پایان نامه با واژگان کلیدی شهرستان فومن، استان گیلان، رطوبت نسبی، گردشگری فرهنگی

دانلود پایان نامه ارشد

مطـالعـاتـی

3-1- روش تحقیق و مراحل آن
برای انجام این تحقیق از روش ها و ابزار مختلفی استفاده شده است که در ادامه به آنها اشاره شده است.
1-3- 1- روش تحقیق
در این پایان نامه از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی استفاده شده است که وضع موجود گردشگری فومن و بخصوص گردشگری فرهنگی توصیف شده و سپس بر اساس مطالعات میدانی و مصاحبه و نتایج پرسشنامه، تحلیل گردشگری فرهنگی صورت گرفته و راهکار ارائه شده است.
1-3- 2- روش گردآوري اطلاعات
برای بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز در تحقیق ازروش کتابخانه ای و میدانی استفاده شدهاست که در روش کتابخانه ای با مراجعه به اسناد مختلف مانند کتاب، پایان نامه و سایت های اینترنتی اطلاعات مورد نیاز برای تدوین مبانی نظری و وضع موجود جمع آوری شد و برای تحلیل گردشگری فرهنگی در شهرستان فومن از مطالعات میدانی مانند مشاهده، مصاحبه و تهیه عکس استفاده شده است.
1-3- 3- ابزار گردآوري اطلاعات
برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از ابزار مختلفی مانند پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، عکسبرداری،فیش برداری و مراجعه به سایت های اینترنتی استفاده شده است که برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز برای تدوین کلیات، پیشینه و مبانی نظری تحقیق از فیش برداری و مراجعه به سایت های اینترنتی و برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز برای تبیین گردشگری فرهنگی در فومن از پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و عکسبرداری استفاده شده است.
1-2- محدوده مطالعاتی
محدوده مطالعاتی در این پایان نامه شهرستان فومن است. این شهرستان در غرب استان گیلان قرار گرفته و در سه محیط جلگه ای، پایکوهی و کوهستانی آن 2 شهر و 165 روستا وجود دارد.
1-3- جا معه آماری
جامعه آماری در این تحقیق برای تکمیل پرسشنامه، گردشگران ورودی به شهرستان فومن است که تعداد 300 پرسشنامه به صورت تصادفی از گردشگران در نقاط مختلف گردشگری شهرستان فومن تکمیل شده است ضمن اینکه بر اساس نیاز از کارشناسان و مسئولین مصاحبه به عمل آمده است.
3-2- ویژگی های محیطی
3-2- 1- موقعیت جغرافیایی
شهرستان فومندر جنوب غربی استان گیلان در 37 درجه و 1 دقیقه تا 37 درجه و 17 دقیقه عرض جغرافیایی شمالی و 48 درجه و 52 دقیقه تا 49 درجه و26 دقیقه طول جغرافیایی شرقی واقع شده است. شهرستان فومن از شمال به صومعه سرا و ماسال واز شرق به شهرستان شفت ، از غرب به استان اردبیل و از جنوب به استان زنجان منتهی شده است.
این شهرستان دارای دو بخش به نامهای سردار جنگل که شامل دهستانهای الیان و سردار جنگل و بخش مرکزی با دهستانهای گشت، لولمان ، رودپیش، گوراب پس، 2شهر(ماسوله و فومن) می باشد (کتاب گیلان،1387، 1593) .
شهر فومن مرکز شهرستان فومن در فاصله 25 کیلو متری مرکز استان گیلان یعنی شهر رشت قرار گرفته است. این شهر در حد فاصل مناطق کوهستانی دشت فومنات و شهرستان فومن واقع است. ( آمار نامهاستان گیلان،1378، 50).

