پایان نامه با واژگان کلیدی سطوح مهارت، عرضه کننده

دانلود پایان نامه ارشد

زمان تدارک، زمانهاي حمل و نقل، قوانين سياسي، گمرکي، زيست محيطي، قيمت فروش، هزينه خريد، هزينه استخدام، اخراج، هزينههاي سربار، هزينه کمبود و نگهداري موجودي در چنين شرايطي نه تنها متأثر از مکان جغرافيايي کارخانه يا عرضه کننده تغيير ميکند بلکه با خود نوعي از عدم قطعيت را به همراه دارد. در اين تحقيق سعي ميشود با مدل کردن برنامهريزي توليد کلي در زنجيره تأمين و در نظر گرفتن اکثر پارامترهاي غير قطعي، يک برنامهريزي جامع و در عين حال قابل اطمينان ارائه گردد تا ريسک غيرموجه شدن برنامه را در قبال سناريوهاي غير محتمل کاهش دهد. همچنين مورد ديگري که در ادبيات موضوع برجسته است توابع هدف استفاده شده براي مدل سازي مسائل برنامهريزي توليد است، در مقالات متعددي تابع هدف مسئله کمينه کردن هزينه کل سيستم توليدي است که دقيقاً منطبق بر هدف اصلي از برنامهريزي کلي است. اما در حالتي که برنامهريزي کلي توليد با برنامهريزي زنجيره تأمين يکپارچه ميشود. اهدافي که براي زنجيره تأمين متصور است نيز بايستي در مدلسازي منظور شود. از جمله مباحثي که در برنامهريزي زنجيره تأمين جز اهداف در نظر گرفته ميشود، رضايتمندي مشتريان، به عنوان يکي از موجوديتهاي زنجيره است. در برنامهريزي کلي تنها عامل تقاضاي مشتريان به عنوان نقطه اتصال شرکت با مشتريان در نظر گرفته ميشود. اما در برنامهريزي کلي در زنجيره تأمين، سطح خدمت به مشتري اهميت دو چنداني مييابد. همچنين مباحثي نظير افزايش بهرهوري کارکنان از طريق دورههاي آموزشي، تخفيف مقداري براي تهييج مشتريان به خريد بيشتر، انتخاب وسايل حمل و نقل به دليل وسعت و گستردگي زنجيره و نقش بسزاي آن در هزينه حمل و نقل و زمان تدارک، از يک سو و نيز در نظر گرفتن مباحث زيست محيطي که در چند سال اخير به صورت فزاينده اي به دغدغه اصلي جوامع تبديل گشته است از جمله ملاحظاتي است که در مدل سازي لحاظ شده است و در کمتر مقالاتي شاهد در نظر گرفتن همه اين جوانب بصورت جامع هستيم.

