پایان نامه با واژگان کلیدی عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، عرضه و تقاضا

دانلود پایان نامه ارشد

خريدار يا فروشنده به بازار مراجعه مي کند نتواند قيمت مناسبي براي دارايي بيابد.
در ادبيات مالي واژه نقدشوندگي به دو مفهوم مجزا اشاره دارد. مفهوم اول به نقدشوندگي داراييهاي شرکت اشاره دارد،ازاين نظر که يک شرکت وقتي نقدشونده ناميده مي شوند که دارايي هاي نقد نسبتا زيادي داشته باشند. مثل وجوهنقد در ترازنامه اين ارزش اشاره به ارزش تسويه داراييهاي شرکت دارد.
مفهوم دوم، نقدشوندگي سهام معامله شده شرکت است. از اين نظر شرکت وقتي نقده شونده است که سهام آن نقد شونده باشد . يعني با سرعت بيشتر، هزينهي کمتر و قيمت مناسبتري به فروش رسد.
2-2-2- نقدشوندگي بازار
نقدشوندگي بازار مفهومي هست که بسيار با نقدشوندگي سهام نزديک است. گاهي در ادبيات مالي يکسان در نظر گرفته مي شود اما در ارتباط با آن مي توان گفت نقدشوندگي بازار ديد کلي به نقدشوندگي سهام است. به عبارت بهتر بازاري نقدشونده ناميده ميشود که داراي سهامهاي نقدشونده باشند. در تعريف ديگر توانايي بازار براي جذب حجم عظيم معاملات بدون ايجاد نوسان بيش از اندازه در قيمت تعريف مي شود.
نقدشوندگي بازار به عنوان عامل مهمي که کارايي بازار را تحت تاثير قرار ميدهد، ابتدا توسط کارايي و اثربخشي کارکرد کشف قيمت بازار تعيين ميشود. براي مثال بي اطميناني در مورد قيمت اجراي معامله در بازارهاي نقد کمتر است. اين امر مستلزم برابري قيمت اجرا با متوسط قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش نيست، بلکه بدين معناست که انحراف بين اين دو بايد قابل پيش بيني و در حداقل ممکن باشد. در عمل اين امر با فاصله کم و باثبات بين قيمتهاي عرضه و تقاضا همراه است. بنابراين بازارهاي نقد بايد امکان ورود و خروج را به گونه ي که کمترين اخلالي ايجاد شود، يعني با حداقل کاهش در ارزشهاي اسمي، هزينه هاي معاملاتي اندك و در کوتاه مدت فراهم کنند هر چه نقدشوندگي بازار بيشتر باشد، تعداد سفارشهاي متقابل براي سفارشهاي انجام نشده بيشتر است و بنابراين احتمال انطباق مطلوب سفارشها افزايش مي يابد.سرمايه گذاران به بازارهايي روي مي آورند که از نقدشوندگي بالاتري برخوردارند. بنابراين نقدشوندگي عامل مهمي در رشد و توسعه بازارها محسوب مي شود.( گزارش کميته بازار هاي نو ظهور،2008)

2-2-3- ريسک و بازده و نقدشوندگي
هر چقدر قابليت نقدشوندگي يك سهم كمتر باشد،آن سهم براي سرمايهگذاران جذابيت كمتري خواهد داشت، مگر اينكه بازده بيشتري عايد دارنده آن گردد. شواهد تجربي نشان ميدهد كه عامل عدم نقدشوندگی در تصميمگيريها مي تواند نقش مهمي را ايفا نمايد. به عبارت كه در چنين مواردي قدرت نقدشوندگي ميتواند اهميت زيادي داشته باشد(يحيي‌زاده وخرمدين،1387)
رابطه بين بازده مورد انتظار و ريسک يک رابطه مثبت است. يعني هر اندازه بازده مورد انتظار بالاتري مد نظر باشد، ريسک آن نيز بيشتر خواهد بود. در نخستين سالهاي 1900 تحليل گران براي ارزيابي ريسک اوراق بهادار به تراز نامه توجه مي کردند: يعني هر اندازه ميزان وام و بدهي هاي يک شرکت بيشتر بود، ريسک آن را نيز بيشتر تخمين مي زدند.
