پایان نامه با واژگان کلیدی سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

Szwarc,
Transportation
ثابت
خطي محدب
?
?
برنامه ريزي حمل و نقل با سفارش عقب افتاده
?
1983 a, b
Khoshnevis, Wolfe,
Testing of Hypothesis
ثابت
خطي
?
?
ارزيابي LDR
?
1984
Deckro,Hebert,
HMMS/Nonlinear
ثابت
غيرخطي
?
?
برنامه ريزي آرماني چندجمله اي
?
1984
Rakes et al. ,
LP/Linear
متغير
خطي
?
?
برنامه ريزي آرماني با محدوديت شانسي29( CCGP)
?
1985
Oliff, Butch,
PSH
ثابت

?
?
مطالعه موردي روش PSH
?
1985
Coker,
PSH
ثابت

?
?
ارزيابي روش PSH در يک مطالعه موردي
?
1986
Akinc, Roodman,
Transportation
ثابت
خطي شکسته
?
?
برنامه ريزي عدد صحيح مختلط و از نظر محاسباتي پايدار
?
1986
O’Grady, Byrne,
PSH
ثابت

?
?
ترکيب روش PSH و LDR
?
1986,88
Hall,
PSH
ثابت

?
?
استفاده از يک رويه گرافيکي براي تصميم گيري در مورد نحوه تغيير نرخ توليد
?
1987
Oliff, Leong,
PSH
ثابت

?
?
کاربرد روش PSH
?
1988
Sakawa,
FGP
متغير
خطي
?
?
برنامه ريزي آرماني فازي
?
1989
Singhai Adlakha,
Transportation
ثابت
خطي محدب
?
?
ايجاد توازن بين هزينههاي کمبود و هزينههاي توليد و موجودي
?
1989
Oliff, Lewis, Markland ,
PSH
ثابت

?
?
کاربرد روش PSH
?
1989
Barman, Burch,
PSH
متغير

?
?
يک روش ابتکاري براي توليد دو سطحي
?
1989
Gilgeous,
PSH
ثابت

?
?
ارائه يک رويکرد جستجوي هدف
?
1990
Armacost, Penlesky, Ross,
Simulation
متغير

?
?
شبيه سازي مبتني بر صفحه گسترده30
?

جدول ‏2-2- تکنيک هاي مختلف حل مسئله برنامه ريزي توليد و نوع عدم قطعيت مربوطه قبل از سال 2000 ميلادي
تاريخ
محققين
رويکرد حل
عدم قطعيت
موضوع تحقيق
اجرا
1981
Sommer,
برنامه ريزي پوياي احتمالي
SU
برنامه ريزي منابع توليد
?
1981
Eppen and Schrage,
سيستم موجودي چند محصولي
EU31
مديريت موجودي
?
1981, 1982a, b
Rinks,
سيستم خبره با پا رامترهاي فازي
DU, SU
برنامه ريزي ادغامي
?
1982
Kacprzyk and Staniewski,
سيستمهاي فازي و الگوريتمي با گزارههاي شرطي فازي
SU
مديريت موجودي
?
1983
Büchel,
آماري، نرخ مصرف احتمالي
EU
برنامه ريزي نيازمندي مواد
?
1983
Callarman and Hamrin,
توزيعهاي احتمال
DU
برنامه ريزي نيازمندي مواد
?
1983
De Bodt and Wassenhove,
ذخيره اطمينان
EU
برنامه ريزي نيازمندي مواد
?
1983
Billington et al.,
برنامه ريزي عدد صحيح مختلط
DU, SU
برنامه ريزي منابع توليد
?
1984
Burstein et al.,
برنامه ريزي پوياي احتمالي
EU
برنامه ريزي نيازمندي مواد
?
1984
Grasso and Taylor,
ذخيره اطمينان و زمان تدارک احتياطي
SU
برنامه ريزي نيازمندي مواد
?
1984
Bitran and Yanesse,
تقريب قطعي
DU
برنامه ريزي ظرفيت
?
1984
Federgruen and Zipkin,
برنامهريزي رياضي
EU
مديريت موجودي
?
1985
Wacker,
آماري، ذخيره اطمينان
EU, SU
برنامه ريزي نيازمندي مواد
?
1985
Wijngaard and Wortmann,
آماري، ذخيره اطمينان، زمان تدارک احتياطي
EU, OYU32
برنامه ريزي نيازمندي مواد
?
1985
John,
زمانهاي تدارک متورم
EU, SU
برنامه ريزي نيازمندي مواد
?
1985
Melnyk and Piper,
توزيع حاشيه اي زمان تدارک
LTU
برنامه ريزي نيازمندي مواد
?
1985
Huang et al.,
مدل سازي شبکه با استفاده از Q-GERT
LTU
برنامه ريزي منابع توليد
?
1985
Huang et al.,
تئوري صف با استفاده از Q-GERT
EU, OYU
برنامه ريزي منابع توليد
?
1986
Marlin,
ذخيره اطمينان و زمان تدارک احتياطي
EU, OYU
برنامه ريزي نيازمندي مواد
?
1986
Carlson and Yano,
روش ابتکاري، ذخيره اطمينان
EU
برنامه ريزي نيازمندي مواد
?
1986
Van Houtum et al.,

