پایان نامه با واژگان کلیدی سلسله مراتب، سود مورد انتظار

دانلود پایان نامه ارشد

پايداري و کارائي مدل توسعه داده شده با استفاده از نتايج عددي به اثبات رسيده است. همچنين تعادل بين پايداري مدل و پايداري جواب، تجزيه و تحليل شده است.
وو و ايراپتريتو 89(2007) در مقاله خود يک حل همزمان را براي مسئله برنامهريزي توليد و برنامه زمانبندي از طريق يک چارچوب سلسله مراتبي پيشنهاد ميدهند. مسئله برنامه ريزي، سفارشات را در دوره برنامهريزي تجميع ميکند و عدم قطعيت را با استفاده از يک مدل برنامهريزي احتمالي چند مرحله اي (حداکثر سه مرحله) در نظر ميگيرد. مدل پيشنهادي آنها شامل بالانس موجودي، محدوديت افق زماني همراه با يک فاکتور توالي است که پيچيدگيهاي دستور العمل توليد را لحاظ ميکند. با استفاده از استراتژي افق غلطان90، برنامه توليدِ مرحله جاري، به عنوان ورودي مسئله زمانبندي تلقي ميشود که اين مسئله با استفاده از يک مدل سازي با زمان پيوسته حل ميگردد. يک چارچوب تکرار شونده91 نيز توسعه داده شده که نتايج برنامهريزي توليد و زمانبندي را قبل از آنکه به سراغ دوره بعدي برود همگرا مينمايد. سپس رويکرد پيشنهادي خود را در يک مورد مطالعاتي پياده سازي و آزمون نموده اند.
آليو و همکاران 92(2007) مسئله برنامهريزي توليد-توزيع ادغامي (93 APDP) را در زنجيره تأمين مخاطب قرار داده اند. آنها از يک رويکرد فازي جهت مواجهه با عدم قطعيت تقاضاي بازار استفاده نمودهاند. مدل آنها نه تنها برنامهريزي توليد ادغامي را انجام ميدهد بلکه به نوعي اثر متقابل برنامهريزي توليد و توزيع را نيز در نظر ميگيرد. آنها ادعا کردهاند که مديريت توليد و توزيع با چنين مدل يکپارچه اي با سهولت بيشتري صورت ميپذيرد. مدل پيشنهادي آنها يک مدل فازي يکپارچه چند دوره اي چند محصولي برنامهريزي توليد و توزيع در زنجيره تأمين است. مسئله فوق با استفاده از برنامهريزي فازي مدل شده است و با استفاده از يک الگوريتم ژنتيک حل شده است. در نهايت نويسندگان کارائي مدل خود را به استناد نتايج آزمايشات خود تأييد نموده اند.
لو و همکاران 94(2008) يک مدل برنامهريزي ترکيبي95 را براي برنامهريزي توليد بهينه پالايشگاه در شرايط تقاضاي غيرقطعي ارائه نموده اند. آنها ابتدا يک مدل برنامهريزي احتمالي را با فرض توزيع احتمال يکنواخت در شرايط عدم قطعيت در تقاضا توسعه داده اند سپس يک مدل برنامهريزي ترکيبي که در حقيقت ترکيبي از يک مدل برنامهريزي خطي و يک مدل برنامهريزي احتمالي با ضرائب وزني است ارائه نمودهاند. سپس از توابع تقريب خطي شکسته96 مشتق گرفته و از آنها جهت حل مدل ترکيبي با فرض توزيع يکنواخت بهره گرفته اند. موردهاي مطالعاتي نشان ميدهد که الگوريتم ترکيب خطي جهت حل مدل برنامهريزي پيشنهادي آنها کاراست و وقتي نسبت انحراف معيار به ميانگين کمتر از 20% باشد خطاي آن کمتر از 5/0% است. همچنين نتايج شبيه سازي نشان ميدهد که مدل برنامهريزي ترکيبي با مقادير فاکتور وزني 1/0-2/0 بطور قابل ملاحظه اي استراتژي عملياتي بهينه را تحت فرض عدم قطعيت تقاضا، بهبود ميبخشد.
