پایان نامه با واژگان کلیدی شهر اصفهان، عصر اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

بار براي پيگيري مسئله مشموليت و ساير مصاديق آن به معاونت وظيفه عمومي و يا باجه هاي پست مراجعه مي كنند و طيف دوم خانواده هاي مشمولاني هستند كه سال ها قبل براي فرزند اول به معاونت وظيفه عمومي مراجعه داشته اند. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه بوده و روش جمع آوري اطلاعات سرشماري از كل جامعه آماري بوده در هر مورد از تحليل با اسناد به تحليلANOVA و آزمون F فيشر براي بررسي ارتباط بين مؤلفه هاي تحقيق استفاده و در ادامه تحليل به بررسي معني دار بودن شدت همبستگي بين دو متغير از آزمون Tاستيودنت استفاده شده است سپس به بررسي و تحليل مؤلفه اصلي به منظور بهبود انجام مأموريت با تأكيد بر استفاده بهينه از سيستم هاي رايانه اي در وظيفه عمومي نظير بررسي اثرات بكارگيري فناوري جديد در كارت هاي پايان خدمت و بررسي ايجاد بانك اطلاعات يكپارچه پرداخته است، در انتها پيشنهادها و راهكارهايي ارايه شده است.
2- 2- 1-4) ابوالحسن پور(1385) درپايان نامه كارشناسي ارشد به بررسي تأثير بكارگيري سيستم هاي هوشمند در روانسازي ترافيك شهر اصفهان مي پردازد. هدف اين پژوهش ارايه روشي براي ارزيابي كارايي اين سيستم در روانسازي ترافيك شهر اصفهان بوده و آمارگيري در سه منطقه: هستة مركزي، رينگ دوم و رينگ سوم در شهر اصفهان انجام شده است. نتايج نشان داد كه با نصب سيستم هوشمند، ميانگين تأخير به ازاي هر وسيلة نقليه در تقاطع رينگ اول 2/11درصد و در تقاطع رينگ دوم 7/ 27درصد و در تقاطع رينگ سوم 7/29 درصد كاهش داشته است. كه با محاسبة مجموع زمان تأخير وسايل نقليه و محاسبة ارزش ريالي زمان تلف شده شهروندان در صفوف ترافيك و ساير تبعات افزايش زمان تأخير و مقايسه با هزينه هاي ايجاد و نگهداري و بهره برداري سيستم هاي حمل و نقل هوشمند، مي توان منافع اين سيستم ها را نسبت به سيستم هاي قديمي كنترل ترافيك را به وضوح مشاهده نمود.
2- 2- 1-5) رضادوست (1378) درپايان نامه كارشناسي ارشد به ارزيابي عملكرد دفاتر خدمات پليس+10(دولت الكترونيك) در زمينه صدور گذرنامه شهر تهران مي پردازد. هدف اين پژوهش ارزيابي عملكرد دفاتر خدمات پليس+10(دولت الكترونيك)، بهره گيري از اين دفاتر و بررسي روند صدور گذرنامه در شهر تهران مي باشد. موضوعات دولت الكترونيك، مفاهيم مربوط به سيستم ها و همچنين كيفيت خدمات و ارزيابي عملكرد نيز مورد بحث بوده است. محقّق در فصل سوّم به روش اجرايي تحقيق پرداخته است كه روشي از نوع توصيفي، پيمايشي و اسنادي است. جامعة آماري افسران كارشناس، كاربران اداره گذرنامه و افسران اخذ مدارك (كنترل مدارك) در دفاتر خدماتي پليس+10و نمونه آماري آن به صورت تمام شماري شامل120 نفر است. ابزار جمع آوري اطلاعات استفاده از پرسشنامه بوده، كه تحقيق در شهر تهران انجام گرفته است. فرضيه اصلي تحقيق تأثير عملكرد دفاتر خدمات پليس+10 در روند صدور گذرنامه در سه محور سرعت، دقتّ، صحت و ضريب ايمني را بررسي نموده است، كه فرضيه اصلي و فرضيه هاي اول و دوم فرعي مورد تأييد قرار گرفته و فرضيه سوم فرعي كه از بعد صحت و ضريب ايمني بوده مورد تأييد قرار نگرفته و رد شده است. نتيجه حاصله اينكه عملكرد دفاتر خدماتي پليس+10 در روند صدور گذرنامه مطلوب بوده و اين امر باعث افزايش سرعت و دقتّ در روند صدورگذرنامه و باعث كاهش ايمني، صحت در صدور گذرنامه شده است. در پايان پيشنهاد هايي ارايه نموده است.
