پایان نامه با واژگان کلیدی سازمان ملل، نویسندگان، استراتژی ها، مکان یابی

دانلود پایان نامه ارشد

کانتینرهای خالی در سطح محلی یا منطقه ای ارایه شده و فصل هفتم نیز یک مدل عملیاتی برای کانتینرهای خالی دریایی در شرایط عدم اطمینان ارایه شده و در نهایت فصل هشتم این پایان نامه ی دکتری نتیجه گیری می باشد.
چو63و دیگران سال 2007 در مقاله ای با عنوان “یک مدل اصلاح شده ی رگرسیونی برای پیش بینی حجم کانینرهای ورودی به بندر تایوان” ارتباط بین میزان تجارت جهانی و رشد اقتصادی را بررسی کرده و مدل رگرسیونی برای پیش بینی میزان واردات کانتینر به بندر تایوان ارایه داده و با قیاس روش خود با سایر تحلیل های همبستگی به این نتیجه رسیده اند که مدل پیشنهادی آنهااز دقت پیش بینی بسیار بالایی برخوردار است. تابع پیشنهادی آنها به فرم زیر می باشد:
میزان کانتینرهای ورودی به بندر تایوان= 9. 08416 × 105 + 6. 38 × 10−1 × Industrial GDP
چنگ64 ودیگران سال 2008 در این زمینه مقاله ی زیر را ارایه کرده اند:” مسأله ی جانشینی، یک راه حل هیوریستیکی برای کانتینرهای خالی”این مقاله هزینه ی جانشین سازی انواع کانتینر خالی به جای یکدیگر به منظور کاهش هزینه ها، را بررسی می کند و با استفاده از روش های ریاضی و هیوریستیکی با مطالعه ی موردی بنادر لس آنجلس و لانگ بیچ مدل ریاضی در این زمینه ارایه می کند.
تئوفانیس65و دیگران نیز در سال 2008 در مقاله ای با عنوان”لجستیک کانتینرهای خالی دریایی: واقعیت ها، مسایل و استراتژی های مدیریتی”در رابطه با عدم توازن در تجارت کانتینری، بازیگران زنجیره تأمین و لجستیک وساختار بازار های کانتینری، به چالش ها و استراتژی های مدیریت کانتینر های خالی، به صورت کیفی بدون استفاده از مدل سازی و روش های ریاضی پرداخته اند.
بویله و دیگران در مقاله ای با عنوان”بازآوری منطقه ای کانتینرهای خالی” در سال 2008 بحث مکان یابی مجدد و جابه جایی کانتینرهای خالی در سطح منطقه ای را بررسی می کند. منظور از سطح منطقه ای گردش کانتینر خالی بین واردکنندگان منطقه ای و ترمینال های دریایی، دپوها و صادرکنندگان یک منطقه می باشد. نویسندگان توضیح داده اند که حرکت وسایل نقلیه ی خالی در هر مایل باعث عدم بهره وری می شود و این مشکل(حرکت وسایل نقلیه خالی در هرمایل) به دلیل قرارگیری دپوی کانتینر های خالی در کنار بندر، در حالی که مشتریان در خشکی و دور از بندر می باشند برجسته تر می شود. نویسنده سیستم دپوی درون مرزی ای را برای کانتینرهای خالی پیشنهاد می کند که به مشتریان نزدیک است.دپوی درون مرزی66هزینه ی کلی کمتری نسبت به احداث دپوهای جدید و لحاظ کردن هزینه ی مکان یابی مجدد کانتینر خالی به این دپوها دارد ضمن اینکه ظرفیت های اضافی ایجاد می کند. یک مدل ریاضی از چنین سیستمی ارایه شده و امکان پذیری و مزایای حاصل از آن تجزیه و تحلیل شده است. این مدل برای منطقه ی نیویورک-نیوجرسی ارزیابی شده و نتایج نشان داده اند که دپوی درون مرزی برای کانتینرهای خالی، حرکت وسایل نقلیه خالی را کاهش داده و همچنین هزینه های مکان یابی مجدد کانتینرهای خالی به شدت کاهش می یابند ضمن اینکه ظرفیت بیشتری ایجاد شده که از کمبود کانتینرهای خالی در زمان افزایش صادرات و یا عدم تعادل در تجارت جلوگیری می کند.