فلتن و کريستوفرسن 97(2008) يک مدل برنامهريزي عدد صحيح احتمالي چند مرحله اي ارائه نمودهاند که در آن يک برنامه توليد کوتاه مدت براي يک شرکت مولد برق تحت شرايط عدم قطعيت توسعه يافته است. قيمتهاي روز به روز بازار و ريزشهاي دروني مخزن آب از جمله نکاتي است که آنها در مدل سازي به آن توجه نموده اند. همچنين عدم قطعيت در فعاليتهاي روزانه و نيز آبي که بايستي به مخازن تخصيص يابد مورد توجه قرار گرفته و هدف مدلسازي ايجاد يک بالانس بين سود جاري و سود مورد انتظار آتي ميباشد. نتايج تحقيق با استفاده از يک مورد واقعي مطالعاتي در يک شرکت بزرگ توليد کننده برق در نروژ و بازار درياي شمال اروپا مورد آزمايش قرار گرفته و کارائي آن به اثبات رسيده است.
زائرپور و همکاران 98(2008) در مقاله خود يک ساختار تصميم گيري استراتژيک جهت تعيين اينکه يک محصول خاص تحت استراتژي ساخت بر اساس سفارش99(MTO)، توليد شود يا ساخت جهت انبارش100(MTS)، ارائه داده اند. آنها يک متدولوژي جديد ترکيبي، متشکل از يک آناليز قوت، ضعف، فرصت، تهديد (101SWOT) و فرايند تحليل سلسله مراتبي (102AHP) پيشنهاد داده اند. با استفاده از رويکرد AHP در متدولوژي SWOT يکي از ضعفهاي اصلي اين روش که همانا محدوديت بکارگيري محاسبات کمّي در ارزيابي عوامل موثر بر تصميم گيري بود بر طرف گرديده است. روش AHP پايه اطلاعات کمّي مورد نياز جهت فرايند تصميم گيري استراتژيک را بهبود ميدهد. AHP سنتي نيازمند قضاوتهاي دقيق است اما به دليل پيچيدگي و عدم قطعيت موجود در مسائل تصميم گيري دنياي واقعي اين مطلب گاهي غير واقع بينانه يا حتي غير ممکن است. بنابراين در اين مقاله از رويکرد تصميم گيري فرايند تحليلي سلسله مراتبي فازي (103FAHP) بهره گرفته شده است و ترکيب آن با تکنيک SWOT روش ترکيبي جديدي را براي ترکيب بندي استراتژي محصولات MTO/MTS فراهم آورده است. در پايان نويسندگان از يک مورد مطالعاتي واقعي جهت اعتباربخشي به مدل پيشنهادي خود بهره بردهاند.
عباديان و همکاران 104(2008) يک ساختار تصميم گيري جامع براي مرحله ثبت سفارش در محيطهاي ساخت بر اساس سفارش (MTO) پيشنهاد نمودهاند. ساختار پيشنهادي آنها براي مديريت سفارشات رسيده راهکار ارائه مينمايد بطوريکه سيستم MTO تنها براي توليد سفارشاتي که شدني و براي سيستم سودآور هستند اقدام مينمايد. تصميمات مقتضي در مورد سفارشات بر اساس دو معيار قيمت و زمان تحويل گرفته ميشود. سفارشات رسيده همچنين داراي زمان تحويل ثابت يا قابل مذاکره است. ساختار پيشنهادي آنها داراي 5 قدم اساسي است. در دو قدم ابتدايي، سفارشات رسيده يا برگشت داده ميشوند يا تصميمات مقتضي جهت برآورده شدن زمان تحويل گرفته ميشود. در قدم بعدي قيمتهاي بهينه با زمانهاي تحويل (اگر قابل مذاکره باشد) براي سفارشاتي که برگشت داده نشده اند بوسيله يک مدل برنامهريزي عدد صحيح مختلط تعيين ميشود. در قدم چهارم در صورت تصويب نهائي مشتري، يک مدل برنامهريزي عدد صحيح ديگر براي انتخاب يک مجموعه از تأمين کنندگان و واحدهاي اقماري که قادرند مواد اوليه و بار کاري مورد نياز سفارشات پذيرفته شده جديد را فراهم آورند اجرا ميگردد. در انتها چندين مثال عددي ارائه شده و يک مثال ساده جهت تشريح کاربرد پذيري مدل رياضي پيشنهادي، حل شده است.