2- 2- 1-6) فقيه (1386) درپايان نامه كارشناسي ارشد به بررسي آسيب هاي طرح جامع بر روند صدور گذرنامه از نظر (اطلاعاتي- امنيتي) مي پردازد. هدف اين پژوه شناخت آسيب هاي اطلاعاتي و امنيتي موجود طرح در روند صدورگذرنامه بيان مي گردد، محقق به دنبال شناخت آسيب هاي روند صدور گذرنامه بوده و سؤال خود را اين گونه مطرح مي نمايدكه، آيا بين فرايند سيستم گذرنامه در حوزه فناوري اطلاعاتي و ارتباطي آسيب پذيري امنيتي وجود دارد؟ در اين رابطه مباحث مربوط به دولت الكترونيك، كنترل ارتباطات، سرحدات سياسي و امنيتي مرز و موانع صدور گذرنامه، آسيب پذيري شبكه هاي رايانه اي، تاريخچة گذرنامه و انواع آن، طرح جامع، زير سيستم هاي طرح جامع گذرنامه و مديريت امنيت فناوري اطلاعات به عنوان مباني نظري مطرح و در نظر گرفته شده است.
پژوهش از نظر نوع و هدف، كاربردي و از نظر ماهيت و روش پيمايشي، تحليلي است. جامعه آماري آن مديران و نخبگان ناجا بود و با استفاده از مصاحبه منظم حضوري و پرسشنامه و از آزمون ضرايب همبستگي پيرسون و اسپيرمن به منظور بررسي فرضيات تحقيق استفاده گرديده و نتايج حاصله از يافته هاي تحقيق گوياست كه بين آسيب هاي موجود و فرايند صدور گذرنامه در طرح جامع رابطه معنا دار وجود دارد و نيز پيشنهاد گرديده است، توانمندي ها، تمهيدات حفاظتي و آموزش افزايش يافته و نسبت به شناسايي افراد مستعد و راه اندازي سامانه طبقه بندي شده اقدام گردد.
2- 2- 1-7) منصوري (1388) درپايان نامه كارشناسي ارشد به بررسي نقش فناوري اطلاعات بر عملكرد پليس نظارت بر اماكن عمومي ناجامي پردازد. هدف اين پژوهش بررسي رابطه بين استفاده از فناوري اطلاعات و كنترل و نظارت در اماكن عمومي است. در اين تحقيق محقّق به سير تاريخي توسعة جوامع بشري پرداخته كه در تمام اين دوران از عصر حجر تا عصر اطلاعات استفاده از نرم افزار (فكر و انديشه) براي به خدمت گرفتن منابع و سخت افزارهاي موجود و ايجاد تغيير در آن ها به منظور فراهم ساختن شرايط زندگي راحت و كم دغدغه، همواره مورد نظر بوده است. تشكيلات پليس نيز كه با سه مقوله و هدف، پيشگيري، كشف جرم، ارائه خدمات انتظامي به مردم شكل گرفته جهت رسيدن به اين مهم بايد از همة توان بالفعل و بالقوه خود بهره گيري نموده و لزوم استفاده از فناوري اطلاعات را در اولويت اول خود قرار دهد. در فصل دوم مباني نظري از تاريخچه، محاسن، معايب، سازمان، مكانيزه كردن ناجا به فناوري، اجراي طرح امام علي(ع)، پليس نظارت بر اماكن عمومي، سند راهبردي فناوري اطلاعات، چشم انداز 20 ساله كشور، اصل 44 قانون اساسي و… بيان شده است. پژوهش از نظر نوع و هدف كاربردي و از نظر ماهيت و روش توصيفي، پيمايشي است. جامعه آماري اين تحقيق كاركنان ادارة نظارت بر اماكن عمومي استان كرمان، تعداد 72 نفر كه با استفاده از فرمول كوكران حجم نمونه 60 نفر تعيين گرديده و با استفاده از مصاحبه منظم حضوري و پرسشنامه محقق ساخته مطالب گردآوري و در فصل چهارم نيز با استفاده از آزمون ضريب همبستگي پيرسون به منظور بررسي فرضيات تحقيق استفاده گرديده است. نتايج حاصله از يافته هاي تحقيق گوياي اين مطلب است كه لزوم استفاده از فناوري اطلاعات مبني بر افزايش توان اطلاعاتي امنيتي، افزايش نظارتي و افزايش بررسي صلاحيت ها (دقّت، سرعت، صحت) رابطه معناداري وجود دارد. در فصل پنجم نيز پيشنهادهاي تحقيق و … قيد شده است.
