پایان نامه با واژگان کلیدی سطح معنادار

دانلود پایان نامه ارشد

1 تا 20
58%+
ضريب همبستگي پيرسون
0.00
سطح معناداري دو دامنه
04/-
چولگي متغير وابسته
14/-
چولگي رضايت از زندگي بر اساس نمره1تا20
2/60%
ميانگين رضايت از زندگي متغير وابسته در مبناي 100
64%
ميانگين رضايت از زندگي نمره 1تا20 در مبناي 100

البته لازم به ذکر است آزمون كولموگروف اسميرنوف حكايت از نرمال بودن متغير وابسته وغير نرمال بودن مقياس 1تا20 دارد.. مقايسه نمودار هيستو گرام آن دو نيز حكايت از چولگي به چپ هر دو متغير دارد (پيوست 4-6 و4-7)

فصل چهارم
يافته‌هاي تحقيق

4-1-مقدمه
در اين فصل نتايج تحقيق ارائه مي شود. ابتدا، به توصيف متغيرهاي زمينه اي خواهيم پرداخت سپس به توصيف متغير وابسته و متغيرهاي مستقل مي پردازيم. در گام بعدي به تحليل يافته هاي پژوهش و آزمون فرضيات خواهيم پرداخت. سپس تبيين رضايت از زندگي بر اساس روابط رگرسيوني ارائه خواهد شد. و در پايان مئل تحليل مسير و اثر مستقيم، غير مستقيم وکل متغيرهايي که بيشترين تاثر بر متغير وابسته داشته اند، ارائه خواهيم داد.
در توصيف هر متغير به ارائه نتايج نظرات پاسخگويان درباره گويه هاي مربوط به يك متغير مي‌پردازيم؛ البته در راستاي مقايسه بهتر گويه ها از ميانگين استفاده مي كنيم و در پايان به ارائه شاخص كلي آن متغير مي پردازيم.
4-2- بخش اول: آمار توصيفي
4-2-1-توزيع پاسخگويان بر اساس دسته هاي سني
جدول 4-1 توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس دسته هاي سني
درصد تراكمي
درصد معتبر
درصد
فراواني

35%
35%
35%
134
20 تا 24 سال
9/56%
9/21%
9/21%
84
25 تا 29 سال
4/74%
5/17%
5/17%
67
30 تا 34 سال
5/82%
1/8%
1/8%
31
35 تا 39 سال
3/89%
8/6%
8/6%
26
40 تا 44 سال
93%
7/3%
7/3%
14
45 تا 49 سال
9/95%
9/2%
9/2%
11
50 تا 54 سال
100%
1%
1%
4
55 تا 59 سال

1/3%
1/3%
12
60 به بالا

100%
100%
383
کل
همانطور که از جدول فوق قابل ملاحظه است بيشترين حجم نمونه مربوط به رده سني 20 تا 34 سال است که در مجموع 74% حجم نمونه را به خود اختصاص داده است که خود مويد جوان بودن جامعه آماري است.
جدول4-2شاخص هاي مرکزي پاسخگويان به تفکيک سن
374
تعداد پاسخگويان
9
بي جواب
85 /29
ميانگين
27
ميانه
17/9
انحراف معيار

نمودار4-1 توزيع فراواني جمعيت نمونه به تفکيک دسته سني

4-2-2-توزيع پاسخگويان بر اساس جنس
جدول 4-3 توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس جنس
درصد تراكمي
درصد معتبر
درصد
فراواني

6/42%
6/42%
8/41%
160
مرد
100%
4/57%
4/56%
216
زن

100%
8/1%
7
بدون پاسخ

100%
383
کل

نمودار4-2 توزيع فراواني جمعيت نمونه به تفکيک جنس

4-2-3-توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس مقاطع تحصيلي
جدول 4-4توزيع فراواني پاسخگويان به تفکيک مقطع تحصيلي
درصد تراكمي
درصد معتبر
درصد
فراواني

