پایان نامه با واژگان کلیدی سیستم اطلاعاتی، سیستم های اطلاعات، سیستم های اطلاعاتی

دانلود پایان نامه ارشد

يكي از استراتژيهاي موثر در دنياي كسب و كار شناخته شده است. در اين راستا برونسپاري فرايندهاي كسب و كار به عنوان يكي از متداولترين اشكال برونسپاري به شمار مي آيد. در سالهاي اخير بسياري از سازمانها براي حفظ مزيت رقابتي خود در بازارهاي منطقهاي و جهاني برونسپاري فعاليتهاي سازماني را شروع كرده و همچنين امروزه بسياري از سازمانها اقدام به برونسپاري برخي از فعاليتهاي خود به عنوان يك رويكرد راهبردي نمودهاند. فرايند برون سپاري برخي از فعاليتهاي سازمان بواسطه پيچيدگي و عدم قطعيت موجود در اين فرايند، نيازمند صرف زمان و دقت كافي براي جلوگيري از شكست اين فرايند در سازمان است. اين مسئله خود نيازمند مديريت قوي در حوزه برونسپاري در سازمان است. در واقع براي جلوگيري از ايجاد هرگونه مشكلي در فرايند برونسپاري بايستي اقدام به تصميمات راهبردي در اين حوزه و در نتيجه انتخاب استراتژيهاي مناسب سازمان در امر برونسپاري نمود. برون‌سپاري باعث كاهش هزينه هاي اجرايي و بالا بردن بهره وري در كسب و كار هاي كوچك و بالا بردن توان رقابتي آنها مي شود. امروزه پيچيدگي فضاي كسب و كار، افزايش رقابت ميان توليد كنندگان، محدوديت منابع و بسياري عوامل ديگر، سبب شده كه سازمان هاي توليدي به سمت بكارگيري فرآيندها و تصميمات بهينه در حركت باشند تا از اين رهگذر، امكان بقاي بالنده سازمان را تضمين نمايند. بديهي است كه تخصصي شدن و در نتيجه محدود كردن حيطه فعاليتها، در صورتي مقدور خواهد بود كه بخشي از وظايف به خارج از سيستم برون سپاري گردد. در واقع برون سپاري عبارت است از واگذاري بخشي از فعاليتهاي محوري يا غير محوري سازمان بر مبناي تصميمات اخذ شده، كه منجر به كاهش نرخ يكپارچه سازي عمودي ميشود ] 12 [ .
برخی از محققان، بیشتر در حوزه تولید و مدیریت زنجیره تأمین، برون سپاري را چیزي بیش از تکامل مطالعات در حوزه ساخت یا خرید نمی دانند.
در گذشته، برون سپاري زماني مورد استفاده قرار مي گرفت كه سازمانها نمي توانستند خوب عمل كنند. در رقابت ضعيف بودند، كاهش ظرفيت داشتند، با مشكل مالي روبرو بودند و يا از نظر فن آوري عقب و شكست خورده بودند. امروزه سازمانهايي كه كاملا موفق هستند نيز از اين ابزار براي تجديد ساختار سازمانهايشان استفاده مي كنند و مديران اين سازمانها به عنوان يك موضوع حياتي اين موضوع را درك كرده اند كه ايجاد قابليت هاي كليدي براي برآورده نمودن نيازهاي مشتري ضروري است و بايد در اين راه تلاش نمايند.
دیگر محققان، عموما در حوزه مدیریت عملیات خدمات، آن را یک روند انقلابی و جهشی که در چند سال گذشته آغاز گشته است می دانند. یکی از تئوري هایی که در اکثر منابع به آن در مورد منشأ برون سپاري اشاره می شود، تئوري هزینه مبادله می باشد و از این رو سرچشمه دانش برون سپاري به حدود هفتاد سال قبل بر می گردد.