2- 2- 1-8) بوستاني (1388) درپايان نامه كارشناسي ارشد به بررسي نقش بانك هاي اطلاعاتي در پي جويي متهمين متواري پليس آگاهي تهران بزرگ مي پردازد. هدف اين پژوهش ارزيابي نقش بانک ها و سامانه هاي اطلاعاتي در پي جويي متهمين متواري درپليس کشف جرايم تهران بزرگ است. محقّق در اين پژوهش اشاره مي دارد، نقش و گسترش روز افزون اطلاعات، نياز سازمان ها را به ذخيره سازي، امكان بازيابي و بهره گيري از اطلاعات و قابليت استفاده در خدمت رساني سريع به مشتريان را باعث شده، سازمان ها به فكر ايجاد سامانه هايي به اين منظور باشند. سامانه ها در اين تحقيق بانك اطلاعاتي نام گرفته است. وجود تعداد قابل توجه متهمين فراري در سال 1378در تهران بزرگ و مشكلات كارآگاهان در دستيابي به اطلاعات اين بانك ها محقق را بر آن داشته تا به تحقيق در خصوص نقش بانك هاي اطلاعاتي در پي جويي متهمين فراري تهران با استفاده از نظرات متخصصان امر به روش توصيفي و تحليلي و مطالعه اسنادي و كتابخانه اي پرداخته و فرضيه هاي پژوهش محقّق در اين تحقيق به نقش بانك هاي اطلاعاتي به منظور برنامه ريزي و موفقيت كارآگاهان در پي جويي و كشف و تأثير قابل توجه آن مورد توجه قرار گرفته است.
از طرفي با طرح چهار محور اصلي، مؤثرترين بانك هاي اطلاعاتي، ميزان آشنايي كارآگاهان و مهمترين مشكل استفاده از بانك هاي اطلاعاتي و ميزان دسترسي كارآگاهان به بانك ها را طرح نموده و ارزيابي پس از نظرسنجي و بررسي نظرات 101 نفر از كارآگاهان پليس آگاهي تهران بزرگ به عنوان جامعه آماري، اطلاعات گردآوري شده با استفاده از آزمون هاي T يك گروهي و روش هاي مربوطه تجزيه و تحليل، كه نتايج حاصله حاكي است: مؤثرترين بانك اطلاعاتي را ثبت احوال كه يك بانك برون سازماني است شناخته و مهمترين مشكل را در عدم امكان دسترسي كار آگاهان به اين گونه بانك هاي اطلاعاتي عنوان نموده است. در پايان با توجه به نقش و اهميّت بانك هاي اطلاعاتي در پي جويي متهمين فراري، به منظور رفع موانع و مشكلات بهره مندي كارآگاهان از اين بانك ها راهكارها و پيشنهادهايي ارايه شده است.
