پایان نامه با واژگان کلیدی سواد رسانه ای، پرسش نامه، سبک زندگی

دانلود پایان نامه ارشد

كل به دست آورد و در تصحيح احتمالي مقياس ساخته شده و حذف مواردي كه همبستگي پايين دارند از آن بهره برد(نيرومند,1392). به اين منظور محقق ابزار طراحي شده را با يك گروه 30 نفره به اجرا درآورده و سپس با نرم افزار آماري اس پي اس اس, ضريب آلفاي كرون باخ به دست آمد كه نتيجه شاخص ها به شرح زير است:

جدول3-7-1: نتايج پايايي شاخص ها بر حسب ضريب آلفاي كرون باخ
شاخص تعداد گويه ضريب آلفاي كرون باخ
3-7-1-1- آگاهي از اهداف پنهان پيام هاي رسانه اي 4 77/0
3-7-1-2- درك محتواي پيام هاي رسانه اي 4 82/0
3-7-1-3- گزينش آگاهانه پيام هاي رسانه اي 4 79/0
3-7-1-4- نگاه انتقادي به پيام هاي رسانه اي 4 80/0
3-7-1-5- تجزيه و تحليل پيام هاي رسانه اي 4 75/0
3-7-1-6- رفتار با والدين 4 91/0
3-7-1-7- ارتباط با جنس مخالف 4 71/0
3-7-1-8- رفتار در مدرسه 4 90/0
3-7-1-9- تفريحات 4 92/0
3-7-1-10- نوع لباس پوشيدن 4 88/0

با عنايت به اين كه ضريب همبستگي آلفاي كرون باخ همه شاخص ها بيش از 0.70 بود خود نشان دهنده بالا بودن پايايي پرسش نامه است.

3-7-2- روايي
روايي يا اعتبار, دقت يا صحت ابزار اندازه گيري و اثبات آن است. منظور از دقت اندازه گيري اين است كه نمره كسب شده هر متغير تا چه حد مي تواند بيانگر نمره واقعي آن محسوب شود. اعتبار هر تحقيق به معني آن است كه ابزار تا چه حد اندازه متغير مورد نظر را مورد سنجش قرار مي دهد. به اين منظور بايد نظر متخصصان را در مورد پرسش نامه جويا شد چرا كه نزديك بودن نتيجه تحقيق به نظر متخصص مبين اعتبار آن پژوهش است(نيرومند,1392). در هر تحقيق سه نوع اعتبار مد نظر قرار مي گيرد: اعتبار ذهني, اعتبار مرتبط با معيار و اعتبار سازه اي. اعتبار ذهني خود بر دو نوع است كه عبارتند از اعتبار صوري و اعتبار محتوي كه در اين تحقيق از اعتبار صوري استفاده شده است(نيرومند,1392). براي اعتبار صوري شاخص هاي متغيرها به استاد راهنما و تعدادي از استادان علوم ارتباطات عرضه و نظر آن ها درباره ميزان دقت اين شاخص ها پرسيده شد. در مورد اعتبار صوري متغيرهايي از جمله جنس, سن و غيره ميان استاد راهنما و ساير محققان اختلافي نبوده در مورد اكثر سنجه ها اتفاق نظر وجود داشت و در پايان گويه هاي پرسش نامه اصلاح شد.
3-8- نحوه تجزيه و تحليل داده ها
تجزيه و تحليل داده ها در دو سطح به كمك نرم افزار آماري اس پي اس اس انجام مي شود. اس‌پی‌اس‌اس نام یکي از نرم‌افزارهاي مشهور آماري است كه نخستین نسخه آن در سال ۱۹۶۸ پس از تاسیس “نرمن نی” براي تجزيه و تحليل داده هاي آماري در علوم اجتماعي طراحي و منتشر شد.
اين نرم افزار از جمله نرم‌افزارهایی است که از آن برای تحلیل‌های آماری در علوم اجتماعی بسیار گسترده‌ استفاده می‌شود. افزون بر تحلیل‌های آماری، مدیریت داده‌ها و مستندسازی داده‌ها نیز از ویژگی‌های نرم‌افزار مزبور است. از آن جا كه طراحان آن محيطي بسيار ساده و در عين حال كارآمد را براي همه نوع آناليز آماري تدارك ديده اند اين نرم افزار كم كم جايگاه خود را در بين كاربران پيدا كرده و با افزايش نياز كاربران گسترش يافت. شايد در زمينه آمار نرم افزارهايي قوي تر هم وجود داشته باشد ولي از آن جا كه كاربران عموما به واژه ها و اصطلاحات آماري كمتر آشنايي دارند, بيشتر محيطي ساده و در عين حال دقيق و كارآمد را ترجيح مي دهند از اين رو اس پي اس اس بيشتر مورد توجه پژوهش گران و محققان رشته علوم اجتماعي قرار گرفته است(صبوري,1392).
در محيط اس پي اس اس دو نوع پردازش توصيفي و استنباطي بر روي داده هاي اين تحقيق انجام شد كه در سطح توصيفي با استفاده از شاخص هاي فراواني, پراكندگي, نمودارها و جداول, اطلاعات توصيف و در سطح استنباطي جهت بررسي نقش بين متغيرها و بررسي سئوال ها متناسب با سطح سنجش انتخاب شد. نظر به اين كه همه سئوال های مطرح شده با توجه به مدل تحقیق، همبستگی است; از این رو با فرض پارامتریک بودن داده ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. دو سئوال مقایسه ای دوگروهه مستقل نیز با توجه به متغیرهای سواد رسانه ای، سبک زندگی و جنسیت ساخته شد که با فرض پارامتریک بودن داده ها از آزمون تی دو گروهه مستقل بهره گيري شد.