6%
6%
6%
23
دوره ابتدايي
6/19%
6/13%
6/13%
52
دوره راهنمايي
58%
4/38%
4/38%
147
ديپلم
5/76%
5/18%
5/18%
71
فوق ديپلم
3/94%
8/17%
8/17%
68
ليسانس
100%
6/5%
6/5%
22
فوق ليسانس و بالاتر

100%
100%
383
کل

همانطور كه ملاحظه مي شود بيشترين فراواني مربوط به مقطع ديپلم است وبعد از آن به ترتيب مقاطع کارداني وکارشناسي بيشترين فراواني را به خود اختصاص داده اند.

نمودار4-3 توزيع فراواني جمعيت نمونه به تفکيک دوره تحصيلي

4-2-4-توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس وضعيت تاُهل
جدول 4-5 توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس وضعيت تاُهل
درصد تراكمي
درصد معتبر
درصد
فراواني

40%
40%
2/39%
150
مجرد
100%
60%
7/58%
225
متاهل

100%
1/2%
8
بدون پاسخ

100%
100%
كل

نمودار4-4 توزيع فراواني جمعيت نمونه به تفکيک وضعيت تاهل

4-2-5-توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس ميزان درآمد خانواده

جدول 4-6 توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس ميزان درآمد(ميليون ريال)
درصد تراكمي
درصد معتبر
درصد
فراواني

7/19%
7/19%
6/14%
56
تا3 ميليون ريال
9/53%
2/34%
3/25%
97
بيشتر از 3 وکمتر از 5ميليون ريال
93%
1/39%
29%
111
بيشتر از5 وکمتر از 10 ميليون ريال
100%
7%
2/5%
20
10 ميليون ريال وبيشتر

100%
2/74%
284
کل

8/25%
99
بدون پاسخ

100%
383
كل

جدول4-7شاخص هاي مرکزي پاسخگويان به تفکيک ميزان درآمد(ميليون ريال)
284
تعداد پاسخگويان
99
بي جواب
33/2 ميليون ريال
ميانگين
2 ميليون ريال
ميانه
0.87
انحراف معيار

نمودار4-5 توزيع فراواني جمعيت نمونه به تفکيک ميزان درآمد خانواده(ميليون ريال)

4-2-6-توصيف متغير وابسته: رضايت از زندگي

جدول 4-8توزيع درصدي پاسخهاي نمونه تحقيق به گويه هاي متغير رضايت از زندگي
کاملا مخالفم
تاحدودي
مخالفم
نظري
ندارم
تا حدودي
موافقم
کاملا
موافقم

5/10%
6/12%
10%
4/35%
5/31%
من با علاقه، فعاليت هاي روزمره زندگيام را انجام ميدهم.(+)
9/24%
4/13%
8/15%
5/26%
5/19%
در مجموع مي توان گفت اين ايام بهترين سالهاي زندگي من است(+)
9/25%
8/19%
6/11%
7/31%
8/10%
در مجموع مي توانم بگويم كه من در طول زندگيام به خيلي از آرزوهايم دست يافته ام (+)
4/9%
4/13%
8/7%
9/24%
7/44%
چيزهاي زيادي است كه دوست داشتم در زندگي ام داشته باشم اما ندارم (- )
1/23%
9/6%
8/16%
8/33%
4/19%
احساس مي كنم كه در زندگيام رو به پيشرفت هستم (+)
2/14%
5/19%
9/11%
7/27%
6/26%
بارها احساس كردهام، كه در مقابل مشكلات زندگي ام ناتوان هستم (- )
7/17%
9/6%
5/9%
2/30%
7/35%
زندگي با وجود همه سختي ها ومشکلاتش دوست داشتني است. (+)
5/37%
8/9%
4/12%
1/12%
2/28%
با خود ميگويم که ايکاش به دنيا نمي آمدم.(-)