با انتشار کتاب تجزيه و تحليل اوراق بهادار، تعريف ريسک به ميزان حاشيه ايمني تبديل شد. اين حاشيه ايمني بر حسب تفاوت قيمت بازار و ارزش واقعي اوراق بهادار بدست ميآيد.
امروزه اکثر پژوهشگران ريسک سرمايهگذاري را با انحراف معيار نرخ بازده مرتبط مي دانند عوامل معتددي موجب انحراف نرخ بازده يا ريسک و در نتيجه تغيير در قيمت سهم در بازار مي شود که از جمله آن مي توان به ريسک تجاري، ريسک نرخ بهره، ريسک تورم، ريسک مالي، ريسک نقدشوندگي، ريسک نرخ ارز اشاره کرد.
2-2-4- هموار سازي سود
هموارسازي سود به وسيله همبستگي قابل پيش بيني با انگيزه ها و موانع براي مديريت سود پديدار ميشود. به طور مشخص اگر وجود هموار سازي سود سبب ايجاد ابهام گردد، بر روي انگيزه سرمايهگذاران جهت معامله و تجارت تاثير مي گذارد. به طور معمول شواهد و تجربيات اظهار ميدارند که شرکتها با درجه بالاي هموارسازي سود نقدشوندگي پاييني را تجربه مي کنند که در افزايش اختلاف قيمت پشنهادي خريد و فروش سهام منعکس مي گردد ( ناصر ايزدي نياو رضايي،1388).
تبيين ديگري که با مطلالعه اديبات نقدشوندگي ميتوان نتيجه گرفت اين است که هموارسازي سود با کاهش تقارن اطلاعاتي موجبات ريسک عدم تقارن اطلاعاتي را فراهم مي آورد و براي بازارسازها اين خطر که با افرداي آگاه به اطلاعات نهاني طرف معامله قرار گيرند را افزايش ميهد. بنابراين بازارسازها براي مصون ماندن از اين ريسک اقدام به افزايش شکاف مابين قيمت پيشنهادي خريد و فروش مي نماييد.

2-2-5- حاکميت شر کتي و نقدشوندگي سهام:
ادبيات موجود در رابطه با حاکميت شرکتي بيانگر نتايج متفاوتي است. به گونهاي که برخي پژوهش های حاکميت شرکتي را عامل فزاينده نقدشوندگي و برخي ديگر آن را عامل کاهنده نقدشوندگي مي دانند.
آنچه تمامي اين پژوهش های به آن اشاره کرده‌اند،اين است که که اگر افزايش کيفيت حاکميت شرکتي به کاهش عدم تقارن اطلاعاتي در مورد سهام شرکت منجر گردد،اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام کاهش مي يابد و در نتيجه نقدشوندگي سهام افزايش مي يابد. اما چنانچه افزايش کيفيت حاکميت شرکتي به افزايش عدم تقارن اطلاعاتي در مورد سهام منجر گردد،اختلاف قيمت پيشنهادي خريد افزايش مي يابد و نقدشوندگي کاهش خواهديافت(اعتمادي وهمکاران،1389).
2-2-6- کيفيت افشا
همان گونه که در گزارش عمومي منتشر شده حسابداري نقل شده است، کيفت افشا براي نقدشوندگي بازار سرمايه مهم است. انتشار عمومي ، عدم تقارن اطلاعاتي را بين معامله کنندگان کاهش مي دهد و به نقد شوندگي سهام منجر مي شود. اما همان طور که ليوز و ورچيا (1999) اشاره کرده اند شواهد معدودي در رابطه با کيفيت اطلاعات‌ و نقدشوندگي سهام ‌بازار وجود دارد(هافلين، شاو، يلد، 2005 )پژوهش های قبلي همچون,هلي و هاتون نشان مي دهد که بين افشاي اطلاعات و شکاف قيمتي رابطه منفي و جود دارد.
