پایان نامه با واژگان کلیدی شهر اصفهان

دانلود پایان نامه ارشد

در ادارات از جمله اداره گذرنامه پليس اطلاعات ناجا بيان گردد. سپس مباحث مربوط به فناوري اطلاعات از جمله تاريخچه، تعاريف، محاسن، اهداف و مؤلفه هاي آن و همچنين فناوري كليدي مؤثر بر آن تا حد امكان تشريح گرديده است هر چهار فرضيه اول ارتباط معنا داري بين استفاده از نرم افزارهاي دستةدوم (سيستم هاي اطلاعاتي) و افزايش سرعت و دقّت در انجام وظايف مشاهده گرديده و در سه فرضيه ديگر اين رابطه مشاهده نگرديد.
3
1384
محمدمهدي سيف
بررسي اثر بخشي سيستم رايانه اي وظيفه عمومي
در اين تحقيق به بررسي و تحليل مؤلفه اصلي به منظور بهبود انجام مأموريت با تأكيد بر استفاده بهينه از سيستم هاي رايانه اي در وظيفه عمومي نظير بررسي اثرات بكارگيري فناوري جديد در كارت هاي پايان خدمت و بررسي ايجاد بانك اطلاعات يكپارچه پرداخته است. در ادامه تحليل به بررسي و تحليل مؤلفه اصلي به منظور بهبود انجام مأموريت با تأكيد بر استفاده بهينه از سيستم هاي رايانه اي در وظيفه عمومي نظير بررسي اثرات بكارگيري فناوري جديد در كارت هاي پايان خدمت و بررسي ايجاد بانك اطلاعات يكپارچه پرداخته است،
4
1385
امير ابوالحسن پور
بررسي تأثير بكارگيري سيستم هاي هوشمند در روانسازي ترافيك شهر اصفهان
هدف اين پژوهش ارايه روشي براي ارزيابي كارايي اين سيستم در روانسازي ترافيك شهر اصفهان بوده و آمارگيري در سه منطقه: هستة مركزي، رينگ دوم و رينگ سوم در شهر اصفهان انجام شده است. نتايج نشان داد كه با نصب سيستم هوشمند، ميانگين تأخير به ازاي هر وسيلة نقليه در تقاطع رينگ اول 2/11درصد و در تقاطع رينگ دوم 7/27درصد و در تقاطع رينگ سوم 7/29درصد كاهش داشته است. كه با محاسبة مجموع زمان تأخير وسايل نقليه و محاسبة ارزش ريالي زمان تلف شده شهروندان در صفوف ترافيك و ساير تبعات افزايش زمان تأخير و مقايسه با هزينه هاي ايجاد و نگهداري و بهره برداري سيستم هاي حمل و نقل هوشمند، مي توان منافع اين سيستم ها را نسبت به سيستم هاي قديمي كنترل ترافيك را به وضوح مشاهده نمود.
5
1387
صادق رضادوست
ارزيابي عملكرد دفاتر خدمات پليس+10(دولت الكترونيك) در زمينه صدور گذرنامه شهر تهران
فرضيه اصلي تحقيق تأثير عملكرد دفاتر خدمات پليس+10 در روند صدور گذرنامه در سه محور سرعت، دقتّ، صحت و ضريب ايمني را بررسي نموده است، كه فرضيه اصلي و فرضيه هاي اول و دوم فرعي مورد تأييد قرار گرفته و فرضيه سوم فرعي كه از بعد صحت و ضريب ايمني بوده مورد تأييد قرار نگرفته و رد شده است. نتيجه حاصله اينكه عملكرد دفاتر خدماتي پليس+10 در روند صدور گذرنامه مطلوب بوده و اين امر باعث افزايش سرعت و دقتّ در روند صدورگذرنامه و باعث كاهش ايمني، صحت در صدور گذرنامه شده است. در پايان پيشنهاد هايي ارايه نموده است.
