پایان نامه با واژگان کلیدی سود باقیمانده، بازدهی سهام، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد

شركت‎های سهامی‎است. از این رو پژوهشگران به ویژه بنیادگرایان، درصدد هستند كه بررسی كنند چه عواملی با ارزش سهام شركت رابطه دارند.
بسیاری از پژوهش گران در مورد سود باقیمانده به پژوهش پرداخته اند. نتایج برخی از پژوهش‎ها نشان می‎دهد كه ارزش دفتری و سود حسابداری حاوی اطلاعات مفیدتری نسبت به سود نقدی به تنهایی هستند و نمایندگان بهتری از جریانهای نقدی آزاد آتی می‎باشند. در حقیقت مدل سودهای باقیمانده نسبت به مدل تنزیل سودهای نقدی و مدل جریان نقدی آزاد، دارای خطای كمتری در ارزشیابی سهام است. دیچاو و همکاران (1999) مدل سود باقیمانده را با فرموله كردن پویایی اطلاعات به صورت تجربی اجرا كردند و دریافتند كه مدل سود باقیمانده‎یک بهبود جزیی نسبت به مدل تنزیل سود نقدی فراهم می‎نماید. در اصل، مـدل سود باقیمانده برگرفتـه از مـدل سـود نقـدي تنزيل شده است ولي با كيفيت بالاتري، ارزش شركت را تعيين مي نمايد. اين مدل علاوه بر اين كه به عنوان مدل ارزشيابي به كار مي رود، ابزاري براي تعيين سطح رشد واحد تجـاري در آينده نيز ميباشد. در اين مدل، ارزش سهام يك شركت تابعي از مجموع ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام، سودهاي حسابداري پيش بيني شده و سودهاي عادي اسـت. بـه طـور كلي سود باقيمانده به صورت سود حسابداري و در حدود سودهاي عادي تعيـين مـي شـود. پيشفرض مهم مدل ارزشيابي سود باقيمانده، حذف اطلاعات اضافي حسابداري است.
با توجه به مطالب ذکر شده در مورد RI، ما به دنبال استفاده از آن به عنوان‎یک مبنا برای اصلاح رابطه بین بازده و سود هستیم. در این اصلاح ما رشد سود را به رشد RI، رشد در سرمایه گذاری سرمایه و سایر اجزا تجزیه می‎کنیم واین تجزیه را درون چارچوب نظری ایستون و هریس(1991) قرار می‎دهیم که بیانگر این است که بازده سهام تابعی از سود و رشد سود است تا از این طریق رابطه بین بازده و سود اصلاح شود (Easton, P. , & Harris 1991). ما استفاده از RI را نه به عنوان متریک رقابت، بلکه به عنوان‎یک متغیر موثر که اجزای مختلف رشد سود را جدا می‎کند، نشان می‎دهیم.
با استناد به موضوع تحقيق و بيان مسئله محقق در پي پاسخگويي به اين سوال است که آيا بين رشد سود باقیمانده و بازدهی سهام رابطه مثبت وجود دارد يا خير؟

1ـ 3. ضرورت انجام تحقیق
تغییرات در سود و قیمت سهام عناصری تأثیرگذار در ارزیابی وضعیت شرکتها و مدیران و به تبع آن بر تصمیمات سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه می‎باشد. همچنین تعیین اولیه قیمت جهت پذیرش شرکت در بورس و برنامه ریزی داخلی و کنترل شرکت عناصر و موضوعاتی هستند که مورد توجه مدیران شرکتها و بورس قرار می‎گیرد. عناصر و گروه‎های فوق و دلایل واهداف آن‎ها گواه بر اهمیت تحقیق داشته و ارتباط مستقیم با آن دارد (آزاد 1386). علاوه بر اهمیت موضوع تحقیق که موجب انتخاب آن گردید، علاقه شخصی و مطالعات قبلی پژوهشگر در این امر بی تأثیر نبوده است. همچنین در بیان اهمیت موضوع ودلایل انتخاب آن باید به این مهم اشاره کرد که دانشجویان نه تنها باید تعاریف نسبتهای مالی را بیاموزند بلکه باید به درک ارتباط بین نسبتهای مالی و ارزشیابی شرکت، بازار شرکت و استراتژی شرکت به منظور کشف فرصت‎های ارزشزا بپردازند. انگیزه و هدف از تحقیق‎یافتن پاسخی برای این سوال است که آیا بین مدل رشد سود باقیمانده و بازدهی سهام در جامعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

1-4. سوالات تحقيق
سوال اصلی : آيا بین رشد سود باقیمانده و بازدهی سهام رابطه مثبت وجود دارد؟
سوال فرعی اول : آيا بین رشد سود خالص و بازدهی سهام رابطه مثبت وجود دارد؟
سوال فرعی دوم : آيا بین هزینه فرصت سرمایه گذاری و بازدهی سهام رابطه منفی وجود دارد؟

1ـ 5. فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی : بین رشد سود باقیمانده و بازدهی سهام رابطه مثبت وجود دارد.
فرضیه فرعی اول : بین رشد سود خالص و بازدهی سهام رابطه مثبت وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم : بین هزینه فرصت سرمایه گذاری و بازدهی سهام رابطه منفی وجود دارد.