در طول این هفتاد سال چندین تئوري در رشته هاي مختلف توسعه یافته اند که به طور مکرر در مطالعاتی که امروزه در مورد برون سپاري وجود دارد، به طور خلاصه به آنها اشاره می شود. 10 تئوري که از آنها بیشتر در مقالات و منابع علمی به عنوان ریشه هاي برون سپاري یاد می شود به شرح زیر می باشند:
1. تئوري هزینه مبادله
2. دیدگاه بر اساس منابع
3. تئوري عامل اصلی
4. تئوري ادغام عمودي
5. مدیریت استراتژیک
6. اقتصاد تکاملی
7. دیدگاه ارتباط
8. اقتصاد صنعتی
9. تئوري هم ترازي استراتژیک
10. تئوري شایستگی اصلی
عموما در تحقیقات مربوط به برون سپاري چهار پرسش متداول مد نظر قرار می گیرد که عبارتند از:
1. چرا باید برون سپاري کنیم؟
2. کدام فعالیت ها و فرآیند ها باید برون سپاري شوند؟
3. عوامل اصلی موفقیت در ارتباط با برون سپاري کدامند؟
4. چگونه باید این برون سپاري را هدایت کنیم؟
برون‌سپاري باعث كاهش هزينه هاي اجرايي و بالا بردن بهره وري در كسب و كار هاي كوچك و بالا بردن توان رقابتي آنها مي شود.
با توجه به گزارش گارتنر بازار برون‌سپاري در سال 2003، در كشور آمريكا معادل 15 ميليارد دلار بوده است.
مراحل 10 گانه گارتنر جهت موفقيت در برون سپاري
• جا انداختن تفكر برون‌سپاري به عنوان يك روش عملي
• همراستا كردن تمام فعاليتهاي مرتبط با برون‌سپاريبا راهبردهاي كسب و كار
• داشتن توقعات واقع بينانه از كسب سود قبل از اقدام به برون سپاري
• بالا بردن ارزش خدمات منعطف در مقابل خدمات ثابت
• انتخاب روشهاي تحويل سازگار با اهداف تجاري و كسب وكار سازمان
• تعريف محركها و روش ارتباطي به جهت حصول سود دو جانبه
• مذاكرات پي در پي جهت اتخاذ معامله برنده-برنده
• ارائه راه حلهاي تجاري بر مبناي شبكه توليدكنندگان
• توسعه و پياده سازي روشهاي مديريت توزيع متمركز
• ايجاد تعادل ميان نظارت و اعتماد در روابط برون سپاري

2-11 سیستم اطلاعاتی
همان طور که می دانیم همزمان با ظهور فن آوری، و حضور آن در سازمان ها، توسعه ی سیستم های اطلاعاتی نیز روز به روز افزایش یافت. دیوید و السون، یک سیستم اطلاعاتی را به عنوان یک سیستم یکپارچه به منظور ارائه ی اطلاعات برای پشتیبانی عملیات، مدیریت، و تصمیم گیری در یک سازمان تعریف کرده اند. به عبارتی دیگر می توان گفت که یک سیستم اطلاعاتی، عبارت است از یک سیستم کامل طراحی شده برای تولید، جمع آوری، سازماندهی، ذخیره و توزیع اطلاعات در یک سازمان. این اطلاعات بسته به نوع سیستم اطلاعاتی برای تصمیم گیری، کنترل، ساخت محصولات جدید و … مورئ استفاده قرار می گیرند. داده های جمع آوری شده از سازمان یا محیط خارج از آن، به عنوان ورودی یک سیستم اطلاعاتی به شکلی با معنا پردازش شده، و خروجی به افراد یا فعالیت هایی که از آنها استفاده می کنند منتقل می شود. برخی از سیستم های اطلاعاتی عبارتند از سیستم پردازش تراکنش5، سیستم اطلاعاتی مدیریت6، سیستم تصمیم یار7، سیستم اطلاعاتی اجرایی8 و …]41[.
توسعه ی سیستم اطلاعاتی به طور عمده بر روی کارایی فرایندهای کسب و کار و به صورت غیر مستقیم، بر روی برآورده کردن نیازمندی های مورد تقاضای سازمان تمرکز می کند.
