پایان نامه با واژگان کلیدی عرصه عمومی، جهان بینی، زن در عرصه عمومی، جامعه اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

چرا که این اشتباه در ایران نیز رخ داد و محیط خانواده را به خطر انداخت. با حضور زن در بیرن از خانه فساد همهی جامعه را فراگرفته و مراکز فحشا و انحرافات جنسی زیاد شده است. این ترسها اینطور بیان میشود:
«آری از روزی که زنان را از پرده حجاب بیرون آوردند؛ مراکز فساد روبه افزایش رفت، انحراف جنسی زیاد شد، زندانها پر از زنان مجرم شد، وضع رسوائی به جایی رسیده که حتی نامه معلوم الحال اطلاعات بانوان هم تحت عنوان( اعلام خطر به خانمها) از مدهای مبتذل و زننده اظهار تنفر کرده و پیروی از آنها را اعتراف به شکست فطعی می داند».(شیخ الاسلام، 1344: 25)

میتوان گفت این ترسها نشات گرفته از تفکیک جنسیت است. چارچوب ساخته شده حاکم بر ذهن مردان و حتی زنان سنتی که با آن به زندگی خود نظم میدادند و هویت خویش را ساخته بودند با حضور زن در جامعه متلاشی شد. ترس از حضور زن در اجتماع و به دنبال آن متلاشی شدن خانواده و از بین رفتن عفت عمومی و رواج فحشاء و فساد و زیر سوال رفتن هویت و غیرت مردانگی مفاهیم ساخته شده ذهن سنتیست که با ورد مدرنیته به چالش کشیده شده است. تمام این ترسها از مساله نگاه جنسیتی نشات میگیرد؛ فرزانه میلانی در مقاله مناسبات جنسیتی در ایران میگوید: يكي از محكم ترين توجيهاتي كه به نفع تفكيك جنسي صورت گرفته ، اين باور بوده كه ميل جنسي به سادگي در هر دو جنس تحريك میشود و در صورت عدم کنترل و قاعده مندی ممكن است موجب بي نظمي و خشونت اجتماعي گردد.(میلانی، بی تا،6)
نویسنده برای اثبات ادعای خود حتی از اطلاعات بانوان که آنان را معلوم الحال میخواند شاهد میگیرد. در واقع نویسنده بر آن است که وضع آنقدر بد و وحشتناک شده که حتی افراد طرفدار زنان که معلوم الحال هستند نیز لب به اعتراض گشودهاند.
5-5-3 . دچار شدن به سرنوشت شوم کشورهای غربی
در نظر نویسندگان مکتب اسلام غرب مظهر پیشرفت، تمدن و در عین حال منبع فساد است. آشنا نبودن به اندیشه غربی و فرهنگ و جامعه اروپایی و غربی، موجب شده در ذهن نویسندگان این نشریه، غرب مکانی سرشار از فساد و فحشا ساخته و پرداخته شود. عدم اطلاعات و ناآگاهی یا حتی میتوان گفت جهل نسبت به جامعهشناسی یک کشور و فرهنگ جامعهای دیگر باعث شده نویسنده مسجداعظم تصویری برخواسته از ذهن سنتی یا مفاهیم ذهنی خود را به جامعه غرب تعمیم دهد. مفهومی که از زن در گفتمان و جهان بینی یک مسلمان سنتی وجود دارد با مفهوم زن در گفتمان و جهان بینی یک فرد مدرن و غربی متفاوت است و باید با عینک یک غربی به تحلیل زندگی زنان در غرب پرداخت. مساله دیگری که موجب میشود غرب نمونه فساد و فحشا در ذهن اسلامگرایان سنتی باشد از آموزهای تقسیم سرزمین به دارالاسلام و دارلکفر در نزد مسلمان سنتی است. هشدار نویسنده به خوانندگان این است که الحاد و کفر و بیبندوباری از جامعه کفر به جامعه اسلامی به وسیله ترقی و پیشرفت و دال مرکزی حضور زنان در اجتماع در حال انتقال است. متن زیر نمونهای از این نوع نوع نگاه است:
