پایان نامه با واژگان کلیدی صنایع دستی، کتابخانه ملی، دوره ی هخامنشی

دانلود پایان نامه ارشد

کتاب حرفه و فن، سیستم :”عبارت است از محصولی که از تعدادی اجزاء تشکیل شده و اجزاء آن جهت انجام کاری با یکدیگر ارتباط دارند و شامل سیستمهای طبیعی مانند درخت، انسان و … و سیستمهای دست ساز همانند خودرو، لامپ و … می باشد”(آجرلو ودیگران،1390 :43). پرسش درباره ی دار قالی دانش آموزان را به تفکّر و تحقیق در مورد آن ترغیب می کند.

بخش 2: کار با برق
در این بخش آموزه ی صنایع دستی وجود ندارد.
بخش 3 : بهداشت
در این بخش آموزه ی صنایع دستی وجود ندارد.

بخش 4: کار با چوب
بخش چهارم کتاب، کار با چوب می باشد که ارتباط زیادی با صنایع دستی دارد. البته در این کتاب به درودگری توجه بیشتری شده است. این بخش از یک مقدمه، منابع تهیه چوب، فراورده های چوب، ابزار شناسی، پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و حفاظتی، و فعالیت کارگاه، که شامل ساخت یک راکت، ساخت یک قاشقک چوبی، ساخت صفحه شطرنج و ساخت گلدان تزئینی است، می باشد. در ابتدای درس در صفحه43 تصویری از یک سرویس مبل چاپ شده که بر روی آنها هنر منبّت کاری انجام شده است(شکل شماره39). در پایین تصویر نوشته شده کشور ایران یکی از صادر کنندگان مبل به سایر کشورهای جهان است. منبّت چوب یکی از هنرهای زیبای ایرانی است که در تقسیم بندی آن گاهی به 2 و گاهی به 8 نوع تقسیم می شود.

شکل 39،سرویس مبل منبّت کاری،معاصر(کتاب حرفه وفن اوّل،1390 :43).
“هنر منبّت کاری به دو شیوه سنتی و فرنگی در ایران رایج است: منبّت سنتی در شهرهایی مانند گلپایگان، آباده، سنندج و اصفهان رایج است. طرح های منبّت سنتی ریز و بیشتر طرح های نباتی است. منبّت فرنگی در بیشتر شهرهای ایران کار میشود. این نوع منبّت بر روی تابلو، مبل، بوفه و میز اجرا می شود و معمولا دارای طرحهای درشت با برجستگی زیاد است” (سیدصدر، 1388 : 410).
“انواع منبّت شامل منبّت سنتی ایرانی، منبّت قالب سازی، منبّت قلمزنی، منبّت فرنگی، منبّت معرّق، منبّت مشبک، منبّت تیشهای و منبّت سایر مصالح تکمیلی (صدف و عاج) می باشد” (کیانمهر، 1383 :108). تصویری که از مبلهای منبّت کاری آورده شده به شیوه ی فرنگی می باشد که در آن نقوش به صورت تمام برجسته و یا نیم برجسته هستند. در منبّت تمام برجسته، نقوش کاملاً برجسته با عمقهای گوناگون تراشیده و روسازی می شوند.
” چوب عمده ترین ماده اوّلیه برای منبّت است. چوبهایی که بافت فشرده ای دارند مانند گردو، عناب، فوفل، آبنوس، شمشاد و راش برای منبّت کاری مناسب است. انتخاب چوب به مورد مصرف اشیاء بستگی دارد” (آشوری ،1384 :50). این آموزه از جنبه ی هدف مادی می باشد.
در صفحهی 44 تصویر یک در خانهی قدیمی(شکل شماره40) در یزد چاپ شده که دارای 2 کوبه می باشد. کوبهای که صدای بم تولید میکرد برای مردان و کوبهای که صدای زیر تولید میکرد برای زنان استفاده میشد. بر روی در گُل میخهایی وجود دارد، ولی خودِ در ساده میباشد و نقش و نگار خاصی ندارد.

شکل 40،در چوبی خانه ای در یزد و کاربرد چوب در مبلمان منزل(همان :44).

جدول 22، مشخصات تصاویر مرتبط با صنایع دستی دربخش 4 کتاب حرفه و فن پایه اوّل
تصویر
گروه
دوره تاریخی
هدف
زمینه
نقش
رنگ
آرایه
مواد و مصالح
مبل
هنرهای چوبی
معاصر
مادی
حجم
تلفیقی
دارد
ندارد
طبیعی
در چوبی
هنرهای چوبی
نامشخص
مادی
سطح
ندارد
دارد
گٌل میخ
طبیعی

در بخش فعالیت، ساخت راکت بازی، صفحه ی شطرنج، قاشقک و گلدان تزیینی آموزش داده شده است. هرچند که با توجه به تعریف صنایع دستی ما این آثار را نمیتوانیم صنایع دستی بنامیم، امّا از آنجا که شیوه ای که برای تولید این آثار استفاده میشود کاملا مشابه شیوهی تولید برخی از صنایع دستی است، بنابراین می توان گفت که این بخش از کتاب با صنایع دستی ارتباط دارد. در صفحه ی 64 در بخش تحقیق کنید، از دانش آموزان خواسته شده تا نمونهی کار یا تصویری از محصولات هنری چوبی تولید شده در زندگی خود را تهیه کند و به کلاس بیاورند. این تمرین نشان از توجه مولّفین به صنایع دستی چوبی دارد.
بخش 5 : کار با فلز
در ابتدای این بخش تصویر ساغر طلایی دورهی هخامنشی مکشوف از همدان چاپ شده است(شکل شماره41) که هم اکنون در موزهی هنر متروپولیتن نگهداری می شود (پوپ ، 1389 :81). این اثر که بوسیلهی روش کوبشی و دواتگری و قلمزنی ساخته شده دارای ظریف کاری فراوان می باشد.