1 ـ 6. اهداف تحقیق
1-6-1. اهداف تحقيق
هدف اصلي : بررسي ارتباط بین رشد سود باقیمانده و بازدهی سهام در شرکت‎هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
هدف فرعي اول : ‌بررسي ارتباط رشد سود خالص و بازدهی سهام در شرکت‎هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
هدف فرعي دوم : بررسي ارتباط بین هزینه فرصت سرمایه گذاری و بازدهی سهام در شرکت‎هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1-6-2. هدف علمي تحقيق
هدف علمی‎تحقیق تایید رابطه مستقیم بین بازدهی سهام با سود باقیمانده است. به این صورت که اگر عملکرد مدیریت به گونه ای باشد که بتواند سود مازاد نسبت به آنچه که انتظار آن از بکارگیری سرمایه ای که در اختیارش قرار گرفته کسب کند از لحاظ علمی‎و منطقی می‎توان گفت که عملکرد مدیریت مناسب بوده وحاصل اقدامات مدیریت افزایش ارزش شرکت و بازدهی سهام(رشد قیمت سهام) را منجر خواهد شد.

1-6-3. اهداف کاربردي تحقيق
اهداف کاربردی این تحقیق با توجه به نتایج بدست آمده در اختیار کلیه افراد شاغل در سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، دانشگاهیان، محققان و تحلیل گران مالی مؤثر باشد. درواقع بهره وران از این تحقیق اشخاص ذی الحق (مالک، سرمایه گذاران و. . . . ) می‎باشند که اهداف کاربردی این تحقیق را شامل می‎شوند.

1ـ7. روش انجام تحقیق
روش انجام این تحقیق، توصیفی واز نوع همبستگی است. از آنجا که این تحقیق به توصیف شرایط موجود بدون دخل وتصرف می‎پردازد وبا توجه به آنکه قضاوتهای ارزشی در این تحقیق کم رنگ است تحقیق حاضر درزمره تحقیقات توصیفی حسابداری است. به این دلیل همبستگی است که در این تحقیق رابطه بین متغیر‎ها مورد بررسی قرار می‎گيرد.
همچنين تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع از تحقیقات توصیفی حسابداری به شمار میرود زیرا که این تحقیق به توصیف شرایط موجود بدون دخل وتصرف در آن می‎پردازد. این تحقیق از نظر ماهیت داده‎ها جزء تحقیقات کمی‎محسوب می‎شود به دلیل اینکه از آمار و ارقام و اعداد استفاده می‎کند. تحقیق حاضر به بررسی روابط بین متغیر‎ها پرداخته و در پی اثبات وجود این رابطه در شرایط کنونی بر اساس داده‎های تاریخی می‎باشد بنابراین میتوان آن را از نوع پس رویدادی طبقه بندی نمود. در اینگونه تحقیقات پژوهشگر به بررسی علت و معلول متغير وابسته و متغیر مستقل پس از وقوع می‎پردازد. در اين تحقيقات بین متغیر‎ها‎یک رابطه آماری وجود دارد که هدف بررسی این رابطه می‎باشد.
همچنین این تحقیق جزء تحقیقات تجربی حسابداری می‎باشدو روش مورد استفاده این تحقیق روش همبستگی می‎باشد.
1ـ8. قلمرو تحقیق، جامعه مورد مطالعه ونمونه آماری
جامعه آماری در تحقیق حاضر کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‎باشند که با استفاده از روش حذف سیستماتیک اقدام به انجام نمونه گیری از این جامعه می‎نماییم. معیار‎های مورد نظر جهت نمونه گیری از جامعه آماری در تحقیق حاضر به شرح زیر می‎باشند بدین ترتیب که شرکتهایی که هریک از معیار زیر را نداشته باشند از انتخاب آنها به عنوان اعضای نمونه صرف نظر می‎شود :
شرکتهایی که در طول بازه زمانی تحیق سال مالی آنها منتهی به 29 اسفند باشد.
شرکتهایی که در بازه زمانی تحقیق حاضر‎یعنی از سال 1388 الی 1392 عضو بورس اوراق بهادار تهران باشند.
اطلاعات حسابداری و سایر اطلاعات مورد نیاز در ارتباط با آنها در بازه زمانی تحقیق حاضر در دسترس باشد.
عضو شرکت‎ها هلدینگ و سرمایه گذاری و واسطه گری مالی نباشند.

1ـ 9. روش‎های مورد نظر برای تجزیه وتحلیل اطلاعات وآزمون فرضیه‎ها
در این تحقیق برای آزمون فرضیه‎ها از مدل‎های تجربی و روش‎های آماری توصیفی (میانگین، میانه، انحراف معیار و. . . . ) و تحلیل‎های آماری (تحلیل پانلی، تحلیل رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS) وتحلیل رگرسیون حداقل مربعات دومرحله ای (2SLS) و همبستگی، استفاده می‎گردد. متغیرهای تحقیق به کمک صفحه گسترده اکسل محاسبه می‎شود و از نتایج بعنوان ورودی نرم افزار Spss و Eviews استفاده می‎شود و تحلیل‎های آماری با استفاده از این نرم افزار‎ها، انجام می‎گردد.

