پایان نامه با واژگان کلیدی سیستم های اطلاعاتی، سیستم های اطلاعات، برنامه ریزی استراتژیک

دانلود پایان نامه ارشد

اهدافی که باید تحقق یابند، و بالاخره تعیین خط مشی های تدارک و تخصیص منابع برای دستیابی به آن هدف ها] 7[ می باشد.
یک استراتژی مناسب برای سیستم های اطلاعاتی، مطابق با نیازمندی های یک سازمان در یک زمان مشخص تعریف می شود. برنامه ریزی استراتژیک می تواند، نقطه آغازی برای مدیریت سیستم های کارا و اثر بخش در سازمان باشد.
اطلاعات تولید شده، انباشته شده، و یا توزیع شده در درون یا بیرون سازمان بایستی در جهت دستیابی به اهداف سازمان طراحی شده باشند. استفاده بهینه از این اطلاعات به عنوان یک منبع سازمانی، با معیار بر آورده کردن نیازها، و کمک به دستیابی به اهداف و ماموریت های سازمان در سطوح مختلف سنجیده می شود. برنامه ریزی اطلاعات (تهیه برنامه ای که ارتباط اطلاعات را با اهداف سازمان روشن می کند)، فعالیتی است که یک واحد سازمانی به صورت مستقل، و تنها با توجه به نیازهای ویژه خود بتواند انجام دهد.
اکثر سازمان ها در مواجهه با فناوری اطلاعات، بنا به ضرورت و به صورت بخشی، به استقرار سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات پرداخته اند. اما به تدریج، بخش های مختلف، به جزیره های اطلاعاتی که مستلزم طراحی، بهره برداری و پشتیبانی سیستم های اطلاعاتی آن بخش هستند، تبدیل شده اند. که این امر موجب تعامل نامناسب بین بخش های سازمان، عدم هماهنگی توسعه فناوری اطلاعات با اهداف کلان و استراتژی سازمان شده است. این عوامل باعث شدند تا سازمان را به این فکر وادارند که برای فناوری اطلاعات در سازمان خود و طراحی و ساخت سیستم های اطلاعاتی بخش های مختلف، برنامه ریزی کنند.
کلیه گروه های سازمان به تناسب حیطه فعالیت و تخصص خود، به ویژه مدیران ارشد و افراد خبره سازمان می توانند در برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات آن سازمان مشارکت کنند. مدیران استراتژیک با تنظیم برنامه های استراتژیک در تلاش هستند تا رهبری و مدیریت را با یکدیگر تلفیق کرده و از این طریق، سازمان را در قبال تغییرات و تحولات محیطی همواره در حالت پویا و فعال نگه دارند. تا به واسطه ی آن بتوانند در جهت تحقق رسالت سازمان قدم بردارند. در یک تعریف کلی، برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی را فرایند طراحی و ساخت سیستم های اطلاعاتی ای می دانند که به سازمان برای اجرای برنامه کسب و کار و تحقق اهداف آن کمک می کند.
با برنامه ریزی استراتژیک در حوزهIT ، این اطمینان حاصل می شود که تصمیمات گرفته شده در حوزه ی ITو پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی، مبنی بر یک استراتژی صحیح و فکر شده است. برای کسب موفقیت، در اجرای فناوری اطلاعات، سازمان ها نیاز به برنامه ریزی مناسبی برای سیستم های اطلاعاتی ای دارند که هم راستا با استراتژی های تدوین شده ی سازمانشان عمل کند. همسویی استراتژیکی بین سازمان و سیستم های اطلاعاتی و فن آوری اطلاعات، در طول سالیان زیادی مورد نظر بوده است.
شرکت هایی که از مدیریت استراتژیک در زمینه فناوری اطاعات و سیستم های اطلاعاتیشان استفاده می کنند، موفقتر و سود آورتر می باشند. در سایه ی مدیریت استراتژیک شاخص های فروش، سود آوری و بهره وری سازمان بهبود می یابد، نگرش به تغییرات، به مثابه ی فرصت تلقی می شود. اثرات شرایط نامطلوب، و تغییرات نامناسب، به حداقل رسیده و این امکان فراهم می شود تا وقت و منابع کمتری، صرف اصلاح خطاها و نقایص شود.
لازم به ذکر است که متدولوژی برنامه ریزی استراتژیک، برای کلیه سازمان ها به صوت کاملا منحصر به فرد وجود ندارد بلکه بایستی آن را با شرایط و اهداف سازمان مورد نظر بومی سازی کرد. نقطه شروع در برنامه ریزی استراتژیکIT (و سیستم های اطلاعاتی)، ارزیابی وضعیت طراحی اولیه سیستم هاست. به عبارتی می توان گفت، سیستم های طراحی شده، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
با تجزیه و تحلیل مدل های طراحی شده و تطبیق آن در سازمان مورد نظر می توان منافع و قابلیت ها، نقاط قوت و ضعف سیستم ها را در راستای اهداف و ماموریتهای سازمان استخراج کرده و با تعیین راهبردهایی در جهت اصلاح آن ها، سیستم های طراحی شده را وارد فاز اجرایی کرد. به عبارتی، با بهره گیری از راهبردهای پیشنهادی که از دیدگاه خبرگان و مدیران ارشد سازمانی ناشی شده و مورد بررسی آن ها قرار گرفته، سیستم های اطلاعاتی طراحی شده می توانند روند پیاده سازی پیدا کنند]8[.
از این رو ما نیز در این تحقیق، از برنامه ریزی استراتژیک به عنوان ابزاری برای سنجش سیستم اطلاعاتی سرویس گرا که در بخش قبل طراحی شد، استفاده می کنیم و با توجه به اینکه برنامه ریزی استراتژیک برای هر سازمانی و مطابق با نیازمندی های آن سازمان متفاوت است، لذا در فصل بعد یک سازمان را به عنوان مطالعه ی موردی در نظر گرفته، و عملیات تطبیق سیستم اطلاعاتی طراحی شده، و استخراج راهبردهای پیشنهادی در جهت بهبود مدل را مطابق با آن سازمان انجام می دهیم. در این روش تحقیق، به منظور استخراج راهبردها با هدف اعمال آنها در مدل پیشنهادی، ازماتریسSWOT استفاده می شود که در بخش بعد راجع به این روش تدوین استراتژی ها توضیحاتی داده شده است.