آذرون و همکاران 105(2008) يک مدل چند هدفه برنامهريزي تصادفي براي برنامهريزي زنجيره تأمين تحت شرايط عدم قطعيت زنجيره توسعه داده اند. علاوه بر تقاضا، پارامترهاي هزينه اي نظير هزينههاي توليد و حمل و نقل نيز بصورت غير قطعي در نظر گرفته شده اند. تابع هدف اصلي در نظر گرفته شده در تحقيق مزبور عبارتست از کمينه کردن ارزش انتظاري هزينه کل سيستم توليدي که يک تابع هدف مرسوم در حوزه ادبيات موضوع است و تابع هدف کمينه نمودن تغييرپذيري هزينه ها و نيز ريسک مالي که به آن افزوده شده است. مواردي نظير امکان توسعه ظرفيت و نيز غيرقابل اعتماد بودن تأمين کنندگان در مدل سازي لحاظ شده است. در نهايت مدل غير قطعي فوق با استفاده از تکنيک جستجوي هدف106 و روش سناريو محور حل شده است.
چونپنگ و گانگ 107(2009) يک استراتژي جديد جهت تلفيق و يکپارچه سازي برنامهريزي توليد و زمانبندي توليد در صنايع پالايشگاهي ارائه نموده اند. اين استراتژي بر محوريت استراتژي افق غلطان و استراتژي تجزيه دو سطحي108 استوار است. اين استراتژي شامل يک مدل برنامهريزي عدد صحيح مختلط چند دوره اي و يک سيستم شبيه سازي است. سيستم شبيه سازي در اين مقاله از مقاله قبلي آنها يعني لو و همکاران 109(2008) برگرفته شده است. هدف اصلي آنها از توسعه چنين چارچوبي، کاهش تعداد متغيرها و اندازه مدل بهينه سازي پيشنهادي است که با سرعت بيشتري راه حلهاي بهينه اي را براي برنامهريزي توليد و زمانبندي پالايشگاه ارائه نمايد در اين مقاله عدم قطعيت نيز در نظر گرفته شده و يک رويکرد بهينهسازي پايدار يکپارچه110 جهت مواجهه با عدم قطعيت پارامترها با توابع توزيع احتمال گسسته و پيوسته ارائه شده است.
داس و سنگوپتا 111(2009) موضوع شرکتهاي جهاني و چند ملّيتي را در مقاله خود بررسي نموده اند و توضيح ميدهند که در چنين شرکت هايي علاوه بر قوانين دولتي برخي عدم قطعيتهاي بين المللي به دليل فعاليت اين گونه شرکتها در مکانهاي جغرافيايي گوناگون مطرح ميگردد. قوانين دولتي اغلب هزينه مواد اوليه را تحت تأثير قرار ميدهد که در نهايت اثر منفي روي هزينه محصول ميگذارد و تصميم گيران را وادار ميکند تا برنامههاي توليد-توزيع فعلي خود را مورد بازنگري قرار دهند. اين مقاله يک مدل زنجيره تأمين براي برنامهريزي توأمان استراتژيک و عملياتي يک112SBU در يک زنجيره تأمين جهاني که تحت تأثير قوانين و مقررات دولتي قرار دارد ارائه ميدهد. مدل پيشنهادي آنها اثر تغييرات در هزينه وروديها را بر روي هزينه محصول مورد انتظار در نظر ميگيرد و يک برنامه استراتژي و عملياتي بهينه را براي کل زنجيره تأمين بدست ميدهد. همچنين مدل آنها شامل نرخ تبديل ارز و هزينههاي حمل بين الملي ميگردد و يک مدل چند دوره اي با فرض عدم قطعيت در تقاضا و زمان حمل و نقل است.
