پایان نامه با واژگان کلیدی سلسله مراتب، تحقیقات بنیادی، استراتژی ها، سلسله مراتبی

دانلود پایان نامه ارشد

است که بر اساس نظر محققان مبنی بر این که تبادل تجهیزات بین متصدیان حمل و نقلی به کاهش شمار حرکات کانتینر خالی منجر می گردد از اطلاعات 9 کریر که 46 درصد از بازار کانتینر را در دست دارند و اطلاعات دقیق آمار کانتینرهای خالی آن ها موجود بوده است استفاده کرده و اطلاعات مبدأ، مقصد و حرکات هر کانتینر خالی در ماه را ثبت کرده اند که جمعا 35 میلیون جابه جایی در 308 خوشه ی جغرافیایی ثبت گردیده است. نتایج تحقیق آنان گویای این واقعیت است که به کارگیری روش همکاری 10-5 درصد از جا به جایی کانتینرهای خالی را کاهش می دهد. البته در مسیرهای مختلف این میزان متغیر است اما به طور میانگین 10-5 درصد حرکات کانتینرهای خالی به وسیله ی همکاری بین خطوط، قابل پوشش و انطباق است.
آن ها بیان داشته اند در حالی که اهرم های تکنولوژی، قیمت گذاری و لجستیک بسیار مورد توجه هستند به نقش همکاری ها بسیار کم پرداخته شده است، شیوه های مشارکت و همکاری می توانند داخلی یا خارجی باشند و این همکاری از 2 طریق صورت می گیرد:1. تبادل کاتینر خالی و2. سرمایه گذاری مشترک در کانتینر خالی. نویسندگان اذعان داشته اند دلایل متعددی وجود دارد که چرا به کارگیری روش همکاری در عمل مشکل است. یک دلیل می تواند این باشد که اگر تمام کریر ها ایمبالانس92 یکسانی داشته باشند مبادله ی تجهیزاتشان به کاهش بازآوری کانتینر خالی کمک نمی کند.
2-8-خلاصه ی فصل
در این فصل ابتدا مختصرا به بیان مقدمه و تاریخچه و مشکلاتکانتینریزاسیون پرداخته شد و در ادامه، معرفی مختصری از بندر خرمشهر ارایه شد و در پایان، مقالات و پژوهش های خارجی صورت گرفته در حیطه ی کانتینرهای خالی به طور مفصل بررسی گردید. فصل سوم، روش شناسی تحقیق و معرفی ابزارها و تکنیک های به کار گرفته شده در این تحقیق می باشد.

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

3-1-روش و نوع تحقیق
انتخاب روش تحقیق درپژوهش ها بستگی به موضوع تحقیق، اهداف و ماهیت تحقیق دارد. محقق برای پاسخگویی به مسائل تحقیق ملزم به انتخاب یک متدلوژی و استراتژی کلی است تا به کمک آن بتواند، داده ها و اطلاعات را جمع آوری و تجزیه و تحلیل کند و به مسائل پاسخ دهد. هدف از انتخاب روش تحقیق آن است تا مشخص نماید چه شیوه یا روشی را انتخاب نماید تا او را هرچه سریعتر و دقیقتر در دست یابی به پاسخ کمک کند.
تحقیقات بر اساس هدف به سه گروه بنیادی، کاربردی وتوسعه ای تقسیم می شوند:
• تحقیقات بنیادی : این تحقیقات که مبنایی یا پایه ای خوانده می شوند در جستجوی کشف قوانین وحقایق علمی و شناخت پدیده ها می باشند.
• تحقیقات کاربردی : این تحقیقات با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده است بوجود می آید و برای رفع نیاز مندی های بشر و بهبود و بهینه سازی و افزایش رفاه انسان مورد استفاده قرار می گیرد.
• تحقیقات توسعه ای : این تحقیقات را باید تحقیقات حل مساله یا حل مشکل نامید و آنها را نوعی تحقیق کاربردی محسوب کرد زیرا نتایج آن مستقیماً برای حل مساله خاص به کار گرفته می شود.
