پایان نامه با واژگان کلیدی عرضه کننده، بهبود مستمر، سلسله مراتب، سلسله مراتبی

دانلود پایان نامه ارشد

امري ساده باشد، اما وقتيكه تعداد مقايسات افزايش يابد اطمينان از سازگاري مقايسات به راحتي ميسر نبوده و بايد با به كارگيري نرخ سازگاري به اين اعتماد دست يافت. تجربه نشان داده است كه اگر نرخ ناسازگاري كمتر از 10/0 باشد سازگاري مقايسات قابل قبول بوده و در غير اينصورت مقايسه‌ها بايد تجديد نظر شود. قدم‌هاي زير براي محاسبه نرخ ناسازگاري به كار گرفته مي‌شود: گام 1. محاسبه بردار مجموع وزني: ماتريس مقايسات زوجي را در بردار ستوني «وزن نسبي» ضرب كنيد بردار جديدي را كه به اين طريق بدست مي‌آوريد، بردار مجموع وزني بناميد.
گام 2. محاسبه بردار سازگاري: عناصر بردار مجموع وزني را بر بردار اولويت نسبي تقسيم كنيد. بردار حاصل بردار سازگاري ناميده مي‌شود. گام 3. ماکزیمم را به دست مي‌دهد. گام 4. محاسبه max، ميانگين عناصر برداري سازگاري آوردن شاخص سازگاري: شاخص سازگاري بصورت زير تعريف مي‌شود: n عبارتست از تعداد گزينه‌هاي موجود در مساله
5. محاسبه نسبت سازگاري: نسبت سازگاري از تقسيم شاخص سازگاري برشاخص تصادفي بدست مي‌آيد. نسبت سازگاري 1/0 يا كمتر سازگاري در مقايسات را بيان مي‌كند(مهرگان، 1383).

3-3-2-نمودار سایپک93
روش به تصویر کشیدن فرایند-سایپک
هدف ازجزء به جزء به تصویر کشیدن یا ترسیم نقشه ی فرایند یک سازمان، این است که با یک نگاه سریع تمامی عوامل درگیر، اسناد، تحلیل ها، اولویت بندی ها و برنامه های سازمان برای رسیدن به اهداف مالی و مشتری محوری شناسایی شوند. ترسیم نقشه ی هرفرایند با یک ارزیابی ساده از طریق مصاحبه با ذینفعان کلیدی فرایند آغاز می گردد. یک فعالیت مهم برای ارزیابی فرایند، مصاحبه و پرسش از ارایه دهندگان درون سیستم در رابطه با خدمات و مشتریان آن ها می باشد اطلاعات افراد درون سیستم یا سازمان مبنایی برای جمع آوری داده و سنجش میزان موفقیت و در نهایت ترسیم نقشه های جریان های دارای ارزش خواهد بود.
یکی از تکنیک های مهم برای ترسیم نقشه ی فرایندها، تکنیک سایپک است که مبنای گام آغازین روش شش سیگما می باشد. سایپک ابزار ساده ی ترسیم نقشه ی فرایند است که تمام زنجیره ی اتفاقات از آغاز تا به سرانجام رسیدن هدف فرایند، را با کمک مصاحبه ها ترسیم می نماید(www. isixsigma. com).
سایپک مخففاولین حرف از کلمات: «عرضه کننده، ورودی ها، فرایند، خروجی و مشتریان» به زبان انگلیسی می باشد وهمان طور که مشخص است ترسیم این نمودار عرضه کنندگان، ورودی، فرایند ، خروجی و مشتریان یک فرایند یا سازمان را ارایه می دهد. سایپکمی تواند در دو سطح ترسیم شود؛خطوط شناور94 یا روش های نامرتبط95. در روش نامرتبط، فرایند ها بدون در نظر گرفتن یک فرایند خاص یا خروجی خاص و به صورت کلی و کلان سیستم ترسیم می شوند و در واقع ماهیت نمودار در این حالت یک ترسیم فرایند سطح بالا است مثلا با یک جلسه ی طوفان مغزی کلیات فرایند شناسایی شده و سپس ترسیم می گردد اما روش خطوط شناور در نظر گرفتن فرایند های خاص و خروجی های خاص از سیستم می باشدو یک نقشه کشی با جزئیات در سطوح پایین تر می باشد. برای ترسیم شناور باید چندین فرایند و چندین نمودار و صرف زمان زیادی لحاظ شود و مستند سازی آن با استفاده از نمودارهای متعدد و ماتریس های مختلف حاصل می شود، با توجه به هدف از ترسیم فرایند می توان از یکی از رو روش استفاده کرد، اما در هر دو حالت عرضه کننده، ورودی، فرایند، خروجی و مشتری به معنای زیر می باشد:
• عرضه کننده:سیستم ها، افراد، سازمان ها یا دیگر منابع مواد، اطلاعات یا دیگر منابعی که در فرایند استفاده می شوند یا تغییر شکل می دهند.
• ورودی:مواد، اطلاعات یا دیگر منابعی که توسط عرضه کننده فراهم می شوند و در فرایند استفاده شده یا تغییر شکل می دهند.
• فرایند:مجموعه ای از فعالیت ها که ورودی را به خروجی تبدیل می کنند.
• خروجی:محصولات یا خدماتی که فرایند تولید می کند و مشتری از آن استفاده می کند.
• مشتری:افراد یا گروه های افراد، سازمان ها، سیستم ها و زیر گروه فرایند هایی که خروجی فرایند را دریافت می دارند(www. dummies. com).
در این پژوهش از تکنیک نامرتبط برای ترسیم نمودار سایپک در فرایند کانتینرهای خالی استفاده شده است، بدین معنا که پس از مصاحبه با افراد مرتبط و شناسایی جریان کار، نموداری به صورت کلی برای تمام فرایند و عوامل درگیر کانتینر خالی ترسیم گردیده و یک فرایند خاص مد نظر نبوده است و بلکه هدف، ترسیم تمام جریان کار به منظور ساده سازی درک آن بوده است.