2-2-7- نقد شوندگي دارايي ها و نقد شوندگي سهام:
يکي از موانع پژوهش تجربي در خصوص نقدشوندگي دارايي، دشواري اندازه گيري آن است. چون بازار سازمان يافته‌اي براي دارايي هاي شر‌کت وجود ندارد و مظنه قيمت روزانه را همانند اوراق بهادار در اختيار نداريم و مشاهده نمي‌کنيم. لذا داده‌اي براي اندازه گيري نقدشوندگي که در ادبيات زير ساختاري بازار مورد استفاده قرار گيرد، وجود ندارد و مي بايد به مزايده و پرسش مظنه اتکا شود با وجود محدويتهاي فوق چندين اندازهگيري بالقوه از نقدشوندگي دارايي شرکت وجود دارد(گاپلن22 و کاندل23، پوزنر24،2009.(
در گذشته، چندين مطالعه به شواهد غير مستقيمي در خصوص تاثير نقدشوندگي دارايي بر نقدشوندگي سهام دست يافته اند.در اين مطالعات استدال شده است که نقدشوندگي دارايي با کاهش نامتقارن بودن اطلاعات سبب کاهش اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام و در نتیجه افزايش نقد شوندگي سهام مي شود(مهراني،رسايئان،1388)
داراييهاي نقد شونده همچون وجه نقد و معادل وجهنقد به سهولت قابل ارزشيابي است در حالي که داراييهاي کم نقدشونده شامل سرمايهگذاريها و فرصت هاي رشد به سختي قابل اندازهگيري ميشوند و احتمال انجام معاملات نهاني در مورد انها بيشتر است و در نتیجه به عدم تقارن اطلاعاتي منجر خواهد شد(ابودي25 و ليو26، 2000)
2-3- کيفيت سود و مفاهيم مرتبط با آن
2-3-1- اهداف گزارشگري سود
هدف اوليه حسابداري مالي فراهم آوردن اطلاعات مفيد براي سرمايه‌گذاران جهت پيش بيني عملکرد واحد اقتصادي است. ضرورت گزارش سود به عنوان يک منبع اوليه براي تصميم گيري سرمايهگذاران به خوبي قابل استناد بوده و گزارش سود به شيوههاي مختلف مانند ارايه مبنايي براي محاسبه ماليات، معياري براي ارزيابي موفقيت عملکرد شرکت و معياري براي مديريت توزيع سود، معياري براي مديريت يک واحد اقتصادي و ساير موارد به اقتصاد جامعه کمک مي کند. همچنين به دليل اين که ارزش شرکت با سودهاي حال و آيندهاش تعيين می شود تعيين سود از اهميت به سزاي بر خوردار است (کردستاني،هدايتي،1388).
شرکتها بايستي در پايان هر دوره فعاليت، صورتهاي مالي اساسي را تهيه کنند. يکي از اين صورتهاي مالي ، صورت سود و زيان است که آخرين رقم آن، سود واحد تجاري مي باشد. با توجه بر اهميت و کاربردهاي مختلف سود اهداف گزارشگري سود شامل موارد ذيل مي باشد :
– سود به عنوان مبنايي براي محاسبه ماليات و توزيع مجدد ثروت بين افراد مي باشد.
– سود به عنوان راهنمايي مورد تصور است که بر اساس آن سياست هاي مربوط به سود تقسيمي و نگهداري سود تضمين مي شود.
– سود به عنوان راهنمايي براي سرمايه گذاري و تصميم گيري مورد توجه قرار مي گيرد. معمولاً چنين فرض مي شود که سرمايه گذاران مي کوشند بازده مبلغي را که سرمايه‌گذاري مي‌کنند به حداکثر برسانند البته با توجه به درجه قابل قبولي از ريسک .
– سود به عنوان يک ابزار يا وسيله پيش بيني کننده به حساب ميآيد که افراد را در امر پيش بيني سودها و رويدادهاي اقتصادي آينده ياري مي دهد. سود شامل نتيجههاي عملياتي يا سود عادي و نتيجه هاي غير عملياتي يا سود ( زيان ) غير عملياتي ناشي از رويدادهاي غيرمترقبه مي باشد که مجموع آنها برابر است با سود خالص.
