پایان نامه با واژگان کلیدی سیستم اطلاعاتی، شرکت ایران خودرو، سرویس گرا

دانلود پایان نامه ارشد

قرارگیرد.
توزیع و لجستیک: در این بخش کلیه فعالیت هاي مربوط به حمل و نقل قطعات و محصولات خارج از شرکت، توزیع محصولات و کلیه امور مربوط به جابه جایی ها قرار می گیرد.
لازم به ذکر است از آنجا که بررسی هر یک از بخش هاي فوق نیازمند تحقیقات گسترده اي می باشد، تمرکزمان بیشتر بر روي بخش تولید قطعات خواهد بود.

4-3 طراحی سیستم اطلاعاتی سرویس گرا برای شرکت ایران خودرو
همانطور که بیان شد، شرکت ایران خودروشامل یک دفتر مرکزی و شعباتی در دیگر نقاط جغرافیایی می باشد. در این مطالعه موردی، تمرکز اصلی بر روی سازمان مرکزی می باشد. چرا که عملیات اصلی شرکت، در دفتر مرکزی انجام می شود و از این رو طراحی سیستم اطلاعاتی سرویس گرا را برای این سازمان در نظر می گیریم.
این شرکت مایل است در جهت هماهنگ سازی شعب مختلف با دفتر مرکزی تغییراتی را ایجاد کند. لذا در نظر داریم تا با توجه به مزایای معماری سرویس گرا از جمله یکپارچه سازی، سیستم اطلاعاتی طراحی شده در فصل قبل را در این سازمان تطبیق داده و طراحی را مجددا انجام می دهیم.برای اینکه بتوان سیستم اطلاعاتی را برای این شرکت به صورت سرویس مدیریت کنیم نخستین گام، تفکیک فرایندها و انتساب آن ها به سرویس های پیش بینی شده در فصل پیش است. فرایند اصلی کسب و کار در شرکت ایران خودرو بدین صورت است که شرکت، برای تولید محصولاتاز شعبات زیر مجموعه استفاده می کند.

4 – 3- 1 مدل فرایند ورود کاربران ایران خودرو به سیستم اطلاعاتی
همانطور که در شکل 4-1 مشخص است، به هنگام ورود کاربر به سیستم اطلاعاتی، اقدامات لازم جهت بررسی هویت او انجام می گیرد. بدین شکل که چنانچه کاربر جدید بوده، و اطلاعات او قبلا ثبت نشده باشد، در فرم مربوطه ثبت اطلاعات شخصی کاربر، اعم از (نام، نام خانوادگی، ایمیل و …) توسط کاربر صورت می گیرد. این اطلاعات ثبت شده ی کاربر توسط سیستم مورد بررسی قرار می گیرد تا در صورت وجود اشتباهاتی هشدارهای لازمه جهت رفع آن ها به کاربر داده شود. با این ترتیب برای کاربر جدید، پروفایلی ایجاد شده، و اطلاعات مربوطه ذخیره سازی می گردد. پس از ثبت کامل اطلاعات کاربر، نام کاربری و رمز عبور برای او ارسال می گردد. از طرف دیگر، چنانچه اطلاعات کاربر قبلا در سیستم ثبت شده باشد (به عبارتی کاربر دارای نام کاربری و رمز عبور باشد)، با ورود این نام کاربری و رمز عبور می تواند وارد سیستم شده و در صورت لزوم اطلاعات خود را ویرایش کند. چنانچه کاربر در حین ورود به سیستم اطلاعاتی رمز عبور خود را فراموش کرده باشد، این امکان توسط سیستم فراهم شده است تا با ورود آدرس ایمیل و تلفن خود، رمز عبور برای او فرستاده شود. تا بدین صورت بتواند به سیستم Log inکند. سرویس های قابل استخراج، و روند جریان ورود کاربر به سیستم اطلاعاتی در شکل زیر نشان داده شده است.

شکل 4-2. فلوچارت ورود و ثبت اطلاعات کاربران ایران خودرو در سیستم اطلاعاتی
4 -3 -2مدل فرایند نظارت واحد تدارکات ایران خودرو بر موجودی انبار (مواد اولیه)
برای تولید محصول، واحد تولید از انبار(مواد اولیه)،مواد اولیه مورد نیاز خود را دریافت می کند، در صورت عدم وجود مواد لازم به واحد تدارکات اطلاع می دهد، به عبارتی سرویس دانه ریز بررسی وجود/ عدم وجود اجناس موردنیاز در انبار(مواد اولیه) مسئول انجام این عمل می باشد. واحد تدارکات پس از خریداری کالای موردنیاز، اقلام خریداری شده را در data storeذخیره می کند، واحد کنترل کیفیت، بعد از کنترل کیفیت اقلام خریداری شده، آن ها را به انبار (مواد اولیه) تحویل می دهد و پس از خرید، توسط واحد انبار قبض صادر می شود که این عملیات توسط سرویس خرید مواد اولیه مورد نیاز انجام می شود. در شکل 4-2 روند جریان اطلاعات نشان داده شده است.