EU
مديريت موجودي
?
1987
Yano,
برنامه ريزي غيرخطي، ذخيره اطمينان
LTU33
برنامه ريزي نيازمندي مواد
?
1987
Lehtim?ki,

EU
برنامه ريزي نيازمندي مواد
?
1987
Park,

SU
مديريت موجودي
?
1988
Kurtulus and Pentico,
فاکتور بازده
OYU
برنامه ريزي نيازمندي مواد
?
1988 a, b
Turksen,

DU, SU
برنامه ريزي ادغامي
?
1989
Anderson and Lagodimos,
عبارات تحليلي، ذخيره اطمينان
EU
برنامه ريزي نيازمندي مواد
?
1989
Eppen et al.,
برنامه ريزي احتمالي
EU
برنامه ريزي ظرفيت
?
1989
Rosling,

EU
مديريت موجودي
?
1990
Langenhoff and Zijm,

EU
مديريت موجودي
?
1990
Thompson and Davis ,
برنامه ريزي خطي با عدم قطعيت و مدل شده توسط مدل شبيه سازي مونت کارلو
DU, SU
برنامه ريزي ادغامي
?
1990, 1991
Lee et al.,
مجوعههاي فازي
DU
برنامه ريزي نيازمندي مواد
?
1991
Paraskevopoulos et al.,

EU
برنامه ريزي ظرفيت
?
1992
Zijm,

EU
مديريت موجودي
?
1992
Ward et al.,
منطق فازي مبتني بر مقاله Rinks, 1981, 1982a, b
DU, SU
برنامه ريزي ادغامي
?
1992
Gen et al.,
برنامه ريزي چند هدفه فازي خطي
DU, SU
برنامه ريزي ادغامي
?
1993
Escudero and Kamesam,
برنامه ريزي احتمالي
DU
برنامه ريزي نيازمندي مواد
?
1993
Escudero et al.,
برنامه ريزي احتمالي
EU
برنامه ريزي منابع توليد
?
1993
Thompson et al. ,

DU, SU
برنامه ريزي ادغامي
?
1994
Escudero,
برنامه ريزي احتمالي
DU
برنامه ريزي زنجيره تأمين
?
1995
Gfrerer and Z?pfel,
فرايندهاي سلسله مراتبي
DU34
برنامه ريزي توليد سلسله مراتبي
?
1995
Meybodi and Foote,
برنامه ريزي چندهدفه
DU, SU35
برنامه ريزي توليد سلسله مراتبي
?
1995
Escudero and Kamesam,

DU
برنامه ريزي منابع توليد
?
1995
Porter et al.,
الگوريتم ژنتيک
EU, SU
مديريت موجودي
?
1996
Zapfel,
فرايندهاي سلسله مراتبي يکپارچه شده با MRP II
DU
برنامه ريزي توليد سلسله مراتبي
?
1996
Diks and De Kok,