6
1386
مجيد فقيه
گذرنامه از نظر (اطلاعاتي- امنيتي آسيب هاي طرح جامع بر روند صدور
در اين تحقيق ابتدا ضرورت شناخت آسيب هاي اطلاعاتي و امنيتي موجود طرح در روند صدورگذرنامه بيان مي گردد، محقق به دنبال شناخت آسيب هاي روند صدور گذرنامه بوده و سؤال خود رااين گونه مطرح مي نمايد كه، آيا بين فرايند سيستم گذرنامه در حوزه فناوري اطلاعاتي و ارتباطي آسيب پذيري امنيتي وجود دارد؟ نتايج حاصله از يافته هاي تحقيق گوياست كه بين آسيب هاي موجود و فرايند صدور گذرنامه در طرح جامع رابطه معنا دار وجود دارد
7
1388
احمد منصوري
بررسي نقش فناوري اطلاعات بر عملكرد پليس نظارت بر اماكن عمومي ناجا
. نتايج حاصله از يافته هاي تحقيق گوياي اين مطلب است كه لزوم استفاده از فناوري اطلاعات مبني بر افزايش توان اطلاعاتي امنيتي، افزايش نظارتي و افزايش بررسي صلاحيت ها (دقّت، سرعت، صحت) رابطه معناداري وجود دارد.
8
1388
محمد بوستاني
نقش بانك هاي اطلاعاتي در پي جويي متهمين متواري پليس آگاهي تهران بزرگ
نتايج حاصله حاكي است: مؤثر ترين بانك اطلاعاتي را ثبت احوال كه يك بانك برون سازماني است شناخته و مهمترين مشكل را در عدم امكان دسترسي كار آگاهان به اين گونه بانك هاي اطلاعاتي عنوان نموده است.
9
1390
حسين طالبيان
تبيين فرايند تشکيل ابر اطلاعاتي پليس
در نهايت محقق ضمن نتيجه گيري و پاسخ به سولات مطرح شده با عنايت به لزوم وجود ابر اطلاعاتي براي ناجا پيشنهادات لازم در راستاي تشکيل آن مطرح ودر آخر نيز الگويي به عنوان مسير نيل به ابر اطلاعاتي مطلوب براي پليس طراحي و ارائه شده است
10
1390
جوادجهانشيري
اولويت واگذاري عوامل موثر بر مديريت سامانه هاي اطلاعاتي ناجا
در نهايت نتيجه گيري از عوامل مورد نظر به گونه اي است که به ترتيب اولويت تجهيزات سخت افزاري ، امنيت اطلاعات ، دانش فن آوري مديران ، برنامه هاي نر افزاري و فرهنگ سازماني بر مديريت مناسب سامانه هاي اطلاعاتي ناجا موثر بوده اند و قابليت اولويت گذاري را دارند

2-3-2)جدول تحقيقات برون سازماني:
جدول شماره2-2: تحقيقات برون سازماني
رديف
سال تحقيق
محقق
عنوان تحقيق
نتايج تحقيق
1
1382
كامران
فلاح همت آبادي
تاثير فناوري اطلاعات بر مسائل ساختاري سازماني و رسميت سازماني
نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه بين فناوري اطلاعات و عدم تمركز مديران مياني، بين فناوري اطلاعات و كاهش رسميت سازماني و بين فناوري اطلاعات و تمركز مديران عالي رابطه معني دار و مثبت وجود دارد، نگارنده مي افزايد: با وجود اينكه فناوري اطلاعات صراحتاً به بحث عدم تمركز در سازمان ها اشاره دارد ولي تصميمات استراتژيك به نوعي است كه فناوري اطلاعات با همه رشد و توسعه كه در چند سال اخير داشته، هنوز نتوانسته بر تصميم گيري مديريت عالي در بعد استراتژيك، نقش خاصي را ايفا كند. در حقيقت طوري است كه مدير عالي تا حدود زيادي خود به تنهايي، تصميم نهايي را اخذ مي كند.