شکل 4-3. فلوچارت نظارت واحد تدارکات ایران خودرو بر موجودی انبار (مواد اولیه)

4 – 3 – 3 مدل فرایند درخواست قطعه از انبار ایران خودرو
خط موردنظر انتخاب می شود و پس از تعیین نوع درخواست، موجودی لحظه ای قطعات مشاهده می شود و با توجه به فرمول تعریف شده، تعداد قطعات موردنیاز جهت تغذیه محاسبه می شود. درخواست به انبار تولیدی ارسال می شود و انباردار با مشاهده درخواست ها، قطعات را جداسازی می کند که سرویسی عملیات گزارش گیری انباردار از درخواست ارسالی را فراهم می سازد. قطعات پس از خروج از انبار، به مسئول تغذیه خط تحویل داده می شود. هنگام خروج قطعات از انبار، بارکدهای روی بسته ها و پالتها توسط بارکدخوان خوانده شده و اطلاعات ثبت می گردد. در این صورت تغییر قطعه درخواست شده توسط اپراتور تغذیه، اگر تغییر قبل از تائید انبار باشد، می توان بر روی درخواست تغییر ایجاد کرده و درخواستی را ویرایش یا اضافه کرد ولی چنانچه انباردار درخواست را تائید نموده باشد، اپراتور تغذیه خط قادر به تغییر لیست درخواستی نخواهد بود و باید درخواست دیگری صادر و به انبار اطلاع دهد که این کار توسط سرویس ویرایش درخواست قطعات انجام می گیرد. روند جریان اطلاعات در خواست قطعه از انبار در شکل زیر نشان داده شده است.

شکل 4-4. فلوچارت درخواست قطعه از انبار

4 -3 – 4 مدل فرایند اجرای محصول درخواستی مشتری ایران خودرو
مطابق شکل 4 – 5 پس از ذخیره سازی سفارشات مشتریان، سفارشات ذخیره شده پیش از انتخاب برای اجرا شدن اولویت بندی (سرویس اولویت بندی) می شوند.
اطلاعات سفارش انتخابی به واحد انبار جهت بررسی وضعیت موجودی / عدم موجودی ارسال می گردد. (به عبارتی عاملی مسئول بررسی وضعیت موجودی انبار به واسطه ی سیستم می باشد). چنانچه مشتری در هر مرحله از سفارش خواستار کنسل کردن سفارش درخواستی باشد، سرویسی عملیات حذف اطلاعات مربوطه را انجام می دهد. همچنین درصورتی که مشتری خواستار هرگونه تغییراتی در سفارش موردنظرش باشد، توسط سرویسی اطلاعات سفارش ویرایش می شود و سپس توسط مشتری تائید نهایی می شود. اطلاعات سفارش به واحد مالی ارسال و در data storeذخیره می شود. واحد فروش برای مشتری فاکتور صادر میکند. با فراخوانی سرویس پرداخت هزینه سفارشات، مشتری هزینه را پرداخت می کند. بعدازآماده سازی محصول درخواستی، برای تحویل به مشتری به بخش فروش ارسال می شود. درصورت عدم وجود سفارش دیگری رسید فروش به انبار تحویل داده می شود.

شکل 4-5. فلوچارت اجرای محصول درخواستی مشتری ایران خودرو

4-3-5 مدل فرایند پرداخت مشتری
پس از اجرای سفارشات برای دریافت محصول درخواستی، باید پرداخت هزینه ی سفارش اجرا شده توسط مشتریان ایران خودرو،انجام شود. برای این منظور ابتدا توسط سرویس صدور صورتحساب، صورتحساب صادر می شود.پس از ارسال اطلاعات به بخش مالی، چنانچه مشتری مشمول تخفیف باشد،درمحاسبه صورتحساب،به اندازه ی میزان تخفیف از کل هزینه کسرمیگردد.پس ازصدور صورتحساب وارسال آن برای مشتری، مشتری بایستی اقدام به پرداخت هزینه کند. بدین منظورسرویسی مسئولیت پرداخت آنلاین هزینه هارابرعهده دارد.تنهادرصورتی سفارش به مشتری تحویل داده می شود که پرداخت صورت حساب به صورت کامل انجام گرفته باشد. از این رو پس از ثبت میزان هزینه ی پرداختی توسط مشتری، عاملی مسئول کنترل وضعیت پرداختی مشتریان می باشد به نحوی که در صورت پرداخت کامل صورتحساب، وضعیت پرداخت در data storeبه حالت وضعیت کامل بروزرسانی شده و در غیر این صورت ضمن ثبت وضعیت ناکامل به منظور پرداخت میزان هزینه باقیمانده، گزارشی از وضعیت پرداخت به بخش فروش ارسال می گردد تا پس از برقراری ارتباط با مشتری، پرداخت میزان هزینه باقیمانده را پیگیری کند.