«آمار هولناک فحشا و جنایات نشان می دهد در اروپا زنان مجرم و بزه کار به هشتاد درصد رسیده است، روابط نامشروع زنان و مردان از کنترل آمارگیری یا ذکر ارقام بیرون آمده است. در انگلیس در هر 6ازدواجی که می شود یک دختر در حین اجرای عقد آبستن است. در آمریکا در سال جدید200هزار کودک نامشروع و زنا زاده متولد شده که5هزار از آنها از دختران 14ساله متولد شده اند.»(شیخ الاسلام، 1344: 26)

جنایتی که متن از آن سخن میراند نشات گرفته از نبود تفکیک جنسی و حضور زن در عرصه عمومی است. ظهور مدرنیته فقط پیشرفت وسایل نقلیه و صنعت ماشینی نیست بلکه مدرنیته در لایههای زیرینی و خصوصیترین بخشهای زندگی انسانها نفوذ میکند و انسان به طبع همگام با تغییر گفتمان از عصر روشنگری به عصر مدرن خود را برای چالشهای جدید این گفتمان آماده میکند چرا که میداند راه فراری نخواهد داشت.
تاثیرات مثبت ومنفی مدرنیته در غرب غیرقابل انکار است اما آنچه در متن بالا مشاهده میشود یک آمار با شاخصهای جامعهشناسی غرب نیست بلکه یک آمار به زعم نویسنده مسجداعظم وحشتناک است که در هر قدم آن رد پای جنس زن در این جنایت مشهود میباشد. نویسنده با کمک این آمار و ارقام از فساد و فحشای زنان غربی به خواننده هشدار میدهد تا با ورود مدرنیته و حضور زنان در عرصه اجتماع منتظر چنین عواقب وحشتناکی باشند.
5-5-4 . افزایش زنا و فرزندان نامشروع
نویسنده پس از بیان آمار بالای فساد، فحشا و زنا در کشورهای اروپایی و آمریکا در رابطه با زندگی سرشار از شک و تردید و ناامیدی و سیاه جامعه غربی، از لذت حق مالکیت پدر نسبت به فرزندش صحبت میکند و اینطور نتیجه میگیرد که:«لذتی که یک فرد مسلمان از بوسیدن فرزند خود میبرد برای بسیاری از غربیها قابل تصور نیست زیرا در دنیای متمدن امروز کم کسی پیدا می شود که یقین کند بچه اش مال خود اوست.«(شیخ الاسلام،1344: 28).
نویسنده حتی مهر و عطوفت پدری را تحت تاثیر مالکیت میبیند و خون و نژاد را در ابراز این مهر بسیار دخیل میداند. گویی نه تنها از اندیشه و جامعه شناسی غرب چیزی نمیداند بلکه حتی از علم پزشکی و پیشرفتهای علمی نیز بیخبر بوده و در این تصور است که مردان و زنان غربی بدون هیچ نظم و قانونی در یک آنارژیسم محض در همدیگر میلولند و خانواده در غرب معنایی ندارد چرا که ذهن نویسندگان این نشریه زن را کانون خانواده میداند. البته زنی که کاملا تحت سیطره مرد باشد و ریاست مرد در خانه و اجتماع را تماما بپذیرد.
نویسنده با عبارت لذت بوسیدن فرزند خود؛ به مردان مسلمان نوید میدهد که با سیطره بر زن شما طعم واقعی پاک بودن و خالص بودن نژاد خود را خواهید چشید و یک مرد غربی هرگز این لذت را درک نخواهد کرد و ورود زنانتان در عرصه عمومی مساوی با افزایش زنا در جامعه و ازبین رفتن هویت مردانگی خواهد بود.
