پایان نامه با واژگان کلیدی عصر اطلاعات، افراد فعال

دانلود پایان نامه ارشد

برون سازماني :
در ادامه مطالعات درراستاي تحقيق با مراجعه به بخش منابع موجود در حوزه كتابخانه ملّي ايران، پژوهشكده علوم و فناوري اطلاعات، دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي و علمي ديگر چند تحقيق در بحث تأثير فناوري اطلاعات و بانك هاي اطلاعاتي در دانشگاه هاي ديگر مشاهده شده است، لذا ذكر جزئيات آنها و البته در صورت نياز با تشريح كاملتر در اين تحقيق خالي از لطف نبوده، و حتي به نظر مي رسد به غناي اين تحقيق نيز خواهد افزود، لذا به چند نمونه در ذيل اشاره مي شود:
2- 2- 2-1) فلاح همت آبادي (1382) درپايان نامه كارشناسي ارشد به بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر مسائل ساختاري سازماني و رسميت سازماني(مطالعه موردي، شركت همكاران سيستم) مي پردازد. هدف اين پژوهش بررسي تاثير فنآوري اطلاعات بر مسائل سازماني و رسميت سازماني از جمله حذف واحد ها و دواير مختلف در سازمان مي باشد. در اين تحقيق اشاره شده نرم افزار به كمك سازمان مي آيد تا با نگهداري سوابق اطلاعاتي و اطلاعات جديد، نيازهاي مختلف سيستم را برآورده سازد. در ادامه اين پژوهش آمده است، واحدهاي تابعه هرچند بيشتر باشند باعث افزايش پيچيدگي مي شود. ولي با حضور شبكه كه محدوديت هاي جغرافيايي و مكاني را از بين مي برد، افراد كمتري مي توانند در اين واحدها به صورت ثابت فعاليت كنند و بقيه از طريق شبكه از واحد اصلي و مركزي سازمان با اين واحد ها در ارتباط باشند. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه بين فناوري اطلاعات و عدم تمركز مديران مياني، بين فناوري اطلاعات و كاهش رسميت سازماني و بين فناوري اطلاعات و تمركز مديران عالي رابطه معني دار و مثبت وجود دارد، نگارنده مي افزايد: با وجود اينكه فناوري اطلاعات صراحتاً به بحث عدم تمركز در سازمان ها اشاره دارد ولي تصميمات استراتژيك به نوعي است كه فناوري اطلاعات با همه رشد و توسعه كه در چند سال اخير داشته، هنوز نتوانسته بر تصميم گيري مديريت عالي در بعد استراتژيك، نقش خاصي را ايفا كند. در حقيقت طوري است كه مدير عالي تا حدود زيادي خود به تنهايي، تصميم نهايي را اخذ مي كند.
2- 2- 2-2) شريفي (1382) در پايان نامه كارشناسي ارشد به بررسي رابطه بين استقرار سيستم هاي اطلاعاتي مديريت و بهبود نظام بانكي پرداخته است. هدف اين پژوهش بررسي سيستم هاي اطلاعاتي مديريت بر فرآيند تصميم گيري، كارايي و اثربخشي مديران در واحدها و مؤسسات بانكي است و رابطه بين استقرار سيستم هاي اطلاعاتي مديريت و بهبود نظام مديريت بانكي را مورد ارزيابي قرار مي دهد، نتيجه اينكه بين استقرار سيستمهاي اطلاعاتي مديريت و بهبود نظام مديريت بانكي رابطه معناداري وجود دارد و با استقرارسيتم هاي اطلاعاتي مديريت كنوني بهبود نيافته است. بين استقرار سيستم اطلاعاتي مديريت و بهبود نظام مديريت اداري و مالي رابطه مستقيم وجود دارد كه در اينجا بهبود حاصل نشده است. به طور كلي استقرا سيستم هاي اطلاعاتي مؤثر واقع نشده است.
2- 2- 2-3) شريفي پور (1383) در پايان نامه كارشناسي ارشد به بررسي تأثير فناوري اطلاعات و رشد بانك هاي اطلاعاتي در جهت حمايت از تصميم گيري ها در شركت هاي بيمه مي پردازد. هدف اين پژوهش شناخت اثر فناوري اطلاعات و رشد بانك هاي اطلاعاتي بر تصميم گيري در شركت هاي بيمه شهر تهران است. با توجه به نتايج به دست آمده سطح فناوري اطلاعات در شركت هاي بيمه در حد متوسط و تأثير آنها در مديريت و تصميم گيري نيز در حد متوسط است و همچنين فناوري مذكور در دريافت اطلاعات دقيق، مرتبط و به هنگام براي تصميم گيري نيز در حد متوسط است. ضمناً رشد بانك هاي اطلاعاتي موجود در شركت هاي بيمه به صورت قوي (متوسط به بالا) باعث ارتقاء سطح تصميم گيري خواهد شد.
