پایان نامه با واژگان کلیدی سرویس گرا، معماری سرویس گرا، تأمین کننده

دانلود پایان نامه ارشد

نماید.

* اجزاءثبت عملیات: این جزء ازESB، پشتیبانی از ثبت عملیات مورد نیاز برای سایر بخش ها را فراهم می نماید.

* اجزاء مدیریت استثناءها: وظیفه این بخشازESB مدیریت استثنائات تولید شده توسط سایر بخش ها و اجزاء می باشد.

2-9 انگیزه ی حرکت سیستم های تولید ی به سمت معماری سرویس گرا
درسیستم های تولیدی فعالیتهای گوناگونی انجام می شود، پیشرفت‌های اخیر در زمینه تولید و تکنولوژی اطلاعات، جایگزین‌های استراتژیکی را برای طراحی سیستم‌های اطلاعاتی محیط‌های تولیدی مهیا و معرفی کرده است. بیشتر شرکت‌ها، استفاده استراتژیک از سیستم‌های اطلاعاتی را به منظور فراهم‌سازی مزیت رقابتی بالا، شروع کرده‌اند. آنها، عملیات تولید و استراتژی کسب و کار خود را با استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی، یکپارچه ساخته و توانسته‌اند توازنی مطلوب بین یکنواختی و قابلیت انطعاف در تولید را با استفاده از توسعه مفاهیم سیستم‌های یکپارچه (در مقابل روش‌های معمول تولید) برقرار سازند.
به همین دلیل سازمان ها امروزه به سمت معماری سرویس گرا روی آورده اند که رویکردی برای سرعت بخشیدن در انجام فرآیندهای سیستم اطلاعاتی می باشد.
در واقع انگیزه اصلی سیستم spx به سمت معماری سرویس گرا، بهبود انعطاف پذیری و کارایی این سیستم ها در تغییرات نیازمندی ها است. یکی از علل شکست سیستم های تولیدی، ضعف آن در تطبیق و یکپارچگی با سیستم های درونی و بیرونی است. این سرویس ها می توانند به راحتی پیکربندی شده، و بدین ترتیب مطابق با خواسته های سازمان عمل کند.
همچنین مبنی بر استانداردهای باز، سرویس ها این امکان را می دهند که هر بخش از نرم افزار ها از طریق انتقال پیام با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. معماری سرویس گرا این کار را نیز آسان تر کرده است. از دیگر مزایای معماری سرویس گرا می توان به این نکته اشاره کرد که هزینه تغییرات تا حد بسیار زیادی کاهش پیدا می کند، چرا که نیاز به تغییر کل سیستم نبوده، و سرویسی که مورد نیاز می توان اضافه کرده و یا آن را تغییر داد. سرویس ها از طریق کانال های متنوع و به کمک فناوری های مختلفی لرائه می شوند و باید به نحوی باشند که بتوانند با تغییر فناوری ها همچنان قابل استفاده باشند. با استفادع از رهیافت معماری سرویس گرا مشکلاتی که برای نگهداری و بروز کردن برنامه های کاربردی قدیمی وجود داشت، تا حد زیادی برطرف شده اند.
راه حل معماری سرویس گرا برای واحدهای مختلف سازمان، استفاده از وب سرویس های استاندارد است. تاکنون بحث های زیادی پیرامون موضوع معماری سرویس گرا و اینکه سرویس ها در این معماری فرآیندهای کسب و کار سریع و انعطاف پذیر را ایجاد می کنند، شده است.
توصیه کرده است که توسعه ی برنامه های کاربردی سرویس گرا در مقایسه با متدهای توسعه ی قدیمی، هزینه ی فناوری اطلاعات سازمان را در حدود 20 در صد کاهش داده است] 30[.