امروزه تمامی سیستم‌های تولیدی به روشنی بیانگر این نکته‌اند که مفاهیم و ساختار کار آنها، از ایده «آدام اسمیت» مبنی بر تخصصی شدن کار و شکسته شدن یک کار به کارهای کوچک‌تر، گرفته شده است. تخصصی شدن کارها، تولید انبوه محصولات استاندارد شده را امکان‌پذیر می‌سازد.
مفهوم سیستم تولید یکپارچه، تنها شامل عناصر درون سازمان نبوده و از عناصری متعدد تشکیل شده است که در یک سوی آن تامین‌کنندگان مواد و قطعات و در سوی دیگر، مشتریان قرار دارند.
برای عملکرد موثر این سیستم‌ها، در طراحی آنها باید یکپارچه‌سازی بیشتر فعالیت با هم و کاهش لایه‌های سلسله مراتبی را مدنظر قرار داد. کندی جریان اطلاعات و یا ناکافی بودن آن بین واحد تولید و دیگر واحدها نظیر بازاریابی یا تحقیق و توسعه، مسئله‌ای رایج در شرکت‌های تولیدی است. برای بیشینه کردن کارایی سازمان، تمامی کارکردها به جای این‌که به تنهایی بهینه‌سازی شوند باید به صورت یکپارچه‌ با هم در تعامل باشند.
بیشتر سیستم‌های اطلاعات در محیط‌های تولیدی، برنامه‌های کاربردی تخصصی هستند که سعی دارند تکنولوژی‌های پیشرفته تولید را با استفاده از رایانه، قابل استفاده و کنترل کنند.
سیستم اطلاعات جامع تولید در پی آن است که این برنامه‌های کاربری تخصصی و جزیره‌ای مهندسی، تولیدی و تجاری را در قالب یک سیستم اطلاعاتی جامع یکپارچه ترکیب کند.
در این راستا با شناخت تهدیدات و فرصت‌های محیطی، قابلیت‌ها ی این‌گونه سیستم‌ها، استراتژی طراحی و توسعه آنهاست. همچنین خواهیم دید که چگونه این سیستم‌ها به عنوان سلاحی رقابتی به‌کار گرفته می‌شوند.

2-12 کارهای انجام شده د ر ارتباط با به کارگیری سیستم اطلاعاتی در یکپارچگی واحد های مختلف تولید
سیستم اطلاعات جامع تولید، جایگزینی قدرتمند برای کسب مزیت رقابتی بوده و وضعیت جاری و تکنولوژی اطلاعات را با هم درمی‌آمیزد. این سیستم، حرکت به سوی یکپارچگی کامل تکنولوژی تولید و استراتژی کسب و کار را در یک سیستم اطلاعاتی نشان می‌دهد و شامل تمامی کارکردهایی است که یک شرکت تولیدی باید دارای آنها باشند.
نمونه این کارکردها، ماجول‌های تحلیل بازار، کنترل کیفیت، مدیریت کیفیت و پشتیبانی از تصمیم‌گیری است. سیستم اطلاعات جامع تولید، قابلیت پاسخگویی سریع به تغییرات را فراهم ساخته و انعطاف‌پذیری در تولید محصولات را تسهیل می‌بخشند.
با استفاده از این سیستم‌ها، طراحی و حمایت از استراتژی‌های رقابتی در یک سازمان، قابل دستیابی بوده و می‌توان از عهده تغییرات در تکنولوژی، منابع و مسئولیت‌ها برآمد.
امروزه تمامی سیستم‌های تولیدی به روشنی بیانگر این نکته‌اند که مفاهیم و ساختار کار آنها، از ایده «آدام اسمیت» مبنی بر تخصصی شدن کار و شکسته شدن یک کار به کارهای کوچک‌تر، گرفته شده است. تخصصی شدن کارها، تولید انبوه محصولات استاندارد شده را امکان‌پذیر می‌سازد.