2- 2- 2-2) مقدم آريايي (1388) درپايان نامه كارشناسي ارشد به بررسي فناوري اطلاعات، امكانات، فرصتها و چالشها مي پردازد. محقق به تشريح فناوري اطلاعات در چند سال اخير و توجه دولت و بخش خصوصي به دليل كاربرد آن در تمامي علوم مختلف و جوانب متفاوت زندگي پرداخته و اشاره مي دارد بايد امكانات موجود و آنچه را لازم است، بشناسيم و به فرصت ها وچالش هاي موجود در اينراه آگاه باشيم. هدف اين پژوهش مطالعة تجربيات و نحوة رويكرد كشورهاي ديگر در بكار بستن فناوري در عرصه هاي مختلف راه كارهاي مناسب براي كشور به منظور پياده سازي تجربيات به دست آمده است. اين پروژه سعي در ارايه و تحليل رويكردهاي مختلفي دارد كه توسط كشورها به عنوان راهبرد مالي در كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات اتخاذ شده است. مطالعات و بررسي ها مؤيد محوريت يافتن فناوري اطلاعات و ارتباطات در برنامة توسعه ملّي كشورهاي مختلف اعم از كشورهاي پيشرفته و يا در حال توسعه بوده و روند توجه به اين مقوله نمايانگر شتابي روزافزون دراين راستا است، جامعه اطلاعاتي يكپارچه نتيجة استفاده از فناوري ارتباطات و اطلاعات است.
2- 2- 2-5) صحراگرد جهرمي (1384) درپايان نامه كارشناسي ارشد به بررسي تأثير بكارگيري فناوري اطلاعات بر بهره وري سازمان در سازمان اقتصادي كوثر(از ديدگاه مديران) مي پردازد. محقق هدف اصلي از تحقيق را چنين بيان مي دارد كه: ما در عصري زندگي مي كنيم كه عصر اطلاعات نام داشته و از ويژگي هاي اين عصر تغييرات شديد و پيش بيني نشدة آن است. سازمان ها براي بقاء و ادامه حيات در اين دنياي پيچيده نيازمند كسب اطلاعات صحيح و كافي و در زمان مناسب هستند، كه بتوان سازمان ها را ياري نمود و آن هم فناوري اطلاعات و سيستم هاي اطلاعاتي است كه به مسئله اي اجتناب ناپذير تبديل شده و سازمان ها چاره اي جز روي آوردن به آنرا ندارند. به طور كلي در اين تحقيق به بررسي تأثير بكارگيري فناوري اطلاعات بر بهره وري سازمان از ديدگاه مديران پرداخته، از بين ابعاد بهره وري سه بعد سرعت انجام كار، روش هاي انجام كار و هزينه هاي سازمان انتخاب شده و در قالب فرضيات تحقيق به بررسي تأثير فناوري اطلاعات بر اين ابعاد پرداخته شده است. براي بررسي فرضيات تحقيق از روش هاي مختلف ميداني مانند مصاحبه و پرسشنامه استفاده و داده هاي بدست آمده از جامعه آماري با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي و آزمودنهاي آماري مورد بررسي قرار گرفته است. بر اساس نتايج بدست آمده از بررسي هاي ميداني، درسازمان اقتصادي كوثر هر سه فرضيه تحقيق در سطح اطمينان 95 درصد مورد تأييد قرار گرفته است. در واقع مي توان گفت، كه بكارگيري فناوري اطلاعات در افزايش سرعت انجام كار، بهبود روش هاي انجام كار، كاهش هزينه هاي سازمان و به طوركلّي بر افزايش بهره وري سازمان مؤثر است.
2-2-3) تحقيقات خارج از كشور:
2- 2- 3-1) با بررسي سوابق و جستجو در سايت هاي اينترنتي در خصوص موضوع تحقيق يعني تاثير مديريت تبادل اطلاعات بر فرايند کشف جرم انجام نشده بود، اما مقاله و گزارش جان پيک،ژوئن11 2008،(1387ه.ش) با عنوان” مركز ملّي اطلاعات جنايي12″ با حمايت استيون افترگود13 گردآوري شده است و ذكر جزئيات از اين موضوع و البته توضيحي مختصر درباره اين مركز، در اين تحقيق با توجه به شباهت آن با تبادلات اطلاعات پليس آگاهي ناجا خالي از لطف نبوده و حتي لازم به نظر مي رسد.
