پایان نامه با واژگان کلیدی شایستگی ها، عملکرد آموزشی، اعضای هیات علمی، اعضای هیأت علمی

دانلود پایان نامه ارشد

است که باعث بهبود و ارتقای سطح تدریس آنان می شود.(اسپورن15، 2007)

1-1-بيان مسأله

اعضای هیأت علمی یکی از ارکان اصلی دانشگاهها محسوب می شوند که نحوه عملکرد آنها بازدهی کل نظام آموزشی نقش اساسی ایفا می نماید. اساتید دانشگاه و بویژه اعضای هیأت علمی و نحوه عملکرد آنها به عنوان یکی از عمده ترین عوامل تاثیر گذار بر نظام آموزشی عالی همواره مورد توجه خاص قرار گرفته است(محمدی و فتح آبادی،2005) ، زیرا کیفیت عملکرد آموزشی آنان تعیین کننده رشد و موفقیت دانشجویان می باشد. به همین دلیل ، یکی از اهداف آموزش عالی ارتقاء کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی به منظور ارتقای تدریس است. معیارهای سنجش کیفیت آموزش نماد بارز انتظارات سیستم آموزشی از چگونگی و هدایت آموزش در دانشگاه ها است ( حسینقلی زاده، 1390)
ارزشیابی استاد تعیین میزان موفقیت استاد در رسیدن به اهداف آموزشی می باشد(سیف، 1376). و در این راستا می توان سهم یک مدرس در میزان موفقیت فراگیران را نیز سنجش نمود(ساوکاک16،2012).در حال حاضر، رهیافت ها و روشهای متفاوتی در امر ارزشیابی عملکرد اعضای هیأت علمی ، مورد استفاده قرار می گیرد که ارزشیابی توسط دانشجویان، ارزشیابی توسط همکاران، ارزشیابی توسط کارکنان، ارزشیابی توسط مسئولان و مدیران ، خود ارزیابی اعضای هیأت علمی،اندازه گیری میزان یادگیری، ارزشیابی از طریق مشاهده ، ارزشیابی از طریق فارغ التحصیلان و آزمون های مهارت ها، برخی از آن روش هاست( برک17، 2005 و ایامو و آدووا18، 2005) .در این راستا ارزشیابی دانشجویان از اساتید یکی از رایج ترین روش های ارزشیابی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی است( متکالف و مادورا19، 1995) .
به اعتقاد برخی از مولفین، ارزشیابی های دانشجویی تنها منبع ملموس و بهترین نوع ارزشیابی می باشد، زیرا دانشجویان تنها افرادی هستند که مستقیما توسط اساتیدشان آموزش داده می شوند، بنابراین، برای ارزشیابی از فعالیت های آموزشی، آنها در بهترین شرایط قرار دارند(امری، کرامر، تیان20، 2006؛ اسپرول21، 2000). با توجه به اهمیتی که ارزشیابی دانشجویان در مقایسه با سایر انواع ارزشیابی ها دارد، لازم است که شامل ویژگی هایی از اساتید باشد در فرایند آموزش موثر است.
سیمون22(2012)، وانگ و فیتزسیمونز23(2008)، 9 بعد را برای کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی در نظر گرفته اند.
1) نقش حرفه ای24: نقش حرفه ای استاد چگونگی پرداختن استاد به سازماندهی محتوای آنچه دانشجویان انتظار دارند یادبگیرند می باشد، که مشتمل بر چگونگی برنامه ریزی استاد برای تدریس به دانشجویان است و از آنجایی که تدریس یک فعالیت بسیار پیچیده است، اساتید نیازمند شایستگی های لازم در حوزه های مختلف است، بنابراین حرفه ای شدن اساتید مستلزم توسعه و رشد تخصص آنان می باشد.
2) ارتباطات25 : روابط از طریق یک سری تعاملات بوجود آمده اند و آن را استمرار تعاملات تعریف کرده اند. به علاوه آنان عناصر روابط را شناسایی کردند که شامل ، ادراک، چگونگی احساس و درک فرد نسبت به دیگران، شناخت، قضاوت کردن درباره دیگران بر اساس تفکر خود فرد، علاقه و محبت ، قضاوت کردن درباره سایرین بر اساس احساسات خود شخص.
3) مدیریت ارائه دروس26: مدیریت ارائه دروس مشتمل بر ارائه و سازماندهی محتوای دروس، استفاده از ابزار های ارتباطی مناسب ارتباطی،کاربست ابزارهای ارزیابی دانشجویان و به طور کل اقدامات لازم که موجبات مدیریت و اداره فعالیت های کلاسی را فراهم می سازد.
4) تدریس و هدایت27: تدریس و هدایت را ، هنر تسهیل عملکرد، آموزش و رشد دیگران، کمک کردن به دیگران برای بهتر عمل کردن، کمک به فرد برای به فعل درآوردن پتانسیل های بلقوه وی، برای به حداکثر رساندن عملکرد خویش تعریف می شود . که اهمیت زیادی در تصمیم گیری برای قرارداد مجدد و ترفیع اساتید دارد.

