پایان نامه با واژگان کلیدی شرکت سهامی، افزایش سرمایه، مجمع عمومی، هیات مدیره

دانلود پایان نامه ارشد

کنند. در ضمن، با ملاحظه ماده 125 این قانون مبنی بر اینکه؛ «مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیات‌مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد»، به نظر می‌رسد هیات‌مدیره فقط حق دارد قرارداد را تصویب کنند و انعقاد و امضاء آن به عهده مدیرعامل است(دمرچيلي و همکاران،1383). لذا مدیرعامل نماینده شرکت است و از طرف شرکت حق امضا دارد و رعایت حدود صلاحیت ایشان نیز ضرورت دارد.

2-5-1-ترکیب هیأت مدیره
هیات‌مدیره شرکت سهامی باید متشکل از تعداد مدیرانی باشد که قانون‌گذار معین کرده است. هرگاه حداقل مذکور در قانون به دلایلی حاصل نشود یا تعداد مدیران از حداقل قانونی کمتر شود، تکمیل هیات‌مدیره به طریقی که قانون‌گذار پیش بینی کرده ضروری است. هیات‌مدیره دارای یک رئیس و یک نایب رئیس است که در اولین جلسه هیات‌مدیره انتخاب می‌شوند و هدایت هیات‌مدیره برعهده آنان است(اسكيني،1389).

2-5-2-تعداد اعضای هیات مدیره
هیات‌مدیره باید صورت شورایی داشته باشد و در شرکت‌های سهامی عام و خاص مدیریت انفرادی وجود ندارد. مسئله‌ای که در اینجا مطرح می‌شود این است که هیات‌مدیره باید از چند نفر تشکیل شود؟ در حقوق فرانسه، هیات‌مدیره باید متشکل از حداقل سه و حداکثر هجده نفر باشد(ماده 17-225 قانون تجارت) و در اساسنامه، با توجه به این محدودیت، می‌توان تعداد مدیران را معین کرد. در عمل، حداقل و حداکثر تعداد اعضای هیات‌مدیره نیز در اساسنامه معین می‌شود؛‌ پس چه در شرکت سهامی عام و چه در شرکت سهامی خاص حداقل تعداد اعضا می‌تواند سه نفر باشد.
قانون تجارت، در قسمت اخیر ماده 107 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است: «عده اعضای هیات‌مدیره در شرکت‌های سهامی عمومی[عام] نباید از پنج نفر کمتر باشد». بنابراین، تعداد شرکا در شرکت سهامی عام باید حداقل پنج نفر باشد. اما، حداقل‌ تعداد مدیران در شرکت سهامی خاص چقدر است؟ قانون گذار در این مورد پیش بینی خاصی نکرده است؛ اما چون هیات‌مدیره در هر حال صورت انفرادی ندارد و تصمیمات آن باید به اکثریت آرای حاضرین اتخاذ شود(ماده 121 لایحه قانونی 1347)، تعداد اعضای هیات‌مدیره نمی‌تواند کمتر از سه نفر باشد، وگرنه اکثریتی ایجاد نخواهد شد.
در لایحه قانونی 1347، حداکثر تعداد اعضای هیات‌مدیره را پیش بینی نشده است و بنابراین، به هر تعداد می‌تواند باشد، بدون آنکه از تعداد شرکای شرکت بیشتر باشد. در واقع، اگر تعداد شرکای شرکتی زیاد باشد و همه بخواهند مدیر باشند اداره شرکت بسیار سخت خواهد شد؛ به همین دلیل، پیش‌بینی حداکثر تعداد اعضای هیات‌مدیره از جانب قانون‌گذار ضروری به نظر می‌رسد(اسكيني،1389).
براساس ماده 2 نظام راهبری شرکتی ایران «تعداد اعضای هيئت‌مدیره باید به ميزاني باشد که امکان انجام بحث‌های سودمند و تصمیم‌گیری منطقی در ارتباط با امور شرکت فراهم باشد. اکثریت اعضای هيئت‌مدیره بايد غیرموظف باشند و تعداد اعضاي مستقل هيئت مديره نبايد كمتر از 40 درصد تعداد كل اعضاي هيئت مديره باشد». همچنین، در ترکیب هيئت‌مدیره، بايد حداقل یک عضو مالی مستقل حضور داشته باشد. عضو مالي مستقل بايد داراي تحصيلات مالي(حسابداري، مديريت مالي، اقتصاد، و ساير رشته‌هاي مديريت با گرايش مالي يا اقتصاد) و تجربه‌ مرتبط باشد(آئین نامه نظام راهبری شرکتی، 1386).