– همچنانكه مشاهده مي شود پاسخگويان در پاسخ به گويه ” من با علاقه، فعاليت هاي روزمره زندگيام را انجام ميدهم ” 1/23 درصد آنها پاسخ کاملا مخالفم يا تا حدودي مخالفم داده اند و 9/66 درصد آنها کاملا موافقم يا تا حدودي موافقم را داده اند، و 10درصد پاسخ نظري ندارم را داده اند.
-در پاسخ به گويه ” اين ايام بهترين سالهاي زندگي من است ” 3/38 درصد آنها پاسخ کاملا مخالفم يا تا حدودي مخالفم داده اند و 46 درصد آنها پاسخ كاملا موافقم يا تا حدودي موافقم را داده اند، و 8/15 درصد پاسخ نظري ندارم، را داده اند.
-در پاسخ به گويه ” در مجموع مي توانم بگويم كه من در طول زندگيام به خيلي از آرزوهايم دست يافته ام” 7/45 درصد آنها پاسخ کاملا مخالفم يا تا حدودي مخالفم داده اند و 5/42 درصد آنها پاسخ كاملا موافقم يا تا حدودي موافقم را داده اند، و 6/11 درصد پاسخ نظري ندارم را داده اند.
-در پاسخ به گويه ” چيزهاي زيادي است كه دوست داشتم در زندگيام داشته باشم، اما ندارم ” 8/22 درصد آنها کاملا مخالفم يا تا حدودي مخالفم داده اند و 6/69درصد آنها پاسخ كاملا موافقم يا تا حدودي موافقم را داده اند، و 8/7 درصد پاسخ نظري ندارم داده اند.
-در پاسخ به گويه ” احساس مي كنم كه در زندگي ام رو به پيشرفت هستم ” 30 درصد آنها پاسخ کاملامخالفم يا تا حدودي مخالفم داده اند و 2/53 درصد آنها پاسخ كاملا موافقم يا تا حدودي موافقم را داده اند و8/16 درصد پاسخ نظري ندارم را داده اند.
-در پاسخ به گويه ” بارها احساس كرده ام كه در مقابل مشكلات زندگيام ناتوان هستم ” 7/33درصد آنها پاسخ کاملا مخالفم يا تا حدودي مخالفم داده اند و3/54 درصد آنها پاسخ كاملا موافقم يا تا حدودي موافقم را داده اند، و 9/11 درصد پاسخ نظري ندارم را داده اند.
-درپاسخ به گويه ” زندگي با وجود همه سختي ها ومشکلاتش دوست داشتني است ” 6/24درصد آنها پاسخ کاملا مخالفم يا تا حدودي مخالفم داده اند و 9/65درصد آنها پاسخ كاملا موافقم يا تا حدودي موافقم را داده اند، و 5/9 درصد پاسخ نظري ندارم را داده اند.
-در پاسخ به گويه ” اي کاش به دنيا نمي آمدم ” 3/47درصد آنها پاسخ کاملا مخالفم يا تا حدودي مخالفم داده اند و 3/40درصد آنها پاسخ كاملا موافقم يا تا حدودي موافقم را داده اند، و 4/12درصد پاسخ نظري ندارم را داده اند.

جدول 4-9 توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير رضايت از زندگي
درصد تراكمي
درصد معتبر
درصد
فراواني

9/12%
9/12%
8/12%
49
خيلي كم
5/37%
7/24%
5/24%
94
كم
9/70%
3/33%
2/33%
127
متوسط
6/91%
7/20%
6/20%
79
زياد
100%
4/8%
4/8%
32
خيلي زياد