فصل چهارم:
تجزيه و تحليل داده هاي آماري

مقدمه
فصل پيشرو به نتايج تحقيق اشاره دارد كه همواره برآيند فصول گذشته تحقيق است و در آن پاسخ سئوال هاي فرضيه مانند تحقيق مورد اشاره قرار ميگيرند. به واقع در اين فصل به نمايش يافتههايي پرداخته مي شود كه در فصل اول در قالب سئوال مورد نظر محقق بوده و انجام اين تحقيق را موجب شده است. يافتههاي اين پژوهش از دو قسمت تشکیل شده:
4-1) يافتههاي توصيفي
4-2) يافتههاي تحليلي
در قسمت اول به شرح ويژگيهاي جمعيتي، بافتي و نگرشي پاسخ گويان پرداخته و در قسمت تحليلي نيز به آزمون سئوالهاي فرضيه مانند تحقيق براساس دادههاي جمعآوريشده در بين جامعه نمونه پرداخته مي شود.

4-1- يافتههاي توصيفي
همانطوركه در فصل گذشته اشاره شد جامعه آماري اين مطالعه از نوجوانان 15 تا 18 ساله دبيرستاني منطقه شش تهران تشکیل شده است لذا بر اساس جامعه آماري مزبور و نمونه احصا شده یافته های توصیفی در دو بخش به شرح زير ارائه مي شود:
4-1-1) نتایج مربوط به بافت نمونه آماری
4-1-2) نتایج مربوط به نظرهاي پاسخ گویان
در بخش نخست ویژگی های جمعیتی جامعه مورد نظر شامل سن و جنسیت مورد توصیف قرارمی گیرد و در بخش دوم به توصیف نتایج مربوط به نظرات پاسخ گویان نسبت به گویه ها و شاخص ها پرداخته مي شود.
داده ها توسط نرم افزار اس پی اس اس پردازش شده و سئوال های فرضيه مانند تحقیق مورد آزمون قرار می گیرند. نظر به اين كه همه سئوال های مطرح شده با توجه به مدل تحقیق، همبستگی است از این رو با فرض پارامتریک بودن داده ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده مي شود. دو سئوال فرضيه مانند مقایسه ای دوگروهه مستقل نیز با توجه به متغیرهای سواد رسانه ای، سبک زندگی و جنسیت ساخته شد که با فرض پارامتریک بودن داده ها از آزمون تی دو گروهه مستقل بهره گيري شد.

4-1-1- نتايج مربوط به بافت نمونه آماري
4-1-1-1- جنسیت
توصيف: از 379 پاسخ ارائه شده با توجه به جدول توزیع فراوانی جنسیت پاسخ گویان 1/50 درصد پسر و 9/49 درصد دختر است.
جدول4-1-1-1: توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب جنسيت
جنسيت
فراوانی مطلق
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی

پسر
190
1/50
1/50
1/50

دختر
189
9/49
9/49
100

جمع
379
100

شكل4-1-1-1: نمودار ستوني توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب جنسيت

4-1-1-2- سن
توصيف: از 379 پاسخ ارائه شده بیشترین فراوانی متعلق به گروه سنی 17سال و کمترین فراواني متعلق به گروه سني 18سال است.

جدول4-1-1-2: توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب سن
سن بر حسب سال
فراوانی مطلق
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی

15
101
6/26
6/26
6/26

16
122
2/32
2/32
8/58

17
127
5/33
5/33
3/92

18
29
7/7
7/7
100

جمع
379
100

شكل 4-1-1-2: نمودار ستوني توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب سن

4-1-1-3- سن بر حسب جنسیت
توصيف: از 379 پاسخ ارائه شده بیشترین فراوانی توزیع سن پاسخ گویان پسرها متعلق است به گروه سنی 16 سال و برای دخترها 15 سال است.