این تحقیق از نظر هدف، تحقیقی کاربردی است و از نظر ماهیت، تحقیقی آمیخته می باشد بدین معنا که هم مباحث کیفی هم مباحث کمی را دربرگرفته است و از آنجایی که بحث کمی تحقیق از بطن مباحث کیفی استخراج گردیده است این تحقیق از نظر روش، آمیخته ی اکتشافی می باشد.

3-2-ابزارها و روش های جمع آوری داده ها
برای انجام بخش کیفی این تحقیق، ابتدا به ترمینال کانتینر خرمشهر مراجعه شد و پس از مصاحبه ی 50 دقیقه ای با مدیر ترمینال کانتینر در مورد کانتینرهای خالی موجود در بندر خرمشهر اطلاعاتی جمع آوری گردید و سپس مدیر شعبه ی خرمشهر شرکت کشتیرانی کانتینری “هوپاد دریا”، مدیر عامل و ناظر عملیات این شرکت همچنین کارشناسان امور بندری و بازاریابی و سرمایه گذاری بندر خرمشهر جهت انجام مصاحبه معرفی گردیدند و در نهایت رییس ترمینال کانتینر خرمشهر به عنوان آخرین فرد مصاحبه شده در لیست افراد مرتبط با موضوع تحقیق معرفی گردیدند. در مجموع برای تعیین استراتژی ها و نحوه ی مدیریت کانتینرهای خالی در بندر خرمشهر با 10 نفر از مسوولان ارشد در کشتیرانی هوپاد دریا و ترمینال کانتینری خرمشهر مصاحبه شد. میانگین مدت مصاحبه ها 40 دقیقه می باشد که به صورت حرفه ای کلمه به کلمه شنیده شدند و محتوای آن ها مضمون گذاری گردید و با استفاده از مصاحبه های موفق، ترسیم جریان کانتینرهای خالی با روش سایپک میسر شد. از طرفی مشکلات موجود در زمینه کانتینرهای خالی با تکنیکآنالیز حالات خرابی تحلیل شد و به صورت کمّی تبدیل گردید. به منظور امتیاز دهی به مشکلات موجود در هر قسمت از جا به جایی کانتینرهای خالی از/ به بندر خرمشهر با استفاده از این تکنیک، به متصدیان مشاغل مربوط و عوامل زنجیره ی تأمین از سطح مدیریتی در کشتیرانی و بندری تا سطوح عملیاتی مانند بارشماران،سرپرستان عملیات و در نهایت صاحبان بار مراجعه گردید. همچنین با کمک اساتید دانشگاهی، مقالات معتبر و مصاحبه با مسوولان فاکتورهای مؤثر بر میزان کانتینرهای خالی بندر خرمشهر شناسایی گردید و با استفاده از تحلیل های آماری، میزان تأثیرعدم تعادل واردات و صادراتبندر خرمشهر به عنوان مهمترین عامل به وجودآورنده ی رسوب کانتینرهای خالیبر میزان کانتینرهای خالی بندر خرمشهر برآورد شد و استراتژی های کشتیرانی و بندرخرمشهر برای مدیریت کانتینرهای خالی با استفاده از نرم افزار انجام فرایند تحلیل سلسله مراتبیو در نظر گرفتن عوامل مؤثر رتبه بندی گردید.