شکل 4-6. فلوچارت پرداخت مشتریان ایران خودرو

4-3-6مدل فرایند تحویل محصولات به مشتریان ایران خودرو
پس از پرداخت هزینه توسط مشتری، محصول تهیه شده بایستی به مشتری تحویل داده شود. در صورتی که مشتری محصول خود را در زمان تعیین شده دریافت نکرده باشد، با اعلام عدم دریافت، پیگیری های لازم و ارتباط با مشتری، توسط بخش فروش انجام می گیرد و با دریافت تائیدیه ی دریافت از جانب مشتری، وضعیت دریافت محصول در data store تحت عنوان سفارش تحویل داده شده به مشتری ذخیره می شود. و پس از خروج کالا از کارخانه فاکتوری توسط واحد فروش صادر می شود. در شکل 4 – 6 این روند جریان اطلاعات نشان داده شده است.

شکل4- 7 فلوچارت تحویل سفارش به مشتریان ایران خودرو

4 – 3 -7 مدل فرایند خدمات پس از فروش مشتریان ایران خودرو
شرکت ایران خودرو با در نظر داشتن این هدف که نگهداری مشتری به مراتب مهم تر از بدست آوردن مشتری است، تیم ویژه ای (بخش پشتیبانی) را مسئول رسیدگی به مشکلات مشتریان پس از فروش محصولات کرده است . مشتریان پس از دریافت سفارش (سفارشات) خود، هر یک از خدمات مورد نیازشان را با انتخاب و در قالب پیغامی در سیستم مورد نظر ثبت می کنند. همانطور که در شکل 4 – 7 نمایش داده شده است، پس از بررسی پیغام های بازخوردی مشتری در راستای محصول با کد مشخص، چنانچه پیام بازخوردی مشتری شکایت باشد، اطلاعات به بخش پشتیبانی جهت رفع مشکل فرستاده می شود.
پس از انجام هر یک از خدمات مورد نیاز مشتری و برقراری ارتباط با او، چنانچه خواسته مشتری برآورده شده باشد، وضعیت رفع مشکل در datastore ذخیره می شود و در غیر اینصورت پیگیری مجدد صورت می گیرد. بدین ترتیب با فراخوانی سرویسی، سیستم قادر به رسیدگی به بازخوردهای دریافتی مشتریان و بررسی وجود / عدم وجود خدمات پس از فروش در راستای سفارش تحویل داده شده خواهد بود.

شکل 4 – 8 فلوچارت پشتیبانی مشتریان ایران خودرو

4-4 مشخصه سرویس ها در سیستم اطلاعاتی سرویس گرا
در بخش قبل سرویس های کاری را مشخص کردیم. برای هر یک از این سرویس ها می توان عملیات آن ها را تعیین کرد و بر اساس نیاز عملیات، پیام های لازم را ساخته و به ورودی و خروجی های عملیات سرویس های کاری در مشخصه سرویس ها تشخیص دهیم. عملیات مرتبط با هر سرویس کاری در جدول 4-3 نشان داده شده است.

جدول 4-1 عملیات مربوط با هر سرویس کاری سیستم اطلاعاتی سرویس گرا برای شرکت ایران خودرو
توضیحات
سرویس کاری
عملیات
ورود مشتری به سیستم(Log in)
Login customer
Login_customer
Logout_customer
ثبت اطلاعات مشتری جدید
Create Customer
Create_ customer
Edit_ customer
رفع مشکل فراموش کردن رمز عبور
Forget Pass
Forget_ Pass
اولویت بندی سفارشات
Priority Order
Priority_ Order
کنسل کردن سفارش
Delete Order
Delete_ Order
بررسی موجودی انبار
Check Inventory
Check_ Inventory
بررسی تغییر/ عدم تغییر محصول درخواستی
Check
ChangeRequestProduction
Edit_ExistentOrder
Insert_ExistentOrder
پرداخت هزینه سفارشات
Paymant Cost Order

Paymant_Cost Order

صدور صورتحساب
Issue Invoice
Calculate_prise
Check_Discount
پرداخت آنلاین
Payment Online
Payment_ Online
بررسی وضعیت پرداخت صورتحساب
Check Paymant

Check_Paymant
بررسی وضعیت تحویل محصول به مشتری
Deliver Product
Deliver_Product
بررسی وجود/عدم وجود اجناس مورد نیاز در انبار
Check
Existentmaterialneeded
In warehouse
Check_
Existentmaterial_needed

بررسی پیغام بازخوردی مشتری
)بررسی وجود / عدم وجود شکایت مشتری از سفارش دریافتی(
Check
ComplainMessage
Check_
ComplainMessage
بررسی وضعیت رفع مشکل مشتری
Check
ComplainObviatatoin
Check_ ComplainObviatatoin
خرید مواد اولیه مورد نیاز
BUY requiredarticle ;
BUY _requiredarticle ;
ویرایش درخواست قطعات
Edit
Request smithereens
Edit
Request_smithereens
گزارش گیری انباردار از درخواست ارسالی
Reporting warehousing
Of send request

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سیستم های اطلاعاتی، سیستم های اطلاعات، برنامه ریزی استراتژیک Next Entries منبع مقاله با موضوع سیستم اطلاعاتی، سرویس گرا، معماری سرویس گرا