2-5-3-رئیس هیات مدیره
به موجب قسمت اول ماده 119 لایحه قانونی 1347:«هیات‌مدیره در اولین جلسه خود، از بین اعضای هیات یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیات‌مدیره تعیین می‌نماید. مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس هیات‌مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیات‌مدیره نخواهد بود».
‌ رئیس هیات مدیره، اداره جلسات هیات مزبور، و دعوت مجامع عمومی صاحبان سهام در مواردی که هیات‌مدیره مکلف به دعوت آنها است(ماده 120 لایحه قانونی 1347). البته، مطابق ماده 101 این لایحه: «در صورتی که ترتیب دیگری در اساسنامه پیش بینی نشده باشد، ریاست مجمع نیز با رئیس هیات‌مدیره خواهد بود، مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزو دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد…». شخص حقوقی نمی‌تواند رئیس یا نایب رئیس هیات‌مدیره باشد، بلکه شخص حقیقی نماینده او در هیات‌مدیره را در حکم عضو هیات‌مدیره است و می‌تواند به سمت‌های فوق انتخاب شود(تبصره یک ماده 119 لایحه قانونی1347).

2-5-4-اختیارات هیأت مدیره
قانونگذار در لایحه قانونی 1347، به طور صریح، اختیارات خاصی را به هیات‌مدیره اعطا کرده است؛ که می‌توان آن‌ها را در سه دسته بزرگ قرار داد:
انتصاب اشخاص به بعضی سمت‌های شرکت و تعیین اختیارات آنان. هیات‌مدیره می‌تواند رئیس و نایب رئیس هیات‌مدیره را نصب یا عزل کند(ماده 119). انتخاب یا عزل مدیرعامل شرکت نیز بر عهده هیات‌مدیره است که می‌تواند در صورت انتخاب مدیرعامل، حدود اختیارات او را تعیین کند(ماده 124 و تبصره آن).
اتخاذ تصمیمات لازم برای اداره صحیح شرکت. دعوت مجامع عمومی به مناسبت‌های مختلف در اختیار هیات‌مدیره است(مواد91، 138 و 141). تنظیم حساب‌های شرکت و تقدیم آن به بازرسان و مجمع عمومی عادی نیز از اختیارات هیات‌مدیره است(مواد 137، 233 و 242). هیات‌مدیره باید گزارش‌ها و پیشنهادهای خاص خود را در مورد بعضی از تصمیمات مهم راجع به حیات شرکت به مجامع عمومی تسلیم کند: از جمله گزارش راجع به افزایش سرمایه شرکت و پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه آن(تبصره ماده 167 و ماده 189)،‌ گزارش سلب حق تقدم از سهامداران، در فرض تصمیم شرکت به افزایش سرمایه (تبصره ماده 167). پیشنهاد انتشار اوراق قرضه ساده(ماده 56)، اوراق قرضه قابل تعویض با سهام (ماده61) و اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام(ماده 71) به مجمع عمومی نیز در صلاحیت هیات‌مدیره است. سرانجام اینکه اعطای اجازۀ انعقاد قرارداد با شرکت به اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل از اختیارات هیات‌مدیره شرکت است(ماده 118).
اختیارات متفرقه هیات مدیره: قانونگذار، در مورد برخی از مسائل مالی شرکت به هیات‌مدیره اختیارات ویژه‌ای اعطا کرده است؛ مانند تعیین حق الزحمه مدیر عامل(ماده 124). ترتیب اندوخته قانونی (ماده 140)؛ افزایش سرمایه شرکت در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده به او اجازه دهد(ماده 162)؛ اصلاح اساسنامه پس از عملی ساختن افزایش سرمایه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده و اعلام مراتب به مرجع ثبت شرکتها و آگهی آن برای اطلاع عموم(ماده 163)؛ درج آگهی دعوت از مجمع عمومی در روزنامه(مواد 95 و 192)؛ رسیدگی به تعهدات پذیره نویسان و تعیین تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان در فرض‌ افزایش سرمایه شرکت و اعلام مراتب به مرجع ثبت شرکت‌ها برای ثبت و آگهی و دستور استرداد وجه سهام اضافه خریداری شده به بانک برای پرداخت به پذیره‌نویسان ذی نفع (ماده 181)؛ و تصفیه امور شرکت سهامی، اگر اساسنامه ترتیب دیگری مقرر نکرده باشد(ماده 204).

2-6- پيشينه تحقيق
2-6-1-تحقیقات داخلی
تحقیق خالقی مقدم و آزاد(1383)

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی شرکت سهامی، اقلام تعهدی، قلام تعهدی، حاکمیت شرکتی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی هموار سازی، هموارسازی سود، تقسیم سود، هموار سازی سود