5) شایستگی های فرهنگی28: شایستگی فرهنگی، توانایی درک و برقراری ارتباط با افراد از نظام های باوری و فرهنگی دیگر، با توجه به عوامل مختلف، تعریف می شود. شایستگی فرهنگی مستلزم توسعه و رشد آگاهی و حساسیت های شخصی و بین شخصی، توسعه دانش فرهنگی و تسلط بر مجموعه ای از مهارت ها که زمینه ای را برای یک تدریس میان فرهنگی موثر فراهم می سازد.
6) نظارت و تضمین کیفیت تدریس29: فعالیت هایی که به وسیله اساتید برای نظارت بر جریان یادگیری دانشجویان ، به منظور اخذ تصمیمات آموزشی لازم و ارائه بازخورد مناسب به پیشرفت دانشجویان صورت می گیرد، نظارت و تضمین کیفیت تدریس گفته می شود . اساتید اثر بخش به طور مداوم یادگیری و درک دانشجویان را طی تدریس و فعالیت های علمی مورد بررسی قرار می دهند.
7) کیفیت بازخورد30: بازخورد، اطلاعاتی را راجع به رفتار فعلی فرد ارائه می دهد و یا شخص را برای ادامه آن رفتار و یا اصلاح رفتارشکمک میکند. همچنین دارای مفهوم استاندارد( هدف یا سطح مرجع) با هدف مقایسه سطح واقعی عملکرد با استانداردو مشارکت در اقدام مناسب که منجر به بسته شدن شکاف میان سطح عملکرد واقعی از استاندارد شود، است.
8) تکالیف31: فراهم آوردن موقعیت و فرصت های مناسبی که در آن دانشجویان به تقویت دانش و گسترش مهارت های خود می پردازند. در واقع تکالیف، ارتباط پایداری بین فرایند یاد دهی و یادگیری و ارزشیابی به وجود می آورد. بسیاری از اساتید دانشگاه ها تکالیف را ابزاری برای تقویت یادگیری دانشجویان به حساب می آورند. پژوهشگرانی که درباره تکالیف تحقیقاتی را به انجام رسانده اند، درس جبر(افوف و والش32،2007) ، درس شیمی(کادرس و یارون33، 2007) درس فیزیک( بنهام، دیردورف،بنچر34، 2003)، درس روانشناسی (ریان و همس35، 2005).
9) مدیریت کلاس36: فرهم آوردن موقعیت و فرصت های مناسبی که در آن دانشجویان به تقویت دانش و گسترش مهارت های خود می پردازند. در واقع تکالیف، ارتباط پایداری بین فرایند یاد دهی – یادگیری و ارزشیابی به وجود می آورد. از طرفی مدیریت کلاس، توانایی استاد در سازماندهی کلاس و مدیریت رفتار های دانشجویان می باشد که برای کسب نتایج آموزشی مثبت ضروری می باشد. عملکرد اثر بخش یا برتر مدیران وابسته به برخورداری و بکارگیری شایستگی عاطفی و اجتماعی است(داهایا،2007)از طرفی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی نیز بایستی موردارزشیابی قرار گیرد.
در پاسخ این سوال که چه عاملی سازمانهای موفق را از سایر سازمان ها متمایز می کند، برخی محققان به شایستگی عاطفی- اجتماعی از قبیل عواطف،احساسات، حالت های روحی و … به عنوان عوامل تعیین کننده در محیط های کاری رقابتی و دائماً متغیر امروز اشاره می نمایند(بروکس37،2002) .از جمله شایستگی های اساسی که مدیران باید جهت انجام بهینه وظایف خویش، هدایت موثر دیگران و ایجاد توسعه محیط کاری سالم، محرک، مطلوب و رضایت بخش از آن برخوردار باشند شایستگی عاطفی –اجتماعی است. ایجاد و پرورش چنین شایستگی هایی مستلزم آشنایی با این مفاهیم و آگاهی از عناصر و مولفه های تشکیل دهنده آن است.
یکی از شایستگی های مورد تایید متخصصان و صاحب نظران مختلف برای مدیران شایستگی های عاطفی و اجتماعی آنان می باشد.(تامپسون38، 1993؛ دنهام39، 1998؛ چرنیس و آدلر40، 2000).
