد و روشها، یافتهها، بحث و منبع نویسی و در کل با تعداد 52 شاخص و در طیف سه گانه”درست”، “نسبتادرست” و ” نادرست” بررسی کرده اند. نتایج نشان دهندۀ این امر است که از83 مقاله چاپ شده در سه مجله مورد بررسی صحت نگارش 45 در صد موارد درست بوده است، 8 درصد نسبتا درست و در 47 درصد نادرست بودهاست.
شیبانینیا و دیگران (1388) در مقالۀ بررسی میزان صحت نگارش مقالات در مجلات علمی پژوهشی داندانپزشکی کشور در سال 1385 با استفادهاز روش تحقیق توصیفی روی کلیه مقالات اصیل مجلات واجد شرایط مورد بررسی قرار دادند. آنها مقالات را از نظر اصول متدولوژی نگارش مقالات در قسمتهای خلاصه، مقدمه، مواد و روشها، یافتهها، بحث و منبع نویسی و در کل با تعداد 52 شاخص و در طیف سه گانه”درست”، “به نسبت درست” و “غلط” بررسی کرده اند. آنها در مدت بررسی 100 مقاله اصیل منتشر شده را مورد بررسی قرار دادند. نتایج این پژوهش نشان دهندۀ کاستیهای عمدهای در مقالات داندانپزشکی منتشر شده وجود دارد. انجام اقدامات لازم باری به کار متدولوژی نگارش مقالات که سبب افزایش اعتبار مقالات و افزایش کیفیت مقالات میشود.
منصوریان (1388)، در مقاله خود با عنوان «صد ویژگی یک مقالۀ علمی- پژوهشی خوب» به ارائه معیارهای برای ارزیابی مقالات علمی و پژوهشی میپردازد. معیار ارائه شده بیشتر در برگیرندۀ معیارهای ارزیابی ظاهری مقالات میباشند، به جزء مؤلفه اصالت موضوعی که به محتوای مقالات مرتبط است، مؤلفه‌های دیگر به ساختار مقالات و چگونگی ارائۀ مطالب میپردازد.
۲-3. پیشینه در خارج از ایران
2-3-1. کیفیت
گارفیلد(1972) مقالهی را تحت عنوان “تحلیل استنادی به عنوان ابزاری در ارزیابی مجلات” منتشر کرد و در طی آن مقاله به صورت صریح و روشن به رسمیت شناختنقشضریب تأثیردر سیاست‌گذاری علمی و این مطالب را با استفاده از عنوان فرعی “مجلات می توانند با توزیع وتأثیر استنادها برای مطالعات سیاست علم رتبه بندی شوند” بیان کرد.
آلتمن و گورمن (1998) در مقالهای با عنوان “فواید عامل تأثیر در انتخاب مجلات: رتبهبندی و تحلیل متوسط با استفاده از مجلات بومشناسی” به بررسی میزان سودمندی عامل تأثیر مجلات موجود در پایگاه اطلاعاتی JCR در تصمیمگیری انتخاب یا عدم انتخاب مجلات رشته بوم شناسی پرداختند. روش انجام این پژوهش با استفاده از عامل تأثیر مجلات رشته بومشناسی نمایه شده در پایگاه JCR در طی سالهای 1991 تا 1995 بود. نتایج این پژوهش نشان داد که میزان عامل تأثیر مجلات از سال به سال تغییر میکند و ثابت نمیماند و رتبه 56 مجله بوم شناسی در طی سالهای مختلف به طور قابل ملاحظهای متفاوت بوده است. تفاوت متوسط سال به سال عامل تأثیر 9/21 درصد و متوسط تغییرپذیری عامل تأثیر در پنج سال برابر با 2/13 درصد بود. در این پژوهش دیده شد که میزان قابل توجهی از همپوشانی متوسط عامل تأثیر نشریات در حوزه موضوعی بومشناسی در پایگاه ISI وجود دارد. با توجه به این کاستیها در اعتماد به مفید بودن استفاده صرف از عامل تأثیر برای اهداف مجموعهسازی مجلات، شک و شبهه وارد شد و نویسندگان مطرح کردند که باید از ابزارهای دیگر نیز برای انتخاب مجلات کمک گرفت.
آمین ومابه60(2000) در پژوهش خود در یافتند که ضریب تأثیرتحت نفوذ عواملی مانند حوزه موضوعی، نوع و اندازه مجله است. میان تعداد مقالات هر نشریه وتعداد استنادات رابطه موجود است و همچنن استفاده ازضریب تأثیربرای مقیاسه و رتبه بندی حوزه های مختلف کاری بیهوده است زیرا ممکن است که مجله در یک حوزهضریب تأثیربالایی باشد در حوزه دیگرضریب تأثیرپایین داشته باشد.میان تعداد مولفان یک مقاله و میانگین تعداد استنادات درهر حوزه رابطه معنی داری وجود دارد.
نیسونگر61(2000) در پژوهش خود به این نتیجه رسید که در هنگام محاسبه ضریب تأثیر، استناد را نمیتوان محاسبه کرد. وی در مطالعه استدلال نمود که رتبه بندی های 1994 با استفاده از ضریب تأثیر و کل استنادهای دریافت شده، پس از حذف استنادهای به خود مورد محاسبه مجدد قرار گرفت و رتبه یندی مجدد با رتبه بندی اولیه مقیاسه شد.