جدول4-1-1-3: توزیع فراوانی گروه هاي سني بر حسب جنسیت
سن به تفكيك جنسیت
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
پسر

15سال
34
9/17
9/17
9/17

16سال
82
2/43
2/43
1/61

17سال
66
7/34
7/34
8/95

18سال
8
2/4
2/4
100

جمع
190
100
100

دختر

15سال
67
4/35
4/35
4/35

16سال
40
2/21
2/21
6/56

17سال
61
3/32
3/32
9/88

18سال
21
1/11
1/11
100

جمع
189
100

شكل 4-1-1-3: نمودار ستوني خوشه اي گروه هاي سني پاسخ گويان به تفكيك جنسيت

4-1-2- نتایج مربوط به نظرهاي پاسخ گویان
متغیرهای پژوهش حاضر پيرامون سواد رسانه ای و سبک زندگی است که هر یک با استفاده از چندین گویه در پرسش نامه مورد سنجش قرار گرفته است. در این قسمت به توصیف هر یک از این متغیر ها در پرسش نامه ای که توسط نمونه مورد مطالعه تکمیل شده است، پرداخته مي شود.
برای ساختن متغیرها از گویه ها ابتدا به روش جمع گیری, گویه ها compute شدند و سپس از طریق فرمول زیر شاخص نهایی ساخته شد:

S = {(x – min ) / (max – min )}*100

S : نمره متغیر در مقیاس جدید
X: نمره متغیر در مقیاس قبلی
Min: کمترین نمره متغیر در مقیاس قبلی
Max: بیشترین نمره متغیر در مقیاس قبلی

برتری این روش compute در این است که دامنه متغیر ساخته شده بین صفر تا 100 بوده و این امر توصیف آماره ها را راحت تر مي کند.

4-1-2-1- سواد رسانه ای
سواد رسانه ای نمونه مورد مطالعه در پنج بعد سنجیده شد كه در ادامه تک تک ابعاد مورد توصیف قرار مي گيرند.

4-1-2-1- الف- درک محتوای پیام هاي رسانه ای
برای سنجش مفهوم مورد نظر از چهار گویه استفاده شده است که چگونگی توزیع درصدی(درصد معتبر) پاسخ های نمونه مورد مطالعه به هر یک از گویه ها در جدول زیر آورده شده است.
جدول4-1-2-1- الف: توزیع درصدی پاسخ ها به گويه هاي درک محتوای پیام هاي رسانه ای
ردیف
ارزش
گویه
کاملا موافق

موافق

بی نظر
مخالف

کاملا مخالف

میانگین گویه
انحراف معیار گویه
1
در انتخاب روزنامه به نحوه توليد اخبار و گزارش هاي آن روزنامه اهميت مي دهم
2/22
36
5/9

3/5
27
21/3
53/1
2
قدرت تشخيص محتواي پيام بازي هاي رايانه اي را دارم
8/43
9/35
6/6
1/6
7/7
02/4
19/1
3
هنگام تماشاي فيلم سينمايي متوجه سانسورها مي شوم
1/73
4/17
4
4/3
1/2
56/4
88/0
4
پس از تماشاي يك برنامه ماهواره اي پيرامون نحوه برنامه ريزي آن شبكه جهت تهيه آن برنامه فكر مي كنم
8/18
35
18
3/10
8/17
56/4
88/0
برای توصیف درک محتوای پیام رسانه ای در نمونه مورد نظر چهار گویه بالا به روشی که توضیح داده شد compute شده اند. بنابراین نتایج شاخص های مرکزی و پراکندگی در بازه صفر(کاملا مخالف) تا 100(کاملا موافق) تفسیرپذیر است.

4-1-2-1- الف-1- شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر درک محتوای پیام هاي رسانه ای
توصيف: با توجه به جدول زير میانگین درک محتوای پیام رسانه ای نمونه مورد مطالعه 18/69 است، بنابراین می توان نتیجه گرفت درک محتوای پیام هاي رسانه ای پاسخ گویان در سطح قابل قبول قرار دارد. البته این نتیجه فقط شامل نمونه مورد مطالعه بوده قابل تعمیم به جامعه نیست چرا که هنوز مورد آزمون قرار نگرفته است كه در بخش نتایج تحلیلی این امر مورد مداقه قرار می گیرد. از طرفی مقدار چولگی نیز حاکی از این امر است که درک محتوای پیام هاي رسانه ای اکثریت نمونه مورد مطالعه بالاست.

جدول4-1-2-1- الف-1: شاخص های مرکزی و پراکندگی درک محتوای پیام هاي رسانه ای
شاخص های مرکزی و پراکندگی
مقدار
میانگین
18/69
میانه
75/68
نما
25/81
انحراف معیار
67/16
ضریب چولگی
71/0-
ضریب کشیدگی
328/0
دامنه تغیيرات
100
مینیمم
0
ماگزیمم
100

با توجه به دامنه تغییر این متغیر در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی جنس مخالف، پرسش نامه، اوقات فراغت Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی پیام های رسانه ای، انحراف معیار، توزیع فراوانی