دو سازه شایستگی عاطفی و اجتماعی چنان به هم پیوند دارند که مشکل است بتوان یکی را بدون دیگری توصیف کرد(سارامپوت41،2007).شایستگی عاطفی یک توانایی آموخته شده و اکتسابی است که ریشه در هوش عاطفی42 داشته و در عملکرد شغلی موفقیت آمیز نقشی اساسی ایفا می نماید (واییرا43، 2008) .فلتچر44(2002) شایستگی عاطفی را توانایی درک و تفسیر داده های عاطفی و استفاده از آن برای سنجش موقعیت ها و راهبردی کردن اقدامات مناسب یا پاسخ های عاطفی تعریف می کند(آماندسون45، 2003).همچنین شایستگی عاطفی را می توان الگوی کاری خاص فرد در خصوص این که فرد چگونه می تواند به طور مناسب عواطف خود را در موقعیت های بین فردی مدیریت کند، تعریف نمود (وربیکی،بلسچاک و باگازی46 ،2004) .شایستگی عاطفی توانایی در تفسیر داده های عاطفی و استفاده از آن برای سنجش موقعیت ها و راهبردی کردن اقدامات مناسب یا پاسخ های عاطفی است(آماندسون، 2003). برخی از مهارت های تشکیل دهنده شایستگی عاطفی عبارتنداز: آگاهی از حالت عاطفی خود، تعبیر و تفسیر عواطف دیگران، بیان و مطرح نمودن موفقیت آمیز عواطف خود و توانایی همدلی و همدردی کردن با دیگران (سارامپوت، 2007) . همدلی و همدردی مستلزم آن است که افراد به نیازهای دیگران توجه کنند، آن ها را مورد تأکید قرار دهند و در جهت آن ها به اقدام و عمل بپردازند (بویاتزیس و همکاران، 2013).
پیتنگر(2015) شایستگی اجتماعی و عاطفی را به عنوان دانش، انگیزه ها، ویژگیها، صفات و مهارتهایی تعریف می کند که به اجرای مؤثر یا بهتر در هر شغل یا نقش معین، مربوط هستند. طبق مدل بویاتزیس، کارکنان بسیار مؤثر نباید فقط از هوش فکری و عقلانی برخوردار باشند، بلکه باید از هوش عاطفی نیز بهره مند باشند.
شایستگی های اجتماعی بیانگر توانایی کار کردن به صورت اثر بخش با دیگران است و شامل شناخت و مدیریت عواطف و احساسات دیگران می شود (داهایا، 2007) . شایستگی اجتماعی همچنین توانایی فرد برای دستیابی به اهداف شخصی در تعاملات اجتماعی در صورتی که فرد روابط مثبت اش را با سایر افراد به گونه ای اثر بخش حفظ کند، تعریف شده است(سارامپوت، 2007). شایستگی های اجتماعی به معنای توانایی کار کردن با مردم می باشد و مواردی چون مهارت های ارتباطی، آگاهی اجتماعی، حل تعارض و مهارت ایجاد انگیزش را شامل می شود(داهایا، 2007). در شایستگی اجتماعی چهار جنبه روابط مثبت و سازنده با دیگران ، شناخت اجتماعی دقیق، فقدان رفتار های ناسازگارانه و رفتار های اجتماعی موثر وجود دارد( بنی اسدی و باقری، 1390).
شایستگی عاطفی و اجتماعی روی هم رفته درکلی ترین حالت خود توانایی مدیریت و هماهنگی موثر رفتار عاطفی، شناختی و اجتماعی به منظور دستیابی به پیامد های رشدی مثبت تعریف می شود. شایستگی عاطفی و اجتماعی یک مفهوم چند بعدی و پیچیده است که مهارت ها، نگرش ها و ارزش های مرتبط با توانایی شناخت و مدیریت عواطف و احساسات، درک دیدگاه های دیگران، تدوین اهداف مثبت اجتماعی و حل مساله و استفاده از انواع مهارت های بین فردی برای اداره اثر بخش و اخلاقی وظایف رشدی مرتبط را در بر میگیرد(والندر47، 2000).
رابطه شایستگی عاطفی و اجتماعی اعضای هیات علمی با ارزیابی از عملکرد آموزشی آنان توسط دانشجویان کم تر مورد توجه پژوهشگران بوده است به همین دلیل با توجه به اهمیت هر دو موضوع، بررسی رابطه شایستگی عاطفی و اجتماعی اعضای هیات علمی با ارزیابی از عملکرد آموزشی آنان توسط دانشجویان به عنوان مساله اصلی این تحقیق انتخاب گردید. حال سوال این جاست که آیا بین میزان شایستگی عاطفی و اجتماعی اعضای هیات علمی و ارزشیابی از عملکرد آموزشی آنان توسط دانشجویان رابطه وجود دارد؟