2
1382
كيومرث شريفي
رابطه بين استقرار سيستم هاي اطلاعاتي مديريت و بهبود نظام بانكي
بين استقرار سيستمهاي اطلاعاتي مديريت و بهبود نظام مديريت بانكي رابطه معناداري وجود دارد وبا استقرارسيتم هاياطلاعاتي مديريت كنوني بهبود نيافته است. بين استقرار سيستم اطلاعاتي مديريت و بهبود نظاممديريت اداري و مالي رابطه مستقيم وجود دارد كه در اينجا بهبود حاصل نشده است. به طور كلي استقرا سيستم هاي اطلاعاتي مؤثر واقع نشده است.
3
1383
عبد النبي شريفي پور
بررسي تأثير فناوري اطلاعات و رشد بانك هاي اطلاعاتي در جهت حمايت از تصميم گيري ها در شركت هاي بيمه
سطح فناوري اطلاعات در شركت هاي بيمه در حد متوسط و تأثير آنها در مديريت و تصميم گيري نيز در حد متوسط است و همچنين فناوري مذكور در دريافت اطلاعات دقيق، مرتبط و به هنگام براي تصميم گيري نيز در حد متوسط است. ضمناً رشد بانك هاي اطلاعاتي موجود در شركت هاي بيمه به صورت قوي (متوسط به بالا) باعث ارتقاء سطح تصميم گيري خواهد شد.

2-3-3)جدول تحقيقات خارج از کشور:
جدول شماره2-3: تحقيقات خارج از کشور
رديف
سال تحقيق
محقق
عنوان تحقيق
نتايج تحقيق
1
1387
جان پيک
مركز ملّي اطلاعات جنايي
سوابق نگهداري شده در سيستم، با طبقه بندي كاربران و اهداف كاربردي آن ها مثل: اطلاعات در فايل هاي مركز ملّي اطلاعات جنايي با اجازه رسمي مقامات رسمي مجاز دولت فدرال، نهاد هاي قضايي جنايي در50 ايالت ديگر، منطقه نظامي كلمبيا22، پورتوريكو23، سرزمين هاي تحت مالكيت آمريكا مبادله مي شود. به علاوه داده هاي محتواي فايل هاي24 مورد نياز مختلفي هستند، مثل: فايل خودرو هاي مسروقه، اسلحه مسروقه، كالاهاي مسروقه، قايق هاي مسروقه، افراد تحت پيگرد(فراريان)، سوء پيشينه، گروه جنايتكاران، اعضاي سازمان هاي تروريستي، افراد گمشده(فقداني)، اجساد مجهول الهويه و فايل اوراق بهادار. اين اطلاعات ممكن است در دسترس پليس سوار سلطنتي كانادا نيز باشد.
2
1384
هولگرسون
عملكرد فناوري سامانه هاي اطلاعاتي در پليس سوئد
وي نتيجه گرفته است، كه از نظر تصميم گيرندگان سطوح بالا سامانه هاي اطلاعاتي عامل مهمي در موفقيت به شمار مي رود. اما با وجود اين نقش مهمي كه در محيط هاي كاري مختلف ايفا مي كنند، هنوز از قابليت ها و امكانات آن به طور كامل بهره برداري نمي شود. وي عوامل متعددي را در حوزه كار پليس شناسايي كرده است، كه بر سامانه هاي اطلاعاتي استفاده شده در محيط كار تأثير منفي مي گذاشتند. و بعضي مي توانند مانع توسعه و بكارگيري سامانه هاي اطلاعاتي در محيط كار شوند. هولگرسون به وجود شش عامل اشاره مي كند كه بر استفاده كامل از امكانات فناوري اطلاعات تأثير گذار هستند.

2-3-4)نتيجه گيري از پيشينه تحقيقات انجام شده:
با بررسي هاي انجام شده از پيشينه هاي تحقيقات مذکور محقّق به اين نتيجه رسيد که هر يک از تحقيقات درون و برون سازماني به بررسي و ارزيابي گوشه اي از چگونگي دسترسي به اطلاعات با استفاده از فنآوري هاي اطلاعات و ارتباطات، مديريت سامانه هاي اطلاعاتي، نرم افزارها، سيستم هاي اطلاعاتي و ابر اطلاعاتي پرداخته شده است.که برخي از آنها پس از ارزيابي موئلفه ها، ابعاد و شاخص هاي مختلف به چگونگي تاثير هر يک از آنها بر مأموريت هاي مختلف ناجا يا خارج از آن پرداخته و برخي عوامل مختلف تأثيرگذار بر روي موضوعات تحقيقشان را بررسي نموده اند.