در اين تحقيق آمده است، مركز ملّي اطلاعات جنايي توسط اداره تحقيقات فدرال14 ايالت متحده آمريكا15 اداره مي شود و ضمن معرفي و نقش مركز ملّي اطلاعات جنايي به توضيح در خصوص وظايف بخش سرويس هاي اطلاعات قضايي جنايي16 مانند: ثبت اطلاعات مربوط به سابقه جزايي، فراريان، اموال مسروقه ،افراد گمشده و … نيز پرداخته، و اشاره مي نمايد اين اطلاعات قابل دسترسي براي پليس فدرال، دولت، و مأمورين اجرايي محلي وديگر نهادهاي قضايي جنايي، به صورت شبانه روزي است. هدف از ايجاد سيستم مركز ملّي اطلاعات جنايي آماده كردن يك پايگاه دادة رايانه اي براي دسترسي آسان نهادهاي جنايي، قضايي جهت انجام تحقيق و نيز براي ارايه سريع اطلاعات در سيستم از ديگر نهاد هاي قضايي درباره جرايم ومجرمين است. اين اطلاعات به نهاد هاي مجازقضايي و جنايي كمك مي كند و مرتبط با اهداف نيروهاي مجري قانون (افرادپليس) مي باشد.
همه ركوردها (سوابق) در مركز ملّي اطلاعات جنايي به روش هاي مناسب تكنيكي، فيزيكي واداري(اجرايي) مانند: استفاده از قفل، آژير هاي خطر، رمز هاي عبور و يا رمزدار كردن ارتباطات داده اي از دسترسي غير مجاز حفاظت شده اند و از طريق محدود كردن دسترسي تنها به افرادي كه نياز به اطلاعات(آگاهي) براي اجراي وظايف رسمي شان دارند، اجازه ورود به شبكه داده مي شود.
سوابق نگهداري شده در سيستم، با طبقه بندي كاربران و اهداف كاربردي آن ها مثل: اطلاعات در فايل هاي مركز ملّي اطلاعات جنايي با اجازه رسمي مقامات رسمي مجاز دولت فدرال، نهاد هاي قضايي جنايي در50ايالت ديگر، منطقه نظامي كلمبيا17، پورتوريكو18، سرزمين هاي تحت مالكيت آمريكا مبادله مي شود. به علاوه داده هاي محتواي فايل هاي19 مورد نياز مختلفي هستند، مثل: فايل خودرو هاي مسروقه، اسلحه مسروقه، كالاهاي مسروقه، قايق هاي مسروقه، افراد تحت پيگرد(فراريان)، سوء پيشينه، گروه جنايتكاران، اعضاي سازمان هاي تروريستي، افراد گمشده(فقداني)، اجساد مجهول الهويه و فايل اوراق بهادار اين اطلاعات ممكن است در دسترس پليس سوار سلطنتي كانادا نيز باشد. اطلاعات سوابق جنايي نيز براي نهاد هاي قضايي غيرجنايي براي استفاده در موارد مربوط به صدور حكم، استخدام دولتي و محلي يا ساير كاربرد ها نيز منتشر مي شود. اما تنها در جايي كه انتشار آن توسط قانون ايالتي يا فدرال مجاز باشد و دادستان كل ايالت متحده آمريكا نيز موافق باشد20
2- 2- 3-2) هولگرسون21 ،(2005م/1384ه.ش) “عملكرد فناوري سامانه هاي اطلاعاتي در پليس سوئد” تحقيقات وي نشان دهنده عملكردهاي متفاوتي بود كه مأمورين پليس در حين انجام كار از خود نشان مي داده اند. با در نظر گرفتن تعداد افراد فعال در حوزة مسائل مربوط به فناوري اطلاعات در سازمان پليس،و ميزان سرمايه گذاري صورت گرفته در توسعة سامانه هاي فناوري اطلاعات در قالب خريد، آموزش،پشتيباني، و نظارت اين طور نتيجه گرفته است، كه از نظر تصميم گيرندگان سطوح بالا سامانه هاي اطلاعاتي عامل مهمي در موفقيت به شمار مي رود. اما با وجود اين نقش مهمي كه در محيط هاي كاري مختلف ايفا مي كنند، هنوز از قابليت ها و امكانات آن به طور كامل بهره برداري نمي شود. وي عوامل متعددي را در حوزه كار پليس شناسايي كرده است، كه بر سامانه هاي اطلاعاتي استفاده شده در محيط كار تأثير منفي مي گذاشتند. و بعضي مي توانند مانع توسعه و بكارگيري سامانه هاي اطلاعاتي در محيط كار شوند. هولگرسون به وجود شش عامل اشاره مي كند كه بر استفاده كامل از امكانات فناوري اطلاعات تأثير گذار هستند:
1- طراحي سامانه هاي فناوري اطلاعات بيشتر در جهت پشتيباني از سامانه كنترل ديواني و اداري صورت گرفته است، نه حوزه كار پليس.
2- موانع قانوني.
3- حفظ و حراست از قلمرو.
4- انتصاب و گزينش سطحي مأمورين براي تصدي پست ها.
5- اطلاعات مدار بودن بيشتر اقدامات انجام شده در حوزه كار پليس، عدم امكان اظهار عقيده. (كاتچالگ، 1388: 169-172)