1-2-ضرورت و اهمیت تحقیق

متناسب با تشدید رقابت در فضای کاری، شناسایی عوامل موثر بر موفقیت سازمان ها اهمیت پیدا می کند، گلمن اظهار می دارد با تاکیدی که اخیرا بر انعطاف، وجود گروه ها و توجه به ارباب رجوع در فضای کاری می شود، ضرورت برخورداری از شایستگی عاطفی و اجتماعی برای برتری در هر شغلی و در هر جایی از دنیا روز به روز در حال افزایش است(بروکس، 2002).تحقیقات روانشناختی اخیر نشان می دهد که شایستگی های عاطفی- اجتماعی، افرادی را که شغل شان را به شیوه ای ممتاز انجام می دهند از آن هایی که عملکرد شغلی شان در حد متوسط یا پایین است را از یک دیگر متمایز می نماید( مولیگان48،2003). همچنین توانایی عاطفی در زندگی سازمانی روز به روز جایگاه مهم تری را به خاطر تاثیری که بر ارتباطات شفاف و مسئولانه ، تصمیم گیری شهودی، مذاکره و حل مسئله، سازگاری با تغییرات سازمانی و برقراری روابط کاری دارد به خود اختصاص می دهد(آماندوسون، 2003). برای سالیان متمادی افراد تصور می کردند که توانایی شناختی اگرچه مهم است اما عامل اصل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی عملکرد آموزشی، هیأت علمی، اعضای هیأت علمی، اعضای هیات علمی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی عملکرد آموزشی، هیأت علمی، اعضای هیأت علمی، اعضای هیات علمی