شکل 2-10- سیستم دپوی درون مرزی (بویله و دیگران، 2008)

ایده این روش بر این مبنا است که کانتینرها می توانند به طور موقت در دپوی کانتینری درون مرزی ذخیره شوند، به جای آن که فوراً به بندر بازگردند. هنگامی که تقاضا برای کانتینر خالی به وجود بیایدکانتینرهای خالی را می توان به صادرکننده منتقل کرد و پس از بارگیری، به بندر حمل شوند که در نتیجه کیلومتر ها سفر خالی کامیون ها کاهش می یابد و هزینه ی بازگشت کانتینر خالی به طور قابل توجهی کاهش می یابد.
دی بریتو67 و همکاران(2008) در مقاله ای با عنوان”استراتژی های مدیریت کانتینرهای خالی برای مقابله کردن با عدم تعادل جریان شرق-غرب” پس از مقدمه و تعریف لجستیک معکوس و بررسی راهکارهای معمول ارایه شده در سایر مقالات مانند مدیریت سایز بهینه ی ناوگان یا استفاده از اهرم قیمت گذاری، تخصیص محل های مناسب جهت دپو خالی، تعیین مسیرهای بازآوری68و. . . در بحث مدیریت کانتینرهای خالی، بر سه استراتژی دیگر در این زمینه تأکید ورزیده اند؛این سه استراتژی به ترتیب عبارتند از:1. متعادل کردن جریان تجارت با جریان های قابل بازگشت 2. استفاده از کانتینرهای تاشو و 3. استفاده از سیستم های ارتباطی-اطلاعاتی.
نتیجه ی مقایسه ی این سه استراتژی به صورت زیر بوده است:
ستفاده از سیستم های ارتباطی-اطلاعاتی
استفاده از کانتینرهای تاشو
متعادل کردن جریان تجارت با جریان های قابل بازگشت
استراتژی
1. اطلاعات واقعی زمان
2. بهینه سازی
1. فضای کمتر
1. متعادل شدن بار
2. مطلوبیت بالاتر از ناوگان
3. ارزش افزوده
مزایای مستقیم
تخصص در فناوری اطلاعات و ارتباطات
نیازمندی به نیروی انسانی برای فرایند جمع کردن کانتینر
متنوع بودن کالاهای مشتریان
ملزومات و احتیاجات
مسایل امنیتی و هزینه ی بالا
وزن و چالش های تکنیکی
آگاهی از آلودگی خاور دور
ممنوع کننده ها
مزایای اضافه
ابتکارات طراحی و افزایش سهم کانتینرهای استاندارد
تفاوت بین عرضه و تقاضا در شرق-غرب
فرصت ها
رهبری سازمانی و کاهش هزینه های برخی تکنولوژی ها
ارایه سرویس های جدید به وسیله شرکت های اجاره دهنده کانتینر و مواد جدید
همکاری در زنجیره تأمین مواد پوشش داده شده
تسهیلات

لیگیریفین69 و دیگران سال 2010 در مقاله ای با عنوان”مدیریت جریان کانتینرهای خالی در کشتیرانی ساحلی و سیستم های بندری منطقه ای” روشی برای مدیریت کانتینرهای خالی درغرب آمریکا ارایه کرده اند. آن ها بیان کرده اند که تقویت کشتیرانی در آبهای کم عمق و تقویت همکاری منطقه ای بنادر و ارتباط مستحکم بین بخش دولتی و خصوصی در حل مشکل کانتینرهای خالی مؤثر می باشند و شرکت های کشتیرانی قادرند که از ازدحام کانتینرهای خالی در بنادرمهم غرب آمریکا جلوگیری کنند، شرکت های کشتیرانی با جابه جایی کانتینرهای خالی از بنادر مهم به بنادر ثانویه و به کارگیری حمل و نقل بین وجهی به واز مراکز تولیدی آمریکا_حاشیه ی مکزیک می توانند کانتینرهای خالی را مدیریت کنند. در این مقاله، با استفاده از سناریو سازی به تحلیل موارد ذکر شده پرداخته شده و اهمیت تاکتیک های کشتیرانی و ارتباط قوی بین بنادر منطقه روشن شده است.