3-3-3-تکنیک آنالیز حالات خرابی
3-3-3-1-معرفيتکنيک آنالیز حالات خرابی 96و اهداف آن
آنالیز حالات خرابی متدولوژي يا روشي است سيستماتيک که به دلايل زير به کار مي رود:
الف-شناسايي و اولويت بندي حالات بالقوه خرابي در يک سيستم، محصول، فرايندو يا سرويس
ب-تعريف و اجراي اقداماتي به منظور حذف و يا کاهش ميزان وقوع حالات بالقوه خرابي
پ-ثبت نتايج تحليل هاي انجام شده به منظور فراهم کردن مرجعي کامل براي حل مشکلات در آينده

اهميت مسائل ايمني و پيشگيري از حوادث قابل پيش بيني در صنعت هوا فضا در دهه ی1950علت اصلي پيدايش تکنیک آنالیز حالات خرابیو به کارگیری آن است. چندي بعد اين روش به عنوان ابزاري کليدي براي افزايش ايمني در فرايندهاي صنايع شيميايي مطرح شد واز آن به بعد، هدف از اجراي آن پيشگيري از تصادفات و اتفاقات تعريف شده است. در فوريه 1992 استاندارد SAE -J-1739 به عنوان استاندارد مرجع این تکنیک در صنايع خودرو معرفي شده و به دنبال آن در سال هاي اخير، توسعه سيستم هاي تضمين کيفيت در صنعت خودروبخصوص وضع استاندارد QS-9000 در صنعت خودروي امريکا، موجب شد که استفاده از آن رواج بيشتري یابد.

