پایان نامه با واژگان کلیدی سرویس گرا، معماری سرویس گرا، صنایع کوچک

دانلود پایان نامه ارشد

معماری سرویس گرا هم راستای فرایندهای کسب و کار است.
• برنامه ریزی استراتژیک گونه ایی از برنامه ریزی است که در آن هدف تدوین استراتژی هاست.

1 – 4 اهداف تحقیق
پیمانکاری فرعی صنعتی، یکی از راه های مدرن و مؤثر سازمانی برای تولید محصولات صنعتی از راه همکاری واحدهای تولیدی مکمل است.در سازمان بزرگ مقیاس که از واحدهای مختلف تشکیل شده است می توان از نظام مبادلات پیمانکاری فرعی استفاده نمود.در سیستم های مقیاس وسیع به دلیل گستردگی حیطه مسئله، با موجودیتها و ارتباطات بسیار زیادی مواجهه هستیم، در صورتی که در توسعه این سیستم ها از روش سنتی استفاده کنیم به علت مواجه با حجم زیاد موجودیت ها و ارتباطات دچار سردرگمی خواهیم شد.به همین دلیل برای کاهش پیچیدگی در این سیستم ها از موجودیتی به نام سرویس به منظور بالا بردن سطح تجرید و در نتیجه کاهش پیچیدگی استفاده می شود. برای نظام مبادلات پیمانکاری فرعی در سازمان بزرگ مقیاس سرویس گرا یک چارچوب استراتژیک ارائه شده است که درنهایت منجر به افزایش میزان بهره وری سازمانی، بهبودخدمات سازمان، تسهیل روابط سازمانی، افزایش میزان تعامل پذیری دربین سیستم های اطلاعاتی،افزایش میزان یکپارچگی اطلاعات، افزایش سطح امنیت اطلاعات وغیره خواهد بود.
با توجه به ویژگی های معماری سرویس گرا و نقش آن در آن در یکپارچه سازی برنامه کاربردی سازمان ها و پیشرفت چشمگیر سرویس گرایی در دنیا و حرکت اکثر کشورها و سازمان ها به سمت موضوع سرویس گرایی می توان نتیجه گرفت که معماری سرویس گرا گزینه ی مناسبی برای حل بسیاری از چالش های یکپارچه سازی در سازمان است. اما به دلیل وجود برخی مشکلات و نواقص که در بخش قبل به پاره ای از آن ها اشاره شد، همچنان تحقیق در این زمینه با هدف چالش های موجود ادامه دارد.

1 –5 محدوده پایان نامه
همانطور که در قسمت پیش اشاره شد، سازمان بزرگ مقیاس به گروهی از واحدها اطلاق می شود که برای تولید کالا با هم در ارتباط بوده و همدیگر را تکمیل می کنند و بر مبنای یک توافق یا پیمانکاری با هم فعالیت می کنند. در سازمان بزرگ مقیاس با به کارگیری نظام مبادلات پیمانکاری فرعی کارها را به واحدهای کوچک ومتوسط (SMEs) برون سپاری می کنند. در این تحقیق هدف، ارائه یک چارچوب استراتژیک است.

1 –6 مراحل انجام تحقیق
در این تحقیق برای پاسخگویی به مسائل مطرح شده از مطالعات کتابخانه ای جهت شناسایی مفاهیم مورد نیاز تحقیق استفاده شده است. ابتدا، مطالعاتی درباره سرویس گرایی مطرح شد و در ادامه به بررسی سازمان بزرگ مقیاس و نظام مبادلات پیمانکاری فرعی (SPX)، برنامه ریزی استراتژیک پرداخته شد. مختصری مطالعه در مورد SOMA صورت گرفت، و سپس سرویس های سیستم اطلاعاتی توسط این روش شناسایی شدند. برای اطمینان از مناسب بودن سرویس های شناسایی شده به ارزیابی سرویس پرداخته شد. رویکرد پیشنهاد شده با استفاده از یک مطالعه موردی مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت به جمع بندی و نتیجه گیری تحقیق پرداخته شد.
در شکل 1-1 این مراحل نشان داده شده اند.
شکل 1 – 1 . مراحل انجام تحقیق

