پایان نامه با واژگان کلیدی طرح تفصیلی، محیط زیست، حمل و نقل، کیفیت زندگی

دانلود پایان نامه ارشد

اراضی بلافصل شهر و روستاهای نزدیک به آن؛
تبدیل روستاهای بزرگ نزدیک به شهر به کانونهای سکونتی نیمه شهری- نیمه روستایی فاقد زیر ساخت های مورد نیاز ساکنان؛
افزایش کاذب بهای زمین، ساختمان و مسکن و رونق بورس بازی و دلالی زمین و ساختمان که زمینه ساز تخریب باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی و ایجاد انگیزه شدید برای ساخت و ساز در آنها می‌شود.
چشم انداز توسعه کرج در افق این طرح (1405) به صورت زیر تعریف شده است (مهندسان مشاور باوند، 1387: 98):
شهری؛ پایدار و تضمین کننده بهبود کیفیت زندگی با حفاظت از محیط طبیعی و محیط زیست شهری و استفاده از بازیافت زمین‌های با کاربری ناسازگار موجود در محدوده قانونی؛
شهری؛ تأمین کننده خدمات برتر در سطح حوزه کرج- شهریار که گردشگری، آموزش عالی و پژوهش و خدمات متنوع کلان‌شهری پایه های اصلی توسعه آن را شکل می‌دهد؛
شهری؛ با فرصتهای اقتصادی یک کلان‌شهر در زمینه سرمایه گذاری و اشتغال؛
شهری؛ با خود بسندگی نسبی که تعادل میان عرصه های سکونت، خدمات و اشتغال در آن تأمین می‌شود و نزدیکی نسبی محل های زندگی، کار و فعالیت آنرا از وضعیت غالب خوابگاهی خارج می‌کند؛
شهری؛ مطلوب برای فعالیتهای گردشگری و تفریحی و گذران اوقات فراغت؛
شهری؛ با شبکه حمل و نقل ایمن و کارآمد که از وسایل حمل و نقل همگانی برخوردار است و با شبکه های نظیر در تهران و شهرهای حوزه پیوند دارد؛
شهری؛ امن در برابر انواع آسیب ها از طریق ایجاد محدودیت توسعه در حریم گسل های لرزه خیز و پهنه های سیل گیر و حریم رودخانه کرج؛
شهری؛ دوستدار محیط زیست با داشتن مناظر طبیعی زیبا در فضاهای سبز و باغها، پاک و عاری از آلودگی های محیطی.
هدف محوری این طرح برای توسعه پایدار کلان‌شهر کرج تأمین فضاها و امکانات خدماتی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است که در زمینه‌های توسعه و پیشرفت شرایط اجتماعی و زیرساخت ها جهت پاسخگویی به نیازهای اساسی کلیه ساکنان؛ حفاظت مؤثر از محیط زیست شهری و طبیعی، فراهم آوردن سطح مناسبی از رشد اقتصادی و فرصتهای شغلی در مجاورت تهران اما مستقل از آن پیگیری می‌شود؛ که این اهداف از طریق تراکم شهری فشرده تر؛ تقویت شبکه کانونی و بهره گیری از کاربری های مختلط؛ حفاظت از فضاهای سبز و باغات درون و بیرون شهر؛ توسعه امکانات حمل و نقل همگانی سازگار با محیط زیست و گسترش شبکه خطوط قطار سبک در همه محدوده شهری کرج؛ تأمین پارکینگ های عمومی، باراندازها و پایانه ها در تناسب با توسعه شهر؛ حفاظت از منابع و سرمایه های طبیعی؛ رفع آلودگی ها؛ بهره گیری از گستره های سبز و باز با ایجاد ارتباطات بین آنها در شکل دادن به ساختار شهر؛ تأمین مسکن مناسب و خدمات برای کلیه اقشار ساکن؛ ایجاد فرصت های شغلی کافی؛ تشویق سرمایه گذاری در خدمات دانش محور، صنایع پیشرفته و غیر آلاینده و فعالیتهای گردشگری و آموزشی؛ تشویق به استقرار خدمات برتر بدست می‌آیند (همان: 99).
در این راستا و جهت نیل به این اهداف، راهبردهایی چون حفاظت کامل از گستره های سبز، افزایش کیفیت محیطی، کنترل کیفیت هوا و رفع آلودگی صوتی، تشویق گروههای مختلف اجتماعی به اسکان در شهرکها و محله های واحد، تأمین خدمات متناسب با جمعیت آتی، تشویق سرمایه گذاری در جهت افزایش فرصت های اشتغال در بخش‌های صنعت، خدمات و آموزش، توسعه درونی شهر با استفاده از زمین‌های بایر، جابجایی فعالیت های مزاحم به مجتمع های خدماتی در دروازه های شهر، ظرفیت سازی مدیریتی در شهرداری کرج متناسب با الزامات مدیریت کلان‌شهر و حریم، ایجاد منابع درآمدی پایدار برای شهرداری، همکاری با دیگر شهرداری های حوزه، تشویق راهکارهای مشارکت بخش‌های عمومی و خصوصی در طرح های توسعه، ظرفیت سازی برای استقرار فعالیت های اقتصادی در محدوده شهرها ارائه شده است.
همچنین، سیاستهایی مانند تشویق فعالیتهای سودآور در محورها و گستره های برخوردار از ارزش های زیست محیطی، اعطای مجوز تغییر کاربری از ناسازگار و آلاینده فعلی به فعالیت های انتفاعی، جلوگیری از فعالیت واحدهای آلاینده پراکنده در سطح شهر، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده با تهیه طرحهای ویژه بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده، جداسازی محورهای عبوری- حرکتی از محورهای تجاری- خدماتی پیشنهاد گردیده است.
در سازمان فضایی پیشنهادی این طرح، پیشنهادات زیر ارائه شده است (همان: 110):
قسمت بندی گستره کلان‌شهر کرج به واحدهای شهری کوچکتری که در زمینه کارکردهای عمومی و خدماتی مستقل باشد؛
ضرورت نگهداری و حفظ گستره های سبز و باز به جا مانده در محدوده کلان‌شهر؛
جلوگیری از گسترش بافت شهری در پهنه طبیعی پیرامون شهر و محدوده ساختن افزایش نسبی جمعیت شهر به توسعه درون بافتی.
از سوی دیگر، در ارتباط با کاربری زمین، سرانه های پیشنهادی طرح موجب افزایش سطوح خدماتی تا حد 2 برابر وضع موجود شهر و تراکم خالص مسکونی 417 نفر در هکتار و متوسط تراکم ناخالص جمعیتی، 152 نفر در هکتار، تراکم ساختمانی 96 درصد و کاهش سرانه مسکونی و افزایش سرانه خدماتی را در پی دارد (همان).
طرح تفصیلی
پس از تصویب طرح جامع، مطالعات طرح تفصیلی کرج، از اوایل دهه 1370 توسط مهندسان مشاور پژوهش و عمران شهرداري هاي کرج، رجایی شهر و مهرشهر به طور جداگانه تهیه گردید. در طرح بازنگری تفصیلی شهر، بر اساس مطالعات جمعیت پذیری، جمعیت شهر تا افق سال 1400، 000,670,1 نفر پیشنهاد شده است. محدوده پیشنهادی طرح تفصیلی، 5/165 کیلومترمربع بوده است. در بازنگری طرح، حدود گسترش شهر با توجه به حفظ زمین‌های کشاورزی و باغهای موجود در حاشیه شهر، اعمال کنترل مستقیم بر اراضی همجوار محدوده شهر و جلوگیری از ساخت و ساز و یا استقرار فعالیت های نامناسب در آنها و پیش بینی نحوه استفاده مطلوب و کاربری های بهینه بر روی سطوح افزوده شده به محدوده، بهینه سازی شده است.در این چارچوب، مساحت محدوده پیشنهادی بالغ بر 179 کیلومتر مربع است (مهندسان مشاور باوند، 1385: 76).
توزیع کاربري ها در این طرح به صورتی انجام شده که سهم خدمات شهري حدود 5/31 درصد و سهم اراضی مسکونی حدود 30 درصد، شبکه ارتباطی 7/22 درصد و خدمات مراکز محله اي و ناحیه اي 5/7 درصد از سطح کل مناطق کرج را تشکیل می‌دهند (مهندسان مشاور باوند، 1385). در بازنگری طرح تفصیلی سال 1385، میانگین سرانه کاربري مسکونی در وضع موجود کاهش یافته و سرانه شبکه معابر بدون تغییر باقی مانده است که این به معناي افزایش سطح سرانه کاربري هاي خدماتی در حد استانداردهاي مطلوب است (جدول شماره 3-17).
جدول شماره 3- 17: سرانه موجود و پیشنهادی بازنگری طرح تفصیلی
سرانه
مسکن
خدمات
رفت و آمد
کل
موجود
0/27
5/10
5/22
0/60
پیشنهادی
0/22
0/21
0/22
0/65
مأخذ: مهندسان مشاور باوند، 1385
اصلی ترین تفاوت پیشنهادات این طرح با وضع موجود شهر، دگرگونی شهر از حالت تک مرکزي کنونی به یک ساختار سه کانونی (ایجاد دو کانون شهري فردیس و مهرشهر هم ارز با مرکز شهر کنونی) است (نقشه شماره 3-4) که اثر چشمگیري بر مسئله رفت و آمد شهر خواهد داشت (همان).
در نهایت، واقعیت تلخی را بایستی اعتراف کنیم و آن این است که دید معماری و شهرسازی در سالهای اخیر توسط معماران و مهندسان شهرسازی در قالب تدوین و تصویب طرحهای تفصیلی و جامع شهرها و اجرای آنها، متاسفانه نه در شهرسازی جدید و نه در احیای شهرسازی اسلامی و سنتی موفق نبوده‌ایم و دور اندیشی لازم و عاقلانه ای نداشته ایم. از سوی دیگر، در مستحدثات 20-30 سال گذشته در کرج که بر مبانی پروانه ساختمانی و منطبق با طرح تفصیلی ساخته شده اند، متاسفانه شاهد نارسائیهای بارز و عیان مانند عدم پیش بینی فضاها و سرانه های عمومی و خدماتی مانند فضاهای سبز، آموزشی و فرهنگی و عرض کم معابر هستیم. برابر طرح تفصیلی شهر کرج که توسط شورایعالی معماری و شهرسازی کشور به تأیید رسید و پس از رفع مغایرتها و انجام اقدامات و بررسیهای کارشناسانه سرانجام در سال 1391 به تصویب نهایی رسید و از همان سال ابلاغ گردید و مورد ملاک مدیریت شهری قرار دارد و افق طرح در آستانه سال 1400 به دو میلیون و یک صد هزار نفر پیش بینی شده است.

طرح جامع شهر تهران
در این بخش با توجه به وابستگی کلان شهر کرج به تهران و تأثیر توسعه تهران بر توسعه کرج به بررسی طرح جامع شهر تهران پرداخته می شود.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی رشد جمعیت، نرخ بیکاری، توسعه شهر، تراکم جمعیتی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره توزیع فراوانی، نهاد خانواده، آسیب های اجتماعی، مواد مخدر