آنالیز حالات خرابی تکنيکي تحليلي و متکي بر قانون پيشگيري قبل از وقوع است که براي شناسايي عوامل بالقوه خرابي بکار ميرود. توجه اين تکنيک بر بالا بردن ضريب امنيت ودر نهايت رضايت مشتري، از طريق پيشگيري از وقوع خرابي است. ابزاري است که با کمترين ريسک، براي پيش بيني مشکلات و نقص ها در مراحل طراحي و يا توسعه فرايندها وخدمات در سازمان به کار ميرود.
يکي از عوامل موفقيتاین تکنیک زمان اجراي آن است. اين تکنيک براي آن طرح ريزي شده که “يک اقدام قبل از واقعه باشد” نه “يک تمرين بعد از آشکار شدن مشکلات”. به بياني ديگر، يکي از تفاوت هاي اساسي آن با ساير تکنيک هاي کيفي اين است که آنالیز حالات خرابی يک اقدام کنشي است، نه واکنشي. در بسياري از موارد وقتي با مشکلي مواجه مي شويم، ممکن است براي حذف آن اقدامات اصلاحي تعريف و اجرا شود. اين اقدامات، واکنشي در برابر آنچه اتفاق افتاده است. درچنين مواردي حذف هميشگي مشکل، به هزينه و منابع زياد نياز دارد، زيرا حرکت از وضعيت موجود به سمت شرايط بهينه اينرسي زيادي خواهد داشت، اما در اجراي آنالیز حالات خرابی با پيش بيني مشکلات بالقوه و محاسبه ميزان ريسک پذيري آنها، اقداماتي در جهت حذف و يا کاهش ميزان وقوع آنها تعريف و اجرا ميشود. اين برخورد پيشگيرانه کنشي است در برابر آنچه ممکن است در آينده رخ دهد و مسلما اعمال اقدامات اصلاحي در مراحل اوليه طراحي محصول يا فرايند، هزينه و زمان بسيار کمتري در برخواهد داشت. علاوه بر اين،هر تغييري دراين مرحله بر روي طراحي محصول يا فرايندبهراحتي انجام شده و در نتيجه احتمال نياز به تغييرات بحراني در آينده راحذف ميکنديا کاهش خواهد داد.

این تکنیک اگر درست و به موقع اجرا شود، فرايندي زنده و هميشگي است، . يعني هرزمان که قرار است تغييرات بنيادي در طراحي محصول و يافرايند توليد (يا مونتاژ)انجام گيرد بايد بروز شوندو لذا همواره ابزاري پوياست که در چرخه بهبود مستمر به کار ميرود.

هدف از اجراي این تکنیک جستجوي تمام مواردي است که باعث شکست يک محصول يا فرايند ميشود، قبل ازاينکه آن محصول به مرحله توليد برسد و يافرايند آماده توليد شود. این تکنیک به تنهايي مسائل و مشکلات را برطرف نمي کند، بلکه بايد در کنار ساير تکنيک هاي حل مسأله مورداستفاده قرار گيرد. تهيه ی آن فرصت هايي را براي سازمان فراهم ميکند که اگر فقط در قالب يک فرم مستند شوند، هرگز مشکلات را حل نمي کنند.به منظور تکميل این تکنیک تيم بايد براي سوالات زير پاسخ هاي کاملي تهيه کند:
الف-تحت چه شرايطي محصول نمي تواند اهداف و مقاصد طراحي را برآورده سازد و يا نيازهاي فرايند تحقق نمي يابد؟
ب-حالات خرابي چه تاثيري بر مشتري خواهند داشت؟
پ-اثر خرابي چه شدتي دارد؟(عدد شدت)
ت-علل بالقوه خرابي کدامند؟
ث-احتمال وقوع علل خرابي چقدر است؟(عدد وقوع)
ج-در حال حاضر چه کنترل هايي به منظور پيشگيري و يا تشخيص حالات خرابي و علل آن انجام ميشود؟
چ-قدرت تشخيص کنترل هاي موجود چه ميزان است؟(عدد تشخيص)
ح-ميزان خطر پذيري حالات بالقوه خرابي به ازاي علل مختلف چه مقداراست؟(محاسبه نمره ی اولویت ریسک97 )
خ-به منظور کاهش ميزان خطر پذيري چه اقداماتي ميتواند صورت گيرد؟

آنالیزحلات خرابی به دلايل زير به عنوان سوابق محصول و يا فرايند مستند ميشود:
1. ارتباطات به سادگي برقرار ميشود (به عنوان يک زبان مشترک براي همه افراد).
2. به عنوان يک منبع اطلاعاتي مفيد براي تهيه حالات خرابی آتي قابل استفاده است.
3. تمامي تفکرات و نظرهاي افراد جمع آوري ميشود.
4. يکي از منابع مهم بهبود مستمر است.

