پایان نامه با واژگان کلیدی سیستم اطلاعاتی، سرویس گرا، معماری سرویس گرا

دانلود پایان نامه ارشد

سرویس های جدید را شناسایی کنیم.

3-5 راهکار پیشنهادی : طراحی سیستم اطلاعاتی سرویس گرا
در بخش قبل، یک بررسی جزئی راجع به متدولوژی SOMA صورت گرفت. ما این متدولوژی توسعه یافته ی شرکت IBMرا به عنوان یک راهنما برای شناسایی سرویس های سیستم اطلاعاتی سرویس گرا، و استخراج سرویس های دانه درشت و دانه ریز به کار می بریم.

3-5-1 شناسایی سرویس های سیستم اطلاعاتی با استفاده ازمتدولوژیSOMA
همانطور که می دانیم، در واقع فرآیندها، گروهی از فعالیت های مرتبط هستند که منابع سازمان را به منظور ارائه ی نتایجی در راستای اهداف سازمان به کار می برند. مدل های فرآیند، عمل و کاری را که سازمان با آن سر و کار دارد، و رفتار سیستم های اطلاعاتی مورد استفاده ی سازمان را توصیف می کنند. یکی از جنبه های شناسایی تغییرات در یک سیستم اطلاعاتی سرویس گرا، فرآیندها می باشند. استخراج این نقاط تغییر، باعث ایجاد انعطاف پذیری و ایجاد سرویس ها می شود. به عبارتی می توان گفت که فرآیندها، زیر فرآیندها، و فعالیت ها، کاندیدهایی برای شناسایی سرویس ها در طراحی سیستم های اطلاعاتی سرویس گرا به شمار می آیند.
با توجه به هدف نهایی هر سازمان از طراحی و اجرای این سیستم اطلاعاتی، و در نظر گرفتن تعاملات بیان شده به عنوان عناصر سازنده آن، اهداف اصلی و زیر اهداف یا همان فرآیندها و زیر فرآیندهای طراحی سیستم اطلاعاتی با بهره گیری از تکنیک سرویس – هدف از متدولوژی SOMA به شرح زیر می باشند.

جدول 3-1. اهداف – زیر اهداف
اهداف و زیر اهداف
فاکتور کلیدی کارایی
1- فراهم کردن امکان شناسایی کاربران درخواست کننده سفارش و ثبت اطلاعات
1- 1فراهم کردن امکان ورود کاربر به سیستم
1-2 ایجاد قابلیت ثبت اطلاعات کاربر
1-3 امکان رفع مشکل کاربردر صورت فراموش کردن رمز عبور
• تعداد پروفایل های کاربران (تعداد اعتبار های ایجاد شده)
2- فراهم کردن نظارت واحد تدارکات بر موجودی انبار (مواد اولیه)
2-1 بررسی وضعیت موجودی انبار (مواد اولیه)
2-2 بررسی وضعیت خرید اجناس
• تعداد کالای خریداری شده

3 – ایجاد قابلیت درخواست قطعه از انبار
3-1 گزارش گیری انباردار از درخواست ارسالی
3-2 ویرایش درخواست قطعه از انبار
• موجودی قطعات
• تعداد قطعه مورد نیاز

4- فراهم کردن امکان مدیریت محصول درخواستی مشتری
4-1 امکان اعلام تغییر در سفارش
4-2 قابلیت اولویت بندی سفارشات
4-3 امکان کنسل کردن سفارش
4-4 بررسی وضعیت موجودی انبار (محصول)
4-5 پرداخت هزینه سفارشات
• تعداد محصول درخواستی

• تعداد محصول موجود در انبار
6- ایجاد امکان مدیریت هزینه های پرداختی مشتریان
6 -1 امکان صدور صورتحساب
6-2 امکان پرداخت آنلاین
6-3بررسی وضعیت پرداخت صورتحساب توسط مشتری

• مدت زمان پرداخت هزینه ها
7- ایجاد قابلیت مدیریت تحویل سفارشات اجرا شده به مشتریان
7-1 بررسی وضعیت تحویل محصول به مشتری

• تعداد سفارشات تحویل داده شده
8- ایجاد قابلیت پشتیبانی مشتریان مبنی بر بازخوردهای دریافتی آنها در خصوص سفارشات اجرا شده
8-1 ایجاد امکان بررسی نوع پیام های دریافتی مشتریان
8-2 ایجاد قابلیتی برای کنترل وضعیت رفع مشکلات مشتریان
• تعداد پیام های شکایات مشتریان

در بخش قبل اهداف کلان سیستم اطلاعاتی مشخص شد. در واقع با شناسایی این اهداف، دامنه های اصلی سیستم مورد نظر استخراج شده، و با تجزیه آنها نواحی عملیاتی که زیر سیستم های سازنده سیستم هستند، شناسایی می شوند.