5-5-5 . از هم پاشیدن خانواده توسط دختر اجتماعی
پیامد تلخ حضور زن و دختر اجتماعی و خطرناک از هم پاشیدن خانواده و به دنبال آن جامعه را با خود به همراه دارد. چنان که نویسنده مسجداعظم میگوید: «یک دختر؛ آری یک دختر هوسباز ، شهوت ران و مد پرست و بی بندو بار ، محصول تشکیلات فرهنگی و تربیتی و اجتماعی امروز، شیرازه خانواده ای اصیل و شریف را از هم پاشیده و آنرا بکلی واژگون و زیرورو می کند».(آشتیانی،1344: 9)
اسلامگرایان مخالف با حکومت محمدرضا شاه و سیاستهای وی بودند. یکی از سیاستهای شاه مشروعیت دادن به حضور سیاسی و اجتماعی زنان در جامعه بود که با مخالفت شدید اسلامگرایان سنتی روبرو شد و نمونه بارز آن مخالفت با انقلاب سفید شاه بود. همانطور که در متن نیز میبینیم نویسندگان مسجد اعظم دختر شهوتران و مدپرست و بیبندوبار را محصول تشکیلات فرهنگی، تربیتی و اجتماعی دوره خود میبینند دورهای که هژمونی غالب به دنبال مدرنیته کردن کشور و خواهان حضور زن در عرصه اجتماعی بود.
5-5-6 . از بین رفتن بنیان شرافت، اخلاق و فضیلت در جامعه
وقتی زن از محیط خصوصی پا به عرصه عمومی میگذارد تمام مفاهیم خصوصی جنبه جمعی و عمومی میگیرد. زن که ناموس مرد در خانه است و مرد با پنهان کردن او در پستوی خانه به دنبال حفظ شرافت و اخلاق خانوادگی خودش میباشد با بیرون آمدن زن از محیط خصوصی تمام خانوادها را در خطر میبیند. چرا که نماد بارز شهوت با حضور در عرصه عمومی موجب فساد و از بین رفتن عفت عمومی و اخلاق و شرافت میشود. با بیرون آمدن زن از خانه تمام مفاهیم خصوصی جنبه عمومی به خود میگیرد مفاهیمی که منتسب به مردان و اجتماع است و زنان فقط حامل این مفاهیم هستند. در متن زیر نویسنده با لحنی دلسوزانه و هشداردهنده از پیامدهای بی توجهی مردان اینطور میگوید:
«در پایان بحث روی سخن را اولا به پدران و مادران و سپس به مربیان و رهبران اجتماعی نموده و می گوییم بدانید و خود خوب می دانید که هر قدمی که در راه بی بندو باری، بی پردگی و بی عفتی و فساد اخلاق دختران و زنان برداشته شود و هر نقشه ای که در این راه طرح گردد ضربت بزرگی است که به بنیان اخلاق و فضیلت و شرافت و سعادت دنیا و اخرت اجتماع وارد آمده و واکنش بد و آثار شوم آن اولا دامنگیر خودتان می شود و ثانیا جامعه را به سراشیبی سقوط و بدبختی سوق می دهد».(آشتیانی، 1344: 13)
نویسنده در متن با مورد خطاب قرار دادن مادران از زنان نیز میخواهد که از پیامدهای تلخ حضور زنان در جامعه آگاه باشند. در صفحات قبل دیدیم که دختر اجتماعی موجود خطرناک و بیعفتی خوانده میشود که لایق زندگی مشترک و رفتن به خانه شوهر نیست و دراینجا والدین را مورد خطاب قرار میدهد تا جلوی این اتفاق را بگیرند. همچنین از مردان و رهبران اجتماعی میخواهد تا زنان را درست تربیت کنند و اجازه ندهند اعیاد استعار و غرب برای آنان نقشههای شوم بکشند چرا که نتیجه آن از بین رفتن شرافت عمومی همه مردان مسلمان است و دنیا و آخرت آنان را تحت شعاع قرار خواهد داد و به نابودی اجتماع منجر خواهد شد.