نقشه‌ی شماره‌ی یک- موقعیت شهرستان فومن

3-2- 2- توپوگرافی
از نظر توپوگرافی شهرستان فومن از سه واحد توپوگرافیک تشکیل شده است:
جلگه ای: این ناحیه تا ارتفاع کمتر 100 از متر را در برگرفته و به صورت شیبی ملایم از سمت شرق و شمال به طرف جنوب غربی ناحیه مورد مطالعه کشیده شده است.از ویژگیهای عمده این ناحیه شیب بسیار کم، تراکم زیاد جمعیت، توسعه اراضی زراعی و خاک مناسب ومرغوب می باشد. این ناحیه به علت قابلیتهای عالی برای زراعت محل سکونت بیش از 70 درصد از ساکنان شهرستان فومن بوده که در طی سالیان جنگل ها تراشیده شده و به مزارع مختلف به خصوص شالیزار تبدیل شده است.7/78 در صد روستاها و9/78 جمعیت روستایی شدن در بخش جلگه ای استقرار یافته اند.
کوهپایه ای: این ناحیه دارای 100 تا 500 متر را تشکیل می دهد و در واقع دامنه های کوهپایه ای این شهرستان را در بخش غربی می پوشاند. این ناحیه در قسمت میانی منطقه مورد مطالعه ودر بخش جنوبی ناحیه جلگه ای قرار گرفته است. از ویژگیهای این ناحیه دامنه های کم شیب، ارتفاعات و مخروطه افکنه ای رودخانه های کوچک و عمده منطقه مانند قلعه رودخان، ماسوله رودخان، پلنگ ور، سیاه رود، گشت رود خان را در این قسمت قرار دارد. محله های کرد محله، ماکلوان، کمادول، حیدرآلات، شولم، کیش دره در این ناحیه قرار گرفته اند. از ناهمواریهای عمده در این ناحیه می توان کوه سرکش در غرب، کوه قلعه رنه در جنوب رودخانه قلعه رودخان، کوه تیمور در جنوب رودخانه تطف رود و کوه پلنگ دره در شمال رودخانه سیاه رود را نام برد از نظر پوشش گیاهی این منطقه پوشیده از جنگل می باشد. ناحیه کوهپایه ای 19 روستا با 9562 نفر جمعیت(5/11 درصد و 9/13درصد جمعیت) را در خود جای داده است متوسط جمعیت روستاها در این قسمت 503 نفر است.(سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان،1385ص 1592)
کوهستانی: این ناحیه از نقطه نظر ارتفاعات عمده منطقه در شمال تا ارتفاع 2300 متری قرار دارد. و از نظر توپوگرافیک این ناحیه فاقد دشتهای کوهستانی وسیع بوده و در مناطق محدود دشتهای کوهستانی وسیع بوده و در مناطق محدود دشتهای کوچکی را در خود جای داده است. ناحیه کوهستانی 16 روستا با 4933 نفر جمعیت( 69/9 در صد روستا و 17/7 درصد جمعیت) در بخش کوهستانی استقرار یافته اند.
بررسی وضعیت فعالیت براساس عامل توپوگرافی بیانگر واقعیت است که در بخش جلگه ای عمده ترین فعالیت کشاورزی و در بخش کوهستانی نیز معیشت غالب دامی دارد و عامل توپوگرافی در توزیع و پراکندگی سکونتگاههای شهرستان بیانگر فعالیت بیشتر که به صورت فصلی که تابعی از جریانات جوی است می باشد. (نقشه شماره یک)

نقشه شماره دو- توپوگرافی شهرستان فومن

3-2-3- آب و هوا
بررسی وضعیت آب و هوایی بر اساس اطلاعات مربوط به ایستگاه تبخیر سنجی قلعه رودخان در شهرستان فومن انجام شده است.
بارش: مجموع بارش سالانه ایستگاه قلعه رودخان 1686 میلی متر است از نظر توزیع بارندگی ماهیانه، شهریور ماه با متوسط 264 میلیمتر دارای بیشترین میزان بارش و ماه خرداد با 84 میلیمتر دارای کمترین میزان
بارش است. همانطور که مشاهده می شود روند بارندگی به این صورت است که کمترین ریزش در فصل بهار و بیشترین بارندگی در فصل پاییز می باشد، البته فصل تابستان با 73/49 میلیمتر بارندگی بعد از فصل پاییز دارای بارندگی زیادی می باشد (جدول شماره 3-1 و نمودار شماره 3-1)