مفهوم سیستم تولید یکپارچه، تنها شامل عناصر درون سازمان نبوده و از عناصری متعدد تشکیل شده است که در یک سوی آن تامین‌کنندگان مواد و قطعات و در سوی دیگر، مشتریان قرار دارند.
برای عملکرد موثر این سیستم‌ها، در طراحی آنها باید یکپارچه‌سازی بیشتر فعالیت با هم و کاهش لایه‌های سلسله مراتبی را مدنظر قرار داد. کندی جریان اطلاعات و یا ناکافی بودن آن بین واحد تولید و دیگر واحدها نظیر بازاریابی یا تحقیق و توسعه، مسئله‌ای رایج در شرکت‌های تولیدی است. برای بیشینه کردن کارایی سازمان، تمامی کارکردها به جای این‌که به تنهایی بهینه‌سازی شوند باید به صورت یکپارچه‌ با هم در تعامل باشند.
بیشتر سیستم‌های اطلاعات در محیط‌های تولیدی، برنامه‌های کاربردی تخصصی هستند که سعی دارند تکنولوژی ‌های پیشرفته تولید را با استفاده از رایانه، قابل استفاده و کنترل کنند.
سیستم اطلاعات جامع تولید در پی آن است که این برنامه‌های کاربری تخصصی و جزیره‌ای مهندسی، تولیدی و تجاری را در قالب یک سیستم اطلاعاتی جامع یکپارچه ترکیب کند.
به كارگيري موفق يك IS مستلزم درك كامل كسب و كار و محيط تحت حمايت سيستم اطلاعات است. لازمه ي چنين موفقيتي، برخورداري مديران از دانش و تخص صهاي لازم براي حمايت از سيستم ها و نيز جريان اطلاعات در درون و بيرون سازمان براي غني سازي سيستم ها است.
تا کنون مطالعات بسیاری در زمینه سیستم های اطلاعاتی واحد های تولید سازمان صورت گرفته است. در یکی از تحقیقات یک مجموعه ای از روش ها برای استفاده سیستم اطلاعاتی در واحد های مختلف تولید در نظر گرفته شده است که منجر به رقابت پایدار می شود. به کارگیری سیستم اطلاعاتی ممکن است یک نقش مهم در هر گام از فرایند تولید و برون سپاری بازی کند

Stevens معتقد است که میزان پیشرفت به به کارگیری IS در هر گام توسعه ای بستگی دارد. علاوه بر این، او ادعا می کند که یک رویکرد یکپارچگی واحدهای مختلف تولید، می تواند موانع موجود بین عملیات و سازمان ها را حذف کند. و به کارگیری IS می تواند ارتباط بین توابع و سازمان ها را تقویت کند.
Bowersoxبیان می کنند که فرایند یکپارچگی واحدهای مختلف تولید، باید از یکپارچگی داخلی به یکپارچگی خارجی با تامین کنندگان و مشتریان پیش برود، چنین یکپارچگی داخلی و خارجی می تواند توسط اتوماسیون پیوسته و استاندارد سازی از هر تابع لجستیک خارجی و توسط اشتراک گذاری اطلاعات کارآمد و ارتباط استراتژیک با تامین کنندگان و مشتریان تکمیل شود.
بهبود هر یک از عملیات داخلی، در یکپارچگی واحدهای مختلف تولید، باید پیش از اتصال خارجی، با تامین کنندگان و مشتریان در گام یکپارچگی خارجی و به کارگیری IS ممکن است یک فاکتور بسیار مهم باشد.
Earl اظهار می کند که IS باید بالقوه به یک سلاح استراتژیک در حداقل یکی از موارد زیر باشد:
1. به دست آوردن مزیت رقابتی
2. بهبود بهره وری و عملکرد
3. فعال کردن روش های جدید مدیریت و سازماندهی
4. توسعه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سرویس گرا، معماری سرویس گرا، تأمین کننده Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سیستم اطلاعاتی، سرویس گرا، معماری سرویس گرا