پایان نامه با واژگان کلیدی سلامت روان، دانش آموزان پسر

دانلود پایان نامه ارشد

سلامت روان دو گروه

تفاوت میانگین ها
t
df
sig
سلامت روان
393/.
7.516
198
000/0

به منظور بررسی تفاوت میانگین های سلامت روان دانش آموزان عادی و استثنایی از آزمون t گروه های مستقل استفاده شد. نتایج جدول (22) نشان می دهد 51/7= t در سطح 001/0 ≤ P معنادار می باشد. لذا فرضیه صفر رد و فرضیه پژوهش تأیید می شود به عبارتی سلامت روان دانش آموزان عادی بیشتر از دانش آموزان استثنایی است.

سئوال اختصاصی سوم: چه تفاوتی بین روابط با دیگران دانش آموزان پسر استثنایی و عادی وجود دارد؟
جدول23: شاخص های توصیفی متغیر روابط با دیگران

گروه
میانگین
انحراف استاندارد
تعداد
روابط با دیگران ‏
دانش آموزان ‏عادی
3.543
669/.
100

دانش آموزان ‏استثنایی
2.816
559/.
100

جدول (23) میانگین و انحراف استاندارد روابط با دیگران ‏ دو گروه دانش آموزان ‏عادی و استثنایی را نشان می دهد. بر این اساس میانگین روابط با دیگران ‏ در دانش آموزان ‏عادی و استثنایی به ترتیب 3.543 و 2.816 بدست آمده است.
جدول24: آزمون لوین برای همگنی واریانس ها

F
Sig
روابط با دیگران ‏
1.884
171/.
به منظور بررسی فرضی همگنی واریانس ها، آزمون لوین استفاده شد. نتایج نشان می دهد f به دست آمده در سطح 05/0 ≤ P معنادار نیست.
جدول 25: تفاوت میانگین های روابط با دیگران ‏ در دو گروه

تفاوت میانگین ها
t
df
sig
روابط با دیگران ‏
726/.
8.330
198
000/0
به منظور بررسی تفاوت میانگین های روابط با دیگران ‏ دانش آموزان عادی و استثنایی از آزمون t گروه های مستقل استفاده شد. نتایج جدول (25) نشان می دهد 33/8= t در سطح 001/0 ≤ P معنادار می باشد. لذا فرضیه صفر رد و فرضیه پژوهش تأیید می شود به عبارتی روابط با دیگران ‏ در دانش آموزان عادی بیشتر از دانش آموزان استثنایی است.

سئوال اختصاصی چهارم: چه تفاوتی بین محیط زندگی دانش آموزان پسر استثنایی و عادی وجود دارد؟
جدول 26 : شاخص های توصیفی متغیر محیط زندگی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی کیفیت زندگی، آموزش و پرورش، سلامت کودک، خانواده ها Next Entries مقاله رایگان با موضوع هزار و یک شب، اندیشه اسلامی