– فرض بر اين است که سود عادي امري جاري و مستمر است ولي سود (زيان) غيرعملياتي ناشي از رويدادهاي غير مترقبه ،نتيجه پژوهشها نشان ميدهد که براي پيش بيني سود آينده، سود عادي و جاري نسبت به سود خالص برتري دارد .
2-3-2- محتواي اطلاعاتي سود حسابداري
يكي از اهداف اصلي صورت‌هاي مالي گزارش اطلاعات درباره‌ي عملكرد مالي است. عملكرد مالي دربرگيرنده‌ي بازده منافع تحت كنترل واحد تجاري است. اطلاعات مربوط به عملكرد مالي در صورت سود و زيان جامع ارائه مي‌شود. اين اطلاعات نشان مي‌دهد كه يك واحد تجاري تا چه ميزان در به كارگيري منابع خود موفق بوده است. تحليل اطلاعات مربوط به عملكرد مالي دوره‌هاي مختلف و تغييرات آن براي پيش‌بيني توان سودآوري آتي واحد تجاري نيز مفيد مي‌باشد. براساس مفاهيم نظري گزارشگري مالي، صورت‌هاي عملكرد مالي در قالب موارد زير به اهداف گزارشگري كمك مي‌كند :
الف) ارائه اطلاعات به استفاده‌كنندگان به منظور قادر ساختن ايشان در امر بررسي ارزيابي‌هاي قبلي از عملكرد مالي دوره‌هاي گذشته و در صورت لزوم اصلاح ارزيابي‌هاي آن‌ها از عملكرد دوره‌هاي آتي.
ب) ارائه‌ي گزارشي از نتايج وظيفه مباشرت مديريت به منظور قادر ساختن استفاده‌كنندگان به ارزيابي عملكرد گذشته مديريت و ايجاد مبنايي جهت شكل‌گيري انتظارات آتي در مورد عملكرد مالي.
براساس بيانيه شماره يك هيأت استاندارهاي حسابداري مالي27، كانون توجه گزارشگري مالي، اطلاعات مربوط به عملكرد واحد انتفاعي است كه توسط معيارهاي سود و اجزاي تشكيل دهنده آن تأمين مي‌شود. اين سود محاسبه شده، داراي محتواي اطلاعاتي بوده و اندازه‌گيري آن، متضمن مسائل مفهومي و عملي قابل ملاحظه‌اي است. اگرچه پذيرش يك مفهوم فراگير سود براي مقاصد گزارشگري مالي برون سازماني نيز حائز اهميت است، ولي تحليل دقيق مفاهيم و اهداف مختلف آن بيانگر اين واقعيت است كه مفهوم واحد آن توانايي جواب‌گويي به مقاصد گوناگون را ندارد(ايماني برندق،1384).
اگرچه مفهوم تعهدي سود به عنوان يك اندازه‌گيري بنيادي، با انتقادهايي مواجه است اما از ديدگاه اطلاعاتي، اين مفهوم بيانگر نتيجه فعاليت‌ حسابداري مي‌باشد. براساس فرضيات بازار كارآمد، پژوهش های مشاهده‌اي نيز نشان داده است كه سود حسابداري، محتواي اطلاعاتي دارد.
2-3-3- ديدگاه‌هاي مختلف پيرامون محتواي اطلاعاتي سود حسابداري
سود به عنوان محصول ارزشي شركت‌ها و نتايج عملياتي آن‌ها محسوب شده و يكي از مهم‌ترين مباني تصميم‌گيري استفاده ‌كنند گاني چون مديران، سرمايه‌گذاران و تحليل‌گران مالي مي‌باشد كه ارائه‌ي منصفانه‌ي آن، بر عهده‌ي حرفه‌ي حسابداري به عنوان بازوي اصلي مديريت و گزارشگري بوده و خود نيز بيانگر عملكرد

پایان نامه
Previous Entries صاحبان سهام، بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار Next Entries بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، حقوق صاحبان سهام