2-10 تعریف برون سپاری
برون سپاري داراي تاريخچه اي طولاني است. وجود ضرب المثل هايي نظير “كار را به كاردان بسپاريد” و يا آياتي از قرآن مجيد مبني بر گرفتن دايه براي فرزندان مصداقي از برون سپاري است]10[. در دنياي كنوني سرعت تغيير دانش و اطلاعات به قدري است كه سازمانهاي بزرگ به سرعت از گردونه رقابت خارج ميشوند و اين امر باعث چاره انديشي شركت هاي بزرگ شده است. يكي از راههاي نجات اين شركتها برون سپاري فعاليتها و كوچك سازي سازمانها است تا جايي كه بتوانند به سرعت تغيير كنند]10[.
تعاريف متفاوتي براي برون سپاري ذكر شده كه مي توان به موارد زير اشاره كرد:
• واگذاري تمام يا بخشي از مسئوليت يكي از واحدهاي سازمان به يك عرضه كننده بيرون از سازمان
• خريدن بخشي از منابع يا امكانات يك شركت يا سازمان
• نوعي مقاطعه كاري كه در همه ي زمينه ها قابل استفاده باشد
• ارايه خدمات و ابزار براي يك سازمان
• تصميم اتخاذ شده توسط يك سازمان جهت ارايه و يا فروش داراييها نيروي انساني و خدمات به شخص ثالث، كه طرف قرارداد متعهد ميگردد در قبال درآمد مشخص و در يك زمان معين، دارايي ها و خدمات قيد شده در قرارداد را ارايه و مديريت نمايد.
(Ferry D. Kraker) برون سپاري عبارتست از پيدا كردن ارائه دهندگان خدمت جديد و روشهاي جديدي كه بتوان با اطمينان تهيه مواد، كالاها، اجزاء و خدمات را به آنها واگذار نمود.
در حقيقت در واگذاري يا برون سپاري، سازمان از دانش و تجربه و خلاقيت ارائه دهندگان خدمت جديدي كه قبلاً استفاده نكرده است، بهره مند مي شود.

2-10-1 عوامل تاثير گذار بر برون سپاري
عوامل مختلفي در امر برون سپاري فعاليتهاي سازماني دخيل هستند و محققين مختلف عوامل گوناگوني را مطرح نموده اند. در مطالعه اي كه توسط يانگ صورت گرفت، پنج عامل استراتژي، كيفيت، مديريت، اقتصاد و فناوري بعنوان عوامل تأثيرگذار در موفقيت برون سپاري معرفي شده اند
]44[.در مطالعه ديگري شش دليل عمده براي استفاده از استراتژي برونسپاري توسط سازمانهاي مختلف بيان شده كه عبارتند از: صرفه – جوييهاي مالي، تمركز راهبردي، دسترسي به تكنولوژيهاي پيشرفته، ارائه خدمات پيشرفته، دستيابي به مهارتها و تخصصهاي جديد و خط مشيهاي سازماني ]45[.در مطالعه ديگري تمايل به كاهش هزينه ها و افزايش كارايي، تمركز بر قابليتهاي كليدي سازمان، شناخت و معرفي نيروي كاري منعطف، بهبود مديريت روابط صنعتي، ارضاي اهداف شخصي تصميم گيرندگان و تابعيت از قوانين حكومتي به عنوان دلايل عمده برونسپاري نام برده شده اند] 46 [. آرنولد در مطالعه اي كه بر روي عوامل تأثيرگذار بر برونسپاري انجام داده است، سه عامل صرفه جويي در هزينه ها، تمركز بر قابليتهاي كليدي و انعطاف پذيري در برابر تغييرات محيطي را به عنوان عوامل موثر در استراتژي برونسپاري معرفي مي نمايد]30[. از مهمترين دلايل برونسپاري ميتوان به كاهش كنترل مديريت، بهبود كيفيت خدمات، تمركز بر قابليتهاي كليدي، دستيابي به تكنولوژيهاي جديد، كاهش هزينه هاي سربار، افزايش خبرگي در داخل سازمان، كاهش هزينه هاي داد و ستد، كاهش هزينه هاي توليد، سرمايه گذاري در فناوري، افزايش ظرفيت و بهبود موقعيت در زنجيره تأمين وافزايش ظرفيت تغيير در سازمان اشاره نمود] 47[. بطور خلاصه محرك هاي برون سپاري را ميتوان در قالب جدول 2- 1 مشاهده نمود.