3- مدل هاي پيشنهادي

3-1- مقدمه
در اين فصل چهار مدل پيشنهادي براي برنامهريزي کلي زنجيره تأمين در شرايط عدم قطعيت ارائه شده و به تفصيل تشريح خواهد شد. در هر قسمت فرضيات، نوآوري ها، ويژگي ها بهمراه مدل رياضي و توضيحات آن ها خواهد آمد.
3-2- مدل پيشنهادي اول؛
در اين مدل، يک برنامهريزي رياضي دو هدفه تصادفي پايدار براي برنامهريزي کلي توليد در يک زنجيره تأمين گسترده سه سطحي توسعه داده شده است. در مدل پيشنهادي، تقاضا و پارامترهاي هزينهاي غيرقطعي در نظر گرفته شده اند. ابتدا مسئله بصورت قطعي مدل شده است و تابع هدف اول کمينه کردن مجموع هزينههاي سيستم توليدي و زنجيره تأمين است و تابع هدف دوم بيشينه سازي رضايتمندي مشتريان از طريق سطح سرويس ميباشدکه جزء اهداف مهم در زنجيره تأمين محسوب ميشود (فرانکا و همکاران1962010 ). سپس مدل فوق به صورت برنامهريزي تصادفي پايدار مدل شده است. هرچند ايده رضايتمندي مشتريان در برنامهريزي زنجيره تأمين به کار رفته است اما اين تابع هدف براي اولين بار به همراه کمينه کردن هزينههاي سيستم توليدي بصورت توأمان در حوزه برنامهريزي توليد کلي در زنجيره تأمين در نظر گرفته شده است. تاکنون غير از مقالات منتج شده از اين رساله، هيچ کار تحقيقاتي ديگري رويکرد بهينه سازي تصادفي پايدار چندهدفه را در مسائلي نظير برنامهريزي توليد، برنامهريزي زنجيره تأمين و يا تلفيق اين دو، به کار نبسته است.
از آنجا که توابع هدف رضايتمندي مشتريان و هزينه کل سيستم توليدي در تضاد با يکديگر هستند مدل سازي در قالب برنامهريزي دو هدفه صورت گرفته است. و جواب مسئله نهايي در يک بالانس بين اين دو هدف، بدست ميآيد. براي حل مسئله دو هدفه از رويکرد برنامهريزي توافقي که از جمله روشهاي پيشين است و در فصل مرور ادبيات تحقيق بدان اشاره شده، استفاده ميگردد. يک آناليز حساسيت روي پارامتر برنامهريزي توافقي صورت گرفته است و اين امکان را به تصميم گير ميدهد تا از بين جوابهاي پارتويي، بهترين برنامه را براي توليد و زنجيره تأمين، انتخاب نمايد.
ويژگيهاي بارز اين مدل عبارتند از:
* برنامه تاکتيکي-عملياتي (ميان مدت)/ زنجيره تأمين سه سطحي (تأمين کنندگان، کارخانههاي توليدي، نقاط تقاضا)/ دو هدفه/ چند کالايي/چند دوره اي/چند سايتي/
* بيان عدم قطعيت: تقاضا، پارامترهاي هزينه اي و بر اساس مجموعهاي از سناريوهاي گسسته
* تصميمات: برنامهريزي مقدار و زمان سفارشات، برنامهريزي نيروي انساني، برنامهريزي آموزشي، برنامهريزي ارسال و دريافت، برنامهريزي توليد در وقت عادي، اضافه کاري و برونسپاري، تنظيم مقادير موجودي و سفارشات عقب افتاده
* روش مدل سازي: برنامهريزي تصادفي پايدار دو هدفه
* اهداف:
1- مجموع کمينه سازي جمع وزني اميد رياضي و تغييرپذيري هزينه کل سيستم توليدي و زنجيره تأمين و کمينه سازي جريمه ناشي از غيرموجه شدن جوابهاي بدست آمده تحت سناريوهاي مختلف
2- بيشينهسازي اميدرياضي رضايتمندي مشتريان از طريق کمينهسازي مجموع حداکثر کمبود محصولات مختلف در بين همه نقاط تقاضا، در دورههاي مختلف
* روش حل: تبديل مسئله برنامهريزي چند هدفه تصادفي پايدار به يک مسئله چند هدفه بسط يافته قطعيِ معادل و استفاده از روش برنامهريزي توافقي براي حل مسئله چند هدفه قطعي بدست آمده
* مثال عددي: مطالعه موردي شرکت چوب و کاغذ چوکا
3-2-1- تشريح مسئله و فرضيات
مدل پيشنهادي چندهدفه تصادفي پايدار براي برنامهريزي کلي توليد در زنجيره تأمين به قرار زير است:
