پایان نامه با واژگان کلیدی ضریب تعیین، متغیر مستقل، تعهد سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

ان یکی دیگر از مفروضات رگرسیون می پردازد طبق این فرض می باید، خطاها دارای توزیع نرمال با میانگین صفر باشند. به عبارت دیگر Mean=0و std.Dev=1 باشد. که طبق نمودار فوق مشاهده می شود مقدار میانگین نزدیک به صفر و انحراف معیار نیز نزدیک به یک (0.996) می باشد که در سمت راست نمودار نشان داده شده است. با توجه به این نمودار فرض نرمال بودن خطا برای متغیر تایید می گردد.
بعد از اینکه آزمودن فرضیات لازم برای کاربرد رگرسیون ادعای محقق را با آزمون رگرسیون خطی آزمون می کنیم.شیوه کار رگرسیون به اینصورت است که ابتدا معنی داری کل مدل رگرسیون مورد آزمون قرار می گیرد که این کار توسط جدولANOVA صورت می گیرد،سپس باید معنی داری ضریب
متغیر مستقل بررسی شود که این کار با استفاده از جدول ضرایب صورت می گیرد.نتیجه آزمون شامل چهار خروجی می باشد که به ترتیب تشریح می شوند.

نگاره 9-4. آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی
روش
متغیر حذف شده
متغیر وارد شده
مدل

Enter

————

تجربه

4
نگاره 9-4. متغیر های مستقل وارد شده ،حذف شده و روش مورد استفاده در رگرسیون را نشان می دهد.
نگاره 10-4به ترتیب ضریب همبستگی ،ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده و خطای معیار را تخمین می زند.با توجه به ضریب تعیین به دست آمده از خروجی آزمون 3/1 درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل در مدل توجیه می شود.

نگاره 10-4. نتایج همبستگی آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی
دوربین_واتسون
خطای معیار
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
1.805
0.68856
0.013
0.020
0.141a
4

نگاره 11-4 حاوی تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دومتغیر است.فرضیه های آماری آزمون معنی داری کل مدل رگرسیون به صورت زیر می باشد:
H0 :رابطه خطی بین متغیرها وجود ندارد
H1 : رابطه خطی بین متغیرها وجود دارد

نگاره 11-4 تحلیل واریانس آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی
مدل
Sum of Square
درجه آزادی
Mean Square
آماره (F)
سطح معنی داری
میزان تغییرات متغیر وابسته از طریق متغیر مستقل
1.308
1
1.308
2.759
.099a
میزان تغییرات متغیر وابسته از طریق عوامل تصادفی
64.954
137
.474

جمع
66.262
138

در نگاره11-4 مقدار Sig=0.099 و بیشتر از 5 درصد می باشد ( 05/0< P- value) ،پس فرض خطی بودن رابطه متغیر وابسته با متغیر های مستقل تایید نمی شود و فرضیه محقق مورد تائید قرار نمی گیرد. 4-3-4-4 نتیجه فرضیه 3
بر اساس نتایج فوق با توجه به سطح معنی داری برای آماره F متغیر تجربهsig=0.099>0.05) ) فرض صفر مبنی بر عدم ارتباط خطی میان متغیر مستقل و وابسته پذیرفته خواهد شد .
4-4-4 نتایج آزمون رگرسیون فرضیه 4
خط رگرسیون مربوط به این فرضیه به صورت زیر می باشد:

تعهد سازمانی
آموزش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی متغیر مستقل، تعهد سازمانی، ضریب تعیین Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع مدلسازی ریاضی، پتانسیل انتقال، ارزیابی کمی و کیفی