EU
مديريت موجودي
?
1997
Kadipasaoglu and Sridharan,
پارامترهاي منجمد شده36
EU
برنامه ريزي نيازمندي مواد
?
1997
Kira et al.,

EU
برنامه ريزي منابع توليد
?
1997
Rota et al.,
برنامه ريزي عدد صحيح مختلط
EU
برنامه ريزي منابع توليد
?
1997
Miller et al.,
برنامه ريزي خطي فازي
DU, SU
برنامه ريزي منابع توليد
?
1998
Schumann Consortium,

DU
برنامه ريزي زنجيره تأمين
?
1998, 1999, 2001
Petrovic et al.,
عملگرهاي رياضي فازي
EU
برنامه ريزي زنجيره تأمين
?
1999
Karabuk and Wu,

DU
برنامه ريزي ظرفيت
?
1999
Grubbstr?m and Tang,

EU
برنامه ريزي منابع توليد
?
1999
Ganeshan,

EU
مديريت موجودي
?
1999
Kelle and Milne,

EU
مديريت موجودي
?
1999 a, b
Grubbstr?m,
تجزيه و تحليل ورودي-خروجي و تبديل لاپلاس
EU
برنامه ريزي منابع توليد
?
2000
Du and Wolfe,
منطق فازي و شبکههاي عصبي
EU, SU
برنامه ريزي نيازمندي مواد
?
2000
Koutsoukis et al.,

EU
برنامه ريزي زنجيره تأمين
?
2000
Fox et al.,
نرم افزار عامل ها37
EU, SU
برنامه ريزي زنجيره تأمين
?
2000
Chu et al.,
نرم افزار عامل ها
EU, SU
برنامه ريزي زنجيره تأمين
?
2000
Guide Jr.,
طبقه بندي
EU, SU
برنامهريزي و کنترل توليد
?
2000
MirHassani et al.,
برنامه ريزي احتمالي دو مرحله اي منابع
EU
برنامه ريزي زنجيره تأمين چند دوره اي و تخصيص
?