جدول 2- 1 محركهاي چندگانه برون سپاري ]50[
محركهاي برون سپاري
پيامدها و نتايج محركهاي برون سپاري
تحقيقات صورت گرفته
محركهاي اقتصادي

1-كاهش هزينه و صرفه جويي
سودآوري بيشتر بهبود اثربخشي عمليات
Trunick (2010),
Richardson (2012),
Gonzalez et al. (2013)
2-كاهش نياز به سرمايه گذاري
تمركز بيشتر سرمايه ها بر روي بخشهاي كليدي بهبود نرخ بازگشت دارائي
Corbett (2008),
Razzaque and Sheng (2011), Trunick (2012)
Lynch (2013),
Embleton and Wright (2008),
Claver et al. (2011)
محركهاي استراتژيك

-1 برنامه ريزي استراتژيك براي تمركز بر نقاط كليدي
كسب مزيت رقابتي بهبود عملكرد،
رضايت ارباب رجوع/ مشتريان،
ارتقاء مهارت منابع انساني، افزايش رقابت
Corbett (2009),
Embleton and Wright (2010),
lott (2013),
Prahalad and Hamel (2000),
Quinn and Hilmer (2003),
Weerakkody et al. (2012)
-2 افزايش انعطاف پذيري
توان ارائه محصولات و خدمات
مختلف، افزايش توان مسئوليت پذيري، كاهش ريسك
Quinn and Hilmer (2003),
Corbett (2007), Embleton and Wright (2007), Razzaque and Sheng (2007), Kakabadse and Kakabadse (2009), Jennings (2011), Lynch (2013)
محركهاي محيطي

-1 توسعه IT
تشويق سازمانها براي بكارگيري
سيستمهاي اطلاعاتي پيشرفته به
منظور ارتقاء اثربخشي و مقرون به
صرفه بودن
Lynch (2013)
-2 جهاني شدن
بدست آوردن مزيت رقابتي
Clott ( 2013)
-3 فشارهاي جامعه
ارائه محصولات و خدمات با قيمت پائين تر و كيفيت بهتر
Jennings (2011)

2-10-2 دلایل عمده برون سپاری
➢ از نقطه نظر دلايل سازماني
• افزايش اثربخشي از طريق تمركز بر روي كاري كه سازمان در انجام آن بهترين است.
• افزايش انعطاف پذيري براي مقابله با شرايط كسب و كار، تقاضا براي محصولات و خدمات و تكنولوژي
• تغيير سازمان
• افزايش ارزش محصولات و خدمات، رضايت مشتريان و ارزش سهام
➢ از نقطه نظر دلايل بهبود
• بهبود عملكرد عمليات
• بدست آوردن تخصص ها، مهارت ها و تكنولوژي هايي كه قبلاً قابل دستيابي نبوده است.
• بهبود مديريت و كنترل
• بهبود مديريت ريسك
• بدست آوردن ايده هاي نوآورانه
• بهبود اعتبار و تصوير سازمان به وسيله مشاركت با ارائه دهندگان خدمت برتر
➢ از نقطه نظر دلايل مالي
• ايجاد نقدينگي از طريق انتقال داراييها به ارائه دهندگان خدمت
• كاهش سرمايه گذاري روي دارائيها و آزادسازي آنها براي ساير اهداف
➢ از نقطه نظر دلايل درآمدي
• بدست آوردن سهم بازار و فرصتهاي كسب و كار از طريق شبكه ارائه دهندگان
• تسريع در رشد و توسعه ظرفيت، از طريق قرارگرفتن در جريان فرايندها و سيستم هاي ارائه دهنده
• رشد فروش و ظرفيت توليد در بازه زماني، وقتي كه امكان تامين مالي چنين رشدي در سازمان وجود نداشته باشد
• گسترش تجاري مهارت هاي موجود
➢ از نقطه نظر دلايل هزينه اي
• كاهش هزينه ها از طريق عملكرد برتر و ساختار هزينه اي پايين تر ارائه دهندگان خدمت
• تغيير هزينه هاي ثابت به متغير