شکل41 ،ریتون طلا، هخامنشی، موزه متروپولیتن (آجرلو ودیگران،1390 :44).
“روش کوبشی: ساخت اشیا و ظروف با استفاده از چکش و سندان را روش کوبشی می گویند. این روش شامل دواتگری، ورقه کاری و پرس و خم کاری میشود. دواتگری: شکلدهی ورقههای فلزات چکش خوار به صورت مدور، متقارن، حجمی و بدون درز و با استفاده از چکش و سندانهای خاص برای تولید ظروف یکپارچه را دواتگری گویند. ظروف حاصل از دواتگری در شکل و اندازههای مختلفی دیده میشوند. انواع ظروف کوچک و بزرگ مانند بشقاب، کاسه، تنگ، سراحی، دیگ، پاتیل، سینی، قاب، قدح، کوزه و غیره از آن جملهاند”( تسلیمی، 1385 :129).
“ریتون که یک واژه یونانی است، معمولا به ظرفی اطلاق می شود که از بخش قدامی انسان یا حیوان و از یک ظرفی به شکل شاخ که در قسمت تحتانی ظرف بهم متصل می شوند، تشکیل می گردد. هرچند که تاثیر هنر اورارتویی، آشوری و سکایی در بعضی از ریتونها به چشم میخورد، ولی هنرمندان عصر هخامنشی در ساختن ریتونها از نمونههای مادی الهام گرفته و دست به خلق چنین شاهکارهایی زده اند”(سرافراز و فیروزمندی،1381 :157).
این آموزه دارای هدف معنوی شامل باور به تاثیر شکل اشیاء در قدرت انسان می باشد. شکل آن دارای حجمی به شکل سر شیر و دارای نقوش شکسته و گردان می باشد. آرایهای در این آموزه به کار نرفته است، امّا رنگ زرد طلا تاثیر زیادی در زیبایی آن دارد.
در صفحه ی 61 تصویر یک قطعه گردنبند ساخته شده از طلا آورده شده است(شکل شماره42). استفاده از طلا در ساخت زیور آلات سابقه ای طولانی دارد. در ایران آثار بجا مانده از دوره ی هخامنشی نشان از استفادهی گسترده از طلا در آن دوران دارند.
“زرگری هنری است که تا حدودی مهجور و در عین حال مهم و شاید در حیات چند هزار ساله ی ایران به علت یکنواختی مواد و مصالح و شیوه ی آموزش آن شاهد کمترین تحوّلات بوده و آثار زرگری ایران از حیث تکنیک ساخت، کم ترین تحوّل را داشته و از نظر تنوّع نقوش و طرح از بیشترین تنوّع و تحوّل بهره مند بوده است ” (فتحی، 1389 :138).

شکل 42، گردنبند طلا(همان :44).
برای ساخت و پرداخت آثار زرگری از روشهای مختلف و رایج در فلز کاری مانند ریخته گری، ملیله سازی، برش کاری، سوراخ کاری، و حکاکی استفاده می شود. زیبایی و کیفیّت آثار زرگری در بکارگیری هماهنگ حجم، نقش و نگار و آرایه هاست.
در تصویر گردنبندی که چاپ شده با استفاده از روش ریخته گری و زنجیر آن با استفاده از مفتولهای زرین درست شده است. بر روی زنجیر 2 نگین به عنوان آرایه به کار رفته اند. در زرگری هدف، ساخت اشیاء زینتی است. شیئی که در تصویر آمده دارای نقوش نامشخص است. رنگ آن طلایی است که از دانش جدید و دستگاههای جدید برای تولید آن استفاده شده است.
در صفحهی 79 در بخش تحقیق کنید دانش آموز می بایست در مورد هنرهای فلزی و استانهای مطرح در این هنرها تحقیق کند. این تحقیق می تواند دانش آموزان را با جنبههای هنری استفاده از فلز در کنار جنبههای صنعتی آن آشنا سازد.
جدول 23، مشخصات تصاویر مرتبط با صنایع دستی در بخش 5 کتاب حرفه و فن پایه اوّل
تصویر
گروه
دوره تاریخی
هدف
زمینه
نقش
رنگ
آرایه
مواد و مصالح
ریتون طلا
فلزکاری
هخامنشی
معنوی
حجم
تلفیقی
زرد

طبیعی
گردنبند
فلزکاری
نامشخص
مادی
حجم
نامشخص
زرد
نگین
طبیعی

بخش 6 : ساختمان سازی
دراین بخش، دانش آموزان با معماری و شهرسازی آشنا می شوند. اوّلین تصویر در صفحه ی 80 از نمای ورودی کتابخانه ملی کرمان آورده شده است.(شکل شماره43) این بنا دارای کاشیکاری معقلی می باشد “در شیوه ی رازی گونههای نگاره با خطوط شکسته و مستقیم یافت می شود نیز گرهسازی با آجر و کاشی که معقلی نیز نامیده میشود از این شیوه آغاز شد. در این روش تکههایی از کاشی همانند نگین و بگونهای ساده در میان آجرچینی بکار برده میشد که نمای زیبایی را پدید میآورد”(پیرنیا، 1387: 166).

شکل 43، نمای ورودی کتابخانه ملی کرمان(همان :80).
در صفحهی بعد تصویر مقبرهی ملا محسن فیض کاشانی در کاشان چاپ شده(شکل شماره44) که این بنا نیز دارای کاشیکاری معرّق همراه با مع

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی خط تحریری، صنایع دستی، کتابهای درسی Next Entries منبع تحقیق درمورد قانون مجازات، حقوق جزا، قانون مجازات اسلامی