2-3)جداول پيشينه تحقيق:
2-3-1)جدول تحقيقات درون سازمان:

جدول شماره2-1: تحقيقات درون سازماني
رديف
سال تحقيق

محقق

عنوان تحقيق
نتايج تحقيق
1
1381

حسن شريفي

بررسي كارايي سيستم هاي نرم افزاري كشف جرم در معاونت آگاهي تهران بزرگ
محقق رابطه ميان افزايش كشف جرم با بكارگيري كارايي و تخصصي بودن نرم افزارها، همچنين رابطه ميان افزايش كارايي نرم افزارها با ميزان مهارت كاربران و سرعت تبادل اطلاعات بين واحدهاي كشف جرم را به عنوان فرضيات تحقيق مورد بررسي قرار داده كه در اين ميان نتايج تحقيق از تأييد تمامي موارد فوق بجز رابطه ميان افزايش كارايي نرم افزارها با ميزان مهارت كاربران حكايت دارند.
2
1383
رمضان صادق
ارزيابي استفاده از فناوري اطلاعات در اجراي مطلوب مأموريت هاي اداره كل گذرنامه ناجا
در اين تحقيق ابتدا سعي گرديده ضرورت استفاده از فناوري اطلاعات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی شهر اصفهان، عصر اطلاعات Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی شهر اصفهان