لون70و همکاران سال 2010 در فصل یازدهم از کتاب خود با نام “کشتیرانی و مدیریت لجستیک” به مبحث مدیریت کانتینرهای خالی پرداخته اند. آنها پس از ارایه ی مقدمه و تعاریفی در رابطه با انواع کانتینر و هزینه های آنها به مرور تحقیقات صورت گرفته در حوزه ی کانتینرهای خالی پرداخته و از مدل مفهومی مدیریت کانتیرهای خالی صحبت می کنند که در سال 2009 توسط لون و همکاران در چهار بعد تعریف شده است:1. برنامه ریزی استراتژیک2. تهیه و تأمین کانتینر خالی 3. جابه جایی و حرکت کانتینرهای خالی و 4. کارایی تکنیکی.

شکل2-11- مدل مفهومی مدیریت کانتینرهای خالی(لون و همکاران، 2010)
نویسندگان در ادامه بیان کرده اند که در سطح استراتژیکِ مدیریت کانتینرهای خالی 2 عنصر کلیدی مورد توجه است:1. اهداف بلند مدت سازمان برای جلب رضایت مشتری و کسب مزیت رقابتی و2. وسیله و فرایند دستیابی به این اهداف.
طبق نظر نویسندگان ابزار های مدیریتی کانتینرهای خالی 1. قیمت گذاری بر پایه ارزش71، افق برنامه ریزی 72و تحلیل ABC73می باشد. در قیمت گذاری بر اساس ارزش، میزان نرخ کرایه بر اساس درک و تمایل فرستندگان کالا نسبت به قیمت ها و نه بر اساس تمایل و سودآوری کشتیرانی تعیین می گردد به گونه ای که در مسیرهای با تقاضای ارسال کمتر کالاها ، کرایه حمل نیز به منظور جذب فرستندگان بیشتر، پایین تر باشد. در مورد افق و مدت زمان برنامه ریزی شواهد نشان می دهند که هرچه افق برنامه ریزی بلند مدت تر باشد برنامه ریزی توزیع بهتری حاصل می گردد. تحلیل ABC نیزبدین معنا می باشد که موجودی های یک شرکت ارزش یکسانی ندارنند بنابراین در مدیریت و کنترل آنها نیز باید متفاوت عمل شود و در واقع موجودی های مهم و بحرانی هر شرکت در سطح Aو موجودی های کم اهمیت تر از سطح اول(موجودی سطح میانه)B و کم اهمیت ترین موجودی های شرکت، سطحCمی باشند. نویسندگان بیان می دارند که در شرکت های کشتیرانی کانتینرهای حمل کالاهای عمومی(چندمنظوره) دارایی سطح Aمی باشند.
در ادامه به بررسی سهم شرکت های اجاره دهنده کانتینر و کشتیرانی در تأمین کانتینرها و مدیریت آنها پرداخته شده و از روش های استریت ترنو دپوی مستقیم به عنوان دو روش مناسب کاهش حرکات کانتینر خالی نام برده شده و در بخش پایانی فصل یازدهم کتاب “کشتیرانی و لجستیک” استفاده از سیستم های اینترنت مبنا در راستای افزایش کارایی تکنیکی در بحث مدیریت کانتینرهای خالی توصیه می شود.
دیاز74 و دیگران سال 2011 در مقاله ای با عنوان” پیش بینی حجم کانتینرهای خالی”به پیش بینی کانتینرهای خالی بنادر لس آنجلس، لانگ بیچ و سواناه با استفاده از سه روش وینتر75، تایوگا گروپ76و سازمان ملل77 با استفاده از محاسبه ی مقادیر آماری انحراف از متوسط78ومیانگین مجذور خطا79پرداخته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که روش وینترنسبت به دو روش دیگر قابل اعتماد تر است چرا