پایان نامه با واژگان کلیدی سلسله مراتب، بهبود عملکرد

دانلود پایان نامه ارشد

گيري جامع جهت تعيين استراتژي توليد محصول توسعه داده اند. در ساختار ترکيبي آن ها از AHP و يک تکنيک تصميم گيري ديگر به نام 122TOPSIS بهره برده اند ضمن آن که به دليل مبهم بودن برخي واقعيت ها از FAHP جهت تعيين وزن ها استفاده گشته است. در حقيقت مدل آن ها توسعه يا همسنگ کار قبلي آن ها يعني زائرپور و همکاران (2008) ميباشد.
خو و همکاران 123(2009) يک مدل برنامهريزي رياضي پايدار با محدوديت شانسي براي مديريت دور ريزهاي شهري تحت عدم قطعيت ارائه نموده اند. در واقع مدل آن ها يک بالانس بين ارزش انتظاري هزينه ها، تغيير پذيري مقدار تابع هدف و ريسک تعدي از محدوديت هايي که شامل پارامترهاي غير قطعي هستند، ايجاد مينمايد. آن ها بر اساس بالانس بين پايداري جواب و پايداري مدل، جواب هايي را براي مسائل با عدم قطعيت بالا و پيچيده براي برنامهريزي بلندمدت مديريت دور ريزهاي شهري پيشنهاد داده اند و نتايج تحقيقاتشان معتبر بودن و کاربردپذيري مدل آن ها را تأييد نموده است.
يو و همکاران 124(2009) يک مدل برنامهريزي دو مرحله اي تصادفي براي مديريت زنجيره تأمين تحت شرايط تقاضاي غير قطعي ارائه نموده اند. آن ها ابتدا يک مدل تک هدفه با تابع هدف کمينه کردن ارزش انتظاري هزينههاي کل زنجيره ارائه نموده اند. سپس با اضافه نمودن تابع هدف کمينه نمودن تغييرپذيري هزينه ها سعي در مديريت ريسک زنجيره نموده اند. در ادامه با استفاده از تکنيک شبيه سازي سناريوهايي را توليد کرده و بر اساس آن ها مدل قطعي و تصادفي را با هم مقايسه نموده و تحليلهاي مفيدي را در اين حوزه ارائه کرده اند. در نهايت به اين نتيجه رسيده اند که با در نظر گرفتن عامل عدم قطعيت در مدلسازي تا 5% در هزينه ها صرفه جويي خواهد شد. آن ها همچنين يک الگوريتم تجزيه اي نيز براي حل مسئله برنامهريزي تصادفي ارائه داده اند و براي حل مسائل با ابعاد بزرگ از آن الگوريتم بهره برده اند. نتايج تحقيقاتشان نشان داده است که الگوريتم ارائه شده قابليت مناسبي در ارائه جوابهاي پارتو براي مسائل چند هدفه تصادفي دارد.
فرانکا و همکاران 125 (2010)يک مدل برنامهريزي زنجيره تأمين مبتني بر برنامهريزي تصادفي دو مرحله اي تحت عدم قطعيت تقاضا ارائه نموده اند. آن ها مسئله را بصورت دو هدفه مدل نموده اند که در حقيقت جواب يک بالانس بين سود و کيفيت سيستم توليدي است. آن ها از ابزار شش سيگما براي ارزيابي کيفيت و ريسک مالي بهره برده اند. ضمن آن که رضايتمندي مشتريان را نيز به صورت غير مستقيم در مدل سازي لحاظ کرده اند.
رزمي و معقول 126(2010) يک مدل برنامهريزي چند هدفه فازي براي مسئله برنامهريزي خريد، تعيين اندازه انباشته و انتخاب تأمين کنندگان با فرض تخفيف پله اي (کلي/ افزايشي) تحت شرايط تقاضاي غيرقطعي ارائه نموده اند. معيارهاي قيمت، کيفيت و تحويل مناسب براي ارزيابي تأمين کنندگان در نظر گرفته شده است. همچنين محدوديت ظرفيت نيز در مدلسازي لحاظ شده است. در نهايت با تلفيق رويکرد اپسيلون-محدوديت و رويه چبيشف يک چارچوب تعاملي براي تصميم گيري در مورد جواب بهينه از ميان جوابهاي پارتوي توليد شده ارائه نموده اند.