جدول شماره 3-1- بارندگی در ایستگاه قلعه رودخان
ماه
سالانه
شهريور
مرداد
تیر
خرداد
اردیبهشت
فروردین
اسفند
بهمن
دی
آذر
آبان
مهر
بارش به
میلی متر
2/1686
1/264
1/117
5/110
1/84
1/109
5/89
6/124
7/105
8/129
4/140
6/174
8/236
منبع : سازمان هواشناسی استان گیلان

نمودار شماره 3-1- بارندگی در ایستگاه قلعه رودخان

دمـا : روند تغییرات ماهیانه دما نشان می دهد که بیشترین میزان دما با 1/25 درجه سانتیگراد در ماه مرداد و کمترین دما ماهیانه با 4/6 درجه سانتیگراد در بهمن ماه می باشد. البته دما در ماههای تیر و شهریور نیز بالا بوده و در ماههای اسفند و دی نیز پایین می باشد (جدول شماره 3-2 و نمودار شماره 3-2)

جدول 3-2- متوسط دما ماهیانه ایستگاه قلعه رودخان
ماه
شهريور
مرداد
تیر
خرداد
اردیبهشت
فروردین
اسفند
بهمن
دی
آذر
آبان
مهر
دما به درجه
سانتیگراد
4/22
1/25
4/23
5/21
1/18
9/12
6/7
4/6
3/7
7/9
14
1/18
منبع : سازمان هواشناسی استان گیلان

نمودار شماره 3-2- میزان دما در ایستگاه قلعه رودخان

رطوبت نسبی: میانگین رطوبت نسبی در ایستگاه قلعه رودخان نشان می دهد که بیشترین رطوبت ماهیانه با 89 درصد در ماه آذر و کمترین درصد رطوبت با 79 درصد در ماه مرداد می باشد. بطور کلی رطوبت نسبی بخش بسیار بالا می باشد و آن هم بدلیل مجاورت با دریای خزر و تحت تأثیر قرار گرفتن از بخارات آبحاصل از دریا و همچنین پوشش گیاهی نسبتاً خوب می باشد. بطوریکه متوسط رطوبت نسبی ایستگاه فوق 84 درصد است که نمایانگر اقلیم بسیار مرطوب منطقه می باشد. (جدول شماره 3-3)

جدول شماره 3-3- میانگین رطوبت نسبی در ایستگاه قلعه رودخان
ماه
شهريور
مرداد
تیر
خرداد
اردیبهشت
فروردین
اسفند
بهمن
دی
آذر
آبان
مهر
سالانه
رطوبت نسبی
85
79
79
81
83
83
86
85
84
89
86
87
83
منبع : سازمان هواشناسی استان گیلان
3-3- ویژگی های جمعیتی
تعداد و تراکم جمعیت: در سال 1385 شهرستان فومن 97400 نفر جمعیت داشته است که با توجه به مساحت شهرستان (778 کیلومتر مربع)، تراکم جمعیت آن 2/125 نفر در کیلومتر مربع بوده است. جمعیت شهرستان فومن در 2 نقطه شهری و 165 روستا ساکن هستند که 3/29 درصد (28573 نفر) در سکونتگاه های شهری و 7/70 درصد (68827 نفر) در روستاها ساکن بوده اند. (جدول شماره 3-4)

جدول شماره 3-4- توزیع جمعیت روستایی بر اساس محیط جغرافیایی
شرح
روستا
جمعیت
خانوار
بعد
خانوار
متوسط
جمعیت