جدول 3-2 تجزیه دامنه سیستم اطلاعاتی
نواحی عملیاتی / زیر سیستم ها
دامنه ها
• ورود مشتریان به سیستم
• ثبت اطلاعات مشتری جدید
• رفع مشکل فراموش کردن رمز عبور مشتریان
احراز هویت و مدیریت ثبت اطلاعات مشتری

• بررسی وضعیت موجودی انبار (مواد اولیه)
• بررسی وضعیت خرید اجناس
نظارت واحد تدارکات بر موجودی انبار (مواد اولیه)
• گزارش گیری انباردار از درخواست ارسالی
• ویرایش درخواست قطعه از انبار
درخواست قطعه از انبار
• امکان اعلام تغییر در سفارش
• قابلیت اولویت بندی سفارشات
• امکان کنسل کردن سفارش
• بررسی وضعیت موجودی انبار (محصول)
• پرداخت هزینه سفارشات
مدیریت محصول درخواستی مشتری

• صدور صورتحساب
• پرداخت آنلاین
• بررسی وضعیت پرداخت صورتحساب
مدیریت هزینه ی سفارشات اجرا شده
• بررسی وضعیت تحویل محصول به مشتری
مدیریت تحویل سفارشات اجرا شده به مشتریان
• بررسی نوع پیغام های دریافتی
• بررسی وضعیت رفع مشکل مشتریان
پشتیبانی مشتریان

بعد از به کارگیری تکنیک های سرویس – هدف و تجزیه دامنه، حوزه های اصلی سیستم اطلاعاتی مشخص شد. این دامنه ها در واقع سرویس های دانه درشتی هستند که ماژول های اصلی سیستم اطلاعاتی را تشکیل می دهند. با تجزیه این دامنه ها، زیر سیستم های (سرویس های دانه ریز) سیستم مورد نظر استخراج می گردد. این سرویس های دانه ریز، با توجه به رویکردهای کنترلی که در معماری سرویس گرا مورد استفاده قرار می گیرند، با هم تعامل دارند و هر کدام نیازمندی خاصی را پوشش می دهند.
هدف از تجزیه دامنه، تقسیم بندی در طراحی سیستم اطلاعاتی سرویس گرا از دید نواحی عملیاتی و بدین ترتیب استخراج فرآیندهای هر یک از زیر سیستم های سازنده است. همانطور که می دانیم، یک دید پویا از یک سازمان، در فرایندهای کسب و کارش منعکس شده است. در ادامه سلسله مراتب فرآیندهای سیستم اطلاعاتی سرویس گرا را نشان می دهیم.

3-5-2 روند جریان اطلاعات در سیستم اطلاعاتی سرویس گرا
در ادامه برای طراحی این سیستم اطلاعاتی سرویس گرا، ترتیب اجرای این اهداف و زیر اهداف به همراه روند جریان اطلاعات در این تعاملات و ذخیره سازی آن ها و همچنین سرویس های قابل استخراج، به واسطه فلوچارت هایی با ذکر جزئیات کامل نمایش داده شده اند. این فلوچارت ها عبارتند از :

• روند جریان ورود مشتری به سیستم اطلاعاتی و ثبت اطلاعات مشتری
• روند جریان اطلاعات نظارت واحد تدارکات بر موجودی انبار (مواد اولیه)
• روند جریان اطلاعات درخواست قطعه از انبار
• روند جریان اطلاعات اجرای محصول درخواستی
• روند جریان اطلاعات پرداخت توسط مشتری
• روند جریان اطلاعات تحویل سفارش به مشتری
• روند جریان اطلاعات پشتیبانی مشتری