جدول ‏2-3- تکنيک هاي مختلف حل مسئله برنامه ريزي توليد و نوع عدم قطعيت مربوطه بعد از سال 2000 ميلادي
تاريخ
محققين
موضوع تحقيق
عدم قطعيت
رويکرد
نوآوري
اجرا
2000
Guide Jr.,
برنامهريزي و کنترل توليد
EU, SU
طبقه بندي
لحاظ نمودن نرخ بازيافت
?
2000
MirHassani et al.,
برنامه ريزي زنجيره تأمين چند دوره اي و تخصيص منابع
EU
برنامه ريزي احتمالي دو مرحله اي
الگوريتم ابتکاري دو مرحله اي
?
2001
Yan,
برنامه ريزي توليد سلسله مراتبي
DU, SU
برنامه ريزي غيرخطي احتمالي
الگوريتم کارماکار و پيش بيني/تعامل
?
2001
Hsu and Wang,
مديريت برنامهريزي توليد
DU
برنامه ريزي خطي امکاني
لحاظ نرخ منسوخ شدگي و ارزش زماني پول
?
2001
Samanta and Al-Araimi,
مديريت موجودي
DU, SU
الگوريتم PID مبتني بر منطق فازي

?
2001
Lario et al.,
برنامه ريزي زنجيره تأمين
DU
برنامه ريزي رياضي

?
2001
Wang and Fang ,
برنامه ريزي ادغامي
DU, SU
برنامه ريزي رياضي

?
2002
Dolgui and Ould-Louly,
برنامه ريزي نيازمندي مواد
OYU
زنجيره مارکوف
پويايي در زنجيره تأمين
?
2002
Reynoso et al.,
برنامه ريزي منابع توليد
SU
تئوري مجموعههاي فازي
روش حل
?
2003
Gupta and Maranas,
برنامه ريزي ميان مدت زنجيره تأمين چند سايتي
DU
برنامه ريزي احتمالي
بالانس بين رضايتمندي مشتريان و هزينه هاي توليدي
?
2003
Yin et al.,
برنامه ريزي توليد و ظرفيت
DU
فرايندهاي مارکوف
الگوريتم هاي عددي و استفاده از توابع ارزش
?
2003
Xie et al.,
برنامه ريزي نيازمندي مواد
DU

?
2004
List et al.,
برنامه ريزي ناوگان حمل و نقل
DU
برنامه ريزي پايدار
لحاظ نمودن معيار لحظهاي جزئي ريسک
?
2004
Mula,
برنامه ريزي منابع توليد
EU, SU

?
2004
Ould-Loudy and Dolgui,
مديريت موجودي
SLTU
مدل روزنامه فروش، فرايند مارکوف
روش حل
?
2004
Hojati,
مديريت موجودي
SU
رياضيات فازي؛ تابع هزينه با استفاده از اعداد فازي مثلثي و ذوزنقه اي مدل شده است

?
2004
Tsai and Sato,
برنامه ريزي و کنترل توليد
EU, SU
شبيه سازي
APPCS127
?
2005
Wang and Liang,
برنامه ريزي ادغامي
DU
برنامه ريزي امکاني