آذرون و همکاران 113(2009) يک الگوريتم چند جمله اي براي بدست آوردن اندازه انباشته اقتصادي پويا در يک سيستم توليدي چند دوره اي تک محصولي با هدف حداقل نمودن مجموع هزينههاي موجودي و توليد در افق زماني T دوره اي ارائه نموده اند. در اين مقاله تابع هزينه توليد و هزينه موجودي به ترتيب خطي و مقعر فرض شده است. هزينه راه اندازي منظور نشده و کمبود در هيچ دوره اي مجاز نمي باشد. همچنين هزينه واحد توليد يک متغير احتمالي است که طبق فرآيند مارکوفي با زمان پيوسته در افق برنامهريزي تغيير مينمايد. مسئله فوق بصورت يک مدل برنامهريزي پوياي احتمالي با متغيرِ حالتِ هزينه واحد توليد فرموله شده و سپس با استفاده از رويکرد برنامهريزي پوياي رو به عقب حل شده است. جهت توجيه کاربردپذيري دو مورد مطالعاتي کاربردي ارائه شده است.
سايارشاد و توکلي مقدم 114(2009) يک فرمول و رويه حل جهت بهينه سازي اندازه ناوگان و تخصيص واگن حمل و نقل تحت شرايط تقاضاي غيرقطعي پيشنهاد نموده اند. آنها ادعا نموده اند که يک اثر متقابل جدي بين تصميم گيري در مورد اندازه ناوگان ريلي و استفاده از ناوگان وجود دارد. بنابراين استفاده بهينه از واگنهاي خالي براي پاسخ به تقاضا در طول دورههاي برنامهريزي يکي از مزاياي مدل پيشنهادي محسوب ميشود. مدل آنها همچنين اطلاعات مربوط به شبکه ريلي نظير گنجايش واگن ها، تقاضاي برآورده نشده و تعداد واگنهاي پر و خالي در هر زمان و مکان معين را لحاظ ميکند. آنها يک رويه حل دو مرحله اي جهت حل مسئله ارائه داده و چند مثال عددي را براي تشريح مدل و متدولوژي پيشنهادي، حل نموده اند.
صالحي و توکلي مقدم 115(2009) مسئله برنامهريزي فرآيند مقدماتي و جزئي به کمک کامپيوتر را مورد بررسي قرار داده اند. آنها در مقاله خود به اين نکته اشاره نموده اند که در يک توليد يکپارچه کامپيوتري (116CIM) برنامهريزي فرايند به کمک کامپيوتر (117CAPP) يک واسط مهم بين طراحي به کمک کامپيوتر (118CAD) و ساخت به کمک کامپيوتر (119CAM) است. همين طور اضافه کرده اند که يک برنامه فرآيند خوب از دو عنصر زير تشکيل گشته است؛ 1- توالي بهينه فرايندهاي قطعه و 2- انتخاب بهينه ماشين، ابزار برش و دسترسي مستقيم به ابزار (TAD120) براي هر فرايند. از طرف ديگر برنامهريزي فرآيند را بصورت دو مرحله؛ 1- مقدماتي و 2- برنامهريزي ثانويه و جزئي پيشنهاد ميدهند. در اين مقاله براي مرحله اول، توالي شدني از عملياتها بر اساس محدوديتها و استفاده از الگوريتم ژنتيک تعيين ميشود. سپس در مرحله برنامه جزئي با استفاده دوباره از الگوريتم ژنتيک تواليهاي شدني ابتدائي هرس شده و توالي بهينه عملياتها و انتخاب بهينه ماشين ها، ابزار برش و TAD براي هرعمليات بدست ميآيد. در انتها چند مورد مطالعاتي جهت اثبات شدني و پايدار بودن الگوريتم پيشنهادي انجام شده است.
زائرپور و همکاران 121(2009) يک ساختار تصميم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی برنامهريزي، توليد، هزينههاي Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سلسله مراتب، بهبود عملکرد