یکی از ویژگی های سرویس ها در معماری سرویس گرا، دانه دانه بودن آنهاست. بدین صورت که پیچیدگی فرآیندهای کسب و کار، که توسط سرویس ها فرآهم شده است، ممکن است در یک مقیاس تغییر کند. همان طور که در فلوچارت ها نشان داده می شود، یک سرویس ممکن است، یک یا چند فرآیند کوچک را مشخص کند (یعنی فعالیت های تکراری در میان فرآیندها، و جایی که هر درخواست یک عملیات ساده را اجرا می کند) که در این صورت سرویس دانه ریز است. این نوع از سرویس ها اگر خوب طراحی شده باشند، اغلب قابل استفاده مجدد خواهند بود. همچنین ممکن است که این سرویس ها فضای عملیاتی بزرگتری را پوشش دهند (یعنی هنگامی که یک فرآیند مهم فرآهم شود، و یا هنگامیکه پنهان کردن پیچیدگی های پیاده سازی این فرآیندها حائز اهمیت باشد)، که سرویس دانه درشت می باشد. در واقع سرویس های دانه درشت، اغلب ترکیبی از دو یا چند سرویس ریز دانه می باشد. در این جا سرویس های دانه درشت با دایره، و سرویس های دانه ریز با بیضی نمایش داده شده اند.
کارمندان و کارکنان سازمان و مشتری، از جمله کاربران درگیر در این سیستم اطلاعاتی می باشند.
در طراحی این سیستم روال کار به این صورت است که ابتدا سازمان به واسطه موجودی های سازمانی، که مسئول تعامل با کاربران هستند مثل وب، کال سنترها، ایمیل و …، اقدام به جمع آوری اطلاعات آن ها می کنند. با دریافت این اطلاعات، سیستم با خواندن اطلاعات از data store، اقدام به بررسی هویت کاربران و مشتریان می کند. در صورتی که کاربری جدید باشد، باید پس از ورود اطلاعات و بررسی صحت آن، پروفایلی برای آن کاربر ایجاد شده و اطلاعاتش در data store ذخیره گردد. بعد از ثبت این اطلاعات، نام کاربری و رمز عبور برای کاربر مربوطه ارسال می شود. چنانچه کاربر جدید نباشد و در وارد کردن نام کاربری و رمز عبور مشکل وجود نداشته باشد، وارد سیستم شده و اطلاعات او نمایش داده می شود. همچنین، در صورتی که کاربری رمز عبور خود را فراموش کرده باشد، با استفاده از امکاناتی از قبیل سئوالاتی به رمز عبورش دسترسی پیدا کرده و وارد سیستم می شود.
سرویس های login کردن، ثبت اطلاعات او در سیستم و رفع مشکل فراموش کردن رمز عبور سرویس های ریز دانه ای می باشند که به همراه یکدیگر، بخش بزرگتری از منطق اتوماسیون حرفه، یعنی سرویس دانه درشت احراز هویت و مدیریت ثبت اطلاعات را تشکیل می دهند. سرویس های قابل استخراج و روند جریان ورود مشتری به سیستم اطلاعاتی در شکل نشان داده شده است.

شکل 3-3 فلوچارت روند جریان اطلاعات ورود کاربر به سیستم اطلاعاتی و ثبت اطلاعات کاربر

Receive beginning message;
While (true)
{
COMMUNICATION andLOG IN Customer to system;
WHETHER the customer is new?
//first block;
ENTRY data;
CHECK Accuracycustomer input information;
SEND username and password to customer;
//second block;
RECEIVE username and password for customer;
WHETHER input_data is correct?
LOG IN Customer to system and Show customer information;
}

شبه کد ورود کاربر به سیستم اطلاعاتی و ثبت اطلاعات کاربر
برای تولید محصول، روند جریان اطلاعات به این صورت است که واحد تولید مواد اولیه مورد نیاز را از انبار (مواد اولیه) دریافت می کند، اگر مواد لازم موجود نباشد به واحد تدارکات برای تهیه اجناس اطلاع می دهد، که این عمل توسط سرویس دانه ریز بررسی وجود/عدم وجود اجناس موردنیاز در انبار (مواد اولیه) انجام می شود. واحد تدارکات اقدام به خرید کالای مورد نیاز می کند، و اقلام خریداری شده را در data storeذخیره می کند، واحد کنترل کیفیت، بعد از فراخوانی اقلام خریداری شده، کیفیت آن ها را کنترل می کند و به انبار (مواد اولیه) تحویل می دهد، واحد انبار پس از خرید، قبض صادر می کند که این عملیات توسط سرویس خرید مواد اولیه مورد نیاز انجام می شود. نحوه نظارت واحد تدارکات بر موجودی انبار در شکل زیر نشان داده شده است.

شکل 3 –4. فلوچارت روند جریان اطلاعات نظارت واحد تدارکات بر موجودی انبار

Receive beginning message;
While (true)
{
DETERMINE monthly production plan according to current process of sale_department;
RECEIVE material_needed to process from repository (raw material);
IF required_material are available in repository?
//first block;
NO;
//second block;
INFORM supplies_department ;
BUY required_article ;
CONTROL item_purchased by quality control_department;
DELIVER item_purchasedtorepository;
ISSUE a warehouse receipt after purchase;
}

شبه کد روند جریان اطلاعات نظارت واحد تدارکات بر موجودی انبار

با انتخاب خط موردنظر و نوع درخواست اعم از سیستمی یا دستی، موجودی لحظه ای مواد مشاهده می شود و با کلیک کردن روی دکمه انجام محاسبات، با توجه به فرمول تعریف شده در بخش تعاریف پایه، تعداد مواد موردنیاز جهت تغذیه محاسبه شده، و نمایش داده می شود. بعد از ارسال درخواست به انبار تولیدی، انباردار با مشاهده درخواست ها و تائید و چاپ آن به جداسازی مواد مشغول می شود که سرویسی عملیات گزارش گیری انباردار از درخواست ارسالی را فراهم می سازد. مواد از انبار خارج می شوند و به مسئول تغذیه خط تحویل داده می شود. هنگام خروج قطعات از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سرویس گرا، سیستم اطلاعاتی، دارایی ها Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سیستم اطلاعاتی، ارتباط با مشتری، مدیریت هزینه