يک زنجيره تأمين سه سطحي مطابق شکل مفروض است که در آن j کارخانه، S تأمين کننده و C نقطة تقاضا وجود دارد. هر کارخانه تعدادي محصول توليد ميکند و هر محصول از تعدادي مواد/قطعه اوليه تشکيل شده است که با در نظر گرفتن ضريب مصرف از تأمين کنندگان تأمين ميشود. هزينههاي توليد اقلام در کارخانههاي مختلف و قيمت خريد مواد اوليه در تأمينکنندگانِ مختلف، ميتواند متفاوت باشد. هر کارخانه داراي ظرفيتهاي مشخصي براي نگهداري مواد اوليه و محصولات نهائي است. ظرفيت توليد هر کارخانه براي توليد در وقت عادي، اضافه کاري با تعداد کارکنان توليدي با سطوح مهارتي مختلف محدود ميشود. کارخانجات ميتوانند براي تنظيم نرخ توليد، از اهرم استخدام و اخراج بهره ببرند ضمن آنکه با برگزاري دورههاي آموزشي ميتوانند مهارت کارکنان را ارتقاء دهند. امکان برونسپاري بخشي از توليدات به پيمانکاران خارج از شرکت امکان پذير است. سايتها، نقاط تقاضا و تأمين کنندگان در يک گستره وسيع جغرافيايي پراکنده اند. و فاصله و هزينه حمل و نقل بين تأمين کنندگان و کارخانجات و همينطور بين کارخانجات و نقاط تقاضا ميتواند متفاوت باشد. با آگاهي از اين مطلب که امکان نگهداري محصولات نهايي در نقاط تقاضا امکان پذير نيست، و نيز با فرض عدم قطعيت در ميزان تقاضا، عدم قطعيت در هزينههاي توليدي و هزينههاي حمل و نقل، عدم قطعيت در هزينههاي استخدام، اخراج و حقوق کارکنان و هزينههاي آموزش، مسئلة اصلي، تصميم گيري در مورد 1- ميزان محصولات توليدي توسط هر شرکت براي پاسخگويي به تقاضاي غير قطعي مشتريان در دورههاي مختلف توليدي با تعداد نيروي کار مشخص از سطوح مهارتي متفاوت، 2- ميزان مواد اوليه اي که هر شرکت به تأمين کنندگان مختلف سفارش ميدهد تا با توجه به ضريب مصرف، زمان تدارک و قيمت پيشنهادي آن ها پاسخگوي احتياجات خالص شرکت ها باشد، 3- تعداد کارکنان از هر سطح تخصصي که در هر کارخانه و هر دوره بايستي اخراج، استخدام و يا براي تخصصهاي بيشتر آموزش داده شوند، 4- ميزان مواد اوليه و محصول نهائي که در هر کارخانه و هر دوره بايستي انبار شود و نيز ميزان تقاضايي که در هر دوره و هر نقطه تقاضا بايستي به تعويق بيافتد، به قسمي که ضمن کمينه شدن مجموع وزني اميدرياضي و تغيير پذيري هزينههاي کل سيستم توليدي و زنجيره تأمين و کمينه شدن ريسک ناشي از غيرموجه شدن برنامه بدست آمده تحت سناريوهاي مختلف آتي، رضايتمندي مشتريان نيز از بابت دريافت به موقع سفارشات به ازاي همه محصولات در همه دوره ها حداکثر شود.
فرضيات اصلي:
* محصولات ارسالي به نقاط تقاضا امکان انبارش بيش از يک دوره را ندارند، به عبارت بهتر به دليل ماهيت محصولات که ميتواند به فسادپذيري آن ها و يا نياز به انبارهاي با هزيههاي سرسام آور مرتبط باشد، نقاط تقاضا نگهداري محصولات را فقط در يک دوره تقبل مينمايند.
* هر محصول در واقع نماينده خانواده اي از محصولات يا مدلهاي شبيه به هم است، بنابراين يک واحد ادغامي محسوب ميشود، به اين معنا که هزينه واحد توليد و يا حمل و نقل و غيره براي اين واحدهاي ادغامي در واقع ميانگين آن هزينه ها براي تک تک محصولات/مدلهاي آن خانواده ميباشد.
* هر محصول از تعداد معيني قطعه با ضريب مصرف مشخص تشکيل يافته است.
* ميزان تقاضا و تمامي پارامترهاي هزينه اي سيستم توليدي و پارامترهاي زنجيره تأمين غيرقطعي فرض شدهاند.
* عدم قطعيت پارامترها با استفاده از يک سري سناريوهاي محدود، قابل بيان است.
* همه نقاط تقاضا و همه تأمين کنندگان از طريق يک شبکه کامل و مشخص حمل و نقل با کارخانجات مرتبط ميشوند.
* سطوح مهارتي کارکنان داراي يک طبقه بندي استاندارد و از پيش تعريف شده است. براي مثال: کارگر ساده/ نيمه ماهر/ ماهر/ سرکارگر
* دورههاي آموزشي استاندارد و از پيش تعريف شده براي ارتقاء مهارت کارکنان وجود دارد.
* کمبود به صورت سفارشات عقب افتاده برنامهريزي ميشود و فروش از دست رفته وجود ندارد.
* ظرفيت نگهداري به تفکيک محصولات نهائي و مواد اوليه در کارخانجات وجود دارد و ثابت فرض ميشود.