به نظر مي رسدکليه تحقيقات در جهت دستيابي به اطلاعات، براي پيشبرد اهداف مختلف بوده که اين مهم جز با تبادل صحيح اطلاعات و مديريت بر آن غير ممکن به نظر مي رسد به همين منظور هر يک از تحقيقات ياد شده به بررسي بخشي از آن پرداخته اند. از طرفي از آنجائيکه يکي از مهمترين شاخص هاي احساس امنيت درکشورها، کشف جرايم انجام شده مي باشد محقّق بر آن شد تا به بررسي همه جانبه مديريت تبادل اطلاعات در جهت دسترسي وتبادل مناسب به اطلاعات درون و برون سازماني در ناجا پرداخته و تاثير آن را بر يکي از مهمترين مأموريت هاي ناجا يعني کشف جرم بسنجد.
2-4) مباني نظري:
2-4-2)فرآيند کشف جرم:
فرآيند کشف، جمع آوري، آماده سازي، شناسايي و ارائه شواهد و مدارک براي تشخيص اينکه چه اقداماتي رخ داده و مسئول کيست، مي باشد. اين فرآيند معمولا با مشاهدات شخص و يا اطلاعات شهروندي آغاز مي شود. ممکن است افسران گشت عمل يا فرد مشکوکي را مشاهده کنند و يا اينکه شهروندي اعمال و يا افراد مشکوکي را گزارش نمايد. چنين اطلاعاتي در اداره پليس از طريق تلفن، تله تايپ، بي سيم يا گزارش مستقيم از جانب فردي که به دفتر رسيدگي به شکايات پليس مراجعه مي کند دريافت مي شود.مسئول مخابرات پليس، اطلاعات را به وسيله بي سيم يا دورنويس به يک مأمور گشت ابلاغ کرده و افسر مذکور اقدام مي کند (ام.هس و بنت،1385: 23).
از آنجاييکه هر جرمي با جرم ديگر متفاوت است، حتي اگر يک فرد آنها را مرتکب شده باشد، فرايند هر پي جويي منحصر به همان مورد خواهد بود. وسعت دامنه متغيرها در جرائم فردي، وضع قوانيني ثابت براي انجام يک تحقيق را غير ممکن مي سازد. با اين وجود، برخي از راهکارهاي کلي کمک مي کنند. تا از کامل و موثر بودن تحقيقات اطمينان حاصل شود. مأموران تحقيق راهکارهاي مذکور را جهت استفاده در مورد هر جرم، تغيير و تطبيق مي دهند.
مأموران تحقيق نيازي به داشتن قدرت استدلال فوق بشري ندارند. اما آنها بايد با شيوه اي منظّم عمل نموده و اطلاعات را جهت تحليل و ارزيابي جمع آوري کنند (ام.هس و بنت25،1385: 24).
اوّلين تشخيص در کشف جرايم اين است که آيا حقيقتا جرمي صورت گرفته است يا خير؟ آيا مدارک، وقوع تخلف خاصي را تأييد مي کند؟ گرچه هر فردي از معناي جرم برداشت خاصّي دارد، اما مأموران تحقيق بايد درک بسيار دقيقي از معناي آن داشته باشند. تعاريف خاص از اصطلاحاتي مانند جرم26، جنايت27، جنحه28، قانون جزا29، و مقررات شهري در قانون عرفي يافت مي شوند.
جرم30:عملي بر خلاف قانون کيفري و تخلفي عليه کشور است کاربرد وسيع تر اين اصطلاح جنايت و جنحه را نيز در بر مي گيرد.يک جرم تخطي از حقوق يا قوانين عمومي است: عمل يا قصوري که از سوي قانون منع گشته و مجازات آن پرداخت جريمه،حبس ويا حتي مرگ مي باشد. جرم يا شبه جرم ويا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی عصر اطلاعات، افراد فعال Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی محل وقوع جرم، عدم تمرکز