?
2005
Santoso et al.,
برنامه ريزي زنجيره تأمين
DU
الگوريتم تجزيه بندر و نمونه گيري سناريو
الگوريتم تلفيقي حل مسئله با ابعاد بزرگ
?
2005
Guillén et al.,
برنامه ريزي زنجيره تأمين
DU
مدل برنامهريزي تصادفي دو مرحله اي
لحاظ نمودن رضايتمندي مشتريان در جانمائي مراکز توزيع
?
2006
Benjaoran and Dawood,
برنامه ريزي توليد شرکتهاي توليد کننده بتنهاي پيش ساخته
EU, SU
مدلهاي مبتني بر هوش مصنوعي، الگوريتم ژنتيک و شبکه هاي عصبي
ايجاد يک سيستم پشتيبان تصميم
?
2006
Jolai et al.,
برنامه ريزي توليد اقلام فاسد شدني
SU
حل دقيق- توزيع احتمال وايبل
لحاظ نمودن تورم
?
2006
Khademi Zare et al.,
برنامه ريزي سفارش توليد
SU
شبکه و منطق فازي
الگوريتم حل
?
2006
Vasant,
برنامه ريزي توليد و منابع
EU, SU
برنامه ريزي خطي فازي
محدوديت هاي دپارتمان فروش
?
2007
Leung et al.,
برنامه ريزي توليد چندمکاني
EU
بهينه سازي پايدار
لحاظ نمودن پايداري جواب و پايداري مدل
?
2007
Aliev et al.
برنامه ريزي توليد توزيع ادغامي
DU
منطق فازي
الگوريتم ژنتيک
?
2007
Wu and Ierapetritou,
برنامه ريزي توليد سلسله مراتبي
DU
برنامه ريزي احتمالي
رويکرد حل
?
2008
Luo et al.,
برنامه ريزي توليد پالايشگاه
DU
برنامه ريزي ترکيبي (خطي و احتمالي)
الگوريتم ترکيب خطي
?
2008
Ebadian et al.,
تصميم گيري ثبت سفارشات
EU
ابتکاري MIP +
زمان تحويل قابل مذاکره
?
2008
Zaerpour et al.,
برنامه ريزي استراتژي توليد
EU
تحليل سلسله مراتبي فازي
تلفيق SWOT و FAHP
?
2008
Fleten and Kristoffersen,
برنامه ريزي توليد کوتاه مدت
EU, SU
برنامه ريزي عدد صحيح احتمالي چند مرحله اي
لحاظ نمودن ريزش مخزن آب در مدل سازي- شرکت مولد برق
?
2008
Azaron et al.,
برنامه ريزي زنجيره تأمين
DU, EU
برنامه ريزي چند هدفه- Goal attain
لحاظ نمودن ريسک مالي
?
2009
Chunpeng and Gang,
برنامه ريزي توليد و زمانبندي پالايشگاه
DU, EU
شبيه سازي
استراتژي جديد در تلفيق برنامه توليد و زمانبندي
?
2009
Azaron et al.,
برنامه ريزي توليد – اندازه انباشته
SU
زنجيره مارکوف
هزينه توليد يک متغير احتمالي است
?
2009
Sayarshad and Tavakkoli-Moghaddam,
برنامه ريزي ناوگان حمل و نقل
DU
رويه حل دو مرحله اي
استفاده بهينه از واگن هاي خالي
?
2009
Salehi and Tavakkoli-Moghaddam,
برنامه ريزي توليد به کمک کامپيوتر

الگوريتم ژنتيک
روش حل
?
2009
Das and Sengupta,
برنامه ريزي زنجيره تأمين
DU, EU
برنامه ريزي رياضي
لحاظ نمودن محدوديت هاي شرکت هاي چند مليتي-نرخ تبديل ارز
?
2009
Zaerpour et al.,
برنامه ريزي استراتژي توليد
EU
تحليل سلسله مراتبي
تلفيق TOPSIS و FAHP
?
2009
Jamalnia, Soukhakian,
برنامه ريزي توليد
DU
برنامه ريزي آرماني فازي هيبريدي با اولويتهاي مختلف اهداف

?
2009
Leung, Chan,
برنامه ريزي توليد
DU
برنامه ريزي آرماني با محدوديت بهرهوري منابع