1 – 7 ساختار پایان نامه
این پایان نامه در فصل های بعد به شرح زیر است:
در فصل دوم به بررسی مفاهیم بنیادی و ادبیات موضوع پرداخته شده است و همچنین کارهای انجام شده در زمینه معماری سرویس گرا، سازمان بزرگ مقیاس و نظام مبادلات پیمانکاری فرعی (spx) سیستم اطلاعاتی تولید و کارهای انجام شده در این زمینه می پردازیم.
در فصل سوم با بررسی و استخراج فرآیندها و سرویس ها، به طراحی سیستم اطلاعاتی سرویس گرا و ایجاد ارتباط داده های آن ها می پردازیم، و توضیحاتی را راجع به برنامه ریزی استراتژیک، به عنوان ابزار تدوین راهبردها بیان می کنیم. در فصل چهارم یک مطالعه موردی در راستای کار انجام شده مورد بحث قرار گرفته و مدل تطبیق داده شده را با استفاده از برنامه ریزی استراتژیک مورد ارزیابی قرار می دهیم. در نهایت در فصل پنجم جمع بندی و نتیجه گیری کارهای انجام شده و کارهای آینده بیان شده است.

فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق

2- 1مقدمه
در فصل پیش مسئله مورد اشاره در ا ین تحقیق معرفی شد و محدوده آن تعیین گردید. هدف از این فصل آشنایی با مفاهیم کلیدی به کاربرده شده در این تحقیق است. سرویس گرایی سبک و روشی برای طراحی، پیاده سازی، استقرار و مدیریت سیستم های اطلاعاتی است. این سیستم ها از مولفه هایی تشکیل شده اند که منطق سازمان و واحدهای کاری آن را پیاده سازی می کنند که این مولفه ها سرویس نام دارد. نقش سرویس در معماری سرویس گرا، خودکار سازی واحدهای کاری و دانه بندی آنها در واحدهای مجزاست، بطوریکه بتوان سازمان و منطق کسب و کار آن، همچنین روندهای کاری موجود را با تغییرات قوانین و فناوری ها، بروزرسانی و هماهنگ نمود. سرویس گرایی، علاوه بر مزایایی از قبیل حذف سیلوهای اطلاعاتی و سرعت در پیاده سازی برنامه های کاربردی، سازمان را به سمت توزیع شدگی ومدیریت صحیح منابع پیش می برد ]10 [. لازم به ذکر است که ایجاد زیرساخت های مورد نیاز برای این رویکرد به دلیل نیاز به زمان و هزینه زیاد، برای سازمان هایی مناسب است که ناهمگن بوده و دارای توزیع شدگی زیاد هستند. دراین فصل معماری سرویس گرا، سازمان بزرگ مقیاس و نظام مبادلات پیمانکاری فرعی (spx)را مطرح می کنیم. همچنین در این فصل مروری بر پیشینه ی کارهای انجام شده در هر یک از این زمینه ها خواهیم داشت.
2-2 نظام مبادلات پیمانکاری فرعی
در این بخش به ارائه مفاهیم نظام مبادلات پیمانکاری فرعی می پردازیم.
2-2–1 تعریف نظام مبادلات پیمانکاری فرعی
در پيمانكاري فرعي صنعتي يك پيمانكار اصلي، عرضه كننده هاي مختلف و پيمانكار هاي فرعي وجود دارد كه شامل يك قرارداد بين طرفين پيمانكار اصلي و پيمانكار فرعي است پيمانكار اصلي يك يا چند اقدام مهم توليدي بخش ها را به زير مجموعه ها و يا تهيه كنندگان خدمات ضروري صنعتي براي توليد محصول نهايي واگذار مي نمايد . پيمانكار فرعي نيز كارها را بر اساس مشخصات تهيه شده توسط پيمانكار اصلي اجرا مي نمايد. بنابراين يك تقسيم كار در سيستم توليدي در بخش صنعت و پيمانكاري هاي فرعي در يك يا چند فرايند تكنولوژيكي افزايش چشمگيري مي يابد] 1 [.