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد

جلگه ای
130
8/78
54286
9/78
14204
7/87
8/3
6/417
پایکوهی
19
5/11
9562
9/13
2546
1/14
8/3
2/503
کوهستانی
16
7/9
4933
2/7
1307
2/7
8/3
3/308
جمع
165
100
68782
100
18057
100
8/3
9/419
مآخذ: مرکز آمار ایران

تعداد و بعد خانوار: در شهرستان فومن در سال 1385، 26002 خانوار وجود داشته است که از تعداد 7922 خانوار در مناطق شهری و18080 خانوار در مناطق روستایی ساکن بوده اند. بعد خانوار در شهرستان فومن در سال 1385 از 7 / 3 نفربوده است.
سـواد: در آبان ماه 1385، از کل جمعیت 6 ساله و بیشتر شهرستان،5/76 در صد باسواد بوده اند کهنسبت باسوادی در بین مردان 65/81 و در بین زنان56/71درصد بوده است. این نسبت در نقاط شهری برای مردان و زنان به ترتیب 21/39 و55/86 درصد و در نقاط روستایی 77/76 و 68/65 درصد بوده است. نسبت باسوادی در گروه سنی6 تا 10 ساله 49/59 درصد، در گروه سنی 15 ساله و بیش تر 71/72 درصد و در گروه سنی 65 ساله و بیش تر 49/11 درصد بوده است.
اشتغـال: در آبان ماه 1385، از جمعیت شاغل 10 ساله و بیش تر شهرستان ،84 /78 درصد و در بخش خصوصی و 17/19 درصد در بخش عمومی فعالیت می کردند. این نسبت ها برای نقاط شهری به ترتیب 33/63 و 18/35 درصد و برای نقاط روستایی 29/86 و 47/11 درصد بوده است.
3-4- ویژگی های اقتصادی
کشاورزی: شهرستان فومن دارای 9900هکتار اراضی کشاورزی با 14346 و 2530 هکتار اراضی باغی با 6548 بهره بردار می باشد.که 9/4 در صد اراضی کشاورزی و6/4 درصداراضی باغی استان را در بر می گیرد. متوسط مساحت اراضی باغی و زراعی برای هر بهره بردار به ترتیب 96/0 و83/0 هکتار می باشد.
که این ارقام در سطح استان 77/0 هکتار برای زراعی و 8/4 هکتار برای اراضی باغی است که بیانگر خرد بودن اراضی زراعی وباغی در سطح استان وهم در سطح شهرستان می باشد.محصولات کشاورزی شهرستان فومن نظیر: چای، برنج، باقلا، لوبیا، سبزی های برگی و غده ای، محصولات جالیزی و… از جمله جاذبه های اقتصادی این منطقه محسوب می شود.
براساس آمارهای موجود سطح مراتع و جنگلها این شهرستانها به ترتیب 56000 و 13000 هکتار بوده و دارای 16481 هکتار سطح زیر کشت محصولات زراعی با تعداد 23545 بهره بردار است که از این مقدار 13870 هکتار زیر کشت برنج با تعداد 19814 بهره بردار میباشد. چای با سطحی معادل 2400 هکتار و تعداد 5800 بهره بردار و نوغانداری با سطح 706 هکتار توتستان و 950 نوغاندار عمده محصولات باغی این شهرستان می باشد.(مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فومن). در کل جمعیت شهرستان فومن در سال 1385 نفر به کشاورزی مشغولند که از این تعداد7430 نفر مرد و فقط 318 نفر زن می باشند که به طور کلی 1/30 درصد از کل جمعیت شاغل در شهرستان راپوشش می دهند.
شهرستان فومن دو بخش عمده ی کوهستانی و جلگه ای را دارا می باشد. مبانی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی صنایع دستی، آداب و رسوم، کره جنوبی، میراث فرهنگی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی شهرستان فومن، خدمات گردشگری، استان گیلان، صنایع دستی