2-10-3 معایب برون ‌سپاری
تبعات برون سپاری شامل امکان از دست رفتن کنترل بر فرایندها، مشکل در مدیریت روابط با تأمین کننده، تغییرات عرصه کسب و کار در بلند مدت، مشکل لغو قرارداد، ایجاد تعارض سازمانی در روابط با تأمین کننده، از دست رفتن مشاغل در سازمان، کاهش کیفیت و افزایش هزینه به دلیل انتخاب نامناسب تأمین کننده می‌شود.
نشریه فوربس در دسامبر ۲۰۱۲ با انتشار مقاله مفصلی به تحلیل روند بازگشت خطوط تولید تعدادی از معتبرترین برندهای آمریکایی نظیر اپل، GE و… به آمریکا پرداخت و نتیجه گرفت که مهمترین عیب «برون سپاری» فاصله افتادن بین سازمان طراحی و سازمان تولید یک شرکت است که در نتیجه آن بازخوردهای لازم در مورد سختی و آسانی و هزینه‌های فرایند تولید محصول به موقع برای بهبود طرح به بخش طراحی نمی‌رسد.

2-10-4 تعریف برون سپاري استراتژيك
برون سپاري استراتژيك عبارتست از: يك نگاه استراتژيك به برون سپاري كه بتواند فرايندهاي مسئله دار، وضع بد بهره وري ، مشكلات ترك كاركنان و امثال آن را در يك نگاه بلند مدت حل كند. بر اين اساس اقدام برون سپاري زماني استراتژيك خواهد شد ، كه با استراتژي هاي بلندمدت سازمان همراستا شود ، منافع برون سپاري بعد از گذشت چندين سال پديدار گردد و نتايج مثبت يا منفي آن براي سازمان از اهميت ويژه اي برخوردار باشد برون سپاري استراتژيك با پرسيدن سوالات اساسي درباره رابطه برون سپاري با سازمان و موضوعات سازماني زير ، برون سپاري را در سطح بالاتري قرار مي دهد.
• چشم انداز آينده
• قابليت هاي كليدي فعلي و آينده
• ساختار فعلي و آينده
• هزينه هاي فعلي و آينده
• عملكرد فعلي و آينده
• مزيت رقابتي فعلي و آينده

2-10-5 کارهای انجام شده در ارتباط با برون سپاری
در گذشته به دليل هزينه هاي زيادي كه فرايند برون‌سپاري داشته پيمانكاران توان ارائه خدمات به كسب و كارهاي كوچك و متوسط را نداشتند. و همچنين كسب و كارهاي كوچك و متوسط نيز تمايل به برون‌سپاري نداشتند زيرا بر اين عقيده بودند كه پيمانكاران نمي توانند پروژه را به طور كامل درك كنند و نمي خواستند كنترل فرايند هاي داخلي را به خارجي ها بدهند. كسب و كار هاي كوچك براي آنكه بيشتر مورد دسترس باشند به برون‌سپاري روي آورده اند. از طرف ديگر اين نوع فعاليت ها به آنها اجازه مي دهد تا بتوانند با توان كمتر با شركت هاي بزرگتر كه خدمات با كيفيتي را ارائه مي دهند نيز رقابت كنند.
امروزه برونسپاري به عنوان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سرویس گرا، معماری سرویس گرا، اصول طراحی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سیستم اطلاعاتی، سیستم های اطلاعات، سیستم های اطلاعاتی