در ادامه ابزارهای به کاربرده شده در این تحقیق توضیح داده شده است:
3-2-1-فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
فرايند تحليل سلسله مراتبي يكي از معروفترين فنون تصميم گيري چند منظوره است كه اولين بار توسط توماس ال. ساعتي عراقي الاصل در دهه 1970 ابداع گرديد. فرايند تحليل سلسله مراتبي منعكس كننده رفتار طبيعي و تفكر انساني است. اين تكنيك، مسائل پيچيده را بر اساس آثار متقابل آنها مورد بررسي قرار مي‌دهد و آنها را به شكلي ساده تبديل كرده به حل آن مي‌پردازد. فرايند تحليل سلسله مراتبي در هنگامي كه عمل تصميم گيري با چند گزينه رقيب و معيار تصميم گيري روبروست مي‌تواند استفاده گردد. معيارهاي مطرح شده مي‌تواند كمي و كيفي باشند. اساس اين روش تصميم گيري بر مقايسات زوجي نهفته است. تصميم گيرنده با فرآهم آوردن درخت سلسله مراتبي تصميم آغاز مي‌كند. درخت سلسله مراتب تصميم، عوامل مورد مقايسه و گزينه‌هاي رقيب مورد ارزيابي در تصميم را نشان مي‌دهد. سپس يك سري مقايسات زوجي انجام مي‌گيرد. اين مقايسات وزن هر يك از فاكتورها را در راستاي گزينه‌هاي رقيب مورد ارزيابي در تصميم را نشان مي‌دهد. در نهايت منطق فرآيند تحليل سلسله مراتبي به گونه‌اي ماتريسهاي حاصل از مقايسات زوجي را با يكديگر تلفيق مي‌سازد كه تصميم بهينه حاصل آيد. اصول فرآيند تحليل سلسله مراتبي توماس ساعتي چهار اصل زير را به عنوان اصول فرآيند تحليل سلسله مراتبي بيان نموده و كليه محاسبات، قوانين و مقررات را بر اين اصول بنا نهاده است. اين اصول عبارتند از: شرط معكوسي: اگر ترجيح عنصر Aبر عصر B برابر n باشد، ترجيح عنصر B بر عنصر A برابر خواهد بود. اصل همگني: عنصرAبا عنصر Bبايد همگن و قابل مقايسه باشند. به بيان ديگر برتري عنصر A بر عنصر B نمي‌تواند بي نهايت يا صفر باشد. وابستگي: هر عنصر سلسله مراتبي به عنصر سطح بالاتر خود مي‌تواند وابسته باشد و به صورت خطي اين وابستگي تا بالاترين سطح مي‌تواند ادامه داشته باشد. انتظارات : هرگاه تغييري در ساختمان سلسله مراتبي رخ دهد پروسة ارزيابي بايد مجدداً انجام گيرد. (قدسي پور، 1381). مدل فرايند تحليل سلسله مراتبي بكارگيري اين روش مستلزم چهار قدم عمده زير مي‌باشد:
الف) مدل سازي: در اين قدم، مسأله و هدف تصميم گيري به صورت سلسله مراتبي از عناصر تصميم كه با هم در ارتباط مي‌باشند، در آورده مي‌شود.
عناصر تصميم شامل «شاخصهاي تصميم گيري» و «گزينه‌هاي تصميم» مي‌باشد. فرايند تحليل سلسله مراتبي نيازمند شكستن يك مساله با چندين شاخص به سلسله مراتبي از سطوح است. سطح بالا بيانگر هدف اصلي فرايند تصميم گيري است. سطح دوم، نشان دهنده شاخص‌هاي عمده و اساسي “كه ممكن است به شاخص‌هاي فرعي و جزئي تر در سطح بعدي شكسته شود) مي‌باشد. سطح آخر گزينه‌هاي تصميم را ارائه مي‌كند. در شكل زیر سلسله مراتب يك مساله تصميم نشان داده شده است (مهرگان، 1383).