100%
5/99%
381
كل

جدول فوق توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير رضايت از زندگي است. اين متغير از تركيب 8 گويه تشكيل يافته است که قبل از compute، يکسان سازي جهت گويه ها انجام گرفته است.زيرا سوالات گويه هم جهت نبودند وبه خاطر ميزان کردن گويه برخي از سوالات منفي طرح شدند که لازم است قبل از جمع بستن مجموعه سوالات، ابتدا بايد با استفاده از دستور Recode ، جهت سوالات را يکسان نموده ودر مرحله بعد اقدام به ساخت شاخص کنيم(حبيب پور وصفري،1390 :144 ).
همچنانکه از جدول فوق قابل مشاهده است در مجموع 6/37% پاسخگويان از زندکي، خيلي کم وکم راضي هستند و3/33% داراي رضايت متوسط 1/29 %از زندگي رضايت زياد وخيلي زياد دارند.

جدول 4-10شاخصهاي مركزي در متغير رضايت از زندگي
381
تعداد پاسخگويان
2
بي جواب
03/3
ميانگين
12/3
ميانه
0.94
انحراف معيار

ميانگين رضايت از زندگي پاسخگويان در بازه ]5-1[ معادل 03/3 است كه حكايت از آن دارد كه در مجموع رضايت از زندگي جامعه مورد مطالعه در حد متوسط است.

نمودار 4-6هيستوگرام توزيع رضايت از زندگي در بين پاسخگويان

نمودار فوق، هيستوگرام رضايت از زندگي در بين پاسخگويان است كه حكايت از توزيع نرمال رضايت از زندگي در بين پاسخگويان دارد. شايان ذكر است نتايج آزمون كولموگروف – اسميرنوف نيز مؤيد نكته مذكور است. (جدول شماره 6-1 در قسمت پيوست)

نمودار 4-7توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير رضايت از زندگي

همچنانكه ملاحظه مي گردد؛ بالاترين ستون (مد ) مربوط به دسته ” متوسط” است. يعني 3/33%درصد پاسخگويان داراي رضايت از زندگي ” متوسط ” هستند.

4-2-7-توصيف متغير هاي مستقل
4-2-7-1-محروميت نسبي
هولندر معتقد است كه اين محروميت زماني رخ مي‌دهد كه مردم به چيزي ميل كنند كه آن را ندارندوخود را مستحق بدست آوردن آن بدانند. به خاطر ناتواني در تملك آن خود را مقصر ندانند (هولندر، 1378: 383 به نقل از رفيع‌پور، 1377، 45-46).

جدول 4-11توزيع درصدي پاسخهاي نمونه تحقيق به گويه هاي متغير محروميت نسبي
کاملا مخالفم
تاحدودي
مخالفم
نظري
ندارم
تا حدودي
موافقم
کاملا
موافقم

4/23%
2/14%
2/15%
9/24%
3/22%
بيشتر اوقات خودم را با ديگران مقايسه مي کنم.(+)

6/17%
6/18%
5/12%
1/26%
3/25%
در مقايسه خودم با ديگران احساس مي کنم چيزهايي که بايد داشته باشم ندارم.(+)
5/8%
2/7%
8/9%
3/23%
2/51%
احساس مي کنم شايستگي آن را دارم، چيزهايي که ديگران دارند من هم داشته باشم.(+)
9/32%
1/20%
1/15%
4/16%
6/15%
از اينکه برخي امکاناتي که ديگران دارند ومن ندارم خودم رامقصر مي دانم.(-)
22%
1/8%
8/21%
16%
32%
مسئولين کشور باعث عقب ماندگي من از ديگران هستند.(+)

-همچنانكه مشاهده مي شود پاسخگويان در پاسخ به گويه ” بيشتر اوقات خودم را با ديگران مقايسه مي کنم ” 6/37درصد آنها پاسخ کاملا مخالفم يا تا حدودي مخالفم داده اند و 2/47 درصد آنها کاملا موافقم يا تا حدودي موافقم را داده اند، و 2/15درصد پاسخ نظري ندارم را داده اند.
-در پاسخ به گويه ” در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی پرسش نامه Next Entries استاد شهریار، تحلیل محتوا، ادبیات فارسی