3– 9 نتیجه گیری
در این فصل ، با در نظر گرفتن فرایندهای کسب و کار موجود در سیستم و روند جریان اطلاعات به طراحی و مدلسازی سیستم اطلاعاتی سرویس گرا با استفاده از متدولوژی SOMA پرداختیم. سرویس های استخراج شده، از این سیستم، با استفاده از ESBکه از جمله الگوهای راه حل این متدولوژی می باشد، مورد استفاده قرار می گیرند. با طراحی این سیستم سرویس گرا، مهمترین مسئله، یعنی تغییر در نیاز های سازمان بزرگ مقیاس و یکپارچگی واحدهای مختلف سازمان پوشش داده می شود.

فصل چهارم
محاسبات و یافته های تحقیق

4 – 1 مقدمه
در فصل سوم سرویس های سیستم اطلاعاتی سرویس گرا را با استخراج سرویس های مربوطه طراحی و مدلسازی کردیم. در این فصل، سیستم های اطلاعاتی طراحی شده در فصل قبل را بر روی یک مطالعه موردی پیاده می کنیم و بخش های اصلی سیستم پیشنهادی ارائه و بررسی می شوند وسرویس های شناسایی شده را برای این محیط واقعی تطبیق می دهیم وتوسط تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار expert choiceارزیابی می کنیم.از آنجائیکه طراحی و پیاده سازی موفق این سیستم اطلاعاتی سرویس گرا، در راستای اهداف سازمان، و برآورده ساختنهر چه بهتر نیازمندی های آن سازمان محقق می شود، لذا با طراحی مجدد این سیستم برای سازمان مورد مطالعه، نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدید های مدل پیشنهادی را استخراج می کنیم، و با استفاده از ماتریس SOWT، راهبردهایی را در جهت اصلاح و بهبود این سیستم پیشنهادی استخراج می کنیم. این راهبردهای ارائه شده، طی یک نظرسنجی با افراد خبره، مدیران و کارشناسان ارشد سازمان، مربوطه استخراج می گردند تا مطابق با این راهبردها، سیستم مورد نظر سفارشی شده، و روند پیاده سازی بگیرد.

4-2 مطالعه موردی – شرکت ایران خودرو
مطالعه موردی انجام گرفته شرکت ایران خودرو می باشد. شرکت ایران خودرو بزرگترین شرکت خودرو سازی کشور می باشد که به طور متوسط 65 تا 70 درصد تولید خودرو داخل کشور را به طور دائم به خود اختصاص داده است.این سازمان با اتکا به مدیریت غیر متمرکز باعث رشد قابلیت ها و خلاقیت ها شده، و در این مدت توانسته است، با باسابقه ترین شرکت های تولید کننده خودرو در جهان به رقابت بپردازد.ايران خودرو در سال 1341 با هدف توليد و فروش انواع خودرو با نام اوليه ايران ناسيونال تاسيس شد. بعد از سال ها اين شركت در پي توسعه فعاليت هايش و با توليد 1 ميليون خودرو سواري و تجاري و با به كارگيري 21 هزار نفر نيروي انساني به بزرگترين گروه صنعتي درمنطقه خاورميانه و شمال آفريقا(MENA) تبديل شد كه به فعاليت هاي صنعتي و خدمات در بخش صنعت خودرو مي پرداخت. ايران خودرو با هدف رسيدن به كلاس جهاني، به تاسيس مركز تحقيقات، و مراكز تست خودرو، توسعه موتور به همراه جديدترين ماشين آلات و تجهيزات توليدي خود پرداخت. اقداماتي كه با همكاري كشورهاي عمده اروپايي در بخش صنعت خودروي آلمان و فرانسه حاصل شدند. ايران خودرو داراي شركت هاي تابعه متعددي از جمله ساپکو، ایساکو، ایپکو، تام است، كه در قالب يك گروه واحد، اين شركت را به سوي اهدافش ياري مي دهند.
اين شركت ها در بخش هاي مختلفي از جمله، تامين قطعات، سيستم ها و تجهيزات توليدي، خدمات پس از فروش، نيروي محركه و …. فعاليت دارند. همچنين ايران خودرو در حوزه هاي سرمايه گذاري، امور مالي ، ليزينگ و توسعه كسب و كار سرمايه گذاري هايي كرده است.