1ـ 10. تعریف واژه‎ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق
متغير وابسته (بازدهی سهام) : منظور از بازدهی سهام، بازده کل مجموعه مزايائى است که در طول سال به سهم تعلق مى‌گيرد (Balachandran 2006).
RETMt = α0 + α1 NIt + α 2 ΔNI t + ɛ
متغير مستقل (سود باقیمانده) : سود باقیمانده به‌عنوان سود باقیمانده پس از کسر هزینه سرمایه تعریف می‌شود. به عبارت دیگر، سود باقیمانده برابر است با سود خالص منهای هزینه بهره قابل انتساب به سرمایه‌گذاری (آزاد 1386).
می‎توان سود باقیمانده(RI) را بصورت زیر بیان کرد:
RI t= NI t + INT t * (1 – t) – WACC t * IC t-1
که NI t سود خالص دوره طبق اصول پذیرفته شده حسابداری و INT t هزینه بهره و t نرخ مالیات و IC t-1 سرمایه گذاری سرمایه برای ابتدای سال است.
به همین طریق RI در دوره قبلی برابر است با:
RI t-1= NI t-1+ INT t-1*(1-t) -WACC t-1* IC t-2
با ترکیب رابطه 2 و 3 می‎توان تغییر RIرا به صورت زیر بیان کرد:
ΔRI t = ΔNI t + ΔINT t *(1- t) – (WACC t * IC t-1+ WACC t-1* IC t-2)
که در اینجا Δ به تغییر در‎یک متغییر اشاره دارد.
ريز متغير‎هاي مستقل
رشد سود خالص : سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه‎ها و استهلاک و ذخیره‎ها. مسلم است سود خالص تماماً قابل تقسیم نیست.
ΔNI t = ΔRI t + ΔIC t-1 * WACC t – ΔINT t * (1- t) + IC t-2 *ΔWACC t
NI t-1: سود خالص سال قبل
RI t-1: سود باقیمانده سال قبل
ΔNI t: رشد سود خالص سال جاری
هزینه فرصت سرمایه گذاری : اگر‎یک فرد و‎یا‎یک بنگاه، از میان چندین انتخاب متفاوت‎یکی را برگزیند، هزینه فرصت این فرد‎یا بنگاه، معادل است با هزینه مرتبط با بهترین انتخاب ممکن از بین سایر انتخاب‌های باقی‌مانده که از آن صرف نظر شده‌است (Ohlson & Juettner 2005).

1ـ 11. ساختار تحقیق
ساختار تحقیق حاضر به شرح ذیل است:
در فصل اول، کلیات تحقیق شامل مقدمه، بیان مسئله، سؤال‎ها و فرضیه‎های تحقیق، روش انجام تحقیق، واژه‎ها و اصطلاحات و در نهایت ساختار تحقیق ارائه شده است. فصل دوم به مبانی نظری مرتبط با تحقیق و پیشینه تحقیقات انجام شده دررابطه با موضوع تحقیق پرداخته است. در فصل سوم روش انجام تحقیق، تعاریف عملیاتی متغیرهای مدل رگرسیون استفاده شده، نمونه گیری، دوره زمانی و مکانی تحقیق و همین طور آمارها و آزمون‎های آماری مورد نیاز بیان شده است. فصل چهارم به تشریح نتایج آماری و نیز تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق پرداخته است. در فصل پنجم نیز نتیجه گیری تحقیق و همچنین پیشنهادات و محدودیت‎های تحقیق ارائه شده است.

فصل دوم
مروری بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق

بخش اول
مبانی نظری تحقیق

2ـ1. مقدمه
در این فصل، ابتدا مفاهیم مربوط به بازدهي سهام و ابعاد آن، از دید محققان مختلف و مدل‎هاي به کار رفته در تحقیقات که بعنوان متغير وابسته اين تحقيق مي باشد ارائه خواهد شد، سپس مفاهيم مربوط به سود باقی مانده، و ابعاد آن که رشد سود خالص و هزينه فرصت سرمايه گذاري بوده از دیدگاه محققین مختلف و مدل‎هاي مربوط به تحقیقات آنان ارائه خواهد گردید، در ادامه رابطه ي بين متغير‎ها، بر اساس مطالعات صورت گرفته بیان خواهد شد، و در نهایت در بخش پایانی فصل دوم پژوهش‎هاي داخلی و خارجی مرتبط به موضوع پژوهش حاضر معرفی مي گردد.

2-2. بازده سهام
معمولاً مهم ترین معیار ارزیابی عملکرد موسسات، در حال حاضر نرخ بازده سهام است. این معیار به تنهایی دارای محتوی اطلاعاتی برای سرمایه گذران بوده و برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می‎گیرد. وقتی این معیار کاهش‎یابد زنگ خطری برای شرکت است و عملکرد شرکت را مناسب نشا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی رگرسیون، بازده سهام، بورس اوراق بهادار، بازدهی سهام Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی افزایش سرمایه، قیمت سهام، ضریب همبستگی، صاحبان سهام