?
2009
Xu et al.,
برنامه ريزي دور ريزها
DU
برنامه ريزي چند هدفه پايدار-محدوديت شانسي
پايداري جواب و پايداري مدل، توابع هدف سه گانه، اميد رياضي، تغييرپذيري و ريسک تعدي از محدوديت ها
?
2009
You et al.,
برنامه ريزي زنجيره تأمين
DU
برنامه ريزي تصادفي- شبيه سازي
الگوريتم حل، مدل سازي ريسک
?
2010
Franca et al.,
برنامه ريزي زنجيره تأمين
DU
برنامه ريزي تصادفي دو مرحله اي
لحاظ نمودن توأمان سود و کيفيت در تابع هدف
?
2010
Razmi and Maghool
تعيين اندازه انباشته و انتخاب تأمين کنندگان
DU
برنامه ريزي فازي چند هدفه – اپسيلون محدوديت- رويه چبيشف
تخفيف پله اي، معيارهاي توأمان قيمت، کيفيت و تحويل مناسب
?
2011
Mirzapour Al-e-hashem et al.,
برنامه ريزي توليد ادغامي در زنجيره تأمين سه سطحي
DU, EU, SU
برنامه ريزي تصادفي دو مرحله اي پايدار
مدل سازي، در نظر گرفتن توابع هدف جديد، لحاظ نمودن همه انواع عدم قطعيت
?
2011
Mirzapour Al-e-hashem et al.,
برنامه ريزي توليد ادغامي در زنجيره تأمين دو سطحي
DU, EU, SU
برنامه ريزي تصادفي پايدار- الگوريتم اپسيلون محدوديت و تجزيه ال-شکل
مدل سازي، روش حل
?
2011
Mirzapour Al-e-hashem et al.,
برنامه ريزي توليد ادغامي در زنجيره تأمين سه سطحي
DU, EU, SU
برنامه ريزي تصادفي پايدار- ژنتيک الگوريتم و اپسيلون محدوديت
مدل سازي، روش حل
?

2-4- بهينه سازي تحت شرايط عدم قطعيت
در مسائل زيادي از جمله برنامهريزي توليد، زمانبندي، جايابي، حمل و نقل، مالي و غيره، نياز به تصميم گيري در حضور عدم قطعيت وجود دارد. بهينه‌سازي در شرايط عدم‌قطعيت هم در تئوري و هم در الگوريتم به سرعت گسترش يافته و موضوع تحقيقات بسياري قرار گرفته است. عدم قطعيت جزء لاينفک مسائل برنامهريزي توليد است از اين رو در اين قسمت به بررسي تکنيکهاي مواجهه با عدم قطعيت در برنامهريزي رياضي ميپردازيم.
رويکردهاي بهينه‌سازي در شرايط عدم‌قطعيت، پيرو فلسفه‌هاي گوناگون مدل‌سازي شامل کمينه‌سازي ارزش انتظاري128 (اميد رياضي) و کمينه‌سازي بيشينه هزينه129 است.
2-4-1- برنامه‌ريزي تصادفي با ارجاع130
در مدل استاندارد برنامه‌ريزي تصادفي دو مرحله‌اي131، متغير‌هاي مساله به دو دسته تقسيم مي‌شوند؛ متغيرهاي مرحله اول، آن‌هايي هستند که بايد قبل از تحقق پارامتر‌هاي تصادفي در موردشان تصميم گرفته شود. متعاقباً، بعد از تحقق پارامترهاي غيرقطعي و مشخص شدن مقادير واقعي آن ها، تصميمات ديگر و متناسب با اين مقادير، جهت بهبود عملکرد سيستم از طريق انتخاب مقادير متغيرهاي مرحله دوم (ريکورس/ ارجاع) بايستي اتخاذ شود. در حقيقت بصورت سنتي متغيرهاي مرحله اول مربوط به تصميم گيريهاي اساسي قبل از تحقق عدم قطعيت ها (سناريوها) هستند، به عنوان مثال در مسئله برنامهريزي توليد، تصميمات پيش توليد نظير تعيين زمان و مقدار تهيه مواد اوليه از تأمين کنندگان بايستي قبل از تحقق تقاضا گرفته شود، اما متغيرهاي مرحله دوم اصولاً تصميمات عملياتي و مرجوعي هستند و بعد از تحقق سناريوها و براي جبران و اصلاح تصميمات گرفته شده در مرحله قبل در قبال تحقق برخي سناريوهاي خاص، عمل مينمايند، به عنوان مثال در مسئله برنامهريزي توليد، بعد از تحقق ميزان واقعي تقاضا، تصميمات مربوط به ارسال و توزيع محصولات به مشتريان و نيز تصميمات راجع به ميزان موجودي و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سلسله مراتب، سود مورد انتظار Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی بهينه، (‏2-، پايدار