5-5-7 . دختران به سمت ادارات و یا فساد میروند
نویسنده پیامد ورود زنان فرنگی به کشور و ازدواج دختران فرنگی با پسران ایرانی و مسلمان را مجرد ماندن دختران ایرانی میداند و بر آن است که دختر مجرد به انحراف کشیده میشود چرا که با نبود شوهر و مسولیت خانهداری و شوهرداری و بچه داری یا راهی ادارات شده و یا راه فساد را پیش میگیرند. البته اداره و فساد برای نویسنده در یک مسیر قرار دارد.
«این مطلب(ازدواج پسران دانشجو با دختران فرنگی ) علاوه بر زیانهای بزرگ اعتقادی و اخلاقی که دارد و مفاسد بسیار اجتماعی که به بار می اورد کمتر زیان محسوس ان این است که هزارها دختر ایرانی بی شوهر مانده و از تشکیل خانواده بی بهره گردیده و در نتیجه راه ادارات و یا راه فساد را پیش گرفته و در دره بدبختی سقوط می نمایند.»(آشتیانی، 1345: 4)
نویسنده نگران زیانهای وارده از طرف زن فرنگی به مسائل اعتقادی و اخلاقی حاکم بر جامعه است. و معتقد است ورد دختران فرنگی به کشور با خود فساد به همراه خواهد آورد.
5-5-8 . به خطر افتادن آداب و سنن ملی و دینی کشور
نویسندگان مسجد اعظم در این قسمت متن توضیح میدهند چگونه زن فرنگی به مسائل اخلاقی و اعتقادی ضربه میزند:
«در اثر تلقین و تحریک آن معشوقه خارجی نسبت(مرد ایرانی) به میهن و فامیل و نزدیکان خود بد بین و بی علاقه شده و با آنها قطع رابطه می نمایند و احیانا اگر دست به اقدامات اصلاحی هم بزنند جنبه افراطی داشته و میخواهند تمام سنن و آداب ملی و دینی کشور خود حتی خط و شکل و وضع زندگی خانوادگی آنها را تغییر داده و به تمام معنی یک اروپایی تمام عیار باشند».(آشتیانی، 1345: 4)
همانطور که در متن دیده میشود نتیجه ورد یک عنصر خارجی و بیایمان و زنی با اداب و فرهنگ جامعه غربی که در محیطی مختلط با مردان بزرگ شده و زنی اجتماعی و بیحجاب با وردش به یک کشور اسلامی به زعم نویسنده به آموزهای اخلاقی ضربه خواهد زد. زن سنتی با دیدن یک زن دیگر با تفکر و زندگی متفاوت نسبت به تعریفهای که برای او از کودکی در رابطه با هویت زن شده به چالش کشیده میشود. از طرفی دیگر سویه اصلی متن به این سمت است که یک زن خارجی با ورد به خانواده شوهر فقط باعث جدایی مرد از خانواده خود شده و تخم بدبینی و نفاق در بین شوهرش و خانواده او از جانب این زن پاشیده میشود.
نویسنده همان تعابیری که برای غرب و دشمن و بیگانه به کار میرود را برای دختر فرنگی نیز بکار برده است و وی را نماینده غرب و عنصر نفاق و جدایی بین مسلمین میبیند. و بر آن است که در هر صورت نباید به یک غریبه اعتماد کرد. چرا که یا باعث جدایی پسر از خانواده خود میشود یا مرد ایرانی آنقدر مجذوب او میشود که همه فرهنگ و اداب و سنن خود را که سالها آموخته تحت تاثیر این زن تغییر میدهد و همه را میخواهد اروپای کند. قدرت اعجاب برانگیز زن فرنگی از کجا نشات میگیرد که چنین مردان ایرانی را برده و اسیر خود میکنند که همه چیز را فدای آنان میکنند؟!!
اسلامگرایان سنتی برآنند یک دختر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی جامعه اسلامی، حقوق زنان، زنان و دختران، عرصه عمومی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق زنان، فیزیولوژی، عرصه عمومی، فرزندآوری