ب) قضاوت ترجيحي (مقايسات زوجي):انجام مقايساتي بين گزينه‌هاي مختلف تصميم، ‌ بر اساس هر شاخص و قضاوت در مورد اهميت شاخص تصميم با انجام مقايسات زوجي، بعد از طراحي سلسله مراتب مساله تصميم، تصميم گيرنده مي‌بايست مجموعه ماتريسهايي كه به طور عددي اهميت يا ارجحيت نسبي شاخص‌ها را نسبت به يكديگر و هر گزينه تصميم را با توجه به شاخص‌ها نسبت به ساير گزينه‌ها اندازه‌گيري مي‌نمايد، ‌ايجاد كند. اين كار با انجام مقايسات دو به دو بين عناصر تصميم (مقايسه زوجي) و از طريق تخصيص امتيازات عددي كه نشان دهنده ارجحيت يا اهميت بين دو عنصر تصميم است، صورت مي‌گيرد. براي انجام اين كار معمولا از مقايسه گزينه‌ها با شاخص‌هايi ام نسبت به گزينه‌ها يا شاخص‌هايj ام استفاده مي‌شود كه در جدول زیر نحوه ارزش گذاري شاخص‌ها نسبت به هم نشان داده شده است. ارزش گذاري شاخص‌ها نسبت به هم ارزش ترجيحي وضعيت مقايسهi نسبت به j توضيح 1 اهميت برابر گزينه يا شاخصiنسبت به j اهميت برابر دارند و يا ارجحيتي نسبت به هم ندارند. 3 نسبتاً مهمتر گزينه يا شاخص i نسبت به j كمي مهمتر است. 5 مهمتر گزينه يا شاخص i نسبت به jمهمتر است. 7 خيلي مهمتر گزينه يا شاخص iداراي ارجحيت خيلي بيشتري از j است. 9 كاملاً مهم گزينه يا شاخص مطلقاً i از j مهمتر و قابل مقايسه با j نيست. 2، 4، 6و8 ارزشهاي مياني بين ارزشهاي ترجيحي را نشان مي‌دهد مثلا 8، بيانگر اهميتي زيادتر از 7 و پايين‌تر از 9 براي i است.
ج) محاسبات وزن‌هاي نسبي تعيين وزن «عناصر تصميم» نسبت به هم از طريق مجموعه‌اي از محاسبات عددي.
قدم بعدي در فرايند تحليل سلسله مراتبي انجام محاسبات لازم براي تعيين اولويت هر يك از عناصر تصميم با استفاده از اطلاعات ماتريس‌هاي مقايسات زوجي است. خلاصه عمليات رياضي در اين مرحله به صورت زير است.
مجموع اعداد هر ستون از ماتريس مقايسات زوجي را محاسبه كرده، سپس هر عنصر ستون را بر مجموع اعداد آن ستون تقسيم مي‌كنيم. ماتريس جديدي كه بدين صورت بدست مي‌آيد، «ماتريس مقايسات نرمال شده» ناميده مي‌شود. ميانگين اعداد هر سطر از ماتريس مقايسات نرمال شده را محاسبه مي‌كنيم. اين ميانگين وزن نسبي عناصر تصميم با سطرهاي ماتريس را ارائه مي‌كند.
د) ادغام وزنهاي نسبي به منظور رتبه‌بندي گزينه‌هاي تصميم، در اين مرحله بايستي وزن نسبي هرعنصر را در وزن عناصر بالاتر ضرب كرد تا وزن نهايي آن بدست آيد. با انجام اين مرحله براي هر گزينه، مقدار وزن نهايي بدست مي‌آيد. سازگاري در قضاوت‌ها تقريباً تمامي محاسبات مربوط به فرايند تحليل سلسله مراتبي بر اساس قضاوت اوليه تصميم گيرنده كه در قالب ماتريس مقايسات زوجي ظاهر مي‌شود، صورت مي‌پذيرد و هر گونه خطا و ناسازگاري در مقايسه و تعيين اهميت بين گزينه‌ها و شاخص‌ها نتيجه نهايي به دست آمده از محاسبات را مخدوش مي‌سازد. نرخ ناسازگاري كه در ادامه با نحوه محاسبه آن آشنا خواهيم شد، وسيله‌اي است كه سازگاري را مشخص ساخته و نشان مي‌دهد كه تا چه حد مي‌توان به اولويتهاي حاصل از مقايسات اعتماد كرد. براي مثال اگر گزينه A نسبت به B مهمتر (ارزش ترجيحي 5) و B نسبتا مهمتر (ارزش ترجيحي 3) باشد، آنگاه بايد انتظار داشت A نسبت به C خيلي مهمتر (ارزش ترجيحي 7 يا بيشتر) ارزيابي گردد يا اگر ارزش ترجيحي A نسبت به B، 2 و B نسبت به C، ‌3 باشد آنگاه ارزش A نسبت به C بايد ارزش ترجيحي 4 را ارائه كند. شايد مقايسه دو گزينه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سازمان ملل، نویسندگان، استراتژی ها، مکان یابی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی عرضه کننده، بهبود مستمر، سلسله مراتب، سلسله مراتبی