2-3- مروري بر مدل هاي برنامه ريزي توليد تحت عدم قطعيت (بعد از سال 2000)
در اين قسمت مقالات بعد از سال 2000 که به نوعي به موضوع برنامهريزي توليد و مواجهه با عدم قطيعت پرداخته اند به ترتيب زمان انتشار مقاله پرداخته ميشود. ضمن آنکه در انتهاي اين بخش در قالب جدول 2-3 ارائه شده است.
گايد 38(2000) برنامهريزي و کنترل توليد را در شرکتهاي بازيافت مورد بررسي قرار داده است. او در مقاله عنوان نموده است که برنامهريزي و کنترل توليد در چنين شرکت هايي به مراتب پيچيدهتر است و اين پيچيدگي بدليل ماهيت احتمالي محصولات بازيافتي, عدم توازن نرخ بازيافت و تقاضا و شرايط نامعلوم محصولات بازيافت شده است. او هفت مورد از مشخصات پيچيدگي چنين وضعيتي را که نيازمند تغييرات اساسي در فعاليتهاي برنامهريزي و کنترل توليد است شناسايي و تعيين مينمايد. سپس در ادامه فرصتهاي تحقيقاتي پيش روي هر يک از اين مشخصات را تشريح مينمايد.
ميرحسني و همکاران 39(2000) مسئله سنتي برنامهريزي توليد چند دوره اي در شبکه زنجيره تأمين همراه با تخصيص منابع که شامل متغيرهاي تصميم صفر و يک است را در نظر گرفته اند. و سعي نموده اند اين مسئله که خود در زمره مسائل Np-hard است را تحت شرايط عدم قطعيت مدل نمايند. اما رويکرد آنها شامل دو الگوريتم مجزا است که ميتواند پشت سرهم و يا بطور موازي عمل کند. يک الگوريتم که آن را “منتظر شو و ببين40” ناميده اند به صورت مبتني بر سناريو عمل نموده و خروجي آن به عنوان ورودي مدل بعدي که يک برنامهريزي احتمالي دو مرحله اي است عمل ميکند. آنها با استفاده از مثالهاي عددي نحوه عملکرد الگوريتم را تشريح نموده و آنها را در دو حالت موازي و سري مقايسه نموده اند.
هسو و وانگ 41( (2001 يک مدل برنامهريزي خطي امکاني را به منظور مديريت برنامهريزي توليد پيشنهاد نمودهاند. هدف از مدلسازي آنها کاهش اثر عدم قطعيت تقاضا در محيطهاي مونتاژ طبق سفارش42، استراتژي کنترل و پيش بيني تقاضا و تعيين مقادير مناسب از ذخيره اطمينان و تعداد ماشينهاي کليدي است که شرکت معمولاً بر اساس آنها تصميم گيري مينمايد. مدل آنها تنظيمات پيش بيني، مديريت مواد اوليه و فعاليتهاي توليدي را انجام ميدهد. به دليل نوسانات در قيمت، کهنگي و منسوخ شدن مواد اوليه و ارزش زماني پول و مبهم بودن هزينهها از تابع هدف فازي استفاده گرديده است. آنها يک تابع هدف فازي را جايگزين سه تابع هدف غيرفازي نموده اند؛ حداقل نمودن محتمل ترين هزينه، حداکثر کردن امکان بدست آمدن کمترين هزينه و حداقل کردن ريسک بدست آمدن بيشترين هزينه. آنها مسئله را با استفاده از روش مدل سازي فازي زيمرمن43 مدل نموده اند و در نهايت يک مثال را جهت تشريح مدل حل نموده ند.
يان 44(2001) به بررسي مسئله برنامهريزي توليد احتمالي سلسله مراتبي (45 HSPP) در يک کارگاه انعطافپذير اتوماتيک (FAW46) که هر يک شامل تعدادي از سيستمهاي انعطاف پذير ساخت هستند (47FMS) که زمان انتقال قطعات بين آنها تأخيري به اندازه يک دوره زماني دارد، ميپردازد. مسئله فوق نه تنها شامل عدم قطعيت در تقاضا، ظرفيت ها، تأمين مواد، زمان فرايندها، ضرورت دوباره کاري و ضايعات ميگردد بلکه بصورت چند محصولي و چند دوره اي در نظر گرفته شده است. هدف، ايجاد يک برنامه توليد است که مشخص کند هر FMS چه مقدار قطعه توليد کند و چه موقع آنها را توليد کند بنحوي که سود بدست آمده حداکثر شود. مسئله HSPP فوق به صورت برنامهريزي احتمالي غيرخطي فرموله شده است که محدوديتهاي آن خطي و تابع هدف آن بصورت خطي شکسته است. جهت سهولت حل مدل فوق، ابتدا آن را به يک مدل برنامهريزي غيرخطي قطعي و سپس به يک مدل برنامهريزي خطي تبديل نموده اند. به دليل مقياس بزرگ مسئله در کارگاههاي عمومي، حل آن با روشهاي معمول سيمپلکس و استفاده از کامپيوترهاي شخصي در زمان قابل قبول، غير ممکن است از اين رو الگوريتمهاي کارمارکار48 و پيش بيني/تعامل49 جهت حل مدل استفاده گرديده است. که الگوريتم اول جهت حل مسائل با ابعاد کوچک و متوسط و الگوريتم دوم جهت حل مسائل با ابعاد بزرگ توسعه يافته است. نتايج بدست آمده از اجراي الگوريتمهاي فوق روي مسائل متنوعي از HSPP، نشان داده است که رويکردهاي ارائه شده در سيستمهاي توليدي فشاري و به همان ميزان در سيستمهاي توليدي کششي، کاربرد پذير، مناسب و کاراست.
تانگ و گروب استروم 50(2002) در مقاله خود به نحوه زمانبندي اصلي توليد (51MPS)

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی توسعه مدل Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی برنامهريزي، توليد، هزينههاي