پایان نامه با واژگان کلیدی عامل انسانی، استان یزد، پلیس راهور

دانلود پایان نامه ارشد

– مشکلاتمربوطبهسیستمحملونقلعمومی………………………………………………………………………………………….53
۳-۱۶- تعیینمسائلومشکلاتترافیکیمحدودهبافتفرسوده……………………………………………………………………………53
۳-۱۷- چشم انداز توسعه بخش حمل و نقل استان يزد …………………………………………………………………………………………53
۳-۱۸- برداشتوبررسیوضعشبکهخیابانهایموجود ( درصدشیب،نوعپوشش )……………………………………….54
۳-۱۹- تعیینسلسلهمراتبشبکهمعابرموجود……………………………………………………………………………………………………..54
۳-۲۰- نگاهی به آمار تصادفات استان یزد در سال جاری……………………………………………………………………………………….55
۳-۲۰-۱- عمده ترین علت تصادفات شهری…………………………………………………………………………………………………………….56
۳-۲۱- فاصلهشبکهراههایدرونشهر…………………………………………………………………………………………………………………..56
۳-۲۲- سیستمحملونقل………………………………………………………………………………………………………………………………………57
۳-۲۲-۱- ساختارشهروشبکهاصلیحملونقل…………………………………………………………………………………………………..57
۳-۲۳- بررسی تلفات موتورسیکلت در کشور مالزی…………………………………………………………………………………………………58
۳-۲۳-۱- برخورد های موتورسیکلت از لحاظ موقعیت……………………………………………………………………………………………64
فصل چهارم : یافته های پژوهش…………………………………………………………………………………….66
۴-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………67
۴-۲- نمای کلی تصادفات………………………………………………………………………………………………………………………………………….67
۴-۳- توزیع تصادفات از لحاظ سبک حمل و نقل…………………………………………………………………………………………………….69
۴-۴- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر اساس نوع راه……………………………………………………………………………………………….70
۴-۵- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر اساس نوع برخورد………………………………………………………………………………………..71
۴-۵- تصادفات موتورسیکلت در استان یزد بر اساس علت تامه تصادف………………………………………………………………….72
۴-۶- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر اساس وضعیت برخورد…………………………………………………………………………………72
۴-۷- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر اساس ماه……………………………………………………………………………………………………..73
۴-۸- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر اساس روز…………………………………………………………………………………………………….75
۴-۹- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر حسب ساعت………………………………………………………………………………………………..76
۴-۱۰- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر اساس روشنایی هوا……………………………………………………………………………………77
۴-۱۱- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر اساس شرایط جوی…………………………………………………………………………………..78
۴-۱۲- توزیع تصادفات بر اساس استفاده از کمربند و کلاه ایمنی…………………………………………………………………………..79
۴-۱۳- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر اساس نوع گواهینامه راننده مقصر……………………………………………………………81
۴-۱۴- یافته های پژوهش بر اساس پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………..82
۴-۱۴-۱- تعیین روایی و اعتبار ابزار مورد استفاده…………………………………………………………………………………………………..83
۴-۱۴-۲-تعیین وضوح آیتم ها (Item clarity) …………………………………………………………………………………………………83
۴-۱۴-۳- تعیین روایی صوری (Face validity) …………………………………………………………………………………………………83
۴-۱۴-۴-تعیین پایایی پرسشنامه (Reliability) ………………………………………………………………………………………………..84
۴-۱۴-۵- محتوای پرسشنامه (Questionnaire Content) …………………………………………………………………………..84
۴-۱۵- تجزیه و تحلیل سوالات با توجه به بخش های پرسشنامه……………………………………………………………………………86
۴-۱۵-۱- عامل انسانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………86
۴-۱۵-۲- عامل جاده………………………………………………………………………………………………………………………………………………..88
۴-۱۵-۳- عامل وسیله نقلیه……………………………………………………………………………………………………………………………………..89
4-16- ازمون میانگین نمونه در مقابل یک مقدار شناخته شده (one _ sample T Test )……………………………90
4-16-1- نتایج حاصل از عامل انسانی……………………………………………………………………………………………………………………..91
4-16-2- نتایج حاصل از عامل جاده………………………………………………………………………………………………………………………..92
4-16-3- نتایج حاصل از عامل وسیله نقلیه…………………………………………………………………………………………………………….92

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………..94
منابع و ماخذ : ……………………………………………………………………………………………………………..104

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۳-۱- سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰…………………………………………………………………………………..45
جدول ۳-۲- سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۰……………………………………………………………………………..47
جدول ۳-۳- کنترلظرفیتوسطحسرویسمبادیورودیشهریزد……………………………………………………………………50
جدول ۳-۴- طولوسطحانواعخیابانهادرسلسلهمراتبشبکهمعابر………………………………………………………………..55
جدول ۳-۵- میانگین آمار تلفات ، تصادفات، و تعداد موتورسیکلت برای چندین شهر مالزی………………………………..62
جدول ۴-۱- گزارش امار ترکیبی پلیس راهور بر اساس نوع تصادف……………………………………………………………………….68
جدول ۴-۲- تعیین پایایی پرسشنامه با استفاده از spss………………………………………………………………………………………..84
جدول ۴-۳- درصد پاسخگویی کارشناسان………………………………………………………………………………………………………………85
جدول ۴-۴- درصد پاسخگویی به سوالات بخش عامل انسانی………………………………………………………………………………..86
جدول ۴-۵- درصد پاسخگویی به سوالات بخش عامل جاده…………………………………………………………………………………..88
جدول ۴-۶- درصد پاسخگویی به سوالات بخش عامل وسیله نقلیه………………………………………………………………………..89
جدول ۴-۷- وزن دهی گزینه های پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………….90
جدول ۴-۸- نتایج حاصل از عامل انسانی از نرم افزار………………………………………………………………………………………………91
جدول ۴-۹- نتایج حاصل از عامل جاده از نرم افزار…………………………………………………………………………………………………92
جدول ۴-۱۰- نتایج حاصل از عامل وسیله نقلیه از نرم افزار…………………………………………………………………………………..92
جدول ۵-۱- خلاصه عوامل موثر بر تصادفات بر اساس امارها……………………………………………………………………………….100
جدول ۵-۲- خلاصه عوامل موثر بر تصادفات بر اساس پرسشنامه………………………………………………………………………..100

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل ۲-۱- اولین موتورسیکلت جهان…………………………………………………………………………………………………………………………8
شکل ۲-۲- موتورسیکلت Reitwagen………………………………………………………………………………………………………………….10
شکل ۲-۳- تولید موتورسیکلت در کشور از سال ۹۰ تا فروردین ۹۳……………………………………………………………………..13
شکل ۲-۴- اجزاء تشکیل دهنده کلاه ایمنی……………………………………………………………………………………………………………32
شکل ۲-۵- نمونه ای از کلاه ایمنی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی استان یزد، پیشگیری از آسیب، تصادفات جاده ای Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی استان یزد، راهنمایی و رانندگی، تصادفات جاده ای