نمره اولويت ريسک به صورت زیر محاسبه می شود:
تشخيص × وقوع × شدت = نمره اولويت ريسک
هرچه نمره ی اولویت ریسک بالاتر باشد نشان دهنده ی لزوم توجه بیشتر به مسأله می باشد.

3-5-تخمین و پیش بینی نرخ رشد تجارت کانتینری
سازمان ملل با انتشار کاغذ سفید صنعت کشتیرانی حجم کانتینر در سراسر دنیا را برای سال 2015 پیش بینی کرده است:
سال
حجم کانتینر(میلیون تی ای یو)
درصد رشد نسبت به سال قبل
1980
13.5

1990
28.7
7.8%
2000
68.7
9.1%
2010
138.9
7.3%
2015
177.6
5%

منبع:کاغذ سفید سازان ملل:کشتیرانی منطقه ای واستراتژی های توسعه ی بنادر(پیش بینی ترافیک کانتینری)

بر اساس پیش بینی سازمان ملل، در سال 2015 تجارت کانتینری شرق-غرب و بین ناحیه ای به 70میلیون تی ای یو و تجارت شمال-جنوب به حدود 35 میلیون تی ای یو خواهد رسید. سهم اروپا و آمریکای شمالی کمتر شده اما در جنوب، جنوب شرقی و شرق آسیا کانتینر بیشتری وجود خواهد داشت.

3-6-خلاصه فصل
در این فصل ابتدا روش شناسی تحقیق شامل:روش تحقیق، متغیرهای تحقیق و ابزارهای به کار گرفته شده در این تحقیق توضیح داده شد و سپس به مبانی نظری تحقیق پرداخته شد. این تحقیق، تحقیقی کاربردی است و بر اساس روش، تحقیقی آمیخته می باشد بدین معنا که هم مباحث کیفی و هم مباحث کمی را دربرگرفته است و ابزارهای تحلیل این تحقیق مدل سایپک، تکنیک آنالیز حالات خرابی، تکنیکتحلیل سلسله مراتبی که با استفاده از نرم افزاراکسل فرمول نویسی شده با نام تحلیل سلسله مراتبی 5 فاکتوره به محاسبه آن پرداخته شده، می باشد. فصل چهارم تجزیه و تحلیل به کارگیری این تکنیک ها و نتایج آن ها می باشد.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

4-1-مدیریت کانتینرهای خالی موجود در بندر خرمشهر
بندر خرمشهر کانتینرهای خالی متعلق به شرکت های کشتیرانی را با صدور مجوز از خط کشتیرانی تخلیه، دپو و نگهداری می کند، در حقیقت ارایه دهنده ی استراتژی های مدیریت کانتینرخالی و طراح سناریوی مدیریت کانتینرهای خالی خطوط کشتیرانی هستند و خطوط کشتیرانی هستند که مدیریت کرده و تصمیم می گیرند کانتینرهای خالی در کجا دپو شوند، بنابراین مدیریت این بحث دست ترمینال کانتینری خرمشهر نیست و ترمینال دار تنها یک محوطه و انبار در دست دارد و بر حسب مجوزها و دستورات خطوط کشتیرانی در مورد کانتینرهای خالی خدمت رسانی می کند و تنها، زمانی کانتینر خالی توسط بندر از صاحب کالا دریافت می شود که مجوزی از سوی کشتیرانی مبنی بر دپو98 کردن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سلسله مراتب، تحقیقات بنیادی، استراتژی ها، سلسله مراتبی Next Entries تحقیق درباره نظام اداری، هخامنشیان، منابع انسانی، نظام مالی