که روش های تایوگا گروپ و سازمان ملل بر پایه ی این فرض هستند که میزان کانتینرهای خالی تفاوت بین واردات و صادرات کانتینری بندر می باشد، در حالی که برای بندر سواناه میزان زیادی کانتینرخالی خروجی وجود دارد اما حجم تجارت کانتینری این بندر تقریبا متعادل است. آنها بیان می دارند که باید تحقیقات دیگری صورت گیرد تا تعیین کند که روش وینتر یا گزینه های دیگر برای پیش بینی کانتینرهای خالی مناسب تر و دقیق تراست. خلاصه ای از روش ریاضی آن ها به شرح زیر می باشد:
در روش شناخته شده با نام تایوگا برای پیش بینی حجم کانتینرهای خالی بنادر لس آنجلس و لانگ بیچ (با استفاده از تکنیک اقتصاد سنجی) محاسبه شده که حجم کانتینر خالی خروجی برای این دو بندر 88% از کل حجم کانتینر خالی پیش بینی شده است. بنابراین اگر Dt-1، تفاوت واقعی بین تمام کانتینرهای ورودی و تمام کانتینرهای خروجی در طول دوره زمانی t-1 باشد، سپس حجم کانتینر خالی خروجی پیش بینی شده برای دوره t، که با Mt نشان می دهد برابر است با
(2-1) Mt = Dt-1 * %88
پیش بینی حجم جهانی جریان تجارت(یا حرکات تجارت)با استفاده از رویکردی ساده شامل دو گام اصلی است که در مطالعه ی انجام شده توسط سازمان ملل80(2007)آمده است. در مرحله اول این روش، 5/3% حجم کانتینرهای غیر خالی در جهت جریان اصلی (صادرات/ واردات) برای بندرمحاسبه می گردد. در مرحله دوم، حجم کانتینر خالی در جهت جزئی، به وسیله قرارگیری عدد 1 در صورتِ تعدادکانتینرهای بارگیری شده در جهت جریان جزئی ازکل حجم تازه محاسبه شده در جهت جریان اصلی محاسبه می شود. (از این پس این روش بعنوان روش سازمان ملل متحد شناخته می شود). بنابراین اگرFMA(t-1)بیانگر حجم کانتینرهای غیر خالی در جهت جریان اصلی و FMI(t-1) بیانگر حجم کانتینرهای غیر خالی در جهت جریان جزئی در طول دوره زمانیt-1 باشد، سپس حجم کانتینر خالی پیش بینی شده در طول دوره زمانی برابر است با
(2-2) Mt = 1/035 * EMA(t-1) – FMI(t-1)
با توجه به تاثیر جزئی عدم تعادل در حجم کلی کانتینر و مشکلات در پیش بینی نسبت واقعی کانتینر خالی، این مطالعه استفاده از یک روش ساده را توجیه می کند. یک روش جایگزین برای تایوگا گروپ و سازمان ملل متحد برای پیش بینی جریان کانتینر خالی بندر که استفاده از روش وینتر است.
روش وینتر با استفاده از روش میانگین متحرک وزنی نمایی به تکرار یک سری زمانی که روند و اثرات فصلی را در بر دارد می پردازد. وزنهای متناسب با عوامل سری زمانی سطح، روند و فصلی بودن، بانمادهای آلفا, بتا و گاما بیان می شوند. هرگونه تقاضای مشاهده شده را می توان به یک جزء سیستماتیک و تصادفی تجزیه کرد. جزء

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی حمل و نقل، بهینه سازی، ایالات متحده، نویسندگان Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی حمل و نقل، رگرسیون، تصمیم گیری، نویسندگان