2-2-1-9) طالبيان (1390) درپايان نامه کارشناسي ارشد به تبيين فرايند تشکيل ابر اطلاعاتي پليس مي پردازد. هدف اين پژوهش تبيين تشکيل ابر اطلاعاتي پليس است تا پليس توانايي اجراي راهکارهاي علمي و کاربردي را براي مديريت و هدايت جامعه جرم بدست آورد و يا به عبارتي پليس احاطه کاملي بر سير تکوين جرم و اشرافي تام بر مجرمين داشته باشد. همچنين محقق در اين پژوهش با اشاره به تنوع منابع ومحصولات اطلاعات در شبکه وب، ضعف وناکارآمدي برخي موتورهاي کاوش در جستجوي اطلاعات دقيق و مرتبط، همچنين ضرورت انسجام علمي اطلاعات و تحليل منطقي آنها براي کشف جرم، نياز مبرم کاربران به الگوها و قالبهاي استاندارد براي جستجو و بازيابي سريع و دقيق اطلاعات پرداخته است. پژوهش از نظر نوع و هدف کاربردي، واز نظر روش و ماهيت توصيفي تحليلي است. فلذا فرضيه اي براي آن در نظر گرفته نشده است شالوده تحقيق بر اساس تبيين ابر اطلاعاتي پليس پايه ريزي گرديده و بااتکا به مباني تظري تحقيق از ديدگاه صاحب نظران نظام داده شده است. جامعه آماري شامل 190 نفر از دو بخش فرماندهان ،مديران و کارشناسان ارشد اطلاعاتي، و کارشناسان ارشد فن آوري اطلاعات در ستاد ناجا مي باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 127 نفر تعيين و پرشنامه بر مبناي طيف ليکرت تهيه و در تجزيه تحليل اطلاعات و داده هاي حاصله ازروش کمي ،کيفي و آماري خصوصا نرم افزار (spss) بهره گرفته شده و در نهايت پايايي آن با 876/0تاييد گرديده ، در نهايت محقق ضمن نتيجه گيري و پاسخ به سوالات مطرح شده با عنايت به لزوم وجود ابر اطلاعاتي براي ناجا پيشنهادات لازم در راستاي تشکيل آن مطرح ودر آخر نيز الگويي به عنوان مسير نيل به ابر اطلاعاتي مطلوب براي پليس طراحي و ارائه شده است.
2-2-1-10) جهانشيري (1390) پايان نامه کارشناسي ارشد به اولويت گذاري عوامل موثر بر مديريت سامانه هاي اطلاعاتي ناجا مي پردازد. هدف اين پژوهش بررسي عوامل موثر برمديريت سامانه هاي اطلاعاتي ناجا و اولويت گذاري اين عوامل بوده محقق با اتکا به مباني نظري، در بخش هاي مختلف ائم از وظايف و ماموريت هاي سازماني فن آوري اطلاعات و سامانه هاي اطلاعاتي، دانش فن آوري اطلاعات، فرهنگ سازماني، امنيت اطلاعات، سخت افزار و نرم افزار را عنوان نموده است. پژوهش از نظر نوع وهدف کاربردي و با ماهيت توصيفي پيمايشي مي باشد. جامعه آماري 190 نفر از کارشناسان حوزه فن آوري اطلاعات و ارتباطات همچنين خبرگان، فرماندهان و… را شامل مي شود که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 127 نفر تعيين گرديده است. ابزار گرد آوري اطلاعات، پرسشنامه است و در نهايت نتيجه گيري از عوامل مورد نظر به گونه اي است که به ترتيب اولويت تجهيزات سخت افزاري، امنيت اطلاعات ، دانش فن آوري مديران ، برنامه هاي نرم افزاري و فرهنگ سازماني بر مديريت مناسب سامانه هاي اطلاعاتي ناجا موثر بوده اند و قابليت اولويت گذاري را دارند . در نتيجه گيري ضمن تشريح فرضيات تأييد شده ، پيشنهادها و راهکارهايي نيز ارائه گرديده است .
2-2-2) تحقيقات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی عملکرد سازمان، اقتصاد دانش، استان کرمان Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی عصر اطلاعات، افراد فعال