علل انتخاب این سازمان برای مطالعه موردی عبارتند از :
• این شرکت ، یک شرکت شناخته شده است و بحث خدمات در آن بسیار ملموس است.
• یکی از مهمترین اهداف این شرکت، افزایش حجم تولید و بهره وری است، از این رو به کارگیری معماری سرویس گرا با توجه به مزایای این معماری در سازمان مورد استقبال قرار می گیرد.
• شرکت مایل است تا حد ممکن به منظور استفاده از منابع فعلی سازمان و کاهش هزینه ها، برنامه های کاربردی مختلف سازمان با پلت فرم های گوناگون را با یکدیگر هماهنگ کند، لذا سرویس های این سیستم اطلاعاتی می توانند توسط بخش های مختلف این سازمان مورد استفاده قرار گیرند.
• سازمان دارای شعب و نمایندگانی در نقاط جغرافیایی مختلف است، که هر کدام از این شعب، برنامه های کاربردی متفاوتی را دارند، یعنی هر کدام از این برنامه های کاربردی با پلت فرم های گوناگونی عملیات را انجام می دهند . از این رو استقرار یک سیستم اطلاعاتی سرویس گرا موجب استقلال از سکوی مختلف اجرا و همچنین این امکان را فراهم می کند تا فرایند تولید در شعب مختلف یکپارچه گردد.
• سازمان تمایل دارد تا یکپارچگی و هماهنگی برنامه های کاربردی شعبات مختلف با دفتر مرکزی را افزایش دهد.
• از بعد هزینه، طراحی و پیاده سازی سیستم های سرویس گرا مقرون به صرفه تر است.

به طور کلی می توان اهداف برون سپاري را براي شرکت ایران خودرو به صورت زیر تشریح کرد:
• کسب مزیت رقابتی در کشور و حتی در خارج از کشور
• توسعه شرکت براي صادرات محصولات
• بهره مندي از دانش و تکنولوژي روز دنیا
• همکاري با شرکت هاي بزرگ دنیا و انتقال دانش و تکنولوژي آنها به داخل کشور
• کاهش هزینه هاي اجرایی و تولیدي
• ارتقاء کیفیت محصولات تولیدي
• کسب رضایتمندي مشتریان
• مطابقت محصولات تولیدي با استانداردها) مصرف سوخت، زیست محیطی و(…

به طور کلی مواردي که می توان آن را در شرکت ایران خودرو براي برون سپاري مد نظر قرار داد به شکل زیر می باشند:

شکل4-1 حوزه ي فعالیت هاي برون سپاري شرکت ایران خودرو
همان طور که در شکل فوق دیده می شود می توان در این زمینه ها فرآیند برون سپاري را براي شرکت انجام داد.
تولید قطعات: در زمینه تولید قطعات منظور این است که اجزا و قطعاتی که در خودرو به کار می روند را به دست تأمین کننده بیرونی سپرد و از وي خریداري کرد. نکته مهمی که در این بخش می توان به آن اشاره نمود این است که شرکت می تواند این قطعات را به صورت نیمه تولید شده نیز خریداري کند.
مونتاژ نهایی: شرکت در این بخش خود قطعات و اجزاء مورد نظر را تولید می کند ولی براي مونتاژ این قطعات به یکدیگر و تبدیل به محصول نهایی متوسل شرکت هایی در بیرون سازمان می شود.
انبار و موجودي: در این زمینه شرکت محصولاتی را که ساخته شده اند و یا مونتاژ شده اند را براي نگهداري به دست پیمانکار خارجی می سپارد. منظور این نیست که نگهداري محصولات در خارج از کارخانه انجام می شود، بلکه در همان کارخانه به دست پیمانکاران سپرده می شود.
مشاوره: فرآیند مشاوره بیشتر براي رده هاي مدیریتی مد نظر قرار می گیرد. در این بخش مدیران به صورت دوره اي ممکن است از تجربیات افراد خبره براي بهبود وضعیت موجود استفاده کنند. امور مربوط به برنامه ریزي و تصمیمات شرکت می تواند در این قسمت با مشاوران مربوطه مد نظر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سیستم اطلاعاتی، سرویس گرا، سیستم های اطلاعات Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سیستم اطلاعاتی، شرکت ایران خودرو، سرویس گرا