نظام مبادلات پیمانکاری فرعی(SPX)، یکی از روش های عمده توسعه صنایع کوچک و متوسط(SMEs)به ویژه در حوزه پیمانکاری صنعتي (شرکت ها، کارگاه ها و کارخانجاتی که بنا به سفارش اقدام به تولید نموده و تولیدات خود را در اختیار کارفرمایان قرار می دهند) است که ایده ی اولیه ایجاد آن از سال 1970 در سازمان توسعه ي صنعتی ملل متحد  (یونیدو) شکل گرفت و تا سال 1985 به شکل امروزی خود درآمد. اثر بخشي اين مراکز در توسعه صنایع پيمانكاري به گونه ايي بوده که تا پايان سال 2012 ، تعداد 59 مركز مبادلات پيمانكاري فرعي(SPX) در سطح دنيا ايجاد شده است.
نکته کليدی اينکه پيمانكاري فرعي به دو عامل توانايي توليد و تخصص بستگي دارد. زمانيكه ظرفيت توليد موجود توسط پيمانكار اصلي از عهده ميزان توليد مورد نياز ( سفارش) برنيايد و فروش (سفارش) از ظرفيت توليد داخلي بيشتر باشد، در اين صورت وضعيت مطلوب ممكن نخواهد بود مگر اينكه پيمانكار اصلي به يك پيمانكار فرعي تكيه نمايد. اين مطلب زماني تحقق مي يابد كه سفارش رسيده به پيمانكار اصلي درنوسان و عدم تعادل باشد. در مورد نکته دوم پيمانكارهاي اصلي خدمتي را از پيمانكار فرعي مي خواهد كسب كند كه داراي تجهيزات تخصصي و يا تركيبي از ماشين آلات و نيروي كار ماهر و يادقت خاصي باشد. همچنين پيمانكارهاي فرعي نيز داراي مهارت فني ويژه براي اقلام فرآيندهاي توليدي خاص هستند كه پيمانكار اصلي ترجيح مي دهد از خدمات آنها استفاده نمايد. اين نوع ارتباط با نوسان سفارش و يا بصورت طولاني مدت يا اساسي مشاركت نمي يابد. از نظر اطلاعات تخصصي شده خط توليد، بعضي وقتها پيمانكاري هاي فرعي ممكن است بعنوان يك كنترل كننده باشند. پيمانكارهاي اصلي بطور كلي لازم الوجود نيستند، صنايع بزرگ، توليد صنعتي كه به مقدار زياد و به عنوان لوازم تركيبي براي نصب نهايي در محصول مورد نياز است را سفارش مي دهند. و همه اين لوازم و اجزاء به خاطر هر يك از دلايل اقتصادي يا ويژه بودن عموماً در داخل بطور ثابت توليد نمي شوند. پيمانكار هاي فرعي بطور كلي گرچه ضروري نيستند، صنايع كوچك و متوسط تخصصي در عمليات و فرآيند هاي مشخص، قابليت توليد كالاهاي با كيفيت همانند و منطبق با مشخصات پيمانكار اصلي و در عين حال با شرايط اقتصادي برتر را فراهم مي نمايند. بعضي وقت ها نيز صنايع بزرگ ظرفيت قابل دسترس شان افزايش مي يابد و امكان فعاليت بعنوان يك پيمانكار فرعي را نيز پيدا مي كنند. آنها همچنين ممكن است داراي موقعيتي باشند كه صنايع كوچك و متوسط به خدمات اقتصادي آنها براي توليد قطعات و اجزاء تكميل كننده سفارش هاي بزرگ به آن نيازمند باشند. كه در اين صورت بعنوان پيمانكارهاي اصلي فعاليت مي نمايند. بهر حال ارتباط پيمانكاري فرعي مي تواند در بخش هاي مختلف فعاليت توليدي وجود داشته باشد. كه در اين صورت بعنوان برجسته ترين مقام در زمينه فني مهندسي در صنايع مانند خودرو، راه آهن، علوم هوايي، لوازم الكترونيكي، وسايل الكتريكي داخلي، ظرافت تجهيزات، پلاستيك كاري، فلز كاري صنايع مانند ريخته گري، آهنگري تلقي مي شود.
مهمترین ماموریت های این مرکز عبارت است از :
    شناسایی، ایجاد و توسعه بازار
تسهیل ارتباط کارفرمایان و پیمانکاران
    ارتقاء و توانمند سازی پیمانکاران
شکل زیر مدل پیمانکاری فرعی صنعتی بین صنایع کوچک و بزرگ نشان می دهد.