ساها، سنت وکریستاکس62 (2003) در بررسی خود نشان دادند که ضریب تأثیرمی‌تواند به عنوان شاخص مناسب برای ارزیابی کیفیت مجلات مورد استفاده قرارداد،آن‌ها در یافتند که ضریب تأثیرمی‌تواند نشان دهندۀ شهرت یک مجله باشد تا کیفیت یک مجله، با این حال میتوانضریب تأثیررا برای سنجش کیفیت مجلات در نظر گرفت.
یوگالنی و کاسیلی63 (2003)، در مقاله خود به بررسی شهرت بین المللی مجلات نمایه شده از ایتالیا در ویرایش 2000 جی. سی. آر، براساس شاخصهایی نظیر عامل تأثیر، میانگین ضریب تأثیر مجلات استنادکننده، مجلات استناد شده و میزان خود استنادی پرداختند. از لحاظ شمار مجلات نمایه شده در جی. سی. آر ایتالیا در بین کشورهای اتحادیه اروپا مقام پنجم را داراست. کیفیت مجلات ایتالیایی، برحسب ارزیابی باضریب تأثیرروندی رو به رشد اما ناچیز را نشان میدهند.اما از 73 مجله مورد بررسی تنها 14 مجله ضریب تأثیر بالاتر از 1 را داشتند.
آنگل سیسیلیا، آلونسو و باریونکانال64(2011) در مقالهای با عنوان “مقیاسه ضریب تأثیر با دو پایگاه استنادی دیگر: در مورد علوم کامپیوتر” نشان دادند که علیرغم کاستیهای زیاد عاملتأثیر، این شاخص برای ارزیابی بروندادهای پژوهش همچنان مورد استفاده قرار میگیرد. عاملتأثیر را پایگاه گزارش استنادی نشریات که ناشر آن تامسون رویترز میباشد ارائه می کند؛ اما اخیراً با دسترسپذیری پایگاه اسکوپوس و با همکاری صفحه وب سایمگو که با استفاده از اطلاعات نمایه شده در پایگاه اسکوپوس، شاخص رتبهبندی مجلات علمی(SJR) را به طور رایگان ارائه میکند، استفاده از عاملتأثیر نیز تغییر کرده است. در واقع این سوال پیش آمده که کدام یک از این پایگاهها میتوانند رتبهبندی قابل اعتمادتری را برای اهداف ارزیابی پژوهشها ارائه دهند؟ نویسندگان، در این مقاله عاملتأثیر دو لیست مختلف از دو پایگاه گزارش استنادی نشریات و اسکوپوس را در حوزه موضوعی علوم کامپیوتر و عناوین مربوطه را باهم مقیاسه میکنند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که میان میزان عاملتأثیر ارائه شده در دو پایگاه همبستگی قوی وجود دارد و میزان عاملتأثیر ارائه شده توسط SJR بیشتر از JCR میباشد. البته چون دو رشته یکسان باهم مقیاسه شدند شاید این نتایج بدست آمده است. نویسندگان این مقاله پیشنهاد دادند که این پژوهش برای موضوعات دیگر نیز باید به همین شیوه محاسبه گردد تا بتوان به طور قطعی جواب داد که کدام یک از این رتبهبندیها قابل اعتمادتر و کیفیتر است یا اینکه باهم یکسان بوده و همبستگی بالایی دارند.
2-3-2. نفوذ
نارین در کتاب خود به نام “کتابسنجی ارزیابانه: استفاده از انتشارات و تحلیل استنادی در ارزیابی فعالیتهای علمی” در سال 1976 روششناسی نفوذ را بیان میکند و آن را برای 9 طبقهبندی موضوعی مهم به کار برده و گرافهای آنها را ترسیم میکند و میزان نفوذ رشتهها و رشتههای فرعی را نشان میدهد.
پینسکی و نارین(1976) مقاله ای با عنوان “نفوذ استناد برای مجموعه مجلات انتشارات علمی: نظریه با به کارگیری در متون فیزیک” نوشتند، روششناسی نفوذ را معرفی کرده و آن را برای 103مجله علمی رشته فیزیک محاسبه کردند. این مقاله به معرفی و محاسبه ماتریس استنادی متقابل و وزن نفوذ مستقل از اندازه بین مجلات یا مجموعهای از مجلات و همچنین محاسبه دو معیار اندازهگیری دیگر یعنی شاخصهای نفوذ برای هر انتشار و نفوذ کل مجلات پرداخته است. نمودار سلسلهمراتبی نفوذ و دادههای عددی برای نشان دادن ارتباطات داخلی برای مجلات رشتههای فرعی فیزیک ارائه شده است که میتوان فاصله زیادی از نظر نفوذ را بین پرنفوذترین و کمنفوذترین و جنبیترین مجلات یافت.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مدیریت کیفیت، تحلیل استنادی، تولیدات علمی، شورهای اسلامی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ارزیابی کیفی، معیارهای ارزیابی، تولیدات علمی، تحصیل در دانشگاه