شکل ‏3-1- فرم کلي زنجيره تأمين سه سطحي
3-2-2- پارامترها و متغيرهاي مسئله

تقاضاي محصول ( 1, 2, …, I) i در نقطه تقاضاي c ( 1, 2, …, C) در دوره t ( 1, 2, …, T) تحت سناريوي ? (1, 2, …, ?)

هزينه توليد در يک ساعت از وقت عادي(g=1) ، اضافه کاري (g=2) و يا پيمانکاري(g=3) در سايت j (1, 2, …, J) تحت سناريوي ?

قيمت فروش محصول i در نقطه تقاضاي c در دوره t تحت سناريوي ?

هزينه نيروي کار با سطح تخصص k (k =1, 2,…, K) در سايت j در دوره t تحت سناريوي ?
aij
زمان توليد محصول i در سايت j

هزينه اخراج نيروي کار با سطح تخصص k در سايت j در دوره t تحت سناريوي ?

هزينه استخدام نيروي کار با سطح تخصص k در سايت j در دوره t تحت سناريوي ?

هزينه آموزش نيروي کار با سطح تخصص k براي ارتقاء به سطح تخصص k’ در سايت j در دوره t تحت سناريوي ?

هزينه نگهداري موجودي ماده اوليه m (1, 2, …, M)در سايت j در دوره t تحت سناريوي ?

هزينه نگهداري موجودي محصول نهائي i در سايت j در دوره t تحت سناريوي ?
?im
تعداد ماده اوليه m مورد نياز براي توليد يک واحد محصول i
?t
نسبت مجاز تغيير در سطح نيروي انساني در دوره t

هزينه حمل و نقل از تأمين کننده s (1, 2, …, S)به سايت j در دوره t تحت سناريوي ?

هزينه حمل و نقل از سايت j به نقطه تقاضاي c در دوره t تحت سناريوي ?

هزينه خريد مواد اوليه m از تأمين کننده s در دوره t تحت سناريوي ?
?k
بهرهوري نيروي انساني با سطح تخصص k (0 ? ?k ?1)
TCAPgjt
زمان در دسترس عادي (g=1)، اضافه کاري (g=2) و ظرفيت در دسترس پيمانکاران(g=3) برحسب واحد زماني در سايت j در دوره t
CAPMj
ظرفيت انبارش مواد اوليه در سايت j
CAPPj
ظرفيت انبارش محصولات نهائي در سايت j
CAPSsmt
حداکثر تعداد مواد اوليه m که توسط تأمين کننده s در دوره t قابل عرضه است
LTsj
زمان تدارک مورد نياز انتقال مواد اوليه از تأمين کننده s به سايت j
LTjc
زمان تدارک مورد نياز براي انتقال محصولات نهائي از سايت j به نقطه تقاضاي c
UPkk’
برابر يک است اگر آموزش از سطح تخصص k به سطح تخصص k’ امکان پذير باشد و در غير اينصورت برابر صفر است

هزينه کمبود محصول i در نقطه تقاضاي c در دوره t تحت سناريوي ?
??
احتمال وقوع سناريوي ?
Xijgt
تعداد محصول i توليد شده توسط سايت j با استفاده از روش g در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی برنامهريزي، محدوديت، تصميم Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی آموزش کارکنان، عرضه کنندگان