شکل 2-1. مدل انجام پیمانکاری فرعی صنعتی بین صنایع کوچک و بزرگ]2[

2-2-2 شرایط تاسیس یکSPX 
SPXدر مرحله اول سازمانی مستقل و غیر انتفعی متعلق به تولید کنندگان است،اما از سوی مراجع مسئول دولتی و سازمانهای حرفه ای حمایت و پشتیبانی میشود.تجربه حاکی از آن است کهSPX هایی که در وزارتخانه صنایع و سازمانهای عمومی ایجاد شده اند توسط دولت یک قطبی شده،از خاستگاه صنعتی خویش جدا افتاده و محکوم به نابودی اند.روش میزبانی SPXدر یک وزارتخانه و یا سازمان عمومی می بایستی صرفاً به عنوان یک وضعیت گذرا در حالت نوپا و قبل از آنکه به بخش خصوصی انتقال یابد تلقی شده و ترجیحاً بر مبنای خودگردانی باشد] 3[.

2-2-3 خدماتSPX ها
اطلاع رسانی: به طور مثال اطلاعرسانی فنی مرتبط با صنایع کوچک و متوسطی که توانمندی کارکردی بعنوان پیمانکاران فرعی،تامین کنندگان یا شرکای پیمانی اصلی داخلی و خارجی را دارند.
واسطه گری تبادل اطلاعات: مربوط به عرضه و یا تقاضای محصولات یا ملزومات حاصل از پیمانکاری فرعی،اطلاعات مربوط به دانش کار،حق امتیازها،تشریک مساعی فنی،فرصتها و رویه های برقراری پیمانهای مشارکتی.
خدمات تبلیغی و ترویجی: به طور مثال سازماندهی گردهمایی کسب و کار،مدیران تدارکات از گروهها صنعتی،داخلی و خارجی،سازماندهی حضور دسته جمعی در نمایشگاه صنعتی بخش های مرتبط، تهیه و توزیع اقلام تبلیغی از جمله سایتهای اینترنتی

2-2-4 مزایای پیمانکاری فرعی صنعتی
پیمانکاری فرعی صنعتی دارای مزایای زیادی برای صنایع کوچک و بزرگ است:
الف)مزایای پیمانکاری فرعی صنعتی برای صنایع کوچک:
1. حداکثر بهره برداری از امکانات آزمایشگاهی وسیستم کنترل موجودی در صنایع طرف قرارداد.
2. بهره مندی از تجربه فنی تخصصی کارشناسان طرف قرار داد و درنتیجه ارتقای توان علمی تخصصی و بهره وری واحدهای صنعتی کوچک.
3. استفاده از توان بالقوه تولیدی و رفع مشکل کمبود تقاضا در واحدهای تولیدی مورد نظر به لحاظ تولید انبوه، قیمت تمام شده کالا درحداقل قرار می گیرد.
4. توزیع درآمد بهتر و افزایش درآمد کارکنان و در نهایت اجتماع.
5. تولیدات به صورت تخصصی وحرفه ای شکل می گیرد وباعث دستیابی سریع تربه نوآوریها وخلاقیّ

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد عملکرد مالی، مدیریت استراتژیک، بانک تجارت Next Entries منابع تحقیق درمورد تحلیل پوششی، تحلیل پوششی داده ها، بهبود عملکرد