پایان نامه با واژگان کلیدی ضریب همبستگی، معیارهای ارزیابی، ارزیابی کیفی، جامعه آماری

دانلود پایان نامه ارشد

عنوان، چکیده، کلیدواژه، مقدمه، یافتههای پژوهش، بحث و نتیجهگیری و منابع همگی مقالات دارای این معیارها بودهاند. 3 مقاله دارای بخش تقدیر وتشکرهستند. اما هیچکدام از مقالات مورد بررسی دارای بخش های بیان مسئله، تبیین هدف، پرسشهای پژوهش، پیشینه پژوهش، معرفی پروژه، ابزار پژوهش، جامعه آماری پژوهش، محدوده ومحدودیتها،پیشنهادها و پیوست نبودهاند.
جدول 4-17 : « وضعیت مقالات ایرانی در مجلۀPlasma Devices and Operations براساس معیارهای ارزیابی ظاهری در سالهای مورد مطالعه»»
معیارهای ارزیابی ظاهری مقالات علمی
فراوانی
عنوان
25
چکیده
25
کلید واژه
25
مقدمه
25
بیان مسئله
0
تبیین هدف
0
پرسشها پژوهش
0
پیشینۀپژوهش
0
معرفی پروژه
0
روش شناسی
0
ابزار پژوهش
0
جامعه آماری پژوهش
0
محدوده ومحدودیتها
0
یافتهها
25
بحث ونتیجه
25
پیشنهادها
0
تقدیروتشكر
3
منابع
25
پیوستها
0

جدول شمارهی 4-18 به بررسی مقالات Radiation Measurementsپرداخته است. از 10عنوان مقالۀ منتشر شده در این مجله از نظر معیارهای ارزیابی ظاهری عنوان، چکیده، کلیدواژه، مقدمه، یافتههای پژوهش، بحث و نتیجهگیری و منابع پژوهش همهی مقالات دارای این معیارها بودهاند. 4 مقاله دارای بخش تقدیر وتشکر بودهاند. اما هیچکدام از مقالات مورد بررسی دارای بخشهای بیان مسئله، تبیین هدف، پرسشهای پژوهش، پیشینه پژوهش، معرفی پروژه، ابزار پژوهش، جامعه آماری پژوهش، محدوده ومحدودیتها، پیشنهادهاو پیوست نبودهاند.
جدول 4-18 : « وضعیت مقالات ایرانی در مجلۀ Radiation Measurements براساس معیارهای ارزیابی ظاهری در سالهای مورد مطالعه»
معیارهای ارزیابی ظاهری مقالات علمی
فراوانی
عنوان
10
چکیده
10
کلید واژه
10
مقدمه
10
بیان مسئله
0
تبیین هدف
0
پرسشها پژوهش
0
پیشینۀپژوهش
0
معرفی پروژه
0
روش شناسی
0
ابزار پژوهش
0
جامعه آماری پژوهش
0
محدوده ومحدودیتها
0
یافتهها
10
بحث ونتیجه
10
پیشنهادها
0
تقدیروتشكر
4
منابع
10
پیوستها
0

جدول شمارهی 4-19 به بررسی مقالات مجلۀ Radiation Physics and Chemistry پرداخته است. از 33عنوان مقالۀ منتشر شده در این مجله از نظر معیارهای ارزیابی ظاهری عنوان، چکیده، کلیدواژه، مقدمه، یافتههای پژوهش، بحث و نتیجهگیری و منابع همگی مقالات دارای این معیارها بودهاند. 10 مقاله دارای بخش تقدیر وتشکر هستند. اما هیچکدام از مقالات مورد بررسی دارای بخشهای بیان مسئله، تبیین هدف، پرسشهای پژوهش، پیشینه پژوهش، معرفی پروژه، ابزار پژوهش، جامعه آماری پژوهش، محدوده ومحدودیتها و پیشنهادها و پیوست نبودهاند

جدول 4-19: « وضعیت مقالات ایرانی در مجلۀRadiation Physics and Chemistry براساس معیارهای ارزیابی ظاهری در سالهای مورد مطالعه»
معیارهای ارزیابی ظاهری مقالات علمی
فراوانی
عنوان
33
چکیده
33
کلید واژه
33
مقدمه
33
بیان مسئله
0
تبیین هدف
0
پرسشها پژوهش
0
پیشینۀ پژوهش
0
معرفی پروژه
0
روش شناسی
0
ابزار پژوهش
0
جامعه آماری پژوهش
0
محدوده ومحدودیتها
0
یافتهها
33
بحث ونتیجه
33
پیشنهادها
0
تقدیروتشكر
10
منابع
33
پیوستها
0

نتایج حاصل از ارزیابی مقالات حوزه دانش هستهای براساس معیارهای ارزیابی ظاهری نشان دهندۀ این امر است که از میان 480 عنوان مقاله، همۀ مقالات دارای معیارهای عنوان و منابع هستند، 99 درصد از مقالات دارای بخشهای چکیده و یافتههای پژوهش، 86درصد از مقالات دارای بخش کلیدواژه، 98درصد از مقالات دارای بخش مقدمه، 01/0درصد از مقالات دارای بخش روششناسی پژوهش،97 درصد از مقالات دارای بخش بحث و نتیجهگیری، 08/0درصد از مقالات دارای بخش پیشنهاد پژوهش، 34درصد از مقالات دارای بخش تقدیر و تشکر و 02/0درصد از مقالات دارای بخش پیوست هستند. اما معیارهای بیان مسئله، تبیین هدف، پرسشهای پژوهش، پیشینۀپژوهش، معرفی پروژه در هیچکدام از مقالات به صورت مجزا موجود نمیباشد.
4-4. فرضیه تحقیق
برای نشان دادن ارتباط بین ضریب نفوذ و کیفیت تولیدات علمی ایران در حوزه هسته‌ای فرضیه‌ای به صورت زیر شکل گرفت:
بین دو شاخص کیفیت و شاخص نفوذ در حوزه دانش هسته ای ایران در طی سالهای 2007-2011 رابطه وجود دارد.
در این پژوهش، به منظور بررسی رابطهی بین دو شاخص کیفیت و نفوذ در مقالات حوزه دانش هستهای ایران، آمار مربوط به شاخص کیفیت (ضریب تأثیر) از پایگاه وب آو ساینس در سالهای 2007 تا 2011 استخراج گردید. آمار مربوط به شاخص نفوذ( نفوذ مقاله و ایجین فاکتور) نیز از سایت ایجین فاکتور بدست آمد.سپس رابطه بین ضریب تأثیر به عنوان شاخص کیفیت و نفوذ مقاله، ایجین فاکتور به عنوان شاخص نفوذ مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر اینکه رابطۀ شاخصهای نفوذ یعنی دو شاخص نفوذ مقاله و ایجین فاکتور نیز بدست آمدجهت بررسی وجود رابطه بین این شاخصها، آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است.یافته‌های جدول 4-20 نشان می‌دهد ضریب همبستگی بین تعداد ضریب تأثیر و شاخص نفوذ مقالات در سال‌های مورد مطالعه (378/0r=) معنی‌دار نیست. درواقع، بین شاخص کیفیت و شاخص نفوذ در حوزه دانش هستهای رابطه‌ی معنی‌دار وجود ندارد.
جدول 4-20: «ضریب همبستگی بین ضریب تأثیر و نفوذ مقاله حوزه دانش هستهای سال‌های مورد مطالعه»
متغیر ملاک شاخص کیفیت( ضریب تأثیر)
شاخص آماری

ضریب همبستگی
مجذور ضریب همبستگی
سطح معناداری
شاخص نفوذ(ضریب نفوذ مقاله)
378/0
0.142
0.052

یافته‌های جدول 4-21 نشان می‌دهد ضریب همبستگی بین شاخص ضریب تأثیر و شاخص ایجین فاکتور حوزه دانش هستهای در سال‌های مورد مطالعه (174/0r=) معنی‌دار نیست. درواقع، بین کیفیت و نفوذ از نظر این دو شاخص در حوزه دانش هستهای ایران در سالهای مورد مطالعه رابطه‌ی معنی‌داروجود ندارد
جدول 4-21: «ضریب همبستگی بین دو شاخص ضریب تأثیر وایجین فاکتور حوزه دانش هستهای سال‌های مورد مطالعه»
متغیر ملاک شاخص کیفیت( ضریب تأثیر)
شاخص آماری

ضریب همبستگی پیرسون
مجذور ضریب همبستگی
(سطح معناداری)
شاخص نفوذ(ایجین فاکتور)
0.174
0.03
0.384

جهت بررسی وجود رابطه بین این دو شاخص، آزمون همبستگی پیرسون بین شاخص نفوذ مقاله با ایجین فاکتور انجام شد. یافته‌های جدول 4-22 نشان می‌دهد ضریب همبستگی بین شاخص نفوذ مقاله با ایجین فاکتور در سال‌های مورد مطالعه (572/0r=) مثبت و معنادار است. درواقع، بین دو شاخص نفوذ مقاله با ایجین فاکتور در حوزه دانش هستهای ایران در سالهای مورد مطالعه رابطه‌ی مثبت معنی‌دار وجود دارد.
جدول 4-22: «ضریب همبستگی بین دو شاخص شاخص نفوذ مقاله با ایجین فاکتور حوزه دانش هستهای سال‌های مورد مطالعه»
متغیر ملاک شاخص نفوذ مقاله
شاخص آماری

ضریب همبستگی پیرسون
مجذور ضریب همبستگی
(سطح معناداری)
شاخص ایجین فاکتور
0.572
0.327
0.002

فصل پنجم
(بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها)

5-1. مقدمه
در این پژوهش، به استخراج و ارائه شاخصها و معیارهای ارزیابی کیفیت و نفوذ مقالات علمی پرداخته شدهاست. آمار مربوط به تمامی مقالات حوزه دانش هستهای از دو پایگاه وب آو ساینس و ایجین فاکتور جهت بررسی ارتباط بین دو شاخص کیفیت و نفوذ مورد مطالعه قرار گرفت. در ادامه، یافته‌های حاصل از پژوهش با سایر مطالعات انجام شده در این زمینه مقایسه خواهد شد.
5-2.بحث
در پژوهش حاضر به منظور بررسی شاخصها ارائه شده، 3 پرسش مطرح گردید و به منظور بررسی مقالات حوزه دانش هستهای ایران 4 پرسش مطرح گردید و همچنین به منظور بررسی رابطه‌ی بین کیفیت و نفوذ مقالات حوزه دانش هستهای ایران،1 فرضیه مطرح گردید و مورد آزمون قرار گرفت.
تاکنون در هیچ پژوهشی به ارائه شاخص برای ارزیابی مقالات علمی براساس دو شاخص کیفیت و نفوذ پرداخته نشدهاست و همچنین رابطه بین شاخصهای کیفیت و نفوذ تاکنون در هیچ پژوهشی ذکر نشده است. از این رو، مقایسه‌ی نتایج حاصل با مطالعات مشابه بسیار مشکل گردیده است. با این حال، پژوهش‌هایی که با هدف ارزیابی کیفیت مقالات انجام رسیده است می‌توان از نتایج آن‌ها به منظور مقایسه با پژوهش حاضر استفاده نمود.
5-3. تبیین سوالات و فرضیه پژوهش
5-3-1. پرسش اصلی پژوهش
معیارها و شاخصهای ارزیابی کیفیت و نفوذ تولیدات علمی در حوزه دانش هستهای در ایران کدام است؟
برای پاسخگویی به پرسش اصلی پژوهش پس از انجام مطالعات در حوزههای مختلف، 31 شاخص در غالب 3 بخش مجزا استخراج و به صورت پرسشنامه ارائه شد. سپس این شاخصها و معیارها در اختیار 11 تن از متخصصین حوزه علمسنجی قرار گرفت، نتایج کسب شده پس از انجام مراحل تجزیه و تحلیل با استفاده از طیف لیکرت نشان دهنده این امر است که 31 شاخص استخراجی 27 شاخص توسط متخصصین حوزه علم سنجی، شاخص مناسبی برای ارزیابی کیفیت و نفوذ مقالات علمی هستند که این شاخصها در غالب جدول شماره 5-1 ارائه شده است. این شاخصها همگی از طرف متخصصین حوزه علمسنجی از نظر مطلوبیت مورد قبول بودهاند و آنها این شاخصها را شاخصهای مناسبی برای ارزیابی مقالات علمی میدانند. ولی آنچه مشخص است تبدیل برخی از شاخصهای کیفی به شاخصهای کمی مشکل است به طور مثال سنجش میزان حس رضایت خواننده بصورت کمی مشکل است ولی با این حال تبدیل شاخصها کمی به کیفی کمک بسیاری به ارزیابی تولیدات علمی میکند.در میان شاخصهای ارائه شده شاخصی که به چکیده و نمایه شدن مقالات در مجلات معتبر توجه دارد بیشترین میزان مطلوبیت در بین صاحبنظران دارد و شاخصهای ارائه شده توسط پایگاه معتبر مانند وب آو ساینس یا اسکوپوس از نظر صاحبنظران شاخصهای مناسب بودهاند. و آنچه بصورت کلی میتوان از نظر صاحبنظران استنباط کرد این است که نوآوری، ایجاد مبانی نظری جدید میتواند باعث افزایش کیفیت مقالات علمی میشود و همچنین شهرت علمی، رابطه علمی نویسنده، قدمت و قدرت مجله چاپ کننده و … همه میتوانند باعث افزایش نفوذ مقالات علمی شوند.
جدول5-1: «شاخصهای نهایی برای ارزیابی کیفیت و نفوذ مقالات علمی »
شاخصها و معیارهای ارزیابی کیفیت و نفوذ مقالات علمی
نوع شاخص برای ارزیابی
میانگین

استفاده از ضریب تأثیر به عنوان شاخصی برای ارزیابی کیفیت مقالات علمی
کیفیت
3.6364
چند نویسندگی شاخصی است برای افزایش کیفیت مقالات علمی
کیفیت
3.3636
برآورد کردن نیاز اطلاعاتی خواننده گان اثر در حوزه موضوعی مقاله
کیفیت
3.6364
ایجاد حس رضایت در خواننده اثر
کیفیت
4.2727
از لحاظ علمی، فاقد عیب و نقص باشد
کیفیت
3.7273
از لحاظ ساختاری یا ویژگیهای ساختاری، فاقد عیب و نقص باشد
کیفیت
4.1818
ارائه مطالب نوین در حوزه موضوعی
کیفیت
3.4545
توانایی علمی بالای نویسنده
کیفیت
4.1818
ایجاد مبنای نظری جدید درحوزه موضوعی
کیفیت
3.5455
شهرت علمی نویسنده اثر
نفوذ نویسنده
4.0909
دریافت جایزه نوبل و دیگر جوایز معتبر بین الملی
نفوذ نویسنده
3.4545
ارتباطات علمی نویسنده در جامعه علمی
نفوذ نویسنده
3.8182
توانایی نویسنده در ترغیب خواننده اثر
نفوذ نویسنده
4.0909
ضریب نفوذ مقاله
نفوذ نویسنده
3.4545
شاخصSJR
نفوذ نویسنده
3
قدرت حامیان نشریه
نفوذ مجله
3.5455
قدمت انتشار نشریه
نفوذ مجله
3.6364
وضعیت تجربی – نظری وحرفه ای- علمی مقالات مجله
نفوذ مجله
3.0909
شهرت علمی سر دبیر
نفوذ مجله
3.7273
ویراستاران حرفه ای مجله
نفوذ مجله
3.7273
میزان شهرت علمی اعضای هئیت تحریریه نشریه
نفوذ مجله
3.5455
چکیده و نمایه شدن مجله در چکیده نامه ها و نمایه نامه‌های معتبر جهانی
نفوذ مجله
4.5455
دریافت استنادات از مجلات علمی معتبرحوزه موضوعی
نفوذ مجله
4.1818
شاخص ضریب تأثیر مجله
نفوذ مجله
4
نسبت بالای مقالات مروری نشریه
نفوذ مجله
3
شاخص

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی معیارهای ارزیابی، جامعه آماری، ابزار پژوهش، روش شناسی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد نظام اداری، دولت